Beslut om disponibla delar Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 22 november 2013

 

 

 

Disponibelt efter beslut – frivilligt bidrag

 

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen kan fatta beslut om delar av budgeten vid fyra tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Andra tillfället är i juni, det tredje är i september och det fjärde är i december, alla tillfällen efter att respektive kvartalsrapport presenterats.

 

Den disponibla delen i budgeten för 2013 består av frivilliga bidrag till den internationella rörelsen. Dels ett bidrag på 9 000 tkr som beslutades om i december 2012 och betalades ut i mars 2013, dels 4 156 tkr som ligger som en disponibel del för beslut nu i december.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Som underlag för beslutet om den disponibla delen ligger den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2013. I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott på drygt 6 mkr.

 

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

 

 

 

Förslag till beslut

 

 

att den disponibla del avseende frivilligt bidrag 2013 till den internationella rörelsen på totalt 4 156 tkr antas enligt sekretariatets förslag.