Preliminärt förslag på dagordning till årsmötet 2014 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 22 november 2013

 

Preliminärt förslag på dagordning till årsmötet 2014

FREDAG 9 MAJ


13.00 - 15.00 REGISTRERING TILL ÅRSMÖTET


14.00 - 14.45 NYBÖRJARMÖTE


15.00 - 15.30 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

1.Välkomna till årsmötet
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av funktionärer
- två ordförande
- två sekreterare
- två justerare
- två diskrimineringsombud
- rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
7. Fråga om mötet ska vara offentligt
8. Genomgång av arbetsordningen
9. Godkännande av arbetsordningen
10. Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

15.30 - 17.15 AMNESTYÅRET 2013

11. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
12. Generalsekreterarens rapport
13. Granskningskommitténs rapport avseende sektionen
14. Revisorernas berättelse avseende sektionen
15. Frågestund med sektionens styrelse
16. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
17. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
18. Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden
19. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
20. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
21. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

17.15 - 17.45 BENSTRÄCKARE / FIKA


17.45 - 19.00 SEMINARIER


19.00 - 20.00 MIDDAG


20.00 - 21.00 VALUTFRÅGNING


21.00 - 02.00 AMNESTYPUBLÖRDAG 10 MAJ


08.30 - 09.00 REGISTRERING


09.00 - 09.15 FÖRBEREDELSER

22. Beslut om sent inkomna motioner
23. Styrelsens förslag till påverkanstorg
24. Val av funktionärer till påverkanstorg - samtalsledare

09.15 - 09.45 ANFÖRANDE

09.45 - 10.00BENSTRÄCKARE


10.00 - 12.00 PÅVERKANSTORG 1


12.00 - 13.00 LUNCH


13.00 - 14.45 PÅVERKANSTORG 2

 

14.45 - 15.00 FIKAPAUS

 

15.00 - 16.15 SEMINARIER

16.15 - 17.30 VAL

25. Valberedningens förslag och presentation av nominerade till val
26. Val av ordförande
27. Val av styrelse för sektionen
28. Val av styrelse för Amnestyfonden
29. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
30. Val av granskningskommitté
31. Val av valberedning

17.30 - 18.45 MANIFESTATION


19.00 - 21.00 MIDDAG


21.00 - 0X.00 SVENSKA AMNESTY FIRAR 50 ÅR!SÖNDAG 11 MAJ


09.00 - 12.00 BESLUT

32. Motioner och förslag
33. Avgifternas storlek

12.00 - 13.00 LUNCH


13.00 - 14.30 SEMINARIER


14.30 - 15.00 ANFÖRANDE


15.00 - 15.30 AVSLUTNING

34. Tid och plats för årsmötet 2015
35. Övriga frågor
36. Mötet avslutas av sektionens ordförande


Förslag till beslut


att
tillsvidare anta förslaget till dagordning för årsmötet 2014.