Möte med sektionens styrelse den 1-2 mars 2008 Protokoll från 1-2 mars 2008PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 1-2 mars 2008

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Anna Nilsdotter X, mötesordf. §109-123, §124-127
Jörgen Qwist X, mötesordf. §124
Madelaine Seidlitz X
Åsa Vinge X
Suppleanter
Andrea Bodekull X, §123-127
Ebba Hagander Anmält förhinder
Maria Landenius X
Sekretariatet
Lise Bergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X
Övriga
Annica Blidegård §119-120
Elisabeth Lundgren §124
Tina Lundh §124
Hanna Roberts §121
§109 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Sune Montán till justerare/rapportör till Grupptrycket.


§110 Val av vice mötesordförande till nästa möte

Beslut

att utse Lisa Moraeus till vice mötesordförande till nästa möte.


§ 111 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§112 Protokoll från möte med sektionens styrelse 26-27 januari 2008

Lise Bergh påpekar ett korrekturfel i texten under §102 under sista stycket i sista meningen där lydelsen istället ska se ut enligt följande: "I diskussionerna kom man
fram till att postorderverksamheten i Lund tillsvidare kommer att fortsätta parallellt med de fortsatta diskussionerna och att tillsvidare framtagande av nya produkter ska ske i samråd med sekretariatet.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§113 Uppföljning av beslut

Styrelsen går igenom förteckningen över tidigare beslut som fortfarande är pågående.

Jörgen Qwist föreslår att punkten framöver bör ges rubriken "Uppföljning av öppna beslut".


§114 Utvärdering av styrelsemötet 26-27 januari 2008

Anna Nilsdotter redogör för sammanställningen av utvärderingarna.


§115 Rapport om per capsulambeslut

Anna Nilsdotter redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

29 januari 2008
att utse Lisa Moraeus till styrelsens representant i den projektgrupp som ska stödja mångfaldsssamordnaren.

10 februari 2008
att svenska sektionen nominerar Anton Lidström till International Youth Advisory Body (IYAB).

28 februari 2008
att styrelsen samtycker till att avskaffa sektionsstyrelsens representanten i ABG:s styrelse, i enlighet med det förslag som kommer att läggas fram på ABG:s årsmöte, samt

att lägga fram nedanstående förslag till årsmötet.

"
Sena förslag från styrelsen

Bakgrund
Enligt stadgarna är det möjligt för årsmötet att godkänna sent inkomna motioner. Stadgarna säger dock ingenting om hur årsmötet ska förhålla sig till sent inkomna förslag från styrelsen. Även för styrelsen kan det dyka upp frågor som inte varit kända vid den tidpunkt då årsmöteshandlingarna skickas ut. Styrelsen ser därför gärna att detta tydliggörs i stadgarna. Årsmötet är inte skyldigt att behandla sent inkomna motioner och samma ordning skulle gälla för styrelsens sena förslag.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att godkänna stadgeändring av paragraf 7.3 enligt följande:

7.3 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner
eller förslag , men kan under förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp även senare sent inkomna motioner eller förslag till behandling. Styrelsen skall lämna yttranden över inkomna motioner."


§ 116 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh kompletterar den tidigare utsända rapporten, med bland annat följande information:

Peter Strömberg på distriktscentret i Malmö är tjänstledig i 6 månader. Truls Hallin kommer att vikariera på tjänsten under Peters frånvaro.

Det som tidigare kallades Amnesty Business Rating har givits det nya namnet Amnesty Business Survey, och kommer att presentera branscher istället för att namnge företag.

Den svenska sektionen har under perioden varit i kontakt med Svenska Riksidrottsförbundet angående MR-information till idrottsrörelsen, kontakten känns mycket positiv.

Lise Bergh höll ett anförande den 22 februari 2008 i samband med den internationella brottsofferdagen.

Avslutningsvis rapporterar Lise Bergh att det för närvarande pågår ett spännande mångfaldsarbete på sekretariatet.


§117 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Anna Nilsdotter har varit i kontakt med AIK inför punkten på styrelsemötet om översynen av AIK. I övrigt finns ingenting att rapportera.


§118 Etappmålsrapport 2007

Styrelsen går igenom rapporten.

Lise Bergh konstaterar att den svenska sektionen har åstadkommit mycket under året; att etappmålen följts och målstyrningen uppfyllts. Däremot anser hon att kommentarerna till arbetet med etappmålen bör utformas annorlunda nästa år.

Anna Nilsdotter frågar vad orsaken är till att antalet grupper fortsätter att minska. Dan Grundin förklarar att aktivistteamet under året har fokuserat mer på aktvism än på antalet aktivister och tillägger att det är svårt att mäta huruvida aktivismen ökat i förhållande till hur antalet grupper har minskat. I vissa fall har målen för aktivismen överträffats, samtidigt som helhetsresultatet är svårt att analysera. Dan Grundin menar att det kan vara oroande att antalet grupper sjunker och att det kan vara dags för att genomföra en analys på distriktsnivå.

Jörgen Qwist är tillfredsställd med rapporteringen och målstyrningsuppfyllelsen, och tycker att styrelsen bör vara mycket nöjda då många av de uppställda målen uppfyllts med råge.

Sune Montán undrar över redovisningen av utvecklingen av antalet grupper över året som i rapporten framstår som något förbryllande. Dan Grundin svarar att det råder en viss begreppsförvirring kring grupperna då det finns arbetsgrupper, ungdomsgrupper samt tematiska grupper och ber därför att få återkomma med en separat redovisning om detta till styrelsen efter styrelsemötet. Dan Grundin tillägger att mediarbetet på lokalnivå varit mycket lyckosamt under året.

Åsa Vinge funderar på om det kan vara en hjälp att konsultera ett externt företag i arbetet med etappmålen, för att kunna få fram tydligare nyckeltal. Jörgen Qwist tror att en översyn kanske kan vara bra att göra innan de nya etappmålen upprättas inför 2009. Lise Bergh föreslår att detta kanske kan vara ett uppdrag för Granskningskommittén. Jörgen Qwist menar att det är styrelsens uppgift att granska måluppfyllelsen.

Anna Nilsdotter undrar vad som händer med det pågående arbetet på IS med den internationella dokumenhanteringen. Dan Grundin svarar att AI DOC inte fungerat sedan den 7 december och att det råder en stor frustration kring detta inom många sektioner. Lise Bergh informerar om att IS har ett jättejobb med detta men att det kommer att bli bra på sikt.


§119 Årsredovisning 2007

Annica Blidegård föredrar punkten.

För 2007 visar Amnesty ett positivt resultat om 1 695 tkr. Årets intäkter uppgår till 53 620 tkr (inkl räntor) mot budgeterade 52 840 tkr. Den främsta anledningen till att budgeten överträffats är att bidraget från Humanfondens sparare var försiktigt budgeterat till 5 110 tkr att jämföra med utfallet på 6 842 tkr.

Årets kostnader uppgår till 51 925 tkr mot budgeterat 52 840 tkr.

Beslut

att godkänna årsredovisningen för 2007.


§120 Kostnader i samband med omorganisation på sekretariatet

Lise Bergh informerar om arbetet med omorganiseringen på sekretariatet.

Vid decembermötet 2007 beslutade styrelsen att som ett första steg skjuta till 150.000 kronor för en arbetsvärdering som ska genomföras i samband med att omorganisationen är klar. Man är nu inne i fas två, där sekretariatet föreslår att styrelsen beslutar om att skjuta till 80.000 kronor utöver budget för 2008 för kostnader till rekryteringsföretaget.

Rekryteringen för två av de tre nya chefstjänstrerna kommer att ske internt med hjälp av ett extern rekryteringsföretag där alla ansökningar går direkt till företaget. Detta för att öka legitimiteten för de som kommer att erbjudas tjänsterna. Den tredje tjänsten har erbjudits Dan Grundin, som har tackat ja.

Jörgen Qwist tycker det är olyckligt att spräcka budgeten för 2008 på grund av denna extra kostnad, som är en liten kostnadspost i förhållande till budgeten i sin helhet, och anser att den borde kunna rymmas inom den befintliga budgeten.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med beslutsunderlag om att öka budgetens kostnadsram för 2008 om detta är nödvändigt för att genomföra omorganisationen.


§121 Översyn av den internationella kommittén (AIK)

Hanna Roberts finns med per telefon och redogör för den genomförda översynen samt uppdragsgruppens förslag. Styrelsen tackar Hanna Roberts för uppdragsgruppens rapport.

Styrelsen diskuterar förslaget, och det finns olika visioner kring hur det internationella arbetet bör bedrivas i framtiden. Flera personer anser att det finns en risk för att ett större AIK medför att styrelsen får sämre överblick av det internationella arbetet.

Beslut

att fortsätta diskussionen i styrelseforumet,

att uppdra åt strategigrupp 2 att i samråd med AIK återkomma till styrelsen aprilmöte 2008 med ett förslag till direktiv för AIK.


§122 Förslag till organisationsöversyn

- Styrelsens vision av "Ett Amnesty"

Lisa Moraeus redogör för förslaget.

I den efterföljande diskussionen framgår det att ledamöterna sinsemellan har väldigt olika syn på hur styrelsens vision av "Ett Amnesty" ska diskuteras och formuleras.

- Översyn av sektionens organisationsstruktur

Dan Grundin redogör för förslaget som föreslår en process för styrelsen att arbeta utifrån för att uppfylla de krav som ställs på den svenska sektionen; dels utifrån ICM-beslutet om "One Amnesty" och dels genom andra riktlinjer, främst vad gäller ekonomiskt ansvar och transparans.

Efter diskussioner enas styrelsen om att styrelsens vision om "Ett Amnesty" ska ingå i förslaget till årsmötet; Förslag om "Ett Amnesty - en redovisning".

Beslut

att uppdra åt Anna Nilsdotter och Jörgen Qwist att formulera styrelsens vision om "Ett Amnesty" utifrån styrelsens diskussion, varefter formuleringen presenteras i redovisningsgruppens förslag om "Amnestys framtida ekonomi och organisation".


§123 Inför årsmötet 2008

Stefan Johansson finns med på punkten per telefon.

- Uppdelning av motionerna inom styrelsen samt förslag till yttrande

Motion A Om prioriteringar i arbetet mot dödsstraffet

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion B Om värvning av pensionärer

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion C Om ett barnvänligt Amnesty

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion D Om utveckling av de frivilligas insatser

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion E Om handlingsplanens prioriteringar

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion F gällande information

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion G Skall grupperna vara bidragstagare eller bidragsgivare?

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion H Distriktsnivåns ansvar, befogenheter och resurser

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion I Kommunala föreningsbidrag till amnestygrupper

Styrelsen diskuterar utöver motionen även hur man ska hantera den uppkomna situationen att gruppen, trots att sekretariatet uttryckligen sagt nej, ändå valt att ta emot ekonomiska bidrag från kommunen. Något som styrelsen ser mycket allvarligt på.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att senast till junimötet inkomma med ett underlag till styrelsen angående gruppen som tagit emot ekonomiska bidrag från kommunen.

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion J Gruppavgifter

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion K Motioner till årsmötet

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion L Förtryckta medlemskort

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion M Om redovisning

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion N Gemensam redovisning

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion O Kampanjer, kampanjmaterial och datummärkning

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion P Om arbetsgruppernas avgift till sektionen

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion Q Införande av alkoholpolicy

Styrelsen noterar att handläggare vid sekretariatet ombett motionären att dra tillbaka motionen, vilket man ser allvarligt på.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion R Svenska sektionen av Amnesty International skall inte delta i eller stötta verksamhet som leder till människorättskränkningar

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att med stöd av AIK formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion S Kvinnors mänskliga rättigheter, en skyldighet

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion T Kvinnorättsgruppernas webbsidor

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

Motion U Riktlinjer för Ungdomsrådet

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att formulera ett yttrande och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltigt yttrande senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

- Styrelsens förslag till årsmötet

Förslag om "Ett Amnesty - gemensam redovisning"

Jörgen Qwist lägger fram ett reviderat förslag vid sittande bord, där rubriken numera lyder: "Amnestys framtida ekonomi och organisation". I förslaget framgår också styrelsens vision om "Ett Amnesty". I den efterföljande diskussionen görs några mindre korrigeringar i texten.

Det uppkommer också en diskussion om hur man framöver ska kunna hålla koll på Amnestys insamlingsbössor.

Beslut

att lägga fram förslaget "Amnestys framtida ekonomi och organisation" till årsmötet 2008 med de korrigeringar som styrelsen enats om och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars,

att uppdra åt redovisningsgruppen att återkomma i styrelseforumet med ett förslag på hur hanteringen av insamlingsbössorna inom den svenska sektionen ska se ut framöver,

att uppdra åt redovisningsgruppen att till styrelsens aprilmöte 2008 inkomma med ett förslag till process för grupper som inte har inkommit med sin ekonomiska redovisning inom föreskriven tid samt att redovisningsgruppen initierar denna diskussion i styrelseforumet.

Förslag om årsmöteskommitté ("PrepCom")

Styrelsen beslutar sig för att avvakta med denna fråga, då det inte finns samsyn i styrelsen.

Beslut

att avslå förslaget.

Nytt förslag om ombudsmannafunktion

Lisa Moraeus presenterar förslaget som har givits en ny rubrik; "Förslag om diskrimineringsombud inom svenska sektionen". Styrelsen ställer sig positiva till förslaget i
stort. Shirin Heidari uttrycker en synpunkt om att etniskt ursprung bör beaktas i valet av diskrimineringsombud. Stefan Johansson menar att ifall
diskrimineringsombuden ska kunna väljas vid årsmötena kan eventuellt stadgarna komma att behöva justeras.

Beslut

att föreslå årsmötet att uppdra åt styrelsen att utse två diskrimineringsombud på en tid av ett år,

att uppdra åt Lisa Moraeus att formulera förslaget till årsmötet och inkomma till styrelseforumet med detta senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

- Förslag om stadgeändring

Beslut

att lägga fram förslaget till årsmötet.

- Förslag om årsmötesavgift

Styrelsen anser liksom förslagsställaren att någon form av årsmötesavgift är rimlig. Eftersom detta förslag då ej föranleder någon stadgeändring ser ej styrelsen något särskilt skäl att lägga fram förslaget vid årsmötet.

Beslut

att avslå förslaget.

- Förslag om att avskaffa gruppavgiften till sektionen

Jörgen Qwist meddelar att han tar tillbaka sitt tidigare inlägg på styrelseforumet men har synpunkter på några formuleringar i förslaget. Styrelsen enas om att lägga fram förslaget till årsmötet.

Beslut

att uppdra åt Ida Burlin och Jörgen Qwist att tillsammans göra nödvändiga justeringar och inkomma med förslaget till styrelseforumet senast den 9 mars 2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.

- Förslag till riktlinjer för valberedningen

Styrelsen diskuterar det förslag till riktlinjer för valberedningen som tagits fram av valberedningen. Flera förslag på tillägg i riktlinjerna framkommer. I samband med att valberedningen besöker detta möte senare under dagen, tänker styrelsen diskutera förslagen på tillägg med dem. För beslut, se § 124 i detta protokoll.

- Förslag på årsmötesdagordning

Stefan Johansson undrar om tiden som angivits för beslut under söndag förmiddag är för knapp, bland annat med tanke på antalet motioner. Sekretariatet ska se över detta.

Ida Burlin uppmärksammar att ungdomsrådets rapportpunkt inte finns med, styrelsen enas om att den ska vara med.

Dan Grundin uppmärksammar ett korrekturfel i tidssschemat. Ett annat korrekturfel gäller valen, som ska innefatta val av ordförande, ej kassör.

Beslut

att med ovannämnda ändringar införda godkänna förslaget till årsmötesdagordning 2008.


§124 Möte med valberedningen

Elisabeth Lundgren och Tina Lundh från valberedningen presenterar valberdningens förslag för sektionsstyrelsen.

Styrelsen diskuterar därefter valberdningens förslag på riktlinjer för valberedningen, tillsammans med valberedningen. Styrelsen har flera förslag på ändringar i förslaget på riktlinjer.

Beslut

att uppdra åt Ida Burlin att kommunicera styrelsens ändringsförslag med valberedningen och inkomma med reviderat förslag till styrelseforumet senast den 9 mars
2008 för eventuella kommentarer, varefter slutgiltig version senast ska vara styrelsesekreteraren tillhanda den 12 mars.


§125 Förslag på seminarier vid årsmötet 2008

Lise Bergh redogör för de fem seminarier som föreslagits:

-Sommarturnén (Fredrik Kron)
-Mångfald ( Andreas Drufva )
-"Dignity"/ESK-rättigheter (Widney Brown)
-Amnestys EU-arbete (Maja Åberg, Emma Cars, Lisa Tönne s )
-Inför nästa ISP (Sune Montán)

Beslut

att samtliga fem ovanstående seminarier ska genomföras vid årsmötet 2008.
§126 Övriga frågor

- Den finländska sektionens årsmöte

Dan Grundin uppmanar ledamöterna att snarast kontakta honom ifall någon vill besöka den finländska sektionens årsmöte.

- Styrelsens arbetsordning

Styrelsen vill lyfta frågan om vad som sker i händelse av att sektionens ordförande avgår i förtid. Det föreligger en otydlighet kring detta i styrelsens nuvarande arbetsordning.

Beslut

att uppdra åt Åsa Vinge att inkomma med ett förslag på ny lydelse till styrelsens arbetsordning till styrelsens aprilmöte 2008.


§127 Mötet avslutas

Anna Nilsdotter tackar alla ledamöter och avslutar mötet.Mötesordförande Mötesordförande
Anna Nilsdotter Jörgen Qwist

Sekreterare Justerare
Fredrik Mattsson Sune Montán