Möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2001 Protokoll från 1-2 mars 2001

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 6/2000/2001

Möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2001

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 148 - § 166
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson X, ej § 148 - § 162 , § 167
Maria Eklund X
Nicklas Liss-Larsson X, mötesordförande § 167 - § 177
Tina Lundh X, endast § 148 - § 163
Jan Odqvist X
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Susann Olsson X, ej § 148 - § 159
David Langlet X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X
Övriga
Bo Björkman X, endast § 166
Louise Björkman X, endast § 166
Birgitta Grind X, endast § 148 - § 166
Marianne Hellgren
Katarina Hellström
Gull-Britt Johnsson
Ulf Karlberg
X, endast § 166
X, endast § 169
X, endast § 168
X, endast § 166
Bo Lindblom
Rafael Luna
X, endast § 168
X, endast § 168
Jörgen Persson X, endast § 161 - § 162

§ 148 Mötet öppnas

Mötesordförande Hanna Roberts hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 149 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Torbjörn Söderberg till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 150 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Susann Olsson till ordförandereserv för nästa möte.


§ 151 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 152 Protokoll från styrelsens möte den 27-28 januari 2001

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 153 Protokoll från arbetsutskottets möte den 18 februari 2001

P. 7 "Årsmöten i andra sektioner" kompletteras med följande beslutssats:
att uppdra åt Carl Söderbergh och Hanna Roberts att bevaka inkommande inbjudningar till andra sektioners årsmöten och utifrån den aktuella årsmötesdagordningen föreslå eventuella svenska representanter.

Beslut

att med ovannämnda tillägg lägga protokollet till handlingarna.


§ 154 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

7 februari 2001
att godkänna årsmötesbudgeten samt de olika rese- och boendealternativen för årsmötet 2001 i Visby.

20 februari 2001
att som sektionens representant till AI USAs årsmöte i Nashville 20-22 april, skicka Stefan Johansson ur ICM-delegationen.

20 februari 2001
att utse David Langlet och en sekretariatsanställd som sektionens representanter till det finska årsmötet i Lahti den 17-18 mars.


§ 155 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- Carl Söderbergh och Dan Grundin har efter ett möte med de fyra teamsamordnarna delegerat mer ansvarstagande till teamen.
- I samband med överlämnandet av memorandumet till UD i december 2000 föreslog Amnesty att EU fastslår gemensamma riktlinjer mot tortyr. Anna Lindh har aktivt deltagit i utformningen av det andra utkastet i ärendet, vilket kommer att diskuteras på ett kommittémöte i Bryssel. Carl Söderbergh menar att riktlinjerna fömodligen färdigställs under det svenska ordförandeskapet.
- Carl Söderbergh berättar om det möte som ägt rum på sekretariatet mellan LO, SACO, TCO och sektionens fackliga ombud Bertil Ottosson. En arbetsgrupp ska tillsättas för att vidareutveckla samarbetet.
- Carl Söderbergh har tillsammans med samordnarna för Peru och Israel besökt de respektive ländernas ambassader. Representanter från den amerikanska ambassaden har dessutom besökt sekretariatet med anledning av Anna Lindhs förestående USA-resa.
- Carl Söderbergh föreläste på Juridikum i Uppsala i ämnet flyktingrätt och kvinnor.

Styrelsen ställer frågor till Carl Söderbergh och Dan Grundin och diskuterar den interna granskningen av utgående information från sekretariatet, inklusive material från Amnestyfonden.


§ 156 Rapport från utskotten

Christian Gräslund rapporterar att A-utskottet på sitt möte den 10 februari diskuterat formulering av de sju förslag som styrelsen ska förelägga årsmötet.

Maria Eklund redogör för B-utskottsmötet den 17 februari. Utskottet gjorde en sammanställning av gruppbildargruppens aktiviteter under det gångna året och diskuterade det fortsatta arbetet med medlemsutbildningsverksamheten. Frågan om en informationskampanj riktad till skolor bordläggs i avvaktan på A-utskottets utredning om statliga bidrag. B-utskottet har sammanställt en utvärdering av de enskilda aktivisterna och presenterar resultatet under en särskild punkt på dagordningen.

Nicklas Liss-Larsson rapporterar från C-utskottets telefonmöte den 8 februari. Distriktens juridiska och ekonomiska status diskuterades och utskottet kan efter en granskning av bokföringslagens (BFL) nya innehåll konstatera, att inga förändringar föreligger vad gäller ekonomisk redovisning i distrikten. Nicklas Liss-Larsson redogör vidare för arbetet kring det planerade aktivistcentret i Malmö. Den projektplan som är under bearbetning kommer förmodligen först att presenteras för styrelsen på majmötet. Styrelsen diskuterar om för höga, formella krav har ställts på den aktuella distriktsstyrelsen eller om sektionsstyrelsen på annat sätt varit otydlig i sin formulering av direktiv gentemot distriktet. Nicklas Liss-Larsson påpekar avslutningsvis att det brev som distriktets kassör, Tony Öhrling, tillskickat styrelsen tas upp under Övriga frågor . (Se § 171)

Henrik Zetterquist meddelar att D-utskottet inte sammanträtt sen januari men att nästa utskottsmöte äger rum den 13 mars tillsammans med sekretariatets fundraisingteam. Arbetet med den svenska sektionens ekonomiska planering fortskrider enligt tidplan och utskottets förslag till årsmötet gällande avgifternas storlek, presenteras för styrelsen under p. Inför årsmötet.

Hanna Roberts tackar de sammankallande för rapporteringen och föreslår att utskotten, till styrelsens majmöte, kommer med förslag till ny sammansättning. Eventuella vakanser kan med stor sannolikhet tillsättas på årsmötet i Visby. Hanna Roberts föreslår vidare att styrelsen inkluderar utskottsmedlemmarna på utvalda delar av junimötet.

Styrelsen diskuterar om styrelsemedlemmar bör verka som sammankallande i utskotten och huruvida styrelsemedlemmar överhuvudtaget bör ingå i ett utskott. Jan Odqvist menar att man inte bör föregripa demokratiutredningsgruppens förslag om minskad arbetsbörda för styrelseledamöter och påpekar dessutom att utskotten i sig tangerar en del demokratiska problem.

För att undvika en tidsförskjutning i det praktiska utskottsarbetet, enas styrelsen om att deltagarvilligheten i den befintliga utskottssammansättningen bör undersökas till styrelsens majmöte. Hanna Roberts sammanfattar diskussionen med att identifiera utskottsrelaterade frågor som den kommande styrelsen bör prioritera.


§ 157 Rapport från styrelsemedlemmar

Hanna Roberts inleder med att föreslå att styrelsen på sitt majmöte utvärderar p. "Rapport från styrelsemedlemmar".

- Torbjörn Söderberg avger en kort rapport från Amnesty Business Groups nordiska möte på Trolleholms Slott.

- David Langlet har utfört intervjuer med samtliga specialgrupper och återkommer under Övriga frågor med en rapport i ärendet. Deltog under februari månad i Juristgruppens- och Stockholmsdistriktets årsmöten.

- Christian Gräslund deltog i Skaraborgsdistriktets årsmöte.

- Hanna Roberts rapporterar om följande aktiviteter: ett besök tillsammans med styrelsesekreteraren hos årsmötesarrangörerna i Visby, har hållit anföranden kring romernas situation i Limhamn och på Komvux i Lund, deltog på den brittiska sektionens styrelsemöte, medverkade på Amnesty Business Groups nordiska möte på Trolleholms Slott, deltog på ett möte med Spyder Communications, talade under en gudstjänst i Lunds domkyrka om tortyrövergrepp, deltog på Lundaavdelningens årsmöte, pratade inför den Judiska församlingen i Malmö samt höll ett anförande i Konsthallen om "Amnesty ur ett Öresundsperspektiv".


§ 158 Rapport från Amnestyfonden

Tina Lundh redogör för den uppföljning av bistånd som under året ska genomföras i form av uppföljningsresor till Sydamerika, Asien och Mellanöstern för fondens räkning. Den halvtidstjänst för biståndsfrågor som idag finns på IS medverkar till en utdragen och mycket långsam process av Amnestyfondens fall. Tina Lundh kan även rapportera att fondstyrelsen uttryckt viss oro inför den framtida ekonomiska verksamheten.

Två ledamöter från fond- respektive sektionsstyrelsen höll ett möte den 27 februari och diskuterade följande tre ärenden:
1. fondens ekonomi,
2. det befintliga samarbetsavtalet mellan fonden och sektionen gällande insamling samt
3. de garantier som ska gälla för återbetalning av fondens satsade medel i autogirosatsningen.
Minnesanteckningar från mötet kommer att distribueras till sektions- och fondstyrelsens ledamöter.


§ 159 Rapport från ICM-delegationen

Hanna Roberts rapporterar från ICM-delegationens första möte som ägde rum den 2 mars.

Delegationens avresedag till Dakar bestämdes till den 14 augusti. Ingrid Petersson, Stefan Johansson och Hanna Roberts kommer att delta på det förberedande nordiska ICM-mötet, som arrangeras av den danska sektionen i juni. Fram till det internationella rådsmötet kommer Hanna Roberts och Carl Söderbergh att i möjligaste mån prioritera ICM-delegater som sektionens representanter vid andra sektioners årsmöten. Ordinarie ICM-delegater bör meddela eventuella reseförhinder till den utsedda reserven senast 1 juli.

ICM-delegationen fastslog följande uppdelning i de internationella beredningsgrupperna:
Finance - Henrik Zetterquist
Research - Christian Gräslund
Action - Maria Eklund
Membership - Ingrid Peterson

ICM-delegationen kommer att hålla sitt andra möte vid årsmötet i Visby.


§ 160 Verksamhetsberättelse 2000

Dan Grundin meddelar att en komprimerad version av den föreliggande verksamhetsberättelsen kommer att utges i nästa nummer av Amnesty Press. Styrelsen ger synpunkter och kommer med förslag på redaktionella förändringar och inleder diskussioner om styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut.

Hanna Roberts sammanfattar i stora drag styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut och uppmanar de sammankallande i utskotten att inkomma med lämpliga formuleringar till sekretariatet. Styrelsen diskuterar vidare om distriktsbesök, förrättade av varje enskild styrelseledamot under verksamhetsåret 2000, bör framgå under rubriken "Styrelsen/AU".

Hanna Roberts förslår att styrelsen fortsätter diskussionen i databasen och att beslut gällande Verksamhetsberättelse 2000 fattas per capsulam.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att komma med redaktionella ändringar i verksamhetsberättelsen samt

att styrelsen per capsulam antar verksamhetsberättelsen för år 2000.


§ 161 Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarige, Jörgen Persson, inleder med att informera styrelsen att rekrytering av en ny ekonomiassistent, implementering av ett nytt ekonomisystem på sekretariatet samt bokslut har tagit mycket tid i anspråk, vilket förklarar avsaknaden av uppdaterat siffermaterial.

Jörgen Persson berättar att 10% av medlemmarna nu har gått över till att betala medlemsavgifter och gåvor via autogiro.


§ 162 Ekonomisk redovisning 2000

Jörgen Persson fortsätter med att kommentera årsutfallet 2000, som gav ett överskott på 1 405 tkr före avsättning till Humanfondsreserven. Humanfondsutdelningen gav ett lägre utfall än 1999 med 9 115 tkr men överträffade ändå budget med 2 700 tkr. Årets totala kostnader hamnade nära den summa som budgeterats. Kostnader för Autogiroprojektet och Informationsfilmen ligger utanför budgeterad verksamhet och har tagits från Amnestys reserver. Intäktsslag där utfallet 2000 är högre än utfallet 1999 är spontana gåvor, Amnestysupporter och testamenten.
Jörgen Persson förklarar att man i framtiden måste skilja på ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrativa kostnader för att uppfylla FRIIS årsredovisningsmodell och ger exempel på fördelningen mellan dessa över åren. Avslutningsvis påpekar Jörgen Persson att trots att den svenska sektionen har en god ekonomi är de minskade intäkterna från det sjunkande medlemsantalet bekymmersamt.

Styrelsen diskuterar bla reservpolicyn och ställer frågor relaterade till årsbokslutet innan de signerar den ekonomiska redovisningen.

Beslut

att fastställa den ekonomiska redovisningen för 2000.


§ 163 Demokratiutredningsgruppens förslag

Hanna Roberts redogör för mötet med DUGs två representanter, Christine Pamp och Gunilla Löfström, den 25 februari.

Samarbetet mellan DUG och styrelsen har fungerat väl det gångna året och ligger i linje med DUGs ursprungliga intentioner. Synpunkter från rörelsen har inhämtats i två seminarier vilket kvalitetssäkrat förslagen. Christine Pamp och Gunilla Löfström är villiga att presentera de fyra DUG-förslagen; Årsmötet, Personalens roll i organisationen, Styrelsens arbete samt Representativ demokrati till årsmötet. De fyra DUG-förslagen betecknas hädanefter som motioner.

Torbjörn Söderberg läser upp sitt förslag till yttrande över organisatoriska motioner och Hanna Roberts initierar en principdiskussion om hur styrelsen som grupp ställer sig till DUGs motioner. Styrelsen finner att det vore olämpligt att yttra sig över de fyra DUG-motionerna, då uppdraget utförts på årsmötets begäran. Majoriteten av styrelsen väljer att acceptera Torbjörn Söderbergs förslag till uttalande, med viss textredigering, som yttrande över de av DUG presenterade motionerna. Beslut om slutgiltig formulering fattas dock per capsulam. Frågan om huruvida styrelsen ska medverka i debatten kring dem väcks. Styrelsen har ingen gemensam hållning och kommer under årsmötet, på Hanna Roberts rekommendation, att endast yttra sig i egenskap av enskild amnestymedlem.

Hanna Roberts går igenom de fyra nyreviderade DUG-motionerna och styrelsen diskuterar och kommenterar bl a utformning och innehåll. Styrelsens arbetsbörda berörs i motionen Styrelsens arbete och Hanna Roberts påpekar att en punkt gällande utvärdering av styrelsearbetet redan är uppsatt på majmötets dagordning. Hanna Roberts föreslår att en grupp utses och tillsätts omgående med uppgift att se över styrelsens arbete och arbetsformer.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts och Carl Söderbergh att utse en grupp för utvärdering av styrelsens arbete och arbetsuppgifter.


§ 164 Inför årsmötet 2001

- Förslag till dagordning

Styrelsen diskuterar de förändrade tidsramar som föreligger i den föreslagna dagordningen. Ett förtydligande i form av underrubriker föreslås under den nytillkomna rubriken "Förberedande möten" på fredag eftermiddag.

Beslut

att fastställa dagordningen för årsmötet 2001 med ovannämnda revidering.


- Yttranden över motioner som inkommit

De nio inkomna motionerna diskuteras och styrelsen ger direktiv för yttranden under lördagen och söndagen. Styrelsens fullständiga yttranden kommer att framgå från årsmöteshandlingarna.

Motion 1: Förläggning av årsmötet
Torbjörn Söderberg redogör för C-utskottets förslag och yttrandet antas i sin helhet.

Motion 2: Språkgranskning vid sekretariatet
Maria Eklund presenterar B-utskottets förslag till yttrande, som antas med några förtydliganden i texten.

Motion 3: Utvidgning av Amnesty Internationals mandat
A-utskottets förslag till yttrande kommer av styrelsen att diskuteras i diskussionsdatabasen under vecka 10-11.

Motion 4: Amnestys mandat/åtagande
Styrelsen kommer i diskussionsdatabasen att ta ställning till A-utskottets förslag till yttrande under vecka 10-11.

Motion 5: Om poströstning på årsmötena
Styrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande enligt C-utskottets underlag.

Motion 6: Representativ demokrati (DUG)

Motion 7: Styrelsens arbete (DUG)

Motion 8: Årsmötet (DUG)

Motion 9: Personalens roll i organisationen (DUG)

Beslut

att styrelsen i diskussionsdatabasen framför förslag till yttrande gällande DUGs motioner till årsmötet.

- Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen diskuterar och kommenterar de av utskotten framlagda nio förslagen till årsmötet under lördagen och söndagen.

Beslut

att styrelsen efter vissa revideringar, presenterar och för fram följande nio förslag till årsmötet:
1. Enskilda aktivister
2. Amnestys agerande vid väpnade konflikter
3. Väpnad/ humanitär intervention
4. Indirekt statligt stöd
5. Arbetssätt gentemot icke-statliga aktörer
6. Oppositionellt och främjande arbete
7. Andra allvarliga förtrycksmetoder
8. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
9. Avgifternas storlek

- Förslag till beredningsgrupper

Hanna Roberts redogör för sekretariatets förslag till indelning av motioner och förslag i de tre beredningsgrupperna ; Policy, utredning och aktion, Aktivism och mr-undervisning samt Resurser, organisation och utveckling.

Då en majoritet av styrelsens förslag är mandatrelaterade och endast ett fåtal motioner inkommit, inleder styrelsen diskussioner om för- och nackdelar med två respektive tre beredningsgrupper. Sekretariatet intygar att inga praktiska skäl förhindrar en uppdelning av motioner och förslag i två beredningsgrupper. Hanna Roberts föreslår att beredningsgrupp 1 behandlar motioner och förslag gällande mandatöversynen och att beredningsgrupp 2 behandlar de motioner och förslag som berör demokratiutredningen samt övriga frågor.

Beslut

att föreslå en fördelning av motioner och förslag i två beredningsgrupper enligt ovan.

- Förslag till seminarier

Styrelsen diskuterar de fyra förslagen till seminarier som arrangeras under årsmötets första dag och enas om följande uppdelning:

Fredag den 4 maj, 10:30 - 13:00
1. "Amnesty Internationals beslutsfattande i en föränderlig värld" - Ansvarig: Ingrid Petersson
2. "Amnestys nuvarande åtagande och dess historia" - Ansvarig: Christian Gräslund och David Langlet

Fredag den 4 maj, 20:00 - 21:30
3. "Demokratiutredningen inom den svenska sektionen" - Ansvarig: Christine Pamp och Gunilla Löfström
4. "Den internationella mandatöversynen 1997 - 2001" -Ansvarig: Christian Gräslund

Beslut

att fastslå de fyra seminarierna med tider och ansvariga enligt ovan.

- Förslag till gäster och funktionärer

Tessi Fickendey meddelar att sekretariatet utsett en ersättare till Flora Brovina, som inte har besvarat de brev och e-mails som tillskickats henne under den senaste månaden. Det nya förslaget till huvudtalare i plenum är Sonja Papapk från organisationen OTPOR i den Federala Republiken Yogoslavien. OTPOR kan närmast översättas till det svenska ordet motstånd och är en serbisk studentrörelse som med innovativa medel bekämpade Milosevicregimen med icke-våld.

Övriga utländska gäster presenterades för AU den 18 februari och blir Amnesty Internationals tillträdande generalsekreterare, Irene Khan samt Lisa Linna från en aktiv amnestygrupp i Estland.

Beslut

att anta sekretariatets förslag till utländska gäster enligt ovan.

Hanna Roberts förklarar att Christine Pamp och Gunilla Löfström inte kan agera som funktionärer i beredningsgrupperna och samtidigt presentera DUG-motionerna. Styrelsen har dessutom beslutat om endast två beredningsgrupper, vilket reducerar antalet funktionärer från sex till fyra. Styrelsen diskuterar det föreliggande förslaget till funktionärer till årsmötets beredningsgrupper.

Beslut

att föreslå Gabi Björsson, Anneli Hanno, Magnus Öhman och Eva Linda Sederholm till funktionärer i beredningsgrupperna och

att föreslå styrelsesekreteraren och Bo Gunnar Fängström till sekreterare i plenum.

- Årsmötessubvention

Hanna Roberts informerar styrelsen att kostnaden för det fria boendet i flerbäddsrum på vandrarhem för årsmötesdeltagarna kommer att belasta det ekonomiska delprogrammet, årsmötessubvention. Distriktsombuden har kontaktats om själva subventionsansökningsförfarandet per telefon och per brev.

- Granskningskommitténs rapport

Birgitta Grind meddelar styrelsen att Granskningskommitténs rapport kommer att vara sekretariatet tillhanda under vecka 11.

- Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet

Hanna Roberts återger AUs diskussioner om att styrelsemedlemmar som idag ingår i ett utskott ansluter sig till den beredningsgrupp i vilken motioner och förslag inom ens eget område behandlas. Följande fördelning faller sig då naturlig:

Beredningsgrupp 1: Christian Gräslund, Binnie Kristal-Andersson, David Langlet
Beredningsgrupp 2: Maria Eklund, Susann Olsson, Henrik Zetterquist, Nicklas Liss-Larsson, Torbjörn Söderberg

Hanna Roberts, Jan Odqvist och Tina Lundh kan ansluta sig till valfri beredningsgrupp.

- Förslag till årsmötes- arbetsordning och handbok

Hanna Roberts belyser de punkter som reviderats sen AU-mötet i de två underlagen Förslag till arbetsordning och Förslag till årsmöteshandbok.

Beslut

att godkänna det nyreviderade förslaget till årsmötesarbetsordning och årsmöteshandbok.


§ 165 Rapport om breddning av den finansiella basen

Dan Grundin rapporterar om det fortlöpande arbetet med att bredda den finansiella basen och ger en kort lägesrapport och tidplan för arbetet med fundraisingstrategin. Autogirosatsningen kommer som bekant först på sikt att visa synliga resultat och detsamma gäller arbetet med medlems- och givarvård.

Henrik Zetterquist förklarar att behovet av en s k referensgrupp har minskat till följd av att sekretariatets fundraisingteam har hittat stöd från flera nya samarbetspartners. Det kvarstår således ingen anledning för sekretariatet att bilda ytterligare ett nätverk och Henrik Zetterquist föreslår att frågan avförs från agendan.

Beslut

att det tidigare behovet om tillsättandet av ett fundraisingnätverk inte längre existerar och med det upphäva styrelsebeslut från maj 1999: "att ge sekretariatet i uppdrag att bilda ett nätverk i samverkan med en utsedd representant från styrelsen".


§ 166 Amnesty Business Group

Ulf Karlberg inleder med att tacka styrelsen för den specialgruppsstatus som Amnesty Business Group tilldelades på decembermötet 2000.

Ulf Karlberg presenterar en muntlig version av den verksamhetsplan som styrelsen efterlyste på sitt decembermöte och belyser genom exempel den strategi som Amnesty Business Group ämnar tillämpa för att överbrygga de problem och konflikter som multinationella företag i utlandet ställs inför. Styrgruppen kommer framöver att prioritera rekrytering av en arbetsgrupp till sekretariatet för administration av det dagliga, löpande arbetet. Ulf Karlberg ger exempel på presentationsmaterial som ska utarbetas, mediakampanjer som ska bedrivas, produktionsförfarandet av en videofilm, anordnandet av konferenser och föredrag, värvning av nya s k supporterföretag samt hur samarbetet med svenska affärstidningar ska utvecklas. En bidrags- och avgiftspolicy som är under bearbetning, kommer tillsammans med frivilliga insatser att till fullo täcka kostnaderna för ovannämnda aktiviteter.

Styrelsen ställer frågor till Ulf Karlberg och diskuterar inom vilka ramar Amnesty Business Groups verksamhet ska bedrivas. Ulf Karlberg förtydligar att de medel som tillfaller Amnesty Business Group inte på något sätt ska öronmärkas utan tillfalla sektionen. Dock måste man i en inledningsfas prioritera de områden som de facto bygger upp strukturen kring Amnesty Business Groups framtida, självfinansierande verksamhet.

Styrelsen tackar Ulf Karlberg för presentationen och ser gärna att den kommande verksamhetsplanen i pappersform även inbegriper en tydlighet vad gäller organisationsform och budget.


§ 167 Arbetsgivarfrågor

Endast av årsmötet valda ledamöter deltar under denna paragraf och diskuterar befattningsbeskrivningar för generalsekreteraren och kontorschefen. Följande beslut fattas:

Beslut

att fastställa befattningsbeskrivningar för generalsekreterare och kontorschef med de ändringar som framkom vid diskussionen,

att ordförande, vice ordförande och kassör fram till årsmötet genomför utvecklingssamtal med ledamöterna enligt den nya
arbetsordningen och

att ordförande sammanställer styrelseintern åtgärdsplan efter att samtalen är genomförda.


§ 168 Valberedningen

Tre av valberedningens fyra aktiva ledmöter presenterar sitt förslag till sektion- och fondstyrelse samt granskningskommitté. Det slutgiltiga förslaget kommer att vara sekretariatet tillhanda under vecka 11.

Styrelsen diskuterar tillsammans med valberedningen de svårigheter som föreligger vid rekrytering av kandidater till sektionens olika förtroendeposter samt det nuvarande förfarandet vid nominering till ny valberedning.


§ 169 Översynskommitténs rekommendationer

- Slutrapport

Torbjörn Söderberg meddelar att slutrapporten gällande Översynskommitténs tio rekommendationer inte är färdig. Nicklas Liss-Larsson föreslår att de formuleringskompletteringar som behöver göras kan diskuteras i styrelsedatabsen och styrelsen enas om att beslut i ärendet fattas per capsulam.

- Arbetsmiljön på sekretariatet

Dan Grundin redogör för den framtagna rapporten om sekretariatets arbetsmiljö och organisation utifrån Översynskommitténs nionde rekommendation.

Dan Grundin påpekar att de tre aspekterna arbetsmiljö, personalomsättning samt sekretariatets organisation hänger ihop, men menar att övergången till en ny teamorganisation på sekretariatet har varit den viktigaste vidtagna åtgärden. Dan Grundin rapporterar att befattningsbeskrivningar har reviderats och att ett nytt arbetstidsavtal har förhandlats fram. Utvecklingssamtal pågår för närvarande med varje anställd och Dan Grundin rapporterar om de utbildningsmöjligheter som ryms inom ramen för den utökade personalutbildningsbudgeten. Den arbetsmiljögrupp som tillsattes hösten 2000 har bl a diskuterat aktuella arbetsmiljöfrågor samt utarbetat en jämställdhetsplan. Gruppen har även tittat på den tidvis höga personalomsättningen som delvis kan förklaras med förändrade trender på arbetsmarknaden. Genom punktinsatser på speciellt utsatta tjänster tror Dan Grundin att personalomsättningen kan reduceras. Viktigt framöver är även att den svenska sektionen utarbetar ett personalpolitiskt program, vilket i andra sektioner går under beteckningen Human Resource Strategy.

Styrelsen ställer frågor till Dan Grundin och Carl Söderbergh. Susann Olsson efterlyser en aktuell redogörelse och menar att det presenterade underlaget inte på ett tillfredsställande sätt beskriver arbetsmiljön med befintlig personal på sekretariatet. Torbjörn Söderberg föreslår att en uppföljning görs av den arbetsmiljöenkät som sammanställdes sommaren 1999 och anger nyckeltal som exempel på löpande avrapportering. Jan Odqvist ombeds, i egenskap av personalrepresentant, att muntligt kommentera den psyko- sociala arbetsmiljön på sekretariatet. Jan Odqvist anser att förbättringar visserligen alltid kan göras men att sekretariatet i stort kan betraktas som konfliktfritt på ett helt annat sätt än under 1990-talet. Varje anställd har på ett nytt sätt getts möjlighet att växa med sin respektive uppgift.

- Amnestys historia

Sekretariatsanställda, Katarina Hellström, inleder med att redogöra för budget och tidsplan till det historieprojekt på webben, som Hanna Roberts initierade på styrelsens decembermöte 2000.

En projektanställd redaktör ska under ett halvår arbeta heltid med att sammanställa historiematerial från bl a grupper och f d amnestymedlemmar samt beskriva förloppet kring viktiga frågor som den svenska sektionen drivit genom åren. Den projektanställde kommer inledningsvis att bygga upp ett fungerande skal, så att dokumenteringen inte avstannar när projektet avslutas. Katarina Hellström poängterar att hjälp från frivilliga, praktikanter och eventuellt en webbskola är avgörande för att ro projektet i hamn inom sex månader.

Styrelsen ställer frågor och går igenom den preliminära dispositionen med de tio s k ingångarna; Sammanfattning av Svenska Amnestys historia, Gruppernas och distriktens historia, Samordningar och specialgrupper, Årsmöten/ Styrelser, Sekretariatet och Amnestyfonden, Profilfrågor, Kampanjer, Materialet, Statistik samt Persongalleri.

Styrelsen lyfter fram olika verksamhetsområden som t ex ungdomsfrågor och enskilda aktivisters arbete som bör integreras i en av de föreslagna ingångarna. Christian Gräslund ställer sig tveksam till upplägget och vill gärna se en analys jämte den presentation som görs. Katarina Hellström förklarar att varje ingång får en ingress vars textmassa kommer att ha analytisk karaktär. Styrelsen fortsätter diskutera datalagen PUL (Personuppgiftslagen) och de juridiska ramar man bör hålla sig inom.

Styrelsen tackar avslutningsvis Katarina Hellström för presentationen.


§ 170 Utvärdering av styrelsemötet i Eskilstuna 27-28 januari 2001

Styrelsen diskuterar den av sekretariatet sammanställda utvärdering av Eskilstunamötet den 27-28 januari.

Mötet har beskrivits i positiva ordalag av de medverkande distriktsmedlemmarna (2-7 personer) samt av styrelsens medlemmar. Styrelsen anser att en regelbundenhet i utlokaliserade styrelsemöten så småningom kommer att öka tillströmmningen av åhörare samt poängterar att de aktuella frågorna får en bättre förankring. Jan Odqvist påpekar att insyn och ett transparent styrelsearbete endast kan leda till ökad aktivismen och i förlängning underlätta valberedningens arbete.

Hanna Roberts gör en sammanfattning av diskussionen och framhäver att styrelsen gärna ser att ett styrelsemöte per år fokuserar på visioner inom sektionen och att detta möte förläggs till ett distrikt.


§ 171 Specialgruppernas ställning

Nicklas Liss-Larsson inleder med att redogöra för bakgrunden till det föreliggande underlaget.

Tillsammans med specialgruppernas kontaktperson, David Langlet, har Nicklas Liss-Larsson enligt styrelsebeslut i december 2000, konsulterat samtliga specialgrupper angående deras relation till organisationen. Vad som klart framgår är att vissa specialgrupper efterlyser en utökad integrering i sektionens arbete medans andra grupper föredrar att bedriva en mer autonom verksamhet. Nicklas Liss-Larsson menar att de erfarenheter som SAMO-projektet genererat sen april 2000 gällande samordningsgruppernas arbetsformer och roll, bör kunna utnyttjas för att bättre integrera specialgrupperna i sektionens verksamhet.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med C-utskottet lämna förslag till hur specialgrupperna bättre kan göras delaktiga i planerings-, genomförande- och uppföljningsprocessen för att på så vis utnyttja deras kompetens på ett effektivt sätt samt tydliggöra rollen i organisationen. Hänsyn skall härvidlag tas till vad som kommit fram inom ramen för det så kallade SAMO-projektet.


§ 172 Brev från Tony Öhrling, ankom den 22 februari 2001

Henrik Zetterquist ger bakgrundsinformation och redogör för den situation som uppstått mellan de ansvariga för aktivistcentret i Malmö och Folkuniversitetet (FU). Genom ett andrahandskontrakt med FU som hyresvärd, skulle sektionen förbinda sig till ett samarbete i form av kurser som bekostas med kommunala och statliga bidrag. Distriktets kassör, Tony Öhrling, har i ett brev bett styrelsen ta ställning till de framlagda hyresvillkoren som innebär emottagandet av indirekt statligt stöd.

Styrelsen inleder en diskussion i ärendet och belyser de principiella problem som samarbetet med FU kan medföra. Susann Olsson anser det högst olyckligt att Amnestys namn nyttjas i ett sammanhang där statliga medel direkt tillfogas FU. Hanna Roberts menar att likartade kurser har hållits på ABF i Malmö och i Sollentuna utanför Stockholm vid ett flertal tillfällen och att det inte verkar föreligga några policymässiga problem. Majoriteten i styrelsen menar att man kan och bör ställa arbetsmiljömässiga krav på lokalen men att distriktet i sin fortsatta dialog med FU måste få avgöra vilka förutsättningar som bäst kan främja det framtida aktivistcentrets verksamhet.

Beslut

att uppdra åt Torbjörn Söderberg att per brev till Tony Öhrling förmedla, att inga policymässiga problem föreligger i tecknandet av ett hyreskontrakt med Folkuniversitetet (FU).


§ 173 EU-föreningens årsmöte

Christian Gräslund informerar styrelsen om det kommande årsmötet för EU-föreningen som äger rum den 19-20 maj utanför Bryssel. Sektionen har möjlighet att nominera kandidater till EU-föreningens styrelse fram till den 1 april. Styrelsen diskuterar vem som lämpligast bör företräda den svenska sektionen vid det kommande EU-årsmötet.

Beslut

att utse Christian Gräslund till den svenska sektionens representant vid EU-föreningens årsmöte i Ittre, Belgien den 19-20 maj och

att uppdra åt Carl Söderbergh att till detta möte utse en sekretariatsanställd.


§ 174 Brev från Section Development Committee (SDC)

Hanna Roberts delger styrelsen innehållet i det tackbrev som tillskickats svenska sektionen från SDC.


§ 175 Styrelseutbildning

David Langlet uttrycker en önskan om att medverka i IDEELL ARENAs styrelsesymposium, den 23-25 mars. Handelshögskolans Executive Education är medarrangör och helgens tema lyder: "Styrelsen - en resurs i det strategiska förnyelsearbetet?" Styrelsen diskuterar kursinnehållet och avgiften.

Beslut

att David Langlet deltar i IDEEL ARENAs styrelseutbildning den 23-25 mars.


§ 176 Förslag till årsmötet - valberedningen

Torbjörn Söderberg initierar en diskussion i styrelsen om huruvida valberedningens arbetsbörda och effektivitet påverkats av det minskade antalet ledamöter under de senaste åren. Valberedningens vakanta suppleant-post har under året inte tillsatts samtidigt som endast fyra av de fem valda ledamöterna aktivt arbetat med att hitta lämpliga kandidater till de olika förtroendeuppdragen inom sektionen. Det har dessutom visat sig att distriktsombuden inte till fullo lyckats med uppgiften att föreslå en ny valberedning och Torbjörn Söderberg anser att styrelsen bör lägga fram ett förslag i frågan till årsmötet.

Beslut

att uppdra åt Torbjörn Söderberg att presentera ett förslag vad gäller valberedningen i styrelsens diskussionsdatabas, vilket styrelsen har att ta ställning till innan den 16 mars.


§ 177 Mötet avslutas

Mötesordförande, Nicklas Liss-Larsson, tackar de närvarande och avslutar mötet.Hanna Roberts Nicklas Liss-Larsson
Mötesordförande Mötesordförande
Tessi Fickendey Torbjörn Söderberg
Sekreterare Justerare