Konstituerande möte med sektionens styrelse den 11 maj 1997 Protokoll från 1-2 maj 1997amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfondenProtokoll nr 1/1997/1998

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 11 maj 1997

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Charlotte Dunge
Christian Gräslund
Jesper Hansén
Lars-Olof Olofsson
Christer Nordberg
Charlotta Nordenberg
Hanna Roberts
Johanna Strandh
Maja Åberg (personalrepresentant)

Suppleanter:
Åsa Fahlbeck
Kaj Köhquist
Katarina Bergehed (personalrepresentant)

Övriga:
Anita Klum
Eva Hellström
Jan Nygren§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Val av justerare

Beslut att välja Johanna Strandh till justerare.

§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Charlotta Nordenberg till ordförande för mötet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen enligt vad som framgår av protokollet.

§ 5 Årsmötet 1998 - arrangörerna informerar

Jan Nygren informerar om planering och finansiering av årsmötet 1998 som äger rum i Växjö.

§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att välja Jesper Hansén till vice ordförande i sektionen.

§ 7 Val av sammankallande i utskotten, val av arbetsutskott (AU)

Beslut att välja Johanna Strandh till sammankallande i A-utskottet, Hanna Roberts till B-utskottet, Christer Nordberg till C-utskottet och Charlotte Dunge till D-utskottet,

att sammankallande i utskotten tillsammans med sektionsordförande bildar arbetsutskottet, (AU).

§ 8 Representant i den av årsmötet beslutade särskilda gruppen för flyktingfrågor

Beslut att välja Johanna Strandh till representant i gruppen för flyktingfrågor,

att välja Per Stadig till den externa person som skall ingå i gruppen för flyktingfrågor.

§ 9 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Christian Gräslund till sektionsstyrelsens representant i Amnestyfondens styrelse.

Den andra representanten till Amnestyfondens styrelse kommer att utses snarast.

§ 10 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

generalsekreterare, Anita Klum
sektionsordförande, Charlotta Nordenberg
kassör, Charlotte Dunge

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

generalsekreterare, Anita Klum
programchef, Dan Grundin
administrativ chef, Hans Hagwall
ekonomiansvarig, Anna-Karin Wesslenius
kassör, Charlotte Dunge
sektionsordförande, Charlotta Nordenberg

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som godkänns av generalsekreteraren,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 13-15 juni 1997.

Beslut att välja Christer Nordberg till ordförandereserv vid detta möte.
Eva Hellström Johanna StrandhCharlotta Nordenberg