Verksamhetsplan 2014-2015 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 22 november 2013

 

Verksamhetsplan 2014-2015 för den svenska sektionen av Amnesty International

 

Inledning

 

En ny verksamhetsplan

 

Styrelsen och sekretariatet har under året haft en dialog om behovet av effektiv styrning, effektrapportering och bättre möjlighet till uppföljning inom och av rörelsen. Styrelsen har särskilt betonat behovet av tidig involvering kring de övergripande och långsiktiga målen och att komma bort från beslut och uppföljning på den detaljnivå som numera bäst sker på sekretariatet. Utifrån denna diskussion har sekretariatet nu arbetat fram en ny struktur för svenska Amnestys verksamhetsplan. Tillsammans med budgeten för 2014-2015, som anger med vilka resurser verksamhetsplanen ska genomföras, samt kommentarerna till budgeten, ges en tydlig bild av vad som ska göras, hur det ska göras och med vilka medel.

 

Strukturen för den tvååriga verksamhetsplanen bygger på Amnesty Internationals globala kontoplan Cocoa (Common Chart of Accounts). Förevarande verksamhetsplan är en översiktlig plan som i stort utgår ifrån Cocoas 15 verksamhetsområden (se nedan). Fokus ligger på resultat- och effektmål. I avsnittet Arbetet för mänskliga rättigheter, har vi dock angett en del verksamhet ner på den underliggande nivån arbetsområden.

 

Det är viktigt att förstå att verksamhetsplanen i detta skick inte är förkortad, utan aggregerad. Verksamhetsplanen kommer att presenteras och kommuniceras i många olika sammanhang, på olika nivåer och olika sätt, både inom sektionen och externt. Sekretariatet förfogar över den fullständiga verksamhetsplanen där samtliga planerade aktiviteter, hela resultatkedjor, kontrollnivåer och även annan information ingår. Denna version av planen är mycket omfattande och kommer att följas upp på avdelningsnivå samt i ledningsgruppen för sektionen men delvis också av internationella sekretariatet.

 

Verksamhetsplanens struktur

 

Verksamhetsplanens uppbyggnad baseras på Cocoa, som är indelat i fyra “huvudområden” (Categories):

 

- Fundraising, försäljning och annat (Fundraising, Merchandise and Other)

- Arbetet för mänskliga rättigheter (Human Rights Work)

- Stöd till organisationen (Organisational Support)

- Transaktioner inom rörelsen (Intercompany Transactions)

 

Under dessa finns sammanlagt 15 “verksamhetsområden” (Ranges) och på en ytterligare lägre nivå drygt 160 “arbetsområden” (Cost centers).

 

Inom huvudområdet Arbetet för mänskliga rättigheter nämns ibland “nivåer”. Nivåerna anger med vilka resurser arbetet inom de tematiska MR-områdena bör utföras. Områdena som sekretariatet anser att sektionen bör arbeta med är föreslagna utifrån globala och regionala prioriterade kampanjer och Critical Pathways. Nivån kan variera i tid och då har vi skrivit ut det. Nivån kan också variera mellan olika mål inom samma område. Bara för att ett område är nivå A betyder inte det att all verksamhet är A inom det området. Därför har vi noterat avvikelser.

 

Nivå A = arbetet kräver relativt stora resurser, stort mått av samordning och involverar hela organisationen

 

Nivå B = mellannivå

 

Nivå C = arbetet kräver relativt små resurser, minimal samordning och involverar endast delar av organisationen

 

Resultat och effekter

 

En stor del av sektionens arbete bedrivs för att uppnå önskade och förväntade resultat och effekter. Särskilt tydligt är det inom huvudområdena Fundraising, försäljning och annat och Arbetet för mänskliga rättigheter. Här genomförs aktiviteter som ska leda till någon form av förändring på kort eller lång sikt. För att tydliggöra kopplingen mellan vad Amnesty gör och vad Amnesty vill uppnå har vi skapat resultat- eller målkedjor enligt följande:

 

Aktivitet = Det vi gör

Prestation = Direkt följd av det vi gör

Resultat = Nyttan med aktiviteten

Effekt = Den långsiktiga och bestående inverkan vårt arbete har på det vi avser förändra (i detta fall påtvå års sikt)

 

För verksamhet som inte primärt är inriktad på att åstadkomma förändring utan snarare tjänar som stöd till eller förvaltning av organisation, verksamhets- och arbetsområden (uttrycks ofta som basverksamhet, löpande arbete, drift, förvaltning, infrastruktur m m) används inte resultatkedjor. Istället försöker vi fastställa kontrollnivåer för sådana verksamhet, d v s acceptabla nivåer för utförande och resultat.

 

Uppföljning

Den första uppföljningen på den nya verksamhetsplanen presenteras styrelsen i september 2014. Uppföljning av verksamhetsplanen till styrelsen därefter sker genom halvårsrapporter, till marsmötet och septembermötet.

Fundraising, försäljning och annat

 

Svenska sektionen arbetar fram t o m 2015 utifrån Amnesty Internationals globala strategier för tillväxt och fundraising. Därtill kommer sektionens egen strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt samt Svenska Amnesty 2016.

 

I Svenska Amnesty 2016 sattes målet för antalet medlemmar i sektionen till 100 000 och intäktsmålet till 100 miljoner kronor. Eftersom båda dessa mål beräknas uppnås 2013 har styrelsen satt som målsättning att sektionen vid utgången av 2015 ska 116 000 medlemmar och givare, varav 110 000 medlemmar. Intäkterna ska vid samma tidpunkt uppgå till 109 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 50% under perioden 2010-2015 att jämföra med de internationella målsättningarna om en tillväxt på 35%.

 

Not: Strategigrupp Grön har föreslagit att vi formulerar resultatmål för fundraising på denna aggregerade nivå då styrelsen inte avser att styra fördelningen mellan olika intäktskanaler:

 

Resultatmål fundraising 2014:

Vi ska vid slutet av 2014 ha 113 000 medlemmar/givare (genom att ha rekryterat 16 000 nya och begränsat avhoppen till 9 %). I varje enskild fundraisingkanal ska vi bevaka och uppfylla våra långsiktiga mål för ‘medelgåva’ och ‘Life Time Value’. Vidare ska vi underhålla en långsiktigt sund fördelning avseende olika intäktsslag (den så kallade fundraisingmixen). Den samlade intäkten 2014 ska uppgå till 106 mkr (inklusive pågående “PKL specialprojekt” och budgeterade “Övriga intäkter”).

 

Nedan redovisas för kännedom sektionens resultatmål för olika intäktskanaler 2014, vilket även speglar aktuell fundraisingmix.

 

Kall rekrytering (Cocoa 12xx)


Resultatmål 2014:Genom kall rekrytering få 12 856 nya medlemmar/givare som under året ska ge 3,99 mkr i intäkter.


Varm rekrytering (Cocoa 13xx)


Resultatmål 2014:Genom varm rekrytering få 3 114 nya medlemmar/givare som under året ska ge 1,37 mkr i intäkter.


Pågående givande (Cocoa 14xx)


Resultatmål 2014:Behålla ett avhopp på maximalt 9 %, uppgradera 7 525 personer och återvärva 1 183 personer för att under året ge 84,1 mkr i intäkter.


Övrig fundraising (Cocoa 15xx)


Resultatmål 2014:Sektionens fundraisingmix ska vara bred och innehålla gåvor från stora gåvogivare, testamenten, fonder och stiftelser, PostkodLotteriet, Humanfonden, samt från våra egna grupper. Detta verksamhetsområde ska 2014 ge 24,9 mkr i intäkter.


Stöd till fundraising (Cocoa 16xx, detta verksamhetsområde saknar intäkter)


Resultatmål 2014-2015:


- Sektionen ska genom aktivt deltagande i det internationella fundraisingarbetet skapa förutsättningar för global och nationell tillväxt genom en etisk och effektiv fundraising.


- Sektionen ska implementera och utveckla Amnesty Internationals globala identitet och manifest.


- Sektionen ska öka sina kunskaper inom fundraising genom aktivt deltagande i interna och externa erfarenhetsutbyten samt i INGO Benchmarking.


Försäljning (Cocoa 17xx)


Resultatmål 2014: Amnestybutiken på webben ska ha minst 15 000 besökare och 1 200 kunder som handlar för i snitt minst 130 kronor. Under året ska vi börja ringa till dem som lämnat kontaktuppgifter och inte redan är medlemmar/givare.Arbetet för mänskliga rättigheter

 

Arbetet för mänskliga rättigheter utgår ifrån de globala prioriterade kampanjerna där sekretariatet föreslår att sektionen arbetar med båda de globala kampanjerna (My Body My Rights, Stop Governments Torturing) samt Skriv för frihet. Arbetet utgår också ifrån de prioriterade verksamhetsområdena i den regionala strategin på Europa där When you don´t exist är det högst prioriterade. På övriga områden utgår vi ifrån Critical Pathways samt sektionens tidigare beslutade prioriteringar.

 

I arbetet med aktivism och stöd till grupper samt MR-utbildning utgår vi ifrån Svenska Amnesty 2016. Arbetet med MR-utbildning grundar sig också på skolstrategin. Strategin för påverkan, kommunikation och tillväxt ligger till grund för all planering.

 

Prioriterat MR-arbete


Min kropp mina rättigheter (Cocoa 2260-2264). Nivå A. Globalt prioriterad kampanj. Critical pathway: Maternal health and SRR.


Övergripande mål: Kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör från statliga och icke-statliga aktörers sida.  


Arbetet med El Salvador och ICPD + 20 är nivå A under hela 2014. Arbetet med Sverige inleder vi med redan 2014 men det är på nivå C. Irland och Maghreb sätter inte igång förrän 2015.


Sverige. Övergripande mål:Offren för våldtäkt  i Sverige får rättvisa, upprättelse, stöd och hjälp. Nivå C.


Effektmål 2014-2015:

1. Amnestys arbete bidrar till att hålla debatten om våldtäkt på den politiska agendan under 2014


Resultatmål 2014-2015:

1. Minst 2 motioner(från ett alliansparti, ett oppositionsparti) tar upp Amnestys rekommendationer under 2014.


El Salvador. Övergripande mål: 1. Nya regeringen i El Salvador introducerar konkreta åtgärder för att förhindra och skydda kvinnor och flickor från könsbaserat våld. 2) Det absoluta abortförbudet utmanas - för att på längre sikt förändras så att flickor och kvinnor i E.S får tillgång till “terapeutisk” abort. 3)  De flickor och kvinnor som fängslats på grund av det absoluta abortförbudet friges .


Effektmål 2014-2015:

1. Nya regeringen avsätter tillräckliga resurser så att 2012 års lag mot våld mot kvinnor implementeras. Det gäller särskilt tillgång till rättvisa, skydd samt tillgång till psykosocialt stöd till överlevare.


2. Det utbredda motstånden hos allmänheten mot avkriminalisering av abort minskar.


3. Lokala organisationer kan verka i en befrämjande kontext för att säkra friheten för dem som fängslas till följd av det absoluta abortförbudet.


Resultatmål 2014-2015:

1. Presidentkandidater och/eller nya presidenten uttalar engagemang kring och nolltolerans för våld mot kvinnor.


2. Det totala abortförbudets konsekvenser synliggörs genom “det mänskliga ansiktet”.


3. Lokala kvinnorättsorganisationer och NGO:s får stöd från omvärlden, vilket bidrar till att legitimera deras arbete.


MAGHREB. Övergripande mål: Myndigheterna i Maghreb-länderna genomför reformer i lagen och i praktiken för att på sikt se till att diskriminering av kvinnor och överlevare av sexuellt våld upphör. Detta arbete kommer att inledas under 2015 och målkedjan kommer att justeras hösten 2014.


Effektmål 2014-2015:

1. De paragrafer i brottsbalken, som för närvarande tillåter förövare av våldtäkt att undgå åtal om de gifter sig med offren, ändras.


2. Definitionen av våldtäkt bringas i överensstämmelse med internationella normer.


Resultatmål 2014-2015:

1. Internationella påtryckningar ger stöd åt och förstärker Maghreb-sektionernas arbete vad gäller lagreformer.


Irland. Övergripande mål: Lägga grunden för ett ramverk som utgår ifrån mänskliga rättigheter vad gäller flickors och kvinnors tillgång till abort. Detta arbete kommer att inledas under 2015 och målkedjan kommer att justeras hösten 2014.


Effektmål 2014-2015:

1. Bygga och konsolidera stöd från NGO:s och allmänheten i Irland och politisk vilja avseende avkriminalisering av abort.


Resultatmål 2014-2015:

1. Internationella påtryckningar ger stöd åt och förstärker Irländska sektionens arbete vad gäller avkriminalisering av abort


ICPD +20. Övergripande mål: Alla människor åtnjuter sina sexuella och reproduktiva rättigheter utan att diskrimineras eller riskera att utsättas för tvång eller våld.


Effektmål 2014-2015:

1. Slutresultatet av översynen ICPD +20 och generalsekreterarens rapport är robust och progressiv och bekräftar de sexuella och reproduktiva rättigheterna samt staternas åtaganden. Slutdokumenten  behandlar även gapet och utmaningarna kopplat till genomförande samt ansvarsutkrävande”.


Resultatmål 2014-2015:

1. Överlämning av den globala petitionen vid mötet som Commission on Population and Development har i april 2014.


2. Under konferenserna i april och oktober 2014 agerar Sverige för att försvara de sexuella och reproduktiva rättigheter som attackeras av andra stater


Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter (Cocoa 2380-2384). Nivå B. Critical pathway: Corporate accountability.


Övergripande mål: 1. Statliga företag och företag som får statligt stöd respekterar MR och människor som riskerar att drabbas får tillgång till information.2. FN principerna förverkligas och fler MR kränkningar kopplade till företags verksamhet förebyggs och förhindras och människor som riskerar att drabbas får tillgång till information.


Effektmål 2014-2015:

1. Finansdepartementet avkräver statliga företag och Finans och UD avkräver företag som får statligt stöd MR due diligence enligt FN principerna. System för uppföljning (monitoring and evaluation) införs.


2. Sverige antar en gedigen och progressiv nationell åtgärdsplan för att implementera FN principerna.


3. Minst en IFI (internationell finansiell institution) integrerar MR due diligence i sina policies och processer.


4. EU antar regler som ökar transparensen, exempelvis ett starkt direktiv om icke-finansiell redovisning.


5. MR-situationen förbättras i de specifika fall (Nigerdeltat, Bhopal och Ecuador) samtidigt som fallen används som exempel både på bristande företagsansvar och på möjliga lösningar


6. Företag som kränker MR har svårare att via banker få tillgång till kapital i Sverige. Nivå C


Resultatmål 2014-2015:

1. Uppmärksamhet i media och från riksdagsledamöter har satt press på Finans att skärpa kraven på statliga bolag och på UD att skärpa kraven på myndigheter som ger exportstöd, samt skynda på processen att ta fram en åtgärdsplan för implementering av FN principerna.


2. I internationella förhandlingar stödjer Sverige starkare internationella standarder/ regional lagstiftning (än vad som finns idag) rörande företag och mänskliga rättigheter (EU, VB, IMF,OECD).


3. Sektionens arbete bidrar till att uppfylla internationellt satta mål. (Nigerdeltat, Bhopal, och Ecuador) uppfylls. Vi behåller vår trovärdighet i frågor vi tidigare arbetat med.


4. En offentlig debatt om bankernas investeringar förs.


5. Minst två banker inför policies och säljer av innehav kopplade till MR-kränkningar.


Tvångsvräkningar (Cocoa 2530-2534). Nivå C. Critical pathway: forced evictions. Övergripande mål: 1. Människor skyddas från tvångsvräkning i de sex eller sju länder vi prioriterar genom att ansvariga myndigheter vidtar åtgärder för att stoppas tvångsvräkningar alternativt vidtar åtgärder för ersättning efter tvångsvräkning.  2. Lokala organisationer och invånare ser Amnesty som ett bra stöd vid direkt hot om tvångsvräkning.


Effektmål 2014-2015:

1. Svenska delen av Rapid Response Forced Eviction (RRFE) bidrar till att sätta tryck på makthavare för att stoppa tvångsvräkningar.


2. Svenska delen av RRFE bidrar till att Amnesty uppfattas som solidariskt stöd till lokala organisationer och invånare.


Resultatmål 2014-2015:

1. Deltagare i svenska delen av RRFE agerar på 75 % av de aktioner vi skickar ut.


2. Amnesty Sverige deltar på minst två utåtriktade aktioner per år i syfte att sätta press på makthavare OCH som solidaritetsaktion


Stop governments torturing (Cocoa 3110-3114). Nivå B (2015=nivå A). Globalt prioriterad kampanj. Critical pathway: Security with Human Rights.


Övergripande mål: Stater inrättar och respekterar effektiva övervakningsmekanismer mot tortyr och annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning.


Arbetet kommer att inledas under 2014 men enbart genom att vi mobiliserar grupper som långsiktigt arbetar med kampanjen och att vi förser dem med aktioner på Uzbekistan och Nigeria. Planeringen av arbetet inleds under 2014 och målkedjorna kommer därmed att ses över. Tortyr i svensk lagstiftning är ett arbete som redan inleds 2014 på nivå C.


Sverige. Övergripande mål:Sverige inför brottet tortyr i svensk lagstiftning. Nivå C


Effektmål 2014-2015:

1. Tortyr som ett särskilt brott i svensk lagstiftning utreds.


Resultatmål 2014-2015:

2. Riksdagsledamöter verkar för införandet av tortyr som ett brott i svensk lagstiftning.


Uzbekistan. Övergripande mål: Starkare skydd mot användandet av bekännelser som tvingats fram genom tortyr eller misshandel och därmed få ett stopp på tortyr.


Effektmål 2014-2015:

1. Straffprocesslagen ändras och inkluderar en bestämmelse mot användandet av bekännelser som har framtvingats under tortyr eller misshandel.


2. Enskilda individers ärenden har gått framåt på grund av att bekännelser under tortyr inte har erkänts.


3. FNs speciella rapportör får besöka Uzbekistan.


Resultatmål 2014-2015:

1. Svenska sektionens arbete (under 2014 enbart via grupperna) bidrar med internationella påtryckningar på relevanta myndigheter i Uzbekistan, EU eller Sverige.


Nigeria. Övergripande mål:Ökad tillgång till advokater, anhöriga och oberoende observatörer/övervakare under tid i polis, militär och SSS-häkte och därmed stoppa godtyckliga arresteringar och tortyr.


Effektmål 2014-2015:

1. Övervakarare från CAT/NHRC (National Human Rights Commission) får tillgång till fängelser/häkten som sköts av säkerhetsstyrkor och som tidigare  inte har varit öppna för besök och får därmed ökad möjlighet att övervaka fängelser/häkten som sköts av polis, militär och SSS.


2. Nigerias ÖB utfärdar en publikt uttalande som säger att människor i militärfängelser/häkten har rätt till advokat.


3. Enskilda individer som sitter fängslade får tillgång till advokater och anhöriga.


4. Den nigerianska presidenten skriver under en lag om tortyrförbud.


Resultatmål 2014-2015:

1. Svenska sektionens arbete (under 2014 enbart via grupperna) bidrar med internationella påtryckningar på säkerhetsstyrkor, polis, militär och presidenten i Nigeria.


Säkerhet med mänskliga rättigheter (Cocoa 3120-3124). Nivå C. Critical pathway: Security with human rights.


Övergripande mål: Guantánamo stängs och fångarna ställs inför rätta i rättvisa rättegångar eller friges. Årsmötesbeslut.


Effektmål 2014-2015:

1. Sverige är ett av de länder som har tagit emot  fångar som inte kan återsändas till sina ursprungsländer och inte heller kan tas emot av USA.


Resultatmål 2014-2015:

1. Nyckelfunktioner inom riksdag och regering ställer sig bakom att Sverige bidrar till en stängning av Guantánamo genom att ta emot fångar


Crisis and transition Mena (Cocoa 3230-3234). Nivå C. Critical pathway: Crisis and transition in Mena.  


Egypten. Övergripande mål:Människor i Egypten kan demonstrera och uttrycka sina åsikter utan att riskera att utsättas för övergrepp


Effektmål 2014-2015:

1. Polis- och säkerhetstyrkor följer de regelverk som finns.


2. Den nya regeringen  (det är utlovat  parlaments- och presidentval i början 2014) börjar vidta åtgärder för att reformera säkerhetsstyrkorna


Resultatmål 2014-2015:

1. Påtryckningar på relevanta myndigheter i Egypten, däribland från Sverige bidrar till att målen uppnås.


Syrien. Övergripande mål: 1) Civila i den  väpnade konflikten i Syrien skyddas från människo- rättskränkningar, krigsbrott och brott mot mänskligheten och ansvar för brotten utkrävs.


Effektmål 2014-2015:

1. Åtgärderna för att skydda civila från våld, inklusive sexuellt våld ökar


2. Syriens grannländer håller sina gränser öppna så att flyktingar kan få skydd. Inga flyktingar från Syrien skickas tvångsvis tillbaka till Syrien.  Stater utanför regionen ökar antalet kvotflyktingar från Syrien för vidarebosättning.


3. FN /annan  IGO säkerställer att MR-över- vakare finns på plats för att utreda MR-kränkningar som begås av alla parter i konflikten


Resultatmål 2014-2015:

1.  Påtryckningar, däribland från Sverige bidrar till  internationellt ansvarstagande vad gäller MR- och flykting- situationen samt ansvars- utkrävande för MR-brotten i Syrien.


Vapenhandel (Cocoa 3330-3334). Nivå B (nivå C 2015). Critical pathway: Arms trade treaty.


Övergripande mål: 1. Sverige beviljar ej tillstånd för vapenexport till länder med grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 2. ATT träder i kraft.


Vapenhandel kommer att lyftas inför riksdagsvalet, främst genom lobby, men även via opinionsbildning/media. Därför har vi satt nivå B, ett område som annars är nivå C.


Effektmål 2014-2015:


1. KEX föreslår en förändrad lagstiftning som anger att Sverige inte SKA exportera vapen till änder där de mänskliga rättigheterna krävs och som är i linje med ATT


2. En majoritet i riksdagen är för en lagstiftning som anger att Sverige inte SKA exportera vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna


3. Sverige ratificerar ATT


Resultatmål 2014-2015:

1. KEX inkluderar ATT i utredningen om svensk krigsmaterielexport


2. Centrala politiker arbetar aktivt för och stödjer Amnestys krav att Sverige inte SKA kunna exportera vapen till länder där de mänskliga rättigheterna kränks


3. Uppmärksamhet i media sätter press på riksdagsledamöter


4. Sverige uttalar att man avser att följa artikel 6 och 7 i ATT även innan ATT har ratificerats


Dödsstraffet. (Cocoa 3420-3424). Nivå C. Critical pathway: Death penalty. Övergripande mål: Dödstraffets avskaffande


Effektmål 2014-2015:

1. Fortsatt positiv trend mot dödstraffets avskaffande


Resultatmål 2014-2015:

1. Påtryckningar, däribland från Sverige, bidrar till att målen uppnås.


2. I januari 2016 arbetar sektionen mer fokuserat på dödsstraffet via färre länder


Flyktingar och migranters rättigheter (Cocoa 3580-3584). Nivå C. Critical pathway: defending people on the move.


Övergipande mål: Asylsökande erhåller en rättssäker asylprocess och skyddsbehövande erhåller skydd i form av uppehållstillstånd.


Effektmål 2014-2015:

1. Det sker en total översyn av utlänningslagen inklusive instansordningen


2. Myndigheter och  domstolar använder sig av- och tolkar landinformation på ett relevant och asylrättsligt korrekt sätt.


Resultatmål 2014-2015:

1. Den landinformation vi lämnat angående landet används i beslut och domar.


2. Det tillsätts en utredning med direktivet att göra en total översyn av utlänningslagen inklusive instansordningen


When you don´t exist/SOS Europa (Cocoa 3580-3584). Nivå B (våren 2014:A). Critical pathway: Defending people on the move.


Övergipande mål: Flyktingars, migranters och asylsökandes mänskliga rättigheter respekteras i Europa och vid dess gränser. Detta innebär bland annat att: Flyktingar och migranter utsätts inte för “push backs” och Flyktingar och migranter  tas inte i förvar enbart på grunden att man är irreguljär.


Kampanjen When you don´t exist lyfts inför EU-parlamentsvalet i maj 2014. Under den perioden är det nivå A för att sedan återgå till nivå C alt nivå B beroende på vad vi får för material från IS.  


Effektmål 2014-2015:

1. Antalet rapporterade “push backs” vid EU:s yttre gränser minskar och flyktingar och migranter får tillgång till en asylprocess och tas inte i förvar.


2. Bilaterala överenskommelser angående gränser och migrationskontroller blir tillgängliga för allmänheten. Överenskommelserna innehåller starka klausuler angående skyddet för de mänskliga rättigheterna.


3. EU policies och Frontex sätter samma tyngd vid skyddsåtgärder som de gränskontrollerande.


Resultatmål 2014-2015:

1. Svenska EU-parlamentariker driver aktivt kampanjens frågor


2. Uppmärksamhet hos allmänheten och i media kring kampanjens frågor


3. Den svenska regeringen driver aktivt kampanjens frågor


Försvara individers rättigheter (Cocoa 3730-3734). Nivå B (under Skriv för frihet, nivå A). Critical pathway: Promoting freedom of expression, association and assembly.


Övergripande mål: Positiv förändring för enskilda individer - kvinnor och män - som utsatts för MR-kränkningar och i förlängningen positiv förändring på samhällsnivå.


Effektmål 2014-2015:

1. Respons från några av de myndigheter grupper skrivit till angående aktionsfall.


2. Positiv förändring i några av de fall grupper arbetar med.


3. Positiv förändring för minst en av de individer som lyfts i kampanjen Skriv för frihet.


4. Ansvariga har reagerat till följd av vårt påverkansarbete i minst ett  fall till följd av kampanjen Skriv för frihet.


5. MR-försvarare och/eller deras anhöriga som fått sina rättigheter kränkta känner sig stärkta och fortsätter sitt MR-arbete


6. Genom att lyfta individer i vår externa kommunikation ger vi människor möjlighet att personligen relatera och skapar därmed större engagemang.


7. Tydliga kriterier  och rutiner vid val av fall som vi lyfter på vår hemsida samt kriterier för uppföljning av arbetet.


8. Januari 2016 arbetar sektionen mer fokuserat kring vissa länder och därmed effektivare med IAR.


Resultatmål 2014-2015:

1. Relevanta myndigheter uppmärksammas på våra krav


2. Relevanta ambassader besöks (varav minst ett besök gällande en individ som lyfts upp i Skriv för frihet).


3. MR-försvarare eller deras anhöriga som får ta emot solidaritetshälsningar (inkluderat inom Skriv för frihet) uppger att  de upplevt dem som positiva


4. Sektionen har kriterier för hur vi väljer ut fokusländer och vi har valt fokusländer


5. Sektionen har en utfasningsplan för icke-fokusländer


Diskriminering av romer/romers rätt till bostad (Cocoa 3780-3784). Nivå C. Critical pathway: Forced evictions och Ending discrimination.


Övergripande mål: Tvångsvräkningar av romer minskar i Italien och Rumänien som ett led att minska diskrimineringen mot romer vad gäller rätten till bostad.


Effektmål 2014-2015:

1. Myndigheterna i Italien och Rumänien antar och implementerar guidelines  och policys som skyddar människor mot tvångsvräkningar.


Resultatmål 2014-ti2015:

1. Svenska sektionen bidrar till internationella påtryckningar, inklusive via EU, riktade till lokala och nationella myndigheter i Italien och Rumänien


Diskriminering av HBT-personer (Cocoa 3780-3784). Nivå C. Critical pathway: Ending discrimination.


Övergripande mål: 1. Människor I Europa kan samlas och försvara hbt-personers rättigheter. 2. Hbt-aktivster i andra länder kan agera utan fruktan för repressalier


Effektmål 2014-2015:

1. De Prideparader där vi närvarar i Europa  kan hållas utan inskränkningar


2. Relevanta myndigheter uppmärksammas på Amnestys krav.


Resultatmål 2014-2015:

1. Delegationen skapar via preventiv närvaro ett ökat handlingsutrymme för hbt-aktivister och påverkar  myndigheterna att tillåta parader och ge adekvat skydd


2. Påverkansarbete bland annat från Sverige bidar till att målen nås.Ej prioriterat MR-arbete (Cocoa 43xx-48xx)


Human Rights Education (Cocoa 4710)


Effektmål 2014-2015:

1. Ökad kunskap och engagemang för MR bland gymnasieelever i Sverige


Resultatmål 2014-2015:

1. 90 % av de 2400 elever som besöker A-day upplever att de lärt sig eller delvis lärt sig mer om mänskliga rättigheter:

2. 300 elever som besöker Angelägets Filmfestival har en positiv upplevelse av festivalen.

3. 30 % av 2500 lärare som beställt Angelägets dvd använder den i undervisningen.

4. 30 % av de på skola.amnesty.se 2000 registrerade lärarna använder materialet i sin undervisning.

5. 9 av 10 skolor som deltar i ‘Skola för mänskliga rättigheter’ fullföljer Amnestys föreslagna arbetsmodell för Human Rights Education.Utvecklingskostnader (Cocoa 62xx-65xx)


Resultatmål 2014-2015:


Stöd till MR-arbetet


Aktivism och stöd till grupper (Cocoa 6752)

Referens: Amnesty 2016: “År 2016 har sektionens långsiktiga medlemsstrukturer utvecklats och stärkts för ett effektivt arbete för mänskliga rättigheter”. I detta avsnitt har hänsyn tagits till verksamhetsmötets kommentarer på planen, vilka handlade just om aktivism.


Långsiktigt mål: Genom att stärka och utveckla Amnestys kampanjorganisation och långsiktiga medlemssrukturer stärker vi den globala MR-rörelsen


Effektmål 2014-2015:

1. Fler aktivister engagerar sig i våra prioriterade MR-områden

2. Sektionens aktiviststrukturer bedriver ett effektivt arbete för mänskliga rättigheter

3. Fler aktivister engagerar sig inom Amnesty


Resultatmål 2014-2015:

1. Ökad kunskap och aktivitet hos våra medlemmar inom vårt prioriterade arbete.

2. Det är fler grupper och individer som arbetar med våra kampanjer och annat prioriterat arbete.

3. Vi når fler aktivister än med dagens mobilisering

4. I slutet av 2014 har distrikten verktyg, rutiner och engagemang för att bedriva ändamålsenlig verksamhet.

5. Ökad i aktivitet i de aktiva distrikten utanför storstäderna (GBG, M-ö, Sthlm)

6. Ungdomsrådet förstår sitt uppdrag och tar aktiv del i sektionens ungdomsarbete.

7. Färre aktivister lämnar organisationen.

8. Fler personer hittar en plats och stannar inom organisationenArbete för jämställdhet (Cocoa 6754). Övergripande mål i enlighet med Svenska Amnsty 2010-2016: År 2016 är sektionen fortsatt en aktiv röst i den internationella Amnestyrörelsen och är pådrivande i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela rörelsens verksamhet. Det arbete som bedrivs inom sektionen är ett föredöme för den ideella sektorn i Sverige.


Resultatmål 2014-2015:

1. Vår externa kommunikation genomsyras i högre grad av ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Medarbetarna på sekretariatet och styrelsen har kunskap om och kan tillämpa metoder för jämställdhetsintegrering.


2. Arbetet med jämställdhetsintegrering och kvinnors rättigheter stärks internationellt.


Arbete för mångfald (Cocoa 6754). Övergripande mål i enlighet med ”Svenska Amnesty 2010-2016”:  År 2016 är vi en organisation med stor mångfald avseende färdigheter, erfarenheter, kunskap och personligheter.


Resultatmål 2014-2015:

1. Arbetet för att främja mångfald inom Svenska Amnesty (och i det som förmedlas externt) sker på ett systematiskt sätt och genomsyrar hela organisationsstrukturen.Stöd till organisationen

 

För att kunna ge ett organisatoriskt stöd med hög kvalitet till sektionen krävs ett effektivt sekretariat, samt investeringar i och kontinuerlig utveckling av organisatoriska och administrativa stödsystem.

 

Organisationsstöd (Cocoa 71xx)


Resultatmål 2014-2015:


- Ett kostnadseffektivt arbete med hög kvalitet inom områdena IT, Human Resources, ekonomi och administration.


- Ett nytt CRM-system i sektionen som ger ett förbättrat stöd till arbetet med Amnestys “supporter journey” och sektionens långsiktiga medlemsstrukturer.


- Externa hemsidan ska samordnas med övriga webbplatser och för helheten ska under 2014 en plan för strukturerat utvecklingsarbete upprättas, bland annat avseende följsam webbdesign (RWD).


- Ett effektivt HR-arbete utifrån sektionens arbetsgivarstrategi.


Styrning (Cocoa 72xx)


Resultatmål 2014-2015:


- Adekvat stöd till sektionens styrelse, valberedning och granskningskommitté.


- Adekvat stöd till Amnestys internationella kommitté och andra av sektionsstyrelsen tillsatta grupper.


- Genomförande av årsmöten med ökat deltagande och ett ökat användande av digitala plattformar som stöd för de demokratiska processerna.


- Adekvat stöd för sektionens deltagande i internationella beslutsprocesser via det internationella ordförandeforumet (Chairs Assembly) och det internationella rådsmötet (ICM).


Övriga kostnader (Cocoa 74xx)


Resultatmål 2014-2015:Transaktioner inom rörelsen

 

Svenska sektionen betalar utöver det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen, “IS-avgiften”, även frivilliga extra bidrag (Additional Voluntary Contributions, AVC), vars rekommenderade storlek fastställs av IS. Genom Svenska Amnesty 2016 har svenska sektionen beslutat att minst 35% av sektionens kostnader ska gå till den internationella rörelsen.

 

Sektionen betalar även årligen en avgift till Europakontoret (European Institutions Office, EIO).

 

Internationella rörelsen (Cocoa 80xx)


Kontrollnivå 2014-2015: Bidraget till den internationella rörelsen 2014 beräknas till 21,9 mkr.


Resultatmål 2014-2015: Målet för det extra frivilliga bidraget (AVC) 2014 är 13 mkr.


Europakontoret (Cocoa 82xx)


Kontrollnivå 2014-2015: Bidraget till Europakontoret 2014 beräknas till 908 tkr.Förslag till beslut

 

att anta verksamhetsplanen för 2014-2015.