Möte med sektionens styrelse den 7-8 mars 2009 Protokoll från 1-2 mars 2009PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

Tid: Lördag den 7 mars 9.30 - Söndag den 8 mars 14.30
Plats: Ersta Konferens & Hotell, sal "Biblioteket", Erstagatan 1, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Ernesto Katzenstein
Justerare: Lisa Moraeus

Närvarande

Ledamöter
Ida Burlin
Sofia Halth
Ernesto Katzenstein
Maria Landenius
Anna Nilsdotter
Felicitas Bergström
Lisa Moraeus
Jörgen Qwist
Andrea Bodekull

Sekretariatet
Fredrik Jansson
Lise Bergh
Annica Blidegård (§ 133 - 134)

Övriga
Henrik Zetterqvist (§ 135)
Maria Eklund (§ 134, § 136)


§ 124 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Ernesto Katzenstein.


§ 125 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med följande tillägg:

- Felicitas Bergström vill lägga till en punkt om arvodering av ordförande under Styrelsens förslag till årsmötet.

- Ida Burlin vill lägga till en punkt om utvärdering av utvecklingssamtal som övrig fråga.


§ 126 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 24-25 januari 2009

Styrelsen går igenom föregående mötesprotokoll.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna med följande ändring:

Lägga till handlingsplanegruppen under första att-satsen på §117: “att ge handlingsplanegruppen i uppgift att ta fram ett årsmötesförslag...”.


§ 127 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan över ej åtgärdade beslut och stryker de som åtgärdats.


§ 128 Utvärdering av styrelsemötet den 24-25 januari 2009

Ida Burlin går igenom utvärderingen, resultatet skiljer sig inte mycket från föregående styrelsemöte.


§ 129 Rapport om per capsulambeslut

Följande beslut har fattats av styrelsen per capsulam sedan förra styrelsemötet:

22 februari 2009

att utse följande ICM-delegation för 2009:

Ordförande
Generalsekreterare
Kassör
Robert Tolonen
Ida Burlin
Sofia Halth
Anton Lidström

Reserv: Miriam Isaksson


§ 130 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh redogör för den till styrelsen utsända rapporten. Jörgen Qwist undrar vad som kommer att ske med Banco Human-fond efter att den tagits över av Swedbank-Robur. Lise Bergh informerar att vi kommer att få ett besked under våren om Humanfondens fortsättning. Sekretariatet ska också göra en screening av Swedbank. Jörgen Qwist påpekar att det kommer att påverka budgeten för 2009 mycket om det visar sig att vi inte kan vara med och denna intäkt försvinner. Lise Bergh bedömer detta som mycket osannolikt, men återkommer så snart som möjligt med mer information.

Styrelsen tycker rapporten har en bra och översiktlig form men att GS skulle kunna ange områden som kan vara av särskilt intresse för styrelsen.


§ 131 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Sofia Halth informerar om att AIK snart ska ha ett förberedande telefonmöte inför ICM.


§ 132 Rapport från Amnestyfonden

Maria Landenius informerar om att Amnestyfonden inte har haft något möte sedan det senaste styrelsemötet, och därför finns inget att rapportera.


§ 133 Etappmålsrapport 2008

Lise Bergh informerar att särskilda rapporter kommer om Amnestyakademin och projektet Angeläget. Dessutom kommer en separat medieanalys. Styrelsen noterar att det har gjorts få informations och rekryteringsbesök i underrepresenterade områden. Lise Bergh informerar om att arbetet med information i skolor ska ses över så att vi på sikt vänder oss till skolor som visar intresse för MR, och vill arbeta mer metodiskt med MR. Ernesto Katzenstein påpekar att många grupper gör besök och informationsinsatser som troligtvis inte finns med i denna statistik. Jörgen Qwist tycker att det är en spännande medieanalys och att det är bra med motsvarande siffror från 2007 så att man kan se trender.

Anna Nilsdotter undrar varför vi fortsätter att använda SCB:s statistiknycklar, trots att den granskning vi gjorde för ett par månader sedan visade att de korrekta siffrorna för vår medlemskår i flera fall såg markant annorlunda ut än SCB-talen. Lise Bergh återkommer med svar.


§ 134 Årsredovisning 2008

Annica Blidegård föredrar. Intäkterna för 2008 blev 61 628 tkr vilket är 328 tkr över budget. Intäkterna från flera intäktskällor som t ex Humanfonden, testamenten, insamlingsbrev och medlemsavgifter/gåvor via autogiro hamnade dock under budget, bl a har vi fått 2 miljoner mindre från Humanfonden än budget. Anledningen till att intäktsbudgeten trots allt överträffades är att Amnesty under året blev förmånstagare i Postkodlotteriet. Intäkterna från Postkodlotteriet (PKL) blev 5 miljoner kronor. Jämfört med 2007 har intäkterna ökat med 8 008 tkr. Utvecklingen gällande regelbundna gåvor är bra främst tack vare att fler ger regelbundet via autogiro, en ökning med ca 7 miljoner kronor sedan 2007.

Kostnaderna för 2008 blev 58 849 tkr vilket är 1 301 tkr under budget. Främst är det kostnaderna för insamling som blev lägre än budgeterat vilket beror på svårigheter att rekrytera värvare till F2F. Under 2008 betalades ett extra bidrag på 1 269 tkr ut till den internationella rörelsen.

Enligt SFI:s nyckeltalsberäkning hamnade ändamålskostnaderna på 75% av totala intäkter. Motsvarande siffra för insamling och administration var 20%. Det egna kapitalet uppgår till drygt 20 miljoner kronor varav 5,8 miljoner kronor är ej reserverat eget kapital.


§ 135 Valberedningens förslag till årsmötet

Henrik Zetterqvist från valberedningen presenterar valberedningens förslag till nya förtroendevalda.


§ 136 Inför utvecklingssamtal med generalsekreteraren – sluten punkt.

Styrelseintern diskussion inför utvecklingssamtal med generalsekreteraren.


§ 137 Inför ICM

Amnestys interna demokrati
Ida Burlin informerar om förslaget till det internationella rådsmötet, ICM, gällande One Amnesty – Amnestys internationella demokrati samt om vad den svenska grupp som arbetat med frågan kommit fram till. Den internationella arbetsgruppen International Committé for Strengthening Democracy, ICSD, har tagit fram ett förslag på hur de tycker att Amnestys interna demokrati kan förbättras. Utifrån denna rapport har den internationella styrelsen, IEC, presenterat sitt förslag. ICSD tycker att de har fått för få svar på konsultationen och framförallt är det få av de mindre sektionerna som svarat. IEC:s förslag kommer att revideras innan ICM, det finns alltså fortfarande möjlighet att påverka innehållet. I korthet innehåller förslaget följande förändringar:

- ICM blir Global Governance Assembly. De som idag är internationella medlemmar får delta och har rösträtt, det blir färre röster och deltagare till större sektioner och femtio rightsholders/externa MR-försvarare ska delta men ej ha rösträtt. Rollen för Prepcom, arrangörskommittén, ska stärkas.

- IEC blir Global Governance Body. De får en fyraårig mandatperiod.

- Chairs Forum blir Global Governance Meeting. Sektioner och strukturer hålls ansvariga för att mål uppfylls. Tre internationella medlemmar deltar och femton ”rightsholders”/externa MR-försvarare.

- Ett Global Forum ska skapas på webben för konsultation och diskussion.

- En internationell valberedning ska skapas som väljs på Global Governance Assembly för att garantera att det finns kvalificerade kandidater inom respektive kompetenskategori.

Styrelsen diskuterar förslaget utifrån den svenska gruppens kommentarer. Det är inte tydligt i förslaget hur de externa MR-försvarare och ”rightsholders” som ska delta i vår beslutsprocess ska utses. Det är bra med ökad dialog och samarbete men vi är en medlemsorganisation och det får inte ske på bekostnad av medlemmars inflytande i vår demokratiska beslutsstruktur. Vi kommer inte växa i Syd om vi inte lyssnar och samarbetar, däremot bör man skilja på inflytande i beslutsprocesser och samarbete.

En mandatperiod på fyra år kan göra det svårare att kombinera uppdraget med ett jobb, det kan öka avhoppen och inte tvärtom. Styrelsen tycker att den internationella styrelsen istället bör ges en starkare roll genom mer resurser, i enlighet med den resolution om arvodering som lagts fram till ICM.

Att öka inflytandet för mindre sektioner och genom att ge större sektioner färre röster är en riktning mot idén med en sektion – en röst, där den svenska sektionen tidigare varit drivande. Nu finns det skilda meningar inom styrelsen om denna idé.


Den internationella handlingsplanen
Sofia Halth informerar om förslaget till det internationella rådsmötet, ICM, gällande One Amnesty - den internationella handlingsplanen, samt vad den svenska gruppen som arbetar med frågan kommit fram till. IEC har presenterat ett förslag till internationell handlingsplan för Amnesty 2010-2016. Den innehåller 18 olika organisatoriska mål, har ett tydligt språk och är lätt att förstå. Det övergripande målet är att stärka den globala MR-rörelsen, men den svenska grupp som arbetat med denna fråga är tveksam till att ha detta som mål.

Styrelsen diskuterar frågan. Målet ska vara att stärka respekten för mänskliga rättigheter, detta gör vi bäst genom att verka i en global mångfald av MR-organisationer och göra det vi är bra på. Samtidigt är vi den största MR-organisationen i världen och har möjlighet att ta en global ledarroll i MR-arbetet.

Oklarheter som kvarstår i det reviderade förslaget är bl a vilken roll demokratiska beslutsstrukturer kommer att ha gällande prioriteringar, den fortsatta oklarheten kring vad som menas med partnerskap och hur långtgående dessa ska vara samt hur mycket av förändringarna kring Amnestys budskap som kvarstår även med detta reviderade förslag.


Global finansiell strategi
Maria Landenius informerar om förslaget till det internationella rådsmötet, ICM, gällande One Amnesty –
Global finansiell strategi 2010-2016 samt vad den svenska gruppen som arbetat med frågan kommit fram till.
I förslaget föreslås att 50% av insamlade medel i de resursstarka sektionerna ska gå till den internationella rörelsen, idag är det 25%. Förändringen ska ske under en fyraårsperiod.

Styrelsen diskuterar frågan. För den svenska sektionen innebär det att de resurser som stannar i sektionen kommer att minska om vi inte växer med de 7% som den internationella finansiella strategin satt som mål. Ska vi växa är det mest sannolika scenariot att sektionen måste spendera mer pengar på fundraising – vilket innebär att vi måste dra ned på annat vilket kan innebära mindre resurser till aktivism, information och kampanjarbete. Samtidigt handlar One Amnesty om att vi ska växa globalt och omorganisera vårt sätt att arbeta. Det kan bli så att resurser återförs till sektionen genom att vi åtar oss internationella uppdrag av olika slag, utifrån våra specifika kompetensområden. Förslaget innebär för den svenska sektionens del troligen att det blir svårt att växa mer tills dess att omställningen är klar – samtidigt ger vi kanske möjlighet för Amnesty att växa mer i andra delar av världen vilket är ett av målen med One Amnesty.

Idag är vi långt ifrån en gemensam global ekonomi inom Amnesty. Förslaget visar en möjlig väg för att nå dit. Idag har varje sektion sitt eget sätt att hantera sin ekonomi, här försöker man ta ett helhetsgrepp. Det är i linje med One Amnesty. Det saknas dock en plan i förslaget för hur IS ska anpassa sig till de ökade resurserna. Styrelsen har också frågor kring att det saknas en risk- och konsekvensanalys i förslaget och att det inte resoneras kring om tidsperspektivet och slutmålet på 50/50 är realistiskt.

Beslut

att uppdra åt respektive strategigrupp att till varje fråga komma med ett förslag till årsmötet i forum.


§ 138 Inför årsmötet 2009

Styrelsen går igenom dagordningen för årsmötet. Anna Nilsdotter presenterar ett nytt förslag till beredningsgrupper:

1. Beredningsgrupp Policy
1.1 Arbeta för enskilda dödsdömda – motion
1.2 Irreguljära migranter i Sverige – motion
1.3 Kampanj mot kränkningar av romer – motion
1.4 Rapportering gällande Nordkorea – motion
1.5 Resolution till ICM angående abort – förslag från styrelsen
1.6 Riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang – förslag från styrelsen
1.7 One Amnesty – Internationell handlingsplan (ISP) 2010–2016 – förslag från styrelsen

2. Beredningsgrupp Arbetsmetoder och demokrati
2.1 Förslag om två skramlingsdagar – motion
2.2 Mångfaldspolicy: diskriminering på grund av ålder och könsidentitet – motion
2.3 Förslag till nya riktlinjer för valberedningen – förslag från styrelsen
2.4 Förslag om att utreda huruvida svenska sektionens ordförande bör arvoderas – förslag från styrelse n
2.5 Resolution till ICM angående arvodering av den internationella styrelsen (IEC) – förslag från styrelsen
2.6 One Amnesty – Amnestys internationella demokrati – förslag från styrelsen

3. Beredningsgrupp Ekonomi och organisation
3.1 Uppdaterade direktiv för Granskningskommittén – motion
3.2 Effektiv och rättvis hushållning med bidrag till Amnesty – motion
3.3 Stadgeändring § 14.5 – förslag från styrelsen
3.4 Medlemsavgifterna 2010 – förslag från styrelsen
3.5 Dokumentation av förberedande telefonmöte – förslag från styrelsen
3.6 Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer – förslag från styrelsen
3.7 One Amnesty – Global finansiell strategi 2010–2016 – förslag från styrelsen

Beslut

att föreslå att årsmötet 2009 arbetar i tre beredningsgrupper enligt förslaget ovan.


§ 139 Styrelsens yttranden över inkomna motioner

Styrelsen går igenom och diskuterar inkomna motioner och sekretariatets kommentarer till dessa.

Beslut

att uppdra åt ansvariga för respektive beredningsgrupp att formulera styrelsens yttranden utifrån den diskussion som förts samt återkomma med förslagen till forum.


§ 140 Sent inkommen motion

Styrelsen diskuterar innehållet i motionen.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till septembermötet 2009 ta fram ett diskussionsunderlag för en visionsdiskussion angående vårt språkbruk.


§ 141 Styrelsens förslag till årsmötet

Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer

Styrelsen diskuterar förslaget. Det ska enligt förslaget i framtiden ur redovisningssynpunkt finnas två typer av grupper, de med insamling till eget konto och de utan. De förstnämnda kan bedriva insamling till eget konto och måste vara en egen juridisk person med egna stadgar. En mall för stadgar har tagits fram av sektionen. Andra grupper samlar in till Amnestys gemensamma 90-konto och kan på ett enkelt sätt söka aktivitetsstöd av sektionen för sina aktivitetskostnader. Begreppet distrikt försvinner och ersätts av frivilliga geografiska samverkansgrupper.

Beslut

att med diskuterade revideringar lägga förslaget om gruppers ekonomi och nya samverkansformer till årsmötet,

att grupper utan insamling till eget konto genom en enkel procedur kan ansöka om ett aktivitetsbidrag om högst 2 000 kr från och med 2010,

att styrelsens vision är att sekretariatets stöd till aktiva medlemmar ska organiseras regionalt enligt en regionsindelning i Syd, Öst, Väst och Nord.


Resolution till ICM angående arvodering av den internationella styrelsen (IEC)

Styrelsen diskuterar förslaget. Enligt förslaget föreslås årsmötet besluta att svenska sektionen föreslår ICM 2009 att tillsätta en utredning avseende frågan om arvodering av den internationella styrelsen.

Beslut

att lägga fram förslaget till årsmötet 2009.


Resolution om abort

Styrelsen diskuterar förslaget. Man är mycket nöjd med innehållet men av strategiska skäl finns det mycket som talar för att det inte är taktiskt att lägga motionen till detta ICM. Eftersom det är så många andra stora frågor är möjligheten att förslaget går igenom liten, och då kommer det dessutom vara svårt att lägga förslaget till ett senare ICM. Styrelsen har också fått tydliga signaler från den internationella rörelsen om att det är alldeles för tidigt att lyfta frågan på nytt och att vi måste låta beslutet från 2007 förankras i rörelsen innan vi går vidare med nya diskussioner.

Beslut

att föreslå årsmötet att uppdra åt styrelsen att internationellt fortsätta att driva frågan om en abortpolicy baserad på uppfattningen att abort skall vara lagligt, säkert och tillgängligt för alla kvinnor,

att föreslå årsmötet att uppdra åt styrelsen att återkomma med en ICM-resolution i frågan så snart det är strategiskt rimligt att göra det,

att föreslå årsmötet att uppdra åt styrelsen att dra tillbaka resolutionen om tillgång till säker och legal abort som skickats in till ICM 2009.


Riktlinjer för alkoholförtäring

Styrelsen diskuterar förslaget och gör en smärre justering.

Beslut

att med en smärre justering lägga förslaget till årsmötet.


Medlemsavgifterna 2010

Beslut

att föreslå årsmötet att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2010,

att föreslå årsmötet att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2010 och omfattar personer under 20 år.


Stadgeändring § 14.5

Beslut

att lägga förslaget om förändring av stadgarnas paragraf 14.5 till årsmötet.


Dokumentation av förberedande telefonmöte

Beslut

att lägga förslaget till årsmötet.


Riktlinjer för valberedningen

Ida Burlin informerar om processen. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2008 att tillsätta en uppdragsgrupp med uppgift att ta fram riktlinjer. Styrelsens direktiv till uppdragsgruppen förankrades med valberedningen i september 2008 och uppdraget var att lägga ett förslag direkt till årsmötet. Uppdragsgruppen har nu presenterat ett förslag som årsmötet har att ta ställning till. I enlighet med tidigare beslut och direktivet till uppdragsgruppen lägger styrelsen fram förslaget utan yttrande eller justeringar.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att kommunicera med uppdragsgruppen och valberedningen och se till att ett förslag inkommer till årsmötet.


Förslag till beslut för att undvika jäv

Felicitas Bergström informerar om förslaget. Styrelsen diskuterar frågan. Man kommer fram till att frågan behöver utredas ytterligare, förslaget är inte komplett i sin nuvarande form.

Beslut

att inte lägga förslaget om jäv till årsmötet samt att fortsätta diskussionen nästa styrelseår.


Förslag till årsmötesdagordning

Beslut

att tillsvidare anta förslaget till dagordning.


Förslag om arvodering av svenska sektionens ordförande

Felicitas Bergström tycker att sektionens ordförande i framtiden borde arvoderas och lyfter detta till diskussion med styrelsen. Felicitas menar att en arvodering som möjliggör att gå ner något i arbetstid skulle stärka styrelsen och öka möjligheterna att fler kandidater skulle kunna åta sig uppdraget. Hon menar därför att mångfalden skulle stärkas av detta. Styrelsen ser flera tänkbara för- och nackdelar med förslaget. Den policy som finns om att styrelsens ledamöter kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst är otydlig och har i praktiken sällan använts.

Beslut

att föreslå årsmötet att tillsätta en uppdragsgrupp för att utreda frågan.


§ 142 Utvecklingssamtal med styrelseledamöter

Ida Burlin berättar om de utvecklingssamtal som hållits och går igenom resultatet.


§ 143 Mötet avslutas

Mötet avslutas av Anna Nilsdotter.Anna Nilsdotter
Ordförande
Ernesto Katzenstein
Vice mötesordförande
Fredrik Jansson
Sekreterare
Justerare
Lisa Moraeus


Förklaringar:
IS - Internationella Sekretariatet
ISP (Integrated Strategic Plan) - den internationella handlingsplanen som omfattar en period på sex år
ICM (International Council Meeting) - det internationella rådsmötet
AIK - Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet
Per Capsulam - beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan