Överskottet 2013 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 22 november 2013

 

 

 

 

Överskottet 2013 - förslag till extra frivilliga bidrag

 

 

Bakgrund

Under en följd av år har den svenska sektionens tillväxt varit så positiv att vi kunnat bidra med extra frivilliga bidrag till den internationella rörelsen och samtidigt årligen förstärka våra reserver.

 

ICM-beslut 18 från 2011 uppmanar sektionerna att under perioden 2012-2013 ge extra frivilliga bidrag på 6,5 miljoner Euro. Syftet med de frivilliga bidragen är att kompensera den internationella rörelsen för inkomstbortfallet i och med att målen i One Financial Amnesty flyttats fram till 2021.


Förslag till hantering av överskottet 2013

Prognosen vid tredje kvartalet visar på ett överskott på drygt 6 mkr. Totalt motsvarar de frivilliga bidragen i år ca 13% av våra prognostiserade intäkter 2013. För att uppnå Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal avseende ändamålskostnader på 75% måste delar av överskottet läggas på ändamålskostnader 2013. I december kommer sekretariatet ta fram en prognos på helårsutfallet baserat på utfallet i november för att få en bättre bild av hur stort överskottet blir och hur ändamålssiffrorna ser ut.

 

 

Förslag till beslut

 

att sektionen 2013 ger ett ovillkorat extra frivilligt bidrag till den internationella rörelsen. Storleken på detta bidrag ska vara sådan att sektionen med marginal uppnår Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal avseende ändamålskostnader samt att kraven för sektionens reserver uppnås.