Intäktsprognos 2015-2019 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 29 november 2013


Intäktsprognos 2015-2019
(1 bilaga)

 


Inledning
Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år ska biläggas budgeten.

 

Förutsättningar

Svenska sektionens fundraisingarbete utgår ifrån Amnesty Internationals globala strategier för tillväxt och fundraising och sektionens egen strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt samt Svenska Amnesty 2016.

 

I Svenska Amnesty 2016 sattes målet för antalet medlemmar i sektionen till 100 000 och intäktsmålet till 100 miljoner kronor. Eftersom båda dessa mål beräknas uppnås 2013 har styrelsen satt som målsättning att sektionen vid utgången av 2015 ska 116 000 medlemmar och givare, varav 110 000 medlemmar. Intäkterna ska vid samma tidpunkt uppgå till 109 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 50% under perioden 2010-2015 att jämföra med de internationella målsättningarna om en tillväxt på 35%.

 

I verksamhetsplanen 2014-2015 har resultatmålet för fundraising 2014 formulerats som ”Vi ska vid slutet av 2014 ha 113 000 medlemmar/givare (genom att ha rekryterat 16 000 nya och begränsat avhoppen till 9 %). I varje enskild fundraisingkanal ska vi bevaka och uppfylla våra långsiktiga mål för ‘medelgåva’ och ‘Life Time Value’. Vidare ska vi underhålla en långsiktigt sund fördelning avseende olika intäktsslag (den så kallade fundraisingmixen). Den samlade intäkten 2014 ska uppgå till 106 mkr (inklusive pågående “PKL specialprojekt” och budgeterade “Övriga intäkter”).”

 

Tillväxt

Fundraisingavdelningen har tagit fram en intäktsprognos för åren 2015-2019. Prognosen har sin utgångspunkt i den föreslagna budgeten för 2014. Tillväxten för perioden är 24% och är försiktig i och med att globala mål och strategier inte är formulerade efter 2016. Däremot bygger de för första gången på ett försök att bedöma varje intäktsgrupp ur ett väntat utvecklings- och riskperspektiv, där en fördjupad analys görs inför nästa års riskanalys. Det finns vidare en diskrepans mellan prognos och målsättning avseende framförallt testamenten och stora gåvor. Prognosen är försiktig eftersom verksamheten är formulerad som ett utvecklingsprojekt till 2014, ambitionen är högre men beroende av nytt inriktningsbeslut detta år.

 

Nedan följer en kort kommentar till prognosen för varje intäktsområde:

 

Kall rekrytering

Prognosen för den kalla rekryteringen utgår ifrån en lite långsammare tillväxt med omkring 13 000 nya medlemmar/givare varje år. Skälet är att utvecklingen för kall rekrytering i traditionella kanaler, F2F/TF, är oviss, åtminstone bortom 2015. På telefon handlar det t ex om reglering av telemarketing mot mobiltelefoner, i gatuvärvning om att allt fler organisationer etablerar detta.

 

Varm rekryterinng

På varm rekrytering ligger vi kvar på samma nivå med ca 3 000 nya årligen. Vi har inlett tester av alternativ leadsgenerering i “nya” kontaktytor, t ex inom mobiliseringskampanjer och webb/sociala medier, men vet inte om de på sikt kompletterar eller i någon utsträckning ersätter etablerade arbetssätt.

 

Pågående givande

Störst tillväxt sker även i fortsättningen inom pågående givande. Vi investerar medvetet i att vårda befintliga medlemmar och givare. Med ökat antal i medlemsbasen och en kontinuerlig ambition att höja medelgåvan (utan fler avhopp) växer intäkten naturligt och stabilt. Här ligger också de som vi lyckas återvärva som en gång varit medlemmar och kommer tillbaka. Vi räknar med ca 1 000 reaktiverade 2015 men som sen ökar då det logiskt sett borde bli fler som hoppar av då vi är fler som är medlemmar.

 

Övrig fundraising

Övrig fundraising har en ökning men inte på samma nivå. Här ligger alla övriga intäktsslag som testamenten, stora gåvor, fonder och stiftelser samt företag. För vissa områden ser vi ingen tillväxt (företag) medan satsningar i andra kanaler har dels ett lite oförutsägbart utfall dels till sin inriktning är beroende av policybeslut som påverkar den möjliga tillväxten. Stora intäktsslag som Postkodlotteriet är prognostiserat med försiktighetsprincip som utfall 2013, Humanfonden som budget 2014. Postorderverksamheen prognostiserad som budget 2014.Bilagor:

 

1. Prognos 2015-2019

 

Prognos 2015-2019     Bilaga 1
INTÄKTER / REVENUEBudget 201420152016201720182019
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT3 991 6423 496 0533 562 9023 632 1913 731 9733 781 015
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT1 364 9041 152 6111 152 6111 152 6111 152 6111 152 611
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING84 096 47491 330 47398 203 537104 552 139110 594 259116 696 562
1421 Recurring payments - SMS512 800540 000560 000590 000620 000650 000
1422 Recurring payments - prompted: mailings4 098 7723 952 0003 848 0003 744 0003 640 0003 536 000
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing180 126149 033124 194124 194124 194248 389
1429 Recurring payments - unprompted75 774 78683 239 98290 007 08796 344 644102 367 720108 181 030
1436 Upgrade: telemarketing2 204 9282 341 8092 479 5622 479 5622 479 5622 617 316
1438 Upgrade: all other channels73 04275 13675 13675 13675 13675 136
1444 Reactivation: web66 79124 26225 61026 95828 30529 653
1446 Reactivation: telemarketing240 786214 463214 463214 463214 463214 463
1448 Reactivation: all other channels119 01198 788123 485148 182172 879197 575
1452 Other non-recurring donations: prompted390 000375 000350 000325 000300 000275 000
1454 Other non-recurring donations: unprompted435 432320 000396 000480 000572 000672 000
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING24 904 53221 051 80021 085 45021 149 78021 214 83021 280 630
1512 Legacies and bequests1 668 8001 668 8001 668 8001 668 8001 668 8001 668 800
1514 Trusts and foundations17 016 53213 150 00013 200 00013 250 00013 300 00013 350 000
1516 Major donor260 000273 000286 650300 980316 030331 830
1518 Institutions285 000285 000285 000285 000285 000285 000
1526 Corporations280 000280 000250 000250 000250 000250 000
1530 Other corporations79 20080 00080 00080 00080 00080 000
1532 Investment funds3 155 0003 155 0003 155 0003 155 0003 155 0003 155 000
1534 Other non-recurring donations from individuals660 000660 000660 000660 000660 000660 000
1540 Groups1 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 000
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE498 600270 000280 000290 000300 000310 000
ÖVRIGA INTÄKTER / OTHER INCOME570 000580 000590 000600 000610 000620 000
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND-9 376 152-10 091 937-10 669 610-11 204 782-11 717 890-12 234 581
8426 Swedish Relief Fund-9 376 152-10 091 937-10 669 610-11 204 782-11 717 890-12 234 581
Totala intäkter / Total revenue106 050 000107 789 000114 204 890120 171 940125 885 783131 606 237