Tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2013 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 29 november 2013

 

Tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2013

(3 bilagor)

 

Inledning

Ekonomiska kvartalsrapporter tas fram fyra gånger per år och bygger på det ackumulerade utfallet per 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Till den andra och den tredje kvartalsrapporten bifogas en prognos för helårsutfallet. Prognosen tas fram i samarbete med de anställda på sekretariatet som har budgetansvar.

Rapporterna finns tillgängliga för alla medlemmar på www.amnesty.se/internt.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Styrelsen har hittills fattat beslut om en intäktsbudget på 101 165 tkr. På kostnadssidan är den beslutade budgetramen 97 009 tkr och därutöver finns en disponibel budgetdel om 4 156 tkr för beslut i december, vilket tillsammans ger en total kostnadsbudget på 101 165 tkr.

 

Verksamhetsplan

Budget och sekretariatets verksamhet är baserade på målen i sektionens verksamhetsplan och de prioriteringar styrelsen beslutat om. Detta är en ekonomisk rapport som beskriver hur utfallet förhåller sig till budget respektive helårsprognos.

 

Sammanfattning

(Bilaga 1)

Intäkterna till och med september månad uppgår till 70 685 tkr vilket är 69% av helårsprognos. Prognosen hamnar på 102 327 tkr, vilket är 1 162 tkr över budget. En högre prognos än budget visar främst Humanfonden och testamenten.

 

Kostnaderna till och med september månad uppgår till 66 732 tkr, 69% av helårsprognos. Prognosen hamnar på 96 119 tkr, 5 046 tkr under budget. Arbetet för mänskliga rättigheter går 2 mkr under budget, fundraising 2,5 mkr under budget och stöd till organisationen 760 tkr under budget.

 

Prognostiserat resultat är 6 208 tkr.

 

 

Ack utfall t o m september

Budget helår 2013

Utfall i % av budget

Prognos 2013

Prognos i % av budget

Utfall 2012

INTÄKTER

70 685 tkr

101 165 tkr

70%

102 327 tkr

101%

95 040 tkr

KOSTNADER

66 732 tkr

101 165 tkr

66%

96 119 tkr

95%

92 793 tkr

RESULTAT

3 953 tkr

0

 

6 208 tkr

 

2 247 tkr

 

Periodens intäkter och en jämförelse mot helårsprognos

(Bilaga 2)

 

Helårsprognosen för intäkterna hamnar på 102 327 tkr, vilket är 1 162 tkr över budget. Prognosen för antal medlemmar vid årets slut är beroende av hur rekryteringen av nya medlemmar har gått under året samt på avhoppsfrekvensen. Prognosen visar på närmare 101 000 medlemmar 31/12-2013.

Intäkterna är uppdelade på olika intäktsgrupper; kall respektive varm rekrytering, pågående givande, övrig fundraising, försäljning och övriga intäkter. Till rekrytering räknas intäkterna från värvningsåret, följande år räknas de till det pågående givandet. Intäktsgrupperna motsvaras av samma indelning av fundraisingkostnader, vilket underlättar jämförelser och nyckeltalsberäkningar.

Nedan kommenteras alla intäktsgrupper.

 

Kall rekrytering

Utfallet till och med september för den kalla rekryteringen är 2 198 tkr, vilket är 55% av prognos. Den kalla rekryteringen sker till stor del under sommaren via F2F, vilket ger ett sent utfall. Hittills har värvningen via F2F gått bra men projektet med värvning via door-to-door (D2D) har ställts in denna sommar. Kall rekrytering via telefundraising har gett sämre resultat än budgeterat, främst då inhämtning av bra fasta telefonnummer försvårats.

Helårsprognosen för den kalla rekryteringen är 3 984 tkr, vilket är 202 tkr under budget. Utfallet för 2012 var 3 318 tkr.

 

Varm rekrytering

Intäkterna från varm rekrytering uppgår till 234 tkr, 55% av prognos. Rekryteringen via telefundraising går mycket bra och beräknas överstiga budget. Anledningen är att medgivanden vid rekrytering via telefundraising (TF) har börjat spelas in i stället för att skickas med post, vilket ger en bättre svarsfrekvens.

Prognosen för helåret är 425 tkr, 147 tkr över budget. Föregående år var utfallet 763 tkr. Anledningen till att utfallet var högre då är främst att SMS-intäkter då ingick i intäktsgruppen.

 

Pågående givande

För intäktsgruppen är intäkterna 58 523 tkr, vilket är 75% av prognos. De största intäkterna kommer från regelbundna gåvor, främst via autogiro, som uppgår till 52 893 tkr. Prognosen för de regelbundna gåvorna är på 69 855 tkr, vilket är 1 191 tkr över budget och 7 060 tkr högre än utfallet förra året, vilket motsvarar en ökning med närmare 11%. Uppgraderingen via TF har visat sig ha svårt att nå budget och anledningen är avsaknaden av telefonnummer till våra medlemmar och givare. Vi har dock skiftat till att i högre utsträckning nummersätta med mobilnummer. Området prognostiseras till 703 tkr under budget.

Helårsprognosen för hela intäktsgruppen är 77 959 tkr, 191 tkr under budget. Utfallet förra året var 72 128 tkr.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från övrig fundraising till och med september uppgår till 15 652 tkr, 56% av prognos. Humanfonden, som budgeteras lågt, beräknas komma att överstiga budget med 1 415 tkr. Prognosen för testamenten hamnar på 2 370 tkr, vilket är 1 049 tkr över budget.

Helårsprognosen hamnar på 27 738 tkr, 1 316 tkr över budget. Föregående år var utfallet 26 571 tkr.

 

Försäljning

Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken, Kortkampanjen och prenumerationer på Amnesty Press.

Prognosen för helåret landar på 514 tkr, vilket är enligt budget.

 

Övriga intäkter

Räntor prognostiseras till 500 tkr. Intäkter från Amnestyakademin prognostiseras till 100 tkr.

Amnestyfondens andel av intäkterna är en avgående post från intäkterna i enlighet med avtalet om gemensam insamling. Prognosen för Amnestyfondens andel uppgår till 8 892 tkr, jämfört med 8 822 tkr föregående år.

 

Kostnader

(Bilaga 3)

Kostnaderna indelas i huvudgrupperna arbetet för mänskliga rättigheter, fundraising, gemensamma kostnader och transaktioner inom rörelsen. Totala kostnader till och med september är 66 732 tkr, 69% av prognos. I kostnaderna ingår även personalkostnader för de personer som arbetar inom området.

 

Prognosen för helåret är 96 119 tkr, 5 046 tkr under budget. Föregående år var totala kostnader 92 785 tkr, inklusive obligatoriska och frivilliga bidrag till internationella rörelsen. Inga pengar avseende specialprojektet redovisades för 2012.

 

Arbetet för mänskliga rättigheter

Arbetet för mänskliga rättigheter delas in i prioriterat MR-arbete (critical pathways), ej prioriterat MR-arbete(non critical pathways), utvecklingskostnader (operational enabler expense) och stöd till MR-arbetet (human rights support). Utfallet till och med september för hela arbetet för mänskliga rättigheter uppgår till 17 407 tkr, 68% av prognos.

 

 

Helårsprognosen för arbetet för mänskliga rättigheter är 25 438 tkr, 2 016 tkr under budget. Förra året var helårsutfallet 23 997 tkr.Prognos för resursfördelning inom arbetet för mänskliga rättigheterFör det prioriterade MR-arbetet hamnar prognosen på 7 868 tkr, vilket är 340 tkr under budget. Föregående år var kostnaderna 6 043 tkr.

 

Till det ej prioriterade MR-arbetet hör främst utbildning inom mänskliga rättigheter.Utfallet t o m september är 2 235 tkr, prognosen för helåret är 3 045 tkr, 573 tkr under budget. Det är framför allt personalförändringar på Amnestyakademin som påverkar prognosen. Utfallet 2012 var 2 840 tkr.

 

För utvecklingskostnader inom MR-arbetet är utfallet 1 204 tkr. Prognosen landar på 1 922 tkr, vilket är 172 tkr över budget. Den största posten är One Digital Amnesty.

 

Stöd till arbetet för mänskliga rättigheter är det största arbetsområdet inom arbetet för mänskliga rättigheter. Utfallet till och med september uppgår till 8 904 tkr. Helårsprognosen är 12 783 tkr, vilket är 1 275 tkr under budget. Den absolut största budgetposten är stöd till medlemmar, aktivister och grupper (members, activists and groups support) som har en budget på 5 061 tkr. Prognosen visar dock 4 440 tkr beroende på att flera stora kostnader har placerats direkt på respektive kampanj. Förra året var helårsutfallet för området 13 992 tkr.

 

 

Fundraising

Totala kostnader för fundraising till och med september är 12 842 tkr, 70% av prognos. Prognosen för helåret är 18 332 tkr, 2 498 tkr under budget. Förra året var kostnaderna för fundraising 18 102 tkr.

 

De nya internationella riktlinjerna för redovisning medger inte att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.

 

Fundraisingkostnaderna följer samma indelning som motsvarande intäkter.

 

 

Kostnaderna för kall rekrytering är 8 011 tkr, 75% av prognos. Prognosen för helåret är 11 796 tkr, vilket är 1 126 tkr under budget. Rekrytering via F2F har gått bra, men man har under senare delen av året haft svårt att rekrytera värvare. Projektet med rekrytering via D2D ställdes in i år. Prognosen för kall rekrytering via TF ligger lägre än budget och resurserna är omfördelade till varm rekrytering.

 

Varm rekrytering har till och med september ett utfall på 888 tkr, 73% av prognos. Prognosen för helåret är 1 223 tkr, 434 tkr över budget. Ytterligare resurser har tilldelats rekrytering via TF som har gått mycket bra. Utfallet för föregående år var 3 302 tkr och de höga kostnaderna berodde på stora satsningar på TF samt att kostnaderna för sms-gåvor då räknades hit.

 

Det pågående givandethar hittills kostat 2 141 tkr, 68% av prognos. Prognosen för helåret uppgår till 3 134 tkr, 725 tkr under budget.

 

Utfallet för övrig fundraising är 537 tkr, 54% av budget. Prognosen för helåret är 997 tkr, 184 tkr under budget. Utfallet för föregående år var 534 tkr. Anledningen till att kostnaderna är högre i år beror främst på projekttjänsten inom stora gåvor som tillsattes under senare delen av förra året.

 

Stöd till fundraising uppgår till 2 449 tkr, 66% av prognos. Prognosen är 3 691 tkr, 812 tkr under budget. Välkomstaktiviter har varit för högt budgeterade och kostnader för annonsering har i stället placerats på respektive kampanj.

 

Kostnaderna för försäljning beräknas hamna på 318 tkr, något under budget.

 

 

Gemensamma kostnader

Till gemensamma kostnader räknas organisationsstöd (sekretariatskostnader), styrning (styrelsen) och övriga kostnader (främst avskrivningar). Totala utfallet för gemensamma kostnader till och med september uppgår till 12 393 tkr, 79% av budget. Helårsprognosen är satt till 15 621 tkr, 759 tkr under budget. Det beror främst på den uteblivna investeringen och därmed avskrivningen av CRM-system. Föregående år var helårsutfallet 15 372 tkr.

 

 

Internationella rörelsen

Utfallet är 24 090 tkr, 66% av prognos. Förutom det obligatoriska bidraget till Internationella sekretariatet (IS) så har ett frivilligt bidrag på 9 000 tkr skickats till den internationella rörelsen. Utöver det finns ytterligare ett extra frivilligt bidrag på 4 156 tkr som en disponibel budgetdel för beslut i december. I samband med att IS under hösten redovisat specialprojektet Kvinnors liv – kvinnors hälsa kommer 3 748 tkr kostnadsföras. Bidraget till ERS är 795 tkr. Prognosen för helåret är 36 728 tkr. Föregående år var utfallet 35 314 tkr. I jämförelsen mot utfallet för föregående år ingår inga medel avseende specialprojektet beviljade av Postkodlotteriet.

 

 

Eget kapital/reserver

I oktober 2013 antogs en ny reservpolicy som i allt väsentligt baseras på de riktlinjer som antagits av Amnesty Internationals internationella styrelse IEC: Global Reserves Guidelines.Enligt reservpolicyn ska en beräkning av sektionens reservkrav utföras i samband med budgetarbetet och presenteras för styrelsen tillsammans med budgeten. Reservnivån ska ha både ett lägsta och ett högsta tak och en marginal på 20% är ett riktmärke.Reserverna ska motsvara 3-5 månaders verksamhetskostnader (inklusive obligatoriska bidrag till internationella rörelsen) och nivån ska anpassas till vilka framtida åtaganden som finns samt andra faktorer som kan påverka behovet. Som en del i den samlade bedömningen ska den årliga analysen av intäkter ingå.

 

Beräkningen av den utgående reserven i budget 2013 gjordes enligt den gamla reservpolicyn och reservkravet beräknades då till 21 mkr vilket motsvarade 75% av budgeterade personalkostnader och 25% av budgeterade sekretariatskostnader inkluderande avskrivningar. Om hela det prognostiserade överskottet läggs till reserverna så blir den utgående reserven 33,7 mkr, vilket motsvarar 5 månaders verksamhetskostnader. Delar av det överskottet måste skickas till den internationella rörelsen för att ändamålssiffrorna enligt Svensk Insamlingskontrolls nyckeltalsberäkning ska uppnås och då minskar den utgående reserven med motsvarande belopp.

 

 

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras regler måste minst 75% av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

 

Prognosen för nyckeltalen 2013 visar på att nyckeltalet för ändamålsuppfyllelse preliminärt hamnar strax över 74% och nyckeltalet för insamling och administration strax under 19%. Eftersom prognosen innehåller ett överskott så summerar det inte till 100%.

 

Bilagor:

 

  1. Resultatrapport september 2013, sammanfattning

  2. Resultatrapport september 2013, intäkter

  3. Resultatrapport september 2013, kostnader

 

 

Resultatrapport 2013-09, sammanfattning      Bilaga 1
INTÄKTERAck utfall 2013-09Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårPrognos i % av budgetUtfall 2012 helår
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT2 197 6013 983 5004 186 00095%3 317 844
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT234 345425 000278 000153%762 525
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING58 523 18077 959 00078 150 000100%72 127 947
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING15 652 42727 737 96826 421 000105%26 570 790
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE385 670514 000516 000100%428 590
ÖVRIGA INTÄKTER / OTHER INCOME172 560600 000505 000119%654 708
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND-6 481 047-8 892 468-8 891 000100%-8 822 269
Totala intäkter70 684 736102 327 000101 165 000101%95 040 134
        
        
KOSTNADERAck utfall 2013-09Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårPrognos i % av budgetUtfall 2012 helår
Arbetet för mänskliga rättigheter/Human rights work -17 406 818-25 437 500-27 453 00093%-23 997 476
PRIORITERAT MR-ARBETE/CRITICAL PATHWAYS -5 062 775-7 686 500-8 026 00096%-6 043 341
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE/NON CRITICAL PATHWAYS -2 235 488-3 045 500-3 618 00084%-2 840 301
UTVECKLINGSKOSTNADER/OPERATIONAL ENABLER EXPENSE -1 204 145-1 922 500-1 751 000110%-1 121 360
STÖD TILL MR-ARBETET/HUMAN RIGHTS SUPPORT -8 904 410-12 783 000-14 058 00091%-13 992 475
Fundraising, försäljning/Fundraising, Merchandise -12 842 107-18 332 000-20 830 00088%-18 101 961
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT -8 010 598-10 745 000-11 870 73391%-9 040 524
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT -888 279-1 223 000-789 099155%-3 301 590
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING -2 140 549-3 134 000-3 859 43481%-3 202 491
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING -537 210-997 000-1 181 01884%-534 394
STÖD TILL FUNDRAISING/FUNDRAISING SUPPORT -2 449 231-3 691 000-4 502 71682%-3 486 159
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE -126 319-318 000-377 00084%-280 490
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND 1 310 0791 776 0001 750 000101%1 743 688
Stöd till organisationen/Organisational support -12 392 718-15 621 000-16 380 00095%-15 380 423
ORGANISATIONSSTÖD/ORGANISATIONAL SUPPORT -10 139 944-13 036 500-12 974 000100%-13 158 125
STYRNING/GOVERNANCE -1 727 774-2 079 500-2 306 00090%-1 595 104
ÖVRIGA KOSTNADER/OTHER GENERAL EXPENSE -525 000-505 000-1 100 00046%-627 194
Internationella rörelsen/Intercompany transactions -24 090 052-36 728 500-36 502 000101%-35 313 565
INTERNATIONELLA SEKRETARIATET/INTERNATIONAL SECRETARIAT -23 295 717-35 934 000-35 690 000101%-34 561 489
EU-KONTORET/EUROPEAN ASSOCIATION OFFICE -794 335-794 500-812 00098%-752 076
Totala kostnader -66 731 695-96 119 000-101 165 00095%-92 793 425
        
        
RESULTAT 3 953 0416 208 0000 2 246 709

 

 

Resultatrapport 2013-09, intäkter     Bilaga 2
 Ack utfall 2013-09Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårUtfall i % av prognosUtfall 2012 helår
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT2 197 6013 983 5004 186 00055%3 317 844
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F1 593 3552 915 0002 801 00055%2 519 048
1216 Cold recruitment: door to door00184 000#DIV/0!140 245
1226 Cold recruitment: web330 581637 000662 00052%584 218
1230 Cold recruitment: telemarketing222 660367 500464 00061%17 575
1238 Cold recruitment: other51 00564 00075 00080%56 758
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT234 345425 000278 00055%762 525
1312 Warm recruitment: direct mailings22 54035 00091 00064%95 970
1330 Warm recruitment: telemarketing211 805390 000187 00054%666 555
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING58 523 18077 959 00078 150 00075%72 127 947
1422 Recurring payments - prompted: mailings3 245 1583 971 0004 333 00082%4 488 336
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing76 245112 000188 00068%79 605
1428 Recurring payments - prompted: other channels194 290304 500376 00064%6 335
1429 Recurring payments - unprompted52 892 52169 855 00068 664 00076%62 794 586
1436 Upgrade: telemarketing1 313 5512 530 0003 233 00052%3 573 503
1438 Upgrade: all other channels50 41683 50082 00060%118 206
1444 Reactivation: web41 33081 000124 00051%56 490
1446 Reactivation: telemarketing211 720325 500122 00065%147 990
1448 Reactivation: all other channels76 265124 500203 00061%187 229
1452 Other non-recurring donations: prompted184 427265 500290 00069%214 343
1454 Other non-recurring donations: unprompted237 257306 500535 00077%461 324
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING15 652 42727 737 96826 421 00056%26 570 790
1512 Legacies and bequests198 4992 370 0001 321 0008%4 262 818
1514 Trusts and foundations13 087 85117 133 46817 320 00076%13 000 000
1516 Major donor93 111172 000450 00054%701 297
1518 Institutions217 312283 500180 00077%175 128
1526 Corporations1 027 3411 080 0001 440 00095%249 693
1530 Other corporations38 92073 500240 00053%268 368
1532 Investment funds189 2894 405 5002 940 0004%5 047 012
1534 Other non-recurring donations from individuals570 901720 000960 00079%727 481
1540 Groups229 2031 500 0001 570 00015%2 138 993
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE385 670514 000516 00075%428 590
1712 On-line merchandise catalogue77 925176 000256 00044%215 652
1718 Books and other publications307 745338 000260 00091%212 938
ÖVRIGA INTÄKTER / OTHER INCOME172 560600 000505 00029%654 708
1812 Other income172 560100 000130 000173%154 284
1813 Interest income0500 000375 0000%500 424
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND-6 481 047-8 892 468-8 891 00073%-8 822 269
8426 Swedish Relief Fund-6 481 047-8 892 468-8 891 00073%-8 822 269
Totala intäkter70 684 736102 327 000101 165 00069%95 040 134

 

 

Resultatrapport 2013-09, kostnader      Bilaga 3
  Ack utfall 2013-09Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårUtfall i % av prognosUtfall 2012 helår
Arbetet för mänskliga rättigheter/Human rights work -17 406 818-25 437 500-27 453 00068%-23 997 476
PRIORITERAT MR-ARBETE/CRITICAL PATHWAYS -5 062 775-7 686 500-8 026 00066%-6 043 341
2280 - Total Maternal Health Expense -969 965-1 211 500-1 506 00080%-1 270 375
2380 - Total Corporate Accountability Expense -313 471-457 000-557 00069%-1 303 459
2530 - Total Forced Evictions Expense -185 393-241 000-336 00077%-1 250
3120 - Total Security With Human Rights Expense -91 314-129 000-109 00071%-87 941
3160 - Total Abuses in the Justice System Expense -37 777-55 000-31 00069%0
3230 - Total Crisis and transition in MENA Expense -1 008 465-1 343 000-1 458 00075%-842 783
3280 - Total Other International Justice Expense -31 244-60 000-74 00052%-18 367
3330 - Total Arms Trade Treaty Expense -92 011-112 000-147 00082%0
3380 - Total Other Controlling Arms and Security Trade Exp. -46700-116650%0
3420 - Total Abolish the Death Penalty Expense -113 460-171 000-111 00066%-73 979
3580 - Total Defending People on the Move Expense -1 260 916-1 690 000-1 739 00075%-1 694 794
3720 - Total Promoting Freedom of Expression Expense -131 023-177 000-177 00074%-747 850
3730 - Total Individuals at risk -810 562-2 020 000-1 771 00040%0
3780 - Total Ending Discrimination and Persecution Expense -16 706-20 000-10 00084%-2 543
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE/NON CRITICAL PATHWAYS -2 235 488-3 045 500-3 618 00073%-2 840 301
4310 - Total Gender related projects Expense -112 930-130 500-137 50087%-22 230
4350 - Total Crisis response Expense -29 728-70 000-102 00042%-3 125
4710 - Human Rights Education -2 092 831-2 845 000-3 378 50074%-2 814 946
UTVECKLINGSKOSTNADER/OPERATIONAL ENABLER EXPENSE -1 204 145-1 922 500-1 751 00063%-1 121 360
6221 - One Digital Amnesty -619 037-890 000-1 018 00070%-899 040
6241 - Strategy -64 320-90 000-99 00071%-51 927
6242 - Learning -26 677-74 000-57 00036%-35 882
6243 - Impact -25 819-34 000-37 00076%-30 732
6244 - Planning -330 287-628 000-235 00053%-66 562
6261 - Monitoring -2 108-2 500-40 00084%-857
6511 - One Financial Amnesty Expense -135 896-204 000-265 00067%-36 361
STÖD TILL MR-ARBETET/HUMAN RIGHTS SUPPORT -8 904 410-12 783 000-14 058 00070%-13 992 475
Fundraising, försäljning/Fundraising, Merchandise -12 842 107-18 332 000-20 830 00070%-18 101 961
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT -8 010 598-10 745 000-11 870 73375%-9 040 524
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F -5 757 082-7 400 000-7 239 73378%-7 169 883
1216 Cold recruitment: door to door -74 349-92 000-720 00081%-424 831
1226 Cold recruitment: web -185 862-400 000-692 00046%-279 904
1230 Cold recruitment: telemarketing -1 969 304-2 779 000-3 079 00071%-692 552
1232 Cold recruitment: smartphone apps 0-50 000-100 0000%-470 744
1238 Cold recruitment: other -24 000-24 000-40 000100%-2 610
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT -888 279-1 223 000-789 09973%-3 301 590
1312 Warm recruitment: direct mailings -77 991-96 000-163 00081%-89 447
1326 Warm recruitment: web -11 177-47 000-47 00024%-39 965
1330 Warm recruitment: telemarketing -799 111-1 080 000-579 09974%-3 172 178
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING -2 140 549-3 134 000-3 859 43468%-3 202 491
1422 Recurring payments - prompted: mailings -752 109-1 050 000-1 277 00072%-1 048 189
1424 Recurring payments - prompted: web -4 248-5 000085%-26 752
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing -82 041-120 000-331 00068%-84 238
1428 Recurring payments - prompted: other channels -165 001-285 000-553 00058%0
1429 Recurring payments - unprompted -38 859-58 000-57 00067%0
1436 Upgrade: telemarketing -901 380-1 331 000-1 331 43468%-1 709 912
1446 Reactivation: telemarketing -186 213-270 000-257 00069%-309 702
1454 Other non-recurring donations: unprompted -10 698-15 000-53 00071%-23 697
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING -537 210-997 000-1 181 01854%-534 394
1512 Legacies and bequests -168 156-346 000-349 01849%-124 516
1514 Trusts and foundations -214 069-349 500-403 00061%-273 427
1516 Major donor -98 468-203 000-255 00049%-44 835
1518 Institutions   -5 000-10 0000%0
1526 Corporations -38 019-56 500-102 00067%-57 397
1530 Other corporations -15 231-31 000-31 00049%0
1532 Investment funds 00-31 000#DIV/0!-28 945
1534 Other non-recurring donations from individuals -3 268-6 000054%-5 273
STÖD TILL FUNDRAISING/FUNDRAISING SUPPORT -2 449 231-3 691 000-4 502 71666%-3 486 159
1612 Fundraising Management Team -96 255-140 000-165 00069%-139 136
1614 Co-ordination and management -506 796-635 000-657 71680%-555 260
1616 Market research -144 867-145 000-129 000100%-10 375
1617 Data analysis -10 375-11 000-90 00094%-195 759
1620 Brand -226 897-371 000-664 00061%-322 581
1622 Skills share and benchmarking -96 527-97 000-181 000100%-121 812
1624 Welcome activities -148 917-382 000-558 00039%-503 632
1626 Supporter relations -727 699-1 100 000-1 048 00066%-1 014 911
1628 Publications -490 899-810 000-1 010 00061%-622 693
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE -126 319-318 000-377 00040%-280 490
1712 On-line merchandise catalogue -126 319-318 000-377 00040%-280 490
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND 1 310 0791 776 0001 750 00074%1 743 688
8426 Swedish Relief Fund 1 310 0791 776 0001 750 00074%1 743 688
Stöd till organisationen/Organisational support -12 392 718-15 621 000-16 380 00079%-15 380 423
ORGANISATIONSSTÖD/ORGANISATIONAL SUPPORT -10 139 944-13 036 500-12 974 00078%-13 158 125
7122 Co-ordination and management -512 691-611 000-399 00084%-476 380
7124 Finance -990 371-1 344 000-1 173 00074%-1 262 690
7132 CRM software -325 616-416 000-567 00078%-1 230 595
7133 AI websites -137 989-160 000-288 00086%-106 675
7134 Knowledge management -196 216-306 000-450 00064%-39 119
7135 Organisational support software -214 992-298 500-472 00072%-191 848
7138 Other information technology -924 486-1 156 000-1 551 00080%-1 512 074
7142 Human resources -1 651 576-1 960 000-1 738 00084%-1 686 644
7144 Facilities -3 868 552-4 975 000-4 570 00078%-4 709 414
7152 Printing and publications -270 042-355 000-350 00076%-20 500
7154 Legal -22700#DIV/0!-316 490
7156 Regional office management -338 563-483 000-417 00070%-645 192
7164 Executive Director -690 345-945 000-946 00073%-930 212
7166 Directors' Forum -16 322-25 000-30 00065%-15 906
7174 International Finance meeting  00-23 000#DIV/0!-3 421
7198 Other organisational support -1 956-2 000098%-10 965
STYRNING/GOVERNANCE -1 727 774-2 079 500-2 306 00083%-1 595 104
7212 Board of Directors or Trustees -696 908-903 500-1 005 00077%-843 860
7213 Governance committees -60 919-71 000-45 00086%-39 384
7214 Annual General Meeting -834 551-768 500-841 000109%-615 912
7215 Annual reports -23 930-24 000-15 000100%-53 886
7217 Chairs' Forum -10 055-10 000-20 000101%-3 187
7218 International Council Meeting -20 142-190 000-300 00011%0
7220 Other international governance bodies -8 519-9 500-40 00090%-6 324
7298 Other governance -72 750-103 000-40 00071%-32 552
ÖVRIGA KOSTNADER/OTHER GENERAL EXPENSE -525 000-505 000-1 100 000104%-627 194
7414 Depreciation and amortisation -525 000-505 000-1 100 000104%-627 194
Internationella rörelsen/Intercompany transactions -24 090 052-36 728 500-36 502 00066%-35 313 565
INTERNATIONELLA SEKRETARIATET/INTERNATIONAL SECRETARIAT -23 295 717-35 934 000-35 690 00065%-34 561 489
8005 IS -23 299 448-35 937 500-35 690 00065%-34 561 489
8280 Italy 3 7313 5000107%0
EU-KONTORET/EUROPEAN ASSOCIATION OFFICE -794 335-794 500-812 000100%-752 076
8210 European Association Office -794 335-794 500-812 000100%-752 076
Totala kostnader -66 731 695-96 119 000-101 165 00069%-92 793 425
        
        
RESULTAT 3 953 0416 208 0000 2 246 709