Konsultationsprocess kring policy om avkriminalisering av sexarbete Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 22 november 2013, reviderat 27 november

 

Konsultationsprocess kring policy om avkriminalisering av sexarbete

 

Bakgrund

Svenska sektionen har, i likhet med andra sektioner, reagerat på såväl innehållet i den föreslagna policyn som själva processen kring hur policyn ska antas. Vi har drivit linjen att en omfattande och genuin konsultationsprocess (intern och extern) är nödvändig för att sektionerna ska ha möjlighet att ge meningsfull input på policyn. Vidare har vi hävdat att stora policyförändringar i kontroversiella frågor som denna, ska förankras i och innefatta hela rörelsen. Detta har lett till att tiden för konsultation förlängts samt att sektionerna under hösten givits möjlighet att ge input till själva konsultationsprocessen. Dock har inte tiden för konsultation förlängts tillräckligt för att göra en gedigen konsultation.

 

Consultation advice on sex work

Trots många sektioners kritiska synpunkter har IS inte omarbetat själva policyn, vare sig vad gäller struktur eller innehåll. Enligt det konsultationsdokument som skickades ut den 31 oktober (Consultation advice on sex work) uppmanas sektionerna att:

  • meet and discuss the proposed policy with different groups comprised of sex workers and their advocates

  • look at whether the national laws of your country include a definition of trafficking that is consistent with international law and whether it covers all forms of trafficking into forced labour

  • look at how the national laws of your country define consent. Additionally, it is important to look at how that definition is applied in practice and whether there are discriminatory patterns in deciding who can or can’t consent

  • look at how the national laws of your country define rape and other crimes of sexual violence, battery and related crimes, kidnap and related crimes and exploitation. Key issues include whether a person’s history or role as a sex worker can be used to impugn one’s testimony. Other issues are to identify rules of evidence and procedure that discriminate or deny a person equal protection of the law.

  • look at how the national laws of your country address the question of “status crime” and how the actions of the police are monitored and investigated when there are allegations of misconduct including violence and exploitation. It would be interesting to know whether a person involved in sex work has ever been able to successfully challenge police abuse.

  • look at how sex worker advocacy groups have suggested means for protecting their rights beyond decriminalization. This is not with the intent that AI would take a global position but rather that as we work with groups we can understand the challenges that they face even when sex work itself is decriminalized.

 

Det som föreslås är således att sektionerna nu ska göra ett omfattande utredningsarbete på eget land för att kartlägga nationell lagstiftning på en rad områden  - och i något fall även tillämpningen av denna. Det framgår inte om eller hur dessa kartläggningar ska användas i den fortsatta internationella konsultationsprocessen.

 

Vi ställer oss undrande inför detta angreppssätt. Om det hade varit av avgörande och direkt betydelse så borde framtagandet av policyn har föregåtts av och byggts utifrån sådana kartläggningar. Det borde så att säga ha varit ett ingångsvärde, inte något som sektionerna ska tvingas lägga tid och resurser på i det här skedet, utifrån ett icke angivet syfte. Vi föreslår därför att vi inte gör detta utredningsarbete utan tar fram egna konsultationsfrågor med alternativ i ett konsultationsdokument.

 

Ingenting av det vi efterlyst och föreslagit finns med i IS konsultationsdokument, såsom klarare struktur i policyn, framtagandet av flera möjliga alternativ för sektionerna att ta ställning till, vad en riskanalysen bör fokusera på och så vidare.

 

Förslag till konsultationsprocess

  1. Inom svenska sektionen

Förutsättningarna för sektionens konsultationsprocess kring draft policy on decriminalisation of sex work har därmed ändrats markant sedan tidigare förslag presenterades för styrelsen (september 2013).  Dels har vi inte fått den vägledning vi hoppats på från IS. Dessutom anges nu att konsultationstiden löper fram till den 31 mars 2014, inte juni som vi tidigare trott. Vi har således inte möjlighet att konsultera medlemmarna under årsmötet i maj 2014.

 

Vi föreslår därför att vi konsulterar ett begränsat antal medlemmar (20-25 st) som uppfyller flera av följande kriterier:

  • viss vana att tillägna sig och diskutera komplexa policydokument

  • har viss kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter

  • möjlighet att avsätta viss tid åt detta under februari-mars 2014

 

Gruppens sammansättning bör präglas av mångfald avseende kön, ålder, sexuell läggning (om möjligt att veta), samt bred Amnestyerfarenhet. AIK bör vara med i konsultationsprocessen.

 

På grund av tidsramen är det svårt att hinna gå ut brett och i en mer demokratisk process bereda möjlighet att delta. Vi tror att flera av medlemmarna finns bland aktiva/tidigare aktiva i specialgrupper, tidigare SRR-gruppen och så vidare och att sekretariatet och styrelsen tillsammans måste handplocka dessa. Detta bör vara klart i månadsskiftet januari/februari 2014.

 

Själva konsultationen sker i tre steg:

1) Medlemmarna förbereder sig genom att ta del av draft policy och tillhörande konsultationsdokument som sekretariatet tar fram.

 

2) En heldag hålls på sekretariatet i februari/mars. Upplägget föreslås innehålla en extern person som beskriver fördelar respektive nackdelar med den “svenska modellen”. Därefter presenteras policyn och tre alternativa förslag vad gäller den framtida policyns omfattning: en som endast omfattar avkriminalisering av sexsälj, en som omfattar avkriminalisering av både sexköp och sälj, en tredje som omfattar hela spektrat av aktörer. Deltagarna delas in i tre grupper (en grupp per alternativ policy). Grupperna analyserar konsekvenserna av respektive policy, vilken typ av arbete som möjliggörs, risker och möjligheter som policyn medför för Amnesty och så vidare. Sekretariatet tar fram underlag och frågor för diskussionerna.

 

3) Sektionsstyrelsen redogör för processen vid årmötet i maj.

 

2. Med externa aktörer

Vi konsulterar ett antal externa aktörer och organisationer, såsom Rose Alliance, nätverket PRIS (Prostituerades revanch i samhället)  som båda organiserar personer i prostitution och sexarbete. Andra organisationer inkluderar RFSU, RFSL, HIV-Sverige, svenska UN Women, Sveriges kvinnolobby, och  eventuellt enskilda personer, såsom forskare. Listan är i dagsläget inte uttömmande utan det kan tillkomma fler.

 

Sekretariatet tar fram ett underlag med frågor att använda vid den externa konsultationen.

 

Förslag till beslut:

 

att föreslagen konsultationsprocess ersätter tidigare förslag från sekretariatet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG ? konsultera sektionen och externa aktörer enligt föreslagen plan och presenterar förslag till konsultationssvar på styrelsens marsmöte 2014.