Preliminärt förslag på kallelse till årsmötet 2014 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 22 november 2013

 

Preliminärt förslag på kallelse till årsmötet 2014

 

 

Tid och plats
9-11 maj 2014 i Malmö.

Kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet måste gå ut senast den 14 februari 2014.

Anmälan

Anmälan sker genom inbetalning av årsmötesavgiften på sektionens 90-konto senast den 6 april 2014. En administrativ avgift på 100 kronor kommer att debiteras anmälningar som inkommer senare än den 6 april.
(Regler gällande återbetalning är inte klara men bör stå med i den slutgiltiga kallelsen).

Årsmötesavgift

100 kr, vilket är samma avgift som tidigare år.

Matkostnader och boendealternativ

Inte klart ännu

Motioner 

Motioner skall ha inkommit senast den 28 februari 2014. De skickas till [email protected]
eller till Amnesty International, Viktor Rasch, Box 4719, 116 92 Stockholm. 

Nomineringar 

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2014 för att kunna komma med i årsmötesutskicket. (Nomineringar är till: Till sektionens ordförande, sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse, revisorer, granskningskommittén och valberedningen). 

Kontakta valberedningen på e-post för frågor eller nomineringar på: 
[email protected] 

Även valberedning behöver väljas, och för att nominera ledamöter till valberedningen kontakta sammankallande för valberedningens valberedning.
(Som ännu inte är utsedd)

Medlemskap

För att delta i årsmötet måste man ha betalat medlemsavgift i sektionen 2013 eller 2014. Avgiften ska vara betald senast den 6 april 2014. 

Årsmöteshandlingar

Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer senast vecka 15 att publiceras på www.amnesty.se, övriga årsmöteshandlingar skickas samtidigt ut via e-post till Amnestygrupper, distriktsombud, samordnings- och specialgrupper samt via post till årsmötesdeltagarna. Övriga medlemmar kan utan kostnad beställa handlingarna från sekretariatet.

Reseersättning

Deltagare vid årsmötet ska i första hand vända sig till sin lokala Amnestygrupp eller sitt distrikt för information om eventuell reseersättning. En viss reseersättning kan också erhållas från sektionen för resekostnader som överstiger 500 kr där bidraget avser den överskjutande delen, dock maximalt upp till 1 500 kr. Pengarna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. En förutsättning för att erhålla reseersättning är att årsmötesavgiften har erlagts inom föreskriven tid.

Tillgänglighet

Inte klart

Betalning 

Betalningsalternativen är inte klara, beror på val av lokal.

Betalning kan göras på amnesty.se/arsmotet med ditt bankkort eller via PlusGiro 90 00 72-0 Amnesty 
International. Då ska du ange följande i meddelandefältet: 

- Skriv ÅM2014. 
- Namn, adress och telefonnummer. 
- Ev. grupptillhörighet. 
- Ev. önskemål om mat (vegetarian, vegan, allergi etc). 
- Ev. övriga upplysningar. 

Om du inte redan betalat din medlemsavgift för i år kan du även göra detta samtidigt. Observera att denna möjlighet försvinner efter den 7 april. 

Kontakt? 

Är det något du undrar över, något som är otydligt eller något vi kan hjälpa dig med så kontakta sekretariatet på [email protected]


Välkomna önskar sektionsstyrelsen och Malmögrupperna
Förlag till beslut 


att
 
tillsvidare anta förslaget till innehåll i kallelsen till årsmötet 2014.