Protokoll septembermötet 2012 Protokoll från 1-2 september 2012

PROTOKOLL 22-23 SEPTEMBER 2012
STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL


Tid: Lördag 22 september - söndag 23 september 2012
Plats: Sekretariatet, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Andreas Bokerud
Justerare: Natasja Persson


Närvarande


Ledamöter

Karin Armgren
Andreas Bokerud
Maria Eklund
Michael Falk
Sofia Halth
Lisbeth Kohls
Kristina Lindquist
Elisabeth Löfgren § 41-57
Natasja Persson
Tora Törnquist

Maja Åberg § 58-68


Sekretariatet

Lise Bergh
Katarina Bergehed § 51-53
Annica Blidegård § 51-53
Sara Ångström § 51-53
Dan Grundin § 58-68

Övriga

Åsa Fahlbeck, Granskningskommittén § 52
Lisa Moraeus, valberedningen § 62
Maria Lindgren, valberedningen § 62
Tina Lundh, valberedningen § 62
Anna Nilsdotter, valberedningen § 62
Stig Johnell, valberedningen § 62
Nina Virkkala, valberedningen § 62

Frånvarande


Ledamöter

Per Sköld

§ 41 Mötet öppnas


Andreas Bokerud öppnar mötet.

§ 42 Fastställande av dagordningen


Beslut


att
fastställa dagordningen så som den framgår av protokollet.


§ 43 Val av justerare


Beslut


att
i Per Skölds frånvaro välja Natasja Persson till justerare.


§ 44 Protokoll från styrelsemötet 9-10 juni 2012


Protokollet gås igenom.

Beslut


att
lägga protokollet från styrelsemötet 9-10 juni 2012 till handlingarna.


§ 45 Uppföljning öppna beslut


Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som är åtgärdade samt kommenterar de som av olika skäl ännu ej är åtgärdade.


§ 46 Rapport om per capsulam-beslut


6 juli 2012


Beslut


att
årsmötet 2013 hålls i Sunne.

30 juli 2012


Beslut


att
föreslå Ida Burlin och Robert Scherman till årsmötesordförande 2013.

8 september 2012


Beslut


att
välja Sara Belfrage, Bengt Brülde, Hanna Roberts (nyval), Robert Scherman och Karin Tomczak till medlemmar i Amnestys internationella kommitté (AIK) september 2012 - september 2013.

17 september 2012


Beslut


att
grupperna 236, 23 och U4 får tillbaka sitt insamlingstillstånd.

17 september 2012


Beslut


att
lägga Granskningskommitténs (GK) rapport till årsmötet 2012 till handlingarna,

att
uppdra till sekretariatet att framföra till GK önskemålet om att deras rapport, om möjligt, lämnas till styrelsens marsmöte,

att
uppdra till sekretariatet att säkerställa, att distriktets upplevelse av samarbetet i samband med årsmötet, utvärderas efter eller i samband med årsmötet 2013.

17 september 2012


Beslut


att
uppdragsgruppen om utveckling av de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty får mandat att fortsätta sitt arbete för att till styrelsens junimöte 2013 lämna sin slutgiltiga rapport.


§ 47 Rapport från sekretariatet


Lise Bergh föredrar rapporten och inleder med att presentera materialet “Amnesty i skolan”. Styrelsen är mycket positiv. En fråga ställs om hur vi hanterar eventuella frågor om särintressen som bedriver lobby mot skolor. Detta har debatterats i media den senaste tiden där skolor anklagas för att låta sig påverkas. Lise Bergh framför att vi är förberedda på sådana frågor.

Lise Bergh informerar om det pågående rekryteringsarbetet på sekretariatet, där en HR Generalist (personalfunktion med bredd på arbetsuppgifter inom HR-området) och två avdelningschefer ska rekryteras via ett externt rekryteringsföretag. För chefstjänsterna ligger fokus på ledarskapskompetens. Annons för HR Generalisten ligger ute, annonser för avdelningscheferna går ut kommande vecka. Förhoppningen är att tjänsterna ska vara tillsatta till årsskiftet, eventuellt tidigare för HR Generalisten.

Styrelsen ställer frågor om hur sekretariatet hanterar den uppkomna personalsituationen. Lise Bergh informerar att sekretariatet har gjort vissa justeringar som temporärt innebär en lägre ambitionsnivå inom vissa arbetsområden, men den enda konkreta neddragningen är att ledarskapsprogrammet utgår under hösten.


§ 48 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)


Lisbeth Kohls och Karin Armgren meddelar att inget finns att rapportera.


§ 49 Rapport från Amnestyfonden


Andreas Bokerud berättar att Amnestyfondens ordförande Ernesto Katzenstein vid tillfälle gärna vill träffa sektionsstyrelsen för att informera om Amnestyfondens arbete.


§ 50 Granskningskommitténs halvårsrapport


Åsa Fahlbeck från Granskningskommittén (GK) föredrar rapporten. GK har diskuterat den sekretessförbindelse styrelsen har och diskussionen som uppkommit om en eventuell sekretessförbindelse även för valberedningen och GK och avvaktar styrelsens beslut i frågan.

GK ställer en fråga till styrelsen om hur implementeringen av ett “medlemsforum” går. Andreas Bokerud svarar att frågan delvis kommer upp på helgens styrelsemöte i samband med demokratiutredningen. Styrelsen ser behovet, men tekniska skäl har fördröjt processen. Sektionen håller på att fasa ut Lotus Notes, den plattform som används för de nuvarande medlemssidorna, och utfasningen beräknas vara klar till årsskiftet. Samtidigt har sektionen och IS efter screening nu fattat beslut om Googles produkter, vilket möjliggör en ny plattform för framtida medlemssidor.

Styrelsen är överlag positiv till att GK kommer med en rapport avseende de första sex månaderna, men inser samtidigt att GK har ont om tid att sammanställa den till styrelsens septembermöte, då den ska bygga på information från sekretariatet som är klar två veckor före styrelsemötet. Tidpunkten för GKs rapport bör ses över till nästa år.


§ 51 Halvårsrapport verksamhetsplan 2012-2013


Lise Bergh föredrar halvårsrapporten. När styrelsen tog planen lämnades även öppet att revidera planen i halvtid. I oktober kommer eventuella större förändringar att meddelas styrelsen och i december presenteras förslag till verksamhetsplan 2013.

Flera resultatmål under avsnittet “Mänskliga rättigheter” har fått rött ljus och ett av huvudskälen till detta är att målen är svåra att mäta. Målen är gemensamma för hela rörelsen och är satta på ett sådant sätt att de ofta är svåra att mäta utifrån ett nationellt perspektiv. Målen måste anpassas så att de blir relevanta för arbetet i den svenska sektionen.

Maria Eklund uttrycker stark oro över att arbetet gällande mödradödlighet och sexuella och     reproduktiva rättigheter i Sierra Leone och Nicaragua har avstannat. Hon väcker frågan om vi borde öronmärka bidrag till dessa arbetsområden och om detta är en fråga som kan tas upp under verksamhetsmötet.

Katarina Bergehed meddelar att när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter kommer arbetet att intensifieras via projektet som kommer att genomföras med det extra bidrag sektionen fått från Postkodlotteriet. Det är beklagligt att Amnesty tappat momentum när det gäller Nicaragua och Sierra Leone och sekretariatet har framfört kritik till det internationella sekretariatet (IS).

Styrelsen ser en problematik i detta. Några ledamöter menar att vi bör kunna öronmärka resurser för satsningar inom områden som är globalt prioriterade, men där inte tillräckliga resurser finns på IS. Andra menar att sektionen snarare bör föra en dialog med IS om själva arbetsområdet, istället för att börja öronmärka bidrag.

Lisbeth Kohls är kritisk till att sektionen har så många mål. Utfallet i sig är mycket bra, men det är orimligt med så många mål. Det kan vara fel att bara revidera målen, det kanske är rimligare att diskutera med den internationella rörelsen om vi har felaktiga målsättningar eller aktiviteter.

Lise Bergh svarar att sekretariatet har uppfattat att man har mandat från styrelsen att revidera och skriva om mål, men även prioritera genom att ta bort mål. Revideringen kommer att påbörjas på sekretariatets planeringsdagar i oktober. På internationell nivå pågår också en revideringsprocess av de globala prioriteringarna.    

Tora Törnquist påpekar att vissa mål i planen inte är mätbara och därför inte möjliga att utvärdera i form av trafikljus. Här behövs någon annan form av mått på måluppfyllelse.

Avslutningsvis tackar Sofia Halth sekretariatet för en bra rapport och styrelsen lägger den till handlingarna.


§ 52 Ekonomisk kvartalsrapport 2


Annica Blidegård presenterar årets andra ekonomiska kvartalsrapport som innebär att sektionens intäkter 2012 beräknas uppgå till ca 93,3 Mkr och kostnaderna till ca 91,3 Mkr, vilket innebär ett prognosticerat överskott på ca 2 Mkr.   

Styrelsen ställer frågor på rapporten, som de upplever vara tydlig och pedagogisk, men uppmanar samtidigt sekretariatet att ytterligare försöka förklara och förtydliga de engelska begrepp som används för att öka transparensen i den ekonomiska rapporteringen.


§ 53 Rambeslut och prognos inför budget 2013


Annica Blidegård redogör för underlaget, som beskriver sekretariatets prognos för intäkter 2013 på 97,7 Mkr samt anger en tidsplan för arbetet med budget 2013. Vidare föreslår sekretariatet att budgeten ska vara balanserad och att styrelsen vid detta möte fattar principbeslut om utgivningen av Amnesty Press, medlemsavgiften till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar samt avgiften till Amnestys Europaverksamhet.

Styrelsen diskuterar möjligheterna till att utöka bidraget till den internationella rörelsen och ett förslag är att  intäkterna från Humanfonden, som budgeteras utifrån en försiktighetsprincip, kan ökas med 1 Mkr, vilket skulle innebära en total budgetram på 98,7 Mkr 2013. Styrelsen går till omröstning om detta förslag, som dock faller med fyra röster mot och tre för.

Beslu
t

att
budgeten 2013 tillsvidare ska omsluta omkring 97,7 Mkr,

att
budgeten tillsvidare ska vara balanserad,

att
arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen och sektionens verksamhetsmål,

att
verksamheter 2013 enligt ovan godkänns.


§ 54 Verksamhetsmöte med distriktsaktiva


Se separata anteckningar.


§ 55 Grupputredningen


Flera styrelseledamöter framför att grupputredningsgruppen gjort ett mycket bra och engagerande arbete. Styrelsen har före mötet beslutat per capsulam att den befintliga gruppen ska få fortsätta sitt arbete med stöd från sekretariatet till juni 2013.

Styrelsen konstaterar att flera av gruppens rekommendationer kräver resurser som, om styrelsen vill genomföra dem, måste inkluderas i sektionens budget 2013.

Beslut


att
uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens oktobermöte med ett förslag på vad det skulle innebära för sekretariatets resurser och arbetssätt att uppfylla uppdragsgruppens rekommendationer.

§ 56 Distriktsansvar


Strategigrupp 2 presenterar ett förslag som innebär att styrelsens distriktsansvar ersätts av ett regionansvar med samma geografiska indelning som distrikten, men där styrelseledamöterna har större frihet att bestämma vilka man är i kontakt med. Det nya regionansvaret för styrelsen föreslås se ut som följer:

Östergötland och Gästrikland/Dalarna Karin Armgren
Halland och Skåne/Blekinge Tora Törnquist
Norrbotten, Västerbotten och Södra Norrland Maria Eklund
Uppsala Kristina Lindquist
Jönköping och Mälardalen Lisbeth Kohls
Örebro och Göteborg Per Sköld
Skaraborg och Stockholm Michael Falk
Gotland och Värmland/Dalsland Andreas Bokerud
Kalmar/Kronoberg och Älvsborg/Bohuslän Natasja Persson


Beslut

att
ersätta det tidigare distriktsansvaret med regionansvar,

att
regionansvaret 2012/13 följer ovanstående förslag,

att
justera styrelsens arbetsordning enligt ovanstående,

att
uppdra åt sekretariatet att senast 15 oktober förse styrelsen med en lista över kontaktpersoner i respektive region.


§ 57 Jäv


I enlighet med styrelsens arbetsordning ska styrelseledamöterna årligen vid junimötet redogöra för sina andra anknytningar utanför Amnesty, som potentiellt skulle kunna orsaka att jäv eller jävsliknande situationer uppstår. Då fyra ledamöter på grund av frånvaro inte kunde redogöra för detta i juni, togs frågan upp igen på innevarande möte.


Elisabeth Löfgren
är personalrepresentant och arbetar som pressekretererare, men ser ingen jävssituation.

Karin Armgren
arbetar i kommun, men inte med Amnestyrelaterade frågor och ser ingen jävsstituation.

Lisbeth Kohls
är egen företagare och sitter bland annat i styrelsen för Myrorna, men ser ingen jävssituation.

Maja Åberg
är personalrepresentant och meddelar att hon sitter i valberedningen för Svenska Freds, men ser ingen jävssituation.


§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport


Andreas Bokerud föredrar frågan. En del förbättringsåtgärder som demokratiutredningen föreslår har redan genomförts, bland annat en årsmöteshemsida, utbildningar i föreningsarbete och ett avskaffande av gruppröstningen på årsmötet.


Strategigrupp 1 föreslår att styrelsen, utifrån förslag som strategigruppen tar fram till decembermötet, arbetar vidare med fyra av sex frågeställningar från utredningen.


Dessutom föreslår strategigrupp 1 sekretariatet, att inom ramen för tidigare givna uppdrag, beakta demokratiutredningens synpunkter rörande styrelsens strategiska roll, beskrivning av organisationen, samt en nätbaserad plattform för deltagande.


Styrelsen är överens med strategigruppen i samtliga frågor utom den som rör representativ demokrati. Argumenten för att ta upp representativ demokrati är att det finns ett intresse för frågan, vilket en workshop på senaste årsmötet visade, dessutom är frågan så omfattande att styrelsen bör ta en principiell diskussion nu för att ta ställning till om man vill föreslå en vidare utredning. Argumenten mot att ta upp frågan nu är att styrelsens arbetsbörda redan är stor och att frågan bör föregås av en översyn av organisationen.


Styrelsen går till omröstning i frågan och med röstsiffrorna fyra mot tre beslutades att inte ta fram ett underlag om representativ demokrati.


Styrelsen diskuterar även beslut 46 om en motionskommité från styrelsemötet i mars 2012.


Beslut


att
strategigrupp 1 bereder ett underlag till en principiell diskussion inför styrelsens decembermöte gällande att göra årsmötet mer tillgängligt på nätet, samt frågan om val av styrelsen on-line,

att
strategigrupp 1 bereder ett underlag till en principiell diskussion inför styrelsens februarimöte gällande att göra styrelsen mer tillgänglig på nätet,

att
styrelsen uppmanar sekretariatet att beakta demokratiutredningens synpunkter gällande
- att gentemot medlemmarna förtydliga styrelsens strategiska roll,
- en beskrivning av den internationella organisationen och beslutsprocesserna, inom ramen för beslut 50 från styrelsens möte i mars 2012, samt
- behovet av en nätbaserad plattform för deltagande i de demokratiska processerna, inom ramen för beslut 85 från styrelsens möte i november 2010,


att
uppdra till strategigrupp 1 att senast 7 oktober starta en diskussion om frågan om en motionskommitté i styrelsens forum.


§ 59 Uppförandekod för svenska sektionen


Lise Bergh föredrar förslaget till uppförandekod. Några frågor som uppkommit inför styrelsemötet är den inbördes ordningen av uppförandekodens tio punkter, hur man ska kunna mäta “nolltolerans”, vad som inryms i begreppet “påföljd”, samt vilka som omfattas av begreppet “frivillig”. Under mötet föreslås en rad justeringar och förtydliganden i texten, bland annat vad gäller sexuellt utnyttjande och exploatering, hänvisningarna till sektionens alkoholpolicy, samt vad som gäller för anställda respektive förtroendevalda som vill rapportera överträdelser av uppförandekoden.


Beslut


att
uppdra åt sekretariatet att revidera uppförandekoden utifrån styrelsens synpunkter och återkomma med ett förslag för beslut i styrelsens forum.


§ 60 Antikorruptionspolicy


Lise Bergh föredrar förslaget till policy. Styrelsen har ett ändringsförslag i texten rörande begreppet “nolltolerans” samt uppmanar sekretariatet att vara konsekvent i språkbruket när det gäller instruktion/rutin för whistle-blowing, så att samma begrepp används i både uppförandekoden och antikorruptionspolicyn.


Beslut


att anta antikorruptionspolicyn för den svenska sektionen med de justeringar styrelsen föreslagit.§ 61 Strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt


Lise Bergh föredrar förslaget till strategi. Styrelsen föreslår att en hänvisning görs i inledningen även till avsnittet C “Arbete för jämställdhet” i
Svenska Amnesty 2016 . Dessutom föreslås ett par smärre justeringar i texten under rubriken Påverkan.

Beslut


att
anta strategin för påverkan, kommunikation och tillväxt för den svenska sektionen med de justeringar styrelsen föreslagit.


§ 62 Möte med valberedningen


Maria Lindgren presenterar valberedningen och meddelar att Tina Lundh och Stig Johnell kommer att vara kontaktpersoner gentemot styrelsen. Nomineringsstopp för valberedningens förslag är 22 februari 2013. Valberedningen hoppas kunna få besked från de ledamöter vars mandat går ut 2013 senast 6 januari om huruvida de är intresserade av att kandidera för omval.


Styrelsens ledamöter ger följande synpunkter på efterfrågad kompetens inom styrelsen (utan inbördes rangordning):


- Erfarenhet av styrelsearbete inom andra organisationer
- Kunskaper i kommunikation och marknadsföring
- Ekonomikunskaper
- IT-kunskaper
- Erfarenhet från näringslivet
- Erfarenhet av att arbeta med långsiktiga strategiska frågor
- Erfarenhet av att arbeta med målstyrning och måluppfyllelse
- Erfarenhet av grupp- och distriktsarbete
- Erfarenhet av internationellt Amnestyarbete


Övriga medskick från styrelsen till valberedningen:


- Viktigt att betona att uppdraget är tidskrävande
- Tidig kontakt med valberedningen viktig och att kandidaterna får återkoppling på hur man ligger till i processen
- Ökad mångfald viktigt
- Viktigt att ställa principiella frågor om Amnestys arbete till kandidaterna§ 63 Direktiv för uppdragsgrupp om styrelsens uppgifter och arbetsbörda


Sofia Halth redogör för förslaget till direktiv. Personerna i den grupp på 3-5 personer som är föreslagen att arbeta med uppdraget är inte utsedda ännu. Ett förslag från ordföranden kommer att läggas i styrelsens forum.


Styrelsen diskuterar omfattningen på uppdraget och innebörden av att “tänka stort och innovativt” och om det skulle kunna leda gruppen bort från att komma med mer konkreta förslag på förändringar. Dessutom diskuteras huruvida styrelsen ska begära in en rapport eller om direktivets formulering om att gruppen “bör lägga fram ett första förslag eller en delrapport till styrelsens marsmöte 2013” är tillräckligt tydlig. Sofia Halth menar att det är viktigt att gruppen tar ett helhetsgrepp på frågan, men det hindrar inte att den också bör komma med mindre, mer praktiskt inriktade förbättringsförslag. Vidare menar hon, apropå frågan om en delrapport, att gruppens mandat är brett och att man inte vill tvinga in arbetet i en bestämd form genom att redan nu precisera hur det ska redovisas.


Beslut


att
anta förslaget till direktiv för uppdragsgrupp om styrelsens uppgifter och arbetsbörda,

att
utse Sofia Halth till kontaktperson,

att
styrelsen fattar beslut om uppdragsgruppens medlemmar per capsulam.


§ 64 Förslag på process inför rekrytering av ny generalsekreterare


Sofia Halth redogör för förslaget till process som är framtaget av henne, Lisbeth Kohls, Jörgen Qwist och Anna Nilsdotter. I korta drag innebär förslaget att styrelsen anlitar en professionell rekryteringskonsult och tillsätter en rekryteringsgrupp som tillsammans med konsulten, och i konsultation med hela styrelsen, tar fram en kravprofil, genomför rekryteringsprocessen och ansvarar för att presentera ett förslag på ny generalsekreterare för styrelsen att besluta om.


Styrelsen diskuterar frågan om endast en slutkandidat ska presenteras för styrelsen, vilket gruppen som tagit fram underlaget föreslår. Styrelsen fastslår att det är viktigt att rekryteringsgruppen har styrelsens fulla förtroende, men samtidigt ger styrelsen underhandsinformation genom hela processen och kan rådgöra med styrelsen om speciella omständigheter skulle uppstå. Styrelsens möte i maj 2013 blir en viktig tidpunkt i det sammanhanget.


Styrelsens slutliga förslag till beslut om ny generalsekreterare ska MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna på sekretariatet.


Beslut


att
anta förslaget till process och kalendarium enligt förslaget med tillägget att rekryteringsgruppen återrapporterar och diskuterar rekryteringsprocessen vid styrelsens sammanträde i maj 2013,

att
godkänna en rambudget på 300 tkr för rekryteringsprocessen, med tanke på att budgeten för 2013 ännu inte är beslutad.


§ 65 Förslag på rekryteringsgrupp av ny generalsekreterare


Sofia Halth föredrar förslaget till rekryteringsgrupp. Samtliga föreslagna förutom ordföranden har erfarenhet av rekryteringar på den här nivån. När det gäller personalens representanter i rekryteringsgruppen meddelar Maja Åberg att de fackliga organisationerna på sekretariatet stödjer förslaget och personalens representanter kommer att utses bland sekretariatets tillsvidareanställda.


Beslut


att
rekryteringsgruppen av ny generalsekreterare består av Sofia Halth, Lisbeth Kohls, Jörgen Qwist, Anna Nilsdotter samt två representanter ur personalen, vilka personalen själva utser,

att
utse Anna Nilsdotter till sammankallande i rekryteringsgruppen av ny generalsekreterare.


§ 66 Ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med ICM


Strategigrupp 3 presenterar underlaget om ersättning i samband med det internationella rådsmötet (ICM). Hittills har ICM undantagits i sektionens regler för kostnadsersättning. Strategigrupp 3 menar att det är rimligt att sektionens delegater till ICM, i händelse de drabbas av inkomstbortfall i samband med mötet, ska kunna söka ersättning för förlorad arbetsinkomst, även om det innebär ökade kostnader för sektionen. Vidare menar strategigrupp 3 att riktlinjerna för kostnadsersättning för styrelsen ska vara tillämpliga på samtliga förtroendevalda i sektionen, d v s även valberedningen och Granskningskommittén, samt personer utsedda av sektionsstyrelsen, t ex medlemmar i det internationella kommitté (AIK).


Beslut


att
stryka meningen ”För deltagare i internationella rådsmöten finns särskilda regler för traktamenten, ingen ersättning för förlorad inkomst utgår.” i riktlinjerna ”Kostnadsersättning för styrelsen i svenska sektionen av Amnesty International”,

att
byta namnet på riktlinjerna till ”Kostnadsersättning för förtroendevalda i svenska sektionen av Amnesty International”,

att
sist i riktlinjerna tillägga följande definition av förtroendevalda: ”Med förtroendevald avses person vald av årsmötet eller utsedd av sektionsstyrelsen”.


§ 67 Övriga frågor


Verksamhetsmötet


Beslut


att
uppdra till strategigrupp 2 att senast 7 oktober starta en diskussion i styrelsens forum om uppföljningen av verksamhetsmötet.

Africa Regional Working Group


Lise Bergh rapporterar från ett möte med African Regional Working Group, som arbetar med en strategisk plan för Amnestys arbete med mänskliga rättigheter i Afrika. På mötet deltog Directors från sektionerna i Burkina Faso, Senegal, Kenya, Sydafrika, Nederländerna, Belgien (fr) och Sverige samt personal från IS.


Fokus på arbetet i Afrika kommer att ligga på påverksansarbete, s k Human Rights Communities och fundraising. Prioriterade länder som kommer att ha regionala kontor (regional hubs) är Kenya (Nairobi), Sydafrika (Johannesburg) och Senegal (Dakar). Dessutom är Nigeria prioriterat utifrån MR-situationen i landet.


Sierra Leone är inte ett av de prioriterade länderna och det är osäkert hur de ovan beskrivna processerna på sikt kan komma att påverka vårt partnerskap med sektionen där. I det sammanhanget hänvisar Lise Bergh också till den rapport styrelsen fått till styrelsemötet om partnerskapet med Sierra Leone.


Europaarbetet i “Moving closer to the ground”


Lise Bergh meddelar att det finns ett förslag på budget 2013 för Amnestys Europaarbete som utförs av European Regional Space (ERS) via kontoret i Bryssel (European Institutions Office, EIO). Även Europaarbetet kommer att påverkas av den process som kallas “Moving closer to the ground” och innebär en regionalisering av Amnestys operativa arbete. Budgetförslaget kommer att läggas ut i styrelsens forum och styrelsens synpunkter kommer att tas upp på European Directors Forum 22-23 oktober där Lise Bergh deltar.§ 68 Mötet avslutas


Mötet avslutas av ordförande Sofia Halth.

Sofia Halth
Ordförande
Andreas Bokerud
Vice mötesordförande
Dan Grundin
Sekreterare

Natasja Persson
Justerare

Förkortningar:

AIK – Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet
EIO - European Institutions Office, Amnestys Europakontor
ERS - European Regional Space, Amnestys Europasamarbete
GK – Granskningskommittén
GPS – Global Priority Statement, internationella gemensamma tvåårsplaner inom ramen för ISP
GS – Generalsekreterare
ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
IS – Internationella Sekretariatet
Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på internet
SG – Strategigrupp