Förslag till budget 2014 Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 22 november 2013FÖRSLAG TILL BUDGET 2014

(3 bilagor)INLEDNING

På styrelsens uppdrag har sekretariatet upprättat ett förslag till budget 2014.  

 

Sekretariatet budgetförslag bygger på:

-  Beslut om verksamhetens inriktning.

-  Styrelsens direktiv från septembermötet.

-  Eventuella förslag från verksamhetsmötet i september.

-  De riktlinjer som beslutades om på internationella rådsmötet rörande “Ett finansiellt Amnesty”, (One Financial Amnesty).

-  De begränsningar som ges av Svensk Insamlingskontroll.
-  De reservkrav som styrelsen beslutat om.

 

Verksamhetens inriktning

Den svenska sektionens verksamhet bygger på den internationella handlingsplanen (ISP) samt de strategier och prioriteringar som internationella sekretariatet (IS) har arbetat fram. Dessutom bygger budgetförslaget på den långsiktiga inriktning för den svenska sektionens verksamhet som antogs på årsmötet 2010. Styrdokumenten finns att läsa på medlemssidorna på amnesty.se.

 

Sektionens verksamhetsplan för 2014 fastställs på styrelsemötet i december.

 

Styrelsens direktiv från septembermötet

På styrelsens septembermöte presenterades en första intäktsprognos för 2014. Styrelsen beslutade då att att intäkterna 2014 tillsvidare ska beräknas till minst 105 mkr, att kostnadsbudgeten inte får överstiga intäkterna och ska rymma ett extra frivilligt bidrag (AVC) till den internationella rörelsen samt att budgetarbetet ska bedrivas enligt den föreslagna tidsplanen och sektionens verksamhetsmål. Dessutom tog styrelsen beslut om några verksamheter för 2014; en minimiupplaga om fyra nummer per år för Amnesty Press, sektionens medlemsavgift till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar samt sektionens avgift till European Regional Space, ERS.

 

Förslag från verksamhetsmötet

De rekommendationer som verksamhetsmötet har lämnat bedöms rymmas inom budgetförslaget.

 

ICM-beslutet om ett finansiellt Amnesty

På internationella rådsmötet (ICM) i augusti 2011 togs beslut om ”Ett finansiellt Amnesty”, One Financial Amnesty. Beslutet är en del i processen mot “Ett Amnesty”, One Amnesty, vilket bland annat innefattar att de medel som samlas in globalt i Amnestys namn ska användas där de gör störst nytta i arbetet för mänskliga rättigheter. Målet är att 2021 ska i snitt 40% av sektionernas intäkter användas globalt jämfört med ca 30% idag. Beslutet innehåller också ett tillväxtmål på 5% per år fram till 2016 samt gemensamma internationella riktlinjer för redovisning.

 

Svenska sektionens redovisning utgår ifrån de internationella riktlinjerna för att sedan vid bokslut anpassas för att överensstämma med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och Frivilligorganisationernas Insamlingsråds mall för årsredovisning.INTÄKTSBUDGET

(Bilaga 1 och 2)

 

Under oktobermånad gjordes en ny intäktsprognos för 2014. Intäkterna beräknades då till drygt 106 mkr efter Amnestyfondens andel.

 

Jämfört med prognosen för intäkterna 2013 ökar intäkterna med 3,7 mkr (3,6%).

 

Intäkternas uppställning följer den uppställning som anges i den internationella kontoplanen Cocoa. Intäkter och kostnader fördelas på samma intäkts/kostnadsställe (cost centre) vilket möjliggör en enkel form av resultatuppföljning på aktivitetsnivå. Rekryteringen av medlemmar och givare skiljer på kall och varm rekrytering. Kall rekrytering innebär värvning av medlemmar och givare som inte sedan tidigare har någon anknytning till organisationen medan varm rekrytering innebär bearbetning av personer som på något sätt har visat sitt intresse. Under rekrytering är det intäkter respektive kostnader under värvningsåret som ingår. Efterföljande år räknas intäkterna som ett pågående givande.

 

Nedan följer en uppställning av de olika intäktsgrupperna med korta kommentarer.

 

Kall rekrytering

Till största delen är nyrekrytering av medlemmar och givare så kallad kall rekrytering och sker främst via face-to-face (F2F). Dessutom sker rekrytering via internet och 2014 tillkommer även en ny satsning: digital to conversion, som innebär att vissa besökare på amnesty.se kommer att via popups erbjudas en kontakt via telefon. I budgeten 2014 beräknas intäkterna från kall rekrytering till samma nivå som prognosen för 2013.

 

Varm rekrytering

Intäkterna från varm rekrytering förväntas öka 2014 främst beroende på en utökad satsning på telefundraising (TF).

 

Pågående givande

Det pågående givandet är den i särklass största intäktsgruppen och beräknas till 84 096 tkr, vilket är en ökning med 6 137 tkr jämfört med prognos 2013. Gåvor och medlemsavgifter via autogiro (recurring payments, unprompted) är det största intäktsslaget och står för 71% av totala intäkter. Ökningen från prognos 2013 är drygt 5 920 tkr.

 

Andra större intäktskällor är givarbrev och medlemsavgifter via inbetalningskort (recurring payments, prompted mailings), som budgeteras något över prognos 2013,och årets uppgradering av gåvor via telefundraising (upgrade, telemarketing) vilka budgeteras något under prognos. Intäkter från SMS-aktivism har fått ett nytt cost centre och intäkterna förväntas börja återhämta sig efter förändringen i och med att mobila plånböcker introducerades 2013.

 

Övrig fundraising

Övrig fundraising budgeteras till 24 905 tkr, vilket är 2 833 tkr under prognos 2013. Den främsta anledningen till att budgeten är lägre är att Humanfonden och testamenten budgeteras försiktigt.

 

Under trusts and foundations återfinns intäkterna från Postkodlotteriet som uppgår till 17 017 tkr. Utöver den ordinarie utdelningen som budgeteras till senast kända utfall (13 000 tkr) så finns här 3 867 tkr som är det avslutande årets del av de medel som Postkodlotteriet har beviljat till det tvååriga specialprojektet, Kvinnors liv, kvinnors rättigheter som internationella sekretariatet har utföraransvaret för. I oktober lämnades en ansökan till Postkodlotteriet om ytterligare
10 mkr till ett annat specialprojekt.
Fokus för den här ansökningsomgången var Millenniemålen och vi har sökt pengar för jämställdshetsmålet (MDG3). Projektet heter "Jämställdhet för Utveckling - att stärka kvinnors och flickors egenmakt i Afrika" och fokuserar på 6 länder: Kenya, Ghana, Mali, Togo, Senegal samt Sydafrika. Projektet finns inte med i budgeten eftersom besked kommer att lämnas först i februari 2014.

 

Under investment funds finns intäkterna från Humanfonden och skänkt aktieutdelning. Utdelningen från Humanfonden budgeteras försiktigt till 70% av prognosen för utdelningen 30 april 2013 och uppgår till 2 975 tkr. Skänkt aktieutdelning beräknas till 180 tkr.

 

Testamenten (Legacies and bequests) budgeteras till 1 669 tkr, 701 tkr lägre än prognos 2013. Budgeten är ett snitt av de senaste 7 årens utfall, borträknat det högsta och lägsta utfallet.

 

Intäkterna från grupper (groups) beräknas till 1,5 mkr, samma som prognos 2013.

 

Intäkterna från företagssamarbeten (corporations) minskar jämfört med prognosen eftersom det under 2013 var ett utökat samarbete med Nudie Jeans.

 

Försäljning

Intäkter från kortkampanjen, årsrapporten och prenumerationer av Amnesty Press beräknas till sammanlagt 317 tkr. Kortkampanjen kommer att läggas ner under 2014. Intäkterna från försäljning av profilvaror via webbshopen beräknas till 182 tkr.

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter återfinns räntor och arvoden. Intäkterna beräknas till 570 tkr.

 

Amnestyfondens andel av insamlade medel

Amnestyfondens andel är den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. 2014 beräknas de till 9 376 tkr.
KOSTNADSBUDGET

(Bilaga 3)

 

Kostnaderna, inklusive obligatoriska och frivilliga bidrag till internationella rörelsen, uppgår till drygt 106 mkr, vilket ger en balanserad budget. Budgetramen är nästan 10 mkr högre än prognosen för 2013, en ökning med 10%. Viktigt att notera är att det både 2013 och 2014 finns stora frivilliga bidrag till den internationella rörelsen.

 

I enlighet med den nya internationella kontoplanen delas kostnadsbudgeten upp i fyra huvudområden: arbetet för mänskliga rättigheter (human rights work), fundraising (fundraising), stöd till organisationen (organisational support) och internationella rörelsen (intercompany transactions). Varje huvudområde delas i sin tur in i olika verksamhetsområden och sedan än mer detaljerat i kostnadsställen (cost centres). I enlighet med de nya internationella gemensamma riktlinjerna för redovisning så är även uppskattade lönekostnader fördelade på kostnadsställen, vilket ger en mer rättvisande bild av verksamheten.

 

Fast och disponibel verksamhet

Budgeten delas upp i fast och disponibel del. De disponibla delarna får användas först när styrelsen fattat ett sådant beslut.

 

I budgeten 2014 föreslår sekretariatet att de frivilliga bidragen till den internationella rörelsen läggs som disponibla budgetdelar för beslut senare under året. De frivilliga bidragen uppgår till 13 388 tkr, 13% av budgeten, och sekretariatet föreslår att de fördelas som 8 000 tkr för beslut i septemebr och 5 388 tkr för beslut i december.Fundraising, försäljning

Kostnaderna för fundraising uppgår till 20 944 tkr vilket är 2 612 tkr över prognosen för 2013. Främst är det ökade personalkostnader på grund av nya anställningsformer inom F2F och TF som står för kostnadsökningen men budgeten innehåller också en viss utökning inom TF.

 

Viktigt att notera är att de internationella riktlinjerna för redovisning inte medger att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.

 

Kall rekrytering

Kostnaderna för kall rekrytering ligger strax under prognosen för 2013. Värvning av medlemmar och givare via F2F kommer att bedrivas i Stockholm hela året och på säsongsbasis i Göteborg och Umeå. Dessutom kommer ett flertal mindre städer att besökas under en turné. Malmö tar ett uppehåll under 2014 pga sviktande lönsamhet och en viss överetablering av F2F-värvande organisationer i regionen. Kall rekrytering kommer dessutom att ske via TF, web och digital to conversion.

 

Varm rekrytering

Kostnaderna för den varma rekryteringen ökar med 2 539 tkr jämfört med prognosen för 2013. Främst är kostnader relaterade till ny anställningsform, att verksamheten rullar utan uppehåll och att kostnader för inköp av nummer till de som visat intresse för mänskliga rättigheter eller Amnesty som ökar.

 

Pågående givande

Kostnaderna för det pågående givandet är låga i förhållande till intäkterna. Budgeten 2014 är på 3 457 tkr, vilket är 323 tkr över prognosen för 2013. Till kostnaderna för det pågående givandet räknas bl a medlemsaviseringar och givarbrev men också uppgradering via telefundraising vilket är det projekt där vi ringer till befintliga medlemmar och berättar om vårt nuvarande arbete och frågar efter en ökning av gåvan på autogiro. Hit räknas ej andra kostnader för medlemsvård och återkopplande kommunikation i syfte att skapa lojalitet och värna om pågående givande.

 

Övrig fundraising

Kostnaderna för övrig fundraising ligger i nivå med prognosen för 2013. Den tvååriga projekttjänsten inom området stora gåvor som var tänkt att avslutas i augusti 2014 har förlängts året ut. Tjänsten är fortsatt under utredning och har utvecklats till att inbegripa även institutionella givare och testamenten i syfte att bättre samordna önskemål om riktat stöd till verksamheten. Inplanerade aktiviteter under året är t ex utskick till utvalda medlemmar med information om möjligheten att ge testamentes- och stora gåvor.

 

Stöd till fundraising

Under stöd till fundraising ligger medlemsvårdande aktiviteter i form av vår medlemsservice och utskick, marknads- och medlemsundersökningar samt benchmarking men även ledning och kompetensutveckling på fundraisingsområdet. Budgeten för hela verksamhetsområdet är 4 276 tkr, vilket är 585 tkr över prognosen 2013. Ökningen delvis relaterad till att kostnaderna för implementering av den globala identitet som blev godkänd internationellt 2013 återfinns här.

 

Försäljning

I samarbete med Lundagrupperna bedrivs en webbshop för försäljning av profilmaterial. Kostnaderna avser inköp av produkter samt driftskostnader.

 

Arbetet för mänskliga rättigher

Arbetet för mänskliga rättigheter delas in i prioriterat MR-arbete (critical pathways), ej prioriterat MR-arbete (non critical pathways), utvecklingskostnader (operational enabler) och stöd till arbetet för mänskliga rättigheter (human rights support). Kostnaderna uppgår till 27 656 tkr inklusive lönekostnader, vilket är en ökning med 9% jämfört med prognos 2013.

 

Prioriterat MR-arbete

Kostnaderna för det prioriterade MR-arbetet budgeteras till 9 298 tkr, vilket är en ökning med 1 740 tkr jämfört med prognosen för 2013. Till stor del beror ökningen på att kostnader för aktiviteter som utförs av aktivister och som tidigare har legat under members, activist and group support nu har placerats under respektive kampanj.

 

Flykting och migration (Defending people on the move) är denstörsta budgetposten inom det prioriterade MR-arbetet och ökningen 2014 är 1 739 tkr. Under året kommer kampanjen When you don´t exist, som avser att stärka flyktingars, migranters och asylsökandens mänskliga rättigheter i Europa och vid dess gränser, att bedrivas. Avgiften till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (RGB) har ökat och blir 400 tkr (totalt 230 tkr 2013). Dessutom ligger 150 tkr för en översyn av RGBs verksamhet i budgeten.

 

Arbetet för individer (Individuals at Risk) innefattar kostnaderna för kampanjen Skriv för frihet som kommer att genomföras även under 2014. Kortkampanjen kommer att avvecklas under 2014 och skälet är sviktande prenumerantunderlag och en kostsam process sett till effekten. En ansträngning kommer att göras för att underlätta för prenumeranter att engagera sig i andra typer av aktioner och vädjanden, primärt Månadens aktion, Digitala vykort (print on demand), SMS eller Veckans vädjande. Besparingen blir ca 100 tkr under 2014 p.g.a. pågående prenumerationer men i storleksordningen 400 tkr 2015. Berörd personal bidrar i fortsättning i övriga aktions-kanaler.

 

Budgeten för den globalt prioriterade kampanjen Min kropp mina rättigheter(My body my rights) uppgår till 1 609 tkr. Kampanjens övergripande mål är “kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör från statliga och icke-statliga aktörer”. Kostnaderna innefattar kostnader i samband med Nordiskt forum, olika medlemsaktiviteter såsom kampanjutbildningar, samt kostnader i samband med aktionsdagen 8 mars.

 

Kampanjen Stoppa tortyr(Stop torture) är en annan globalt prioriterad kampanj som kommer att förberedas under 2014 för att sedan starta 2015. Kampanjen syftar till att stater inrättar och respekterar effektiva övervakningsmekanismer mot tortyr och annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning. Budgeten är 802 tkr.


Under arbetet mot mödrardödlighet och sexuella reproduktiva rättigheter (Maternal Health) ligger mediakostnader för specialprojektet inom ramen för Postkodlotteriet.

 

Dessutom kommer sektionen att arbeta med ett flertal aktiviteter vars budgetposter redovisas i bilaga 3. För närmare information hänvisas till verksamhetsplanen 2014.

 

Ej prioriterat MR-arbete


Under rubriken återfinns främst sektionens arbete med utbildning inom mänskliga rättigheter
(Human rights education); Angeläget, Amnesty i skolan och A-day. Amnestyakademin läggs ned inför 2014. Skälen till nedläggning handlar om att kombinationen utformning, innehåll och finansiering inte fungerar längre. I praktiken har vi haft en oerhört dyr verksamhet för förhållandevis få och utan en tydlig koppling till övrig verksamhet. Ett arbete pågår med att införliva en grundutbildning liknande "A som i Amnesty" i aktivistklustrets planering och erbjudande. Därutöver kommer en insats göras för att ta vara på övrigt kursmaterial dels för att kunna erbjuda behovsstyrd utbildning, dels för att införlivas i satsningen mot skola. Total kostnad för MR-utbildningen inklusive löner blir 2 097 tkr, vilket är en minskning med 748 tkr jämfört med prognos 2013. Det frigjorda tjänsteutrymmet kommer nyttjas för att förstärka inom digital kommunikation, New Media.

 

Utvecklingskostnader

Här ingår sektionens fortsatta satsning på digitala plattformar och kommunikation via digitala kanaler för att nå målet om One Digital Amnesty. Budgeten är 2 359 tkr och främst är det lönekostnader som avses.

 

Stöd till arbetet för mänskliga rättigheter

Totalt uppgår stödet till arbetet för mänskliga rättigheter till 13 651 tkr, vilket är något högre än prognosen för 2013. Kostnaderna för Amnesty press är 3 899 tkr, vilket är i nivå med 2013. Stöd till medlemmar, aktivister och grupper (members, activists and groups support) uppgår till 3 177 tkr, vilket är 1 263 tkr lägre än prognos 2013. Anledningen till att budgetposten har minskat är att kostnader för kampanjutbildningar, gruppers aktiviteter, material m m har flyttats till andra kostnadsställen, främst till det prioriterade MR-arbetet. I budgeten finns också en visstidsanställning inriktad mot aktivism och kampanjsom kommer att vara placerad i Malmö under den period som projektledaren inom F2F kommer att vara tjänstledig.

 

New media är ett område som ökar 2014. Den digital kommunikation förstärks personellt genom omflyttning av tjänsteutrymme och tar även höjd för investeringar kopplade till en högre grad av webb- och mobilorienterad aktivism. Vi är i behov av att bättre samordna hela vårt on-line erbjudande, som idag utgår från ett stort antal tekniska plattformar med olika lösningar. Och vi behöver göra det oberoende av hur framtidens besökare, medlem och aktivist väljer att kommunicera med oss. I Sverige antas den mobila internettrafiken vara större än den till stationära terminaler ungefär nu. Vi förstärker vår närvaro i sociala medier som förväntas växa som kanaler för såväl värvning som mobilisering. Budgeten för kommunikation och påverkansarbete inom New Media är 1 422 tkr, vilket är en ökning med 587 tkr jämfört med prognosen 2013.

 

Under Capacity Building återfinns bland annat samarbetet med Sierra Leone vilket ska utvärderas under 2014 inför beslut om fortsättning eller avslut.Stöd till organisationen

Stödet till organisationen delas in i organisationsstöd (organisational support), styrning (governance) och övriga kostnader (other general expense). Kostnaderna uppgår till 17 758 tkr, vilket är 14% över prognosen för 2013.

 

Organisationsstöd

Under gemensamma kostnader ligger bl a alla kostnader för sekretariatet och även löner för  sekretariatsgemensamma tjänster. Budget 2014 ligger 1 846 tkr över prognosen för 2013. Kostnadsökningen beror främst på att en förstärkning i form av en assistenttjänst lagts in i budgeten under hela 2014. Dessutom ökar kostnaderna för utvecklingen av CRM-systemet med 557 tkr.

 

Styrning

Kostnaderna för styrning beräknas till 1 975 tkr , vilket är 104 tkr lägre än prognos 2013. Främst beror det på att det inte är ett internationellt rådsmöte (ICM) 2014.

 

Övriga kostnader

Under övriga kostnader återfinns avskrivningar som beräknas öka jämfört med prognos 2013 på grund av utvecklingen av ett nytt CRM-system.

 

Internationella rörelsen

Under internationella rörelsen återfinns alla transaktioner inom rörelsen. I budgeten för 2014 finns det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet, ett frivilligt bidrag till internationella rörelsen, bidraget till European Regional Space (ERS) samt medlen från Postkodlotteriet för specialprojektet.

 

Det obligatoriska IS-bidraget 2014 uppgår till 21 944 tkr. I budgeten finns därutöver 13 388 tkr som ett frivilligt bidrag (Additional voluntary contribution, AVC), som har lagts som disponibel budgetdel. På Internationella rådsmötet (ICM) i augusti 2013 sattes målet för de frivilliga bidragen från rörelsen till den internationella budgeten 2014-2015 till 3 500 000 euro. Syftet med de frivilliga bidragen är att kompensera den internationella rörelsen för inkomstbortfallet i och med att målen i One Financial Amnesty flyttats fram till 2021. För svenska sektionen har förändringarna inledningsvis inneburit att de obligatoriska IS-bidragen blivit lägre vilket har möjliggjort stora extra bidrag som i sin tur har sänkt kommande obligatoriska IS-bidrag eftersom de frivilliga bidragen är avdragsgilla i beräkningen av IS-bidraget. Genom det frivilliga bidraget i budgetförslaget uppgår svenska sektionens bidrag 2014 till ca 40% av det satta målet för AVCs för hela perioden 2014-2015.

 

Under Internationella sekretariatet (IS) ligger dessutom 3 452 tkr som är den del av  specialprojektet som beviljats medel från Postkodlotteriet som IS har utföraransvaret för.   

 

Det obligatoriska bidraget till ERS är 908 tkr.

 

Totalt uppgår bidraget till den internationella rörelsen till 39 691 tkr, vilket motsvarar 37% av kostnaderna i budgetförslaget.SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras regler måste minst 75 % av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

 

Prognosen för nyckeltalen 2014 visar på att nyckeltalen klaras. Nyckeltalet för ändamålsuppfyllelse hamnar preliminärt på drygt 78% och nyckeltalet för insamling och administration på strax under 22%.RESERVERNA

I oktober 2013 antogs en ny reservpolicy som i allt väsentligt baseras på de riktlinjer som antagits av Amnesty Internationals internationella styrelse IEC: Global Reserves Guidelines.Enligt reservpolicyn ska en beräkning av sektionens reservkrav utföras i samband med budgetarbetet och presenteras för styrelsen tillsammans med budgeten. Reservnivån ska ha både ett lägsta och ett högsta tak och en marginal på 20% är ett riktmärke.Reserverna ska motsvara 3-5 månaders verksamhetskostnader (inklusive obligatoriska bidrag till internationella rörelsen) och nivån ska anpassas till vilka framtida åtaganden som finns samt andra faktorer som kan påverka behovet. Som en del i den samlade bedömningen ska den årliga analysen av intäkter ingå.

 

Beräkning av reservkrav 2014:

 

Riskvärdering

Reservkrav enligt riskvärdering hösten 2013

1 830 tkr

Verksamhetskostnader

4 mån verksamhetskostnader (minskat med AVCoch PKL specialprojekt)

29 510 tkr
Jämförelse med tidigare


budgetbaserad reserv75% av budgeterade personalkostnader och 25%


av budgeterade fasta kostnader28 982 tkrLägsta nivå på reserverSamlad bedömning29 500 tkr


Högsta nivå på reserver


En marginal på 20% läggs på


35 400 tkr

 

Beräkningen av den utgående reserven 2014 är beroende av hur det prognostiserade överskottet 2013 kommer att hanteras. Om man utgår ifrån att 2 000 tkr av överskottet läggs till reserverna samt det budgeterade nollresultatet 2014 så blir den utgående reserven 29 549 tkr, vilket är strax över den nivå som reservberäkningen anger som den lägsta nivån på sektionens reserver.SAMMANFATTNING

Sekretariatet föreslår en balanserad budget på 106 050 tkr (inklusive disp budgetdelar). De disponibla budgetdelarna uppgår till 13 387 tkr och består av frivilliga bidrag till den internationella rörelsen. I samband med den andra och tredje ekonomiska kvartalsrapporten görs prognoser för helåret och då bedöms tillräcklig information finnas för att styrelsen ska kunna fatta beslut om de disponibla budgetdelarna.Förslag till beslut om 2014 års budgetSekretariatet föreslår styrelsen

 

att  anta den av sekretariatet föreslagna intäktsbudgeten 2014 på 106 050 tkr.

 

att  tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna kostnadsbudgeten 2014 på 92 662 tkr.

 

att  uppdra åt sekretariatet att i samband med den andra och tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2014 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om de disponibla budgetdelarna.


Bilagor:

 

  1. Sammanfattning budget 2014

  2. Intäktsbudget 2014

  3. Kostnadsbudget 2014

 

 

Budget 2014, sammanfattning  Bilaga 1
INTÄKTER / REVENUEBudget 2014Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårBudget 2014 jmf m prognos
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT3 991 6423 983 5004 186 0008 142
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT1 364 904425 000278 000939 904
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING84 096 47477 959 00078 150 0006 137 474
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING24 904 53227 737 96826 421 000-2 833 436
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE498 600514 000516 000-15 400
ÖVRIGA INTÄKTER / OTHER INCOME570 000600 000505 000-30 000
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND-9 376 152-8 892 468-8 891 000-483 684
Totala intäkter / Total revenue106 050 000102 327 000101 165 0003 723 000
Varav medlemsavgifter25 240 95723 377 399  
KOSTNADER / EXPENDITUREBudget 2014Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårBudget 2014 jmf m prognos
Arbetet för mänskliga rättigheter/Human rights work-27 656 000-25 437 500-27 453 0002 218 500
PRIORITERAT MR-ARBETE/CRITICAL PATHWAYS-9 426 648-7 686 500-8 026 0001 740 148
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE/NON CRITICAL PATHWAYS-2 219 662-3 045 500-3 618 000-825 838
UTVECKLINGSKOSTNADER/OPERATIONAL ENABLER EXPENSE-2 358 550-1 922 500-1 751 000436 050
STÖD TILL MR-ARBETET/HUMAN RIGHTS SUPPORT-13 651 140-12 783 000-14 058 000868 140
Fundraising, försäljning/Fundraising, Merchandise-20 944 235-18 332 000-20 830 0002 612 235
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT-10 034 579-10 745 000-11 870 733-710 421
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT-3 762 069-1 223 000-789 0992 539 069
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING-3 456 662-3 134 000-3 859 434322 662
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING-1 171 183-997 000-1 181 018174 183
STÖD TILL FUNDRAISING/FUNDRAISING SUPPORT-4 275 598-3 691 000-4 502 716584 598
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE-276 036-318 000-377 000-41 964
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND2 031 8921 776 0001 750 000-255 892
Stöd till organisationen/Organisational support-17 758 458-15 621 000-16 380 0002 137 458
ORGANISATIONSSTÖD/ORGANISATIONAL SUPPORT-14 882 666-13 036 500-12 974 0001 846 166
STYRNING/GOVERNANCE-1 975 792-2 079 500-2 306 000-103 708
ÖVRIGA KOSTNADER/OTHER GENERAL EXPENSE-900 000-505 000-1 100 000395 000
Internationella rörelsen/Intercompany transactions-39 691 307-36 728 500-36 502 0002 962 807
INTERNATIONELLA SEKRETARIATET/INTERNATIONAL SECRETARIAT-38 783 307-35 934 000-35 690 0002 849 307
EU-KONTORET/EUROPEAN ASSOCIATION OFFICE-908 000-794 500-812 000113 500
Totala kostnader / Total expenditure-106 050 000-96 119 000-101 165 0009 931 000
     
     
RESULTAT / RESULT06 208 0000 

 

 

 

Budget 2014, intäkter  Bilaga 2
INTÄKTER / REVENUEBudget 2014Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårBudget 2014 jmf m prognos
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT3 991 6423 983 5004 186 0008 142
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F2 894 6302 915 0002 801 000-20 370
1216 Cold recruitment: door to door00184 0000
1226 Cold recruitment: web651 177637 000662 00014 177
1230 Cold recruitment: telemarketing167 334367 500464 000-200 166
1236 Cold recruitment: digital to conversion216 884  216 884
1238 Cold recruitment: other61 61764 00075 000-2 383
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT1 364 904425 000278 000939 904
1312 Warm recruitment: direct mailings38 92135 00091 0003 921
1330 Warm recruitment: telemarketing1 325 983390 000187 000935 983
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING84 096 47477 959 00078 150 0006 137 474
1421 Recurring payments - SMS512 800  512 800
1422 Recurring payments - prompted: mailings4 098 7723 971 0004 333 000127 772
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing180 126112 000188 00068 126
1428 Recurring payments - prompted: other channels0304 500376 000-304 500
1429 Recurring payments - unprompted75 774 78669 855 00068 664 0005 919 786
1436 Upgrade: telemarketing2 204 9282 530 0003 233 000-325 072
1438 Upgrade: all other channels73 04283 50082 000-10 458
1444 Reactivation: web66 79181 000124 000-14 209
1446 Reactivation: telemarketing240 786325 500122 000-84 714
1448 Reactivation: all other channels119 011124 500203 000-5 489
1452 Other non-recurring donations: prompted390 000265 500290 000124 500
1454 Other non-recurring donations: unprompted435 432306 500535 000128 932
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING24 904 53227 737 96826 421 000-2 833 436
1512 Legacies and bequests1 668 8002 370 0001 321 000-701 200
1514 Trusts and foundations17 016 53217 133 46817 320 000-116 936
1516 Major donor260 000172 000450 00088 000
1518 Institutions285 000283 500180 0001 500
1526 Corporations280 0001 080 0001 440 000-800 000
1530 Other corporations79 20073 500240 0005 700
1532 Investment funds3 155 0004 405 5002 940 000-1 250 500
1534 Other non-recurring donations from individuals660 000720 000960 000-60 000
1540 Groups1 500 0001 500 0001 570 0000
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE498 600514 000516 000-15 400
1712 On-line merchandise catalogue181 600176 000256 0005 600
1718 Books and other publications317 000338 000260 000-21 000
ÖVRIGA INTÄKTER / OTHER INCOME570 000600 000505 000-30 000
1812 Other income20 000100 000130 000-80 000
1813 Interest income550 000500 000375 00050 000
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND-9 376 152-8 892 468-8 891 000-483 684
8426 Swedish Relief Fund-9 376 152-8 892 468-8 891 000-483 684
Totala intäkter / Total revenue106 050 000102 327 000101 165 0003 723 000
Varav medlemsavgifter25 240 95723 377 399  

 

 

 

Budget 2014, kostnader  Bilaga 3
KOSTNADER / EXPENDITUREBudget 2014Prognos helår 2013 (Q3)Budget 2013 helårBudget 2014 jmf m prognos
Fundraising, försäljning/Fundraising, Merchandise-20 944 235-18 332 000-20 830 0002 612 235
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: COLD RECRUITMENT-10 034 579-10 745 000-11 870 733-710 421
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F-8 091 495-7 400 000-7 239 733691 495
1216 Cold recruitment: door to door0-92 000-720 000-92 000
1226 Cold recruitment: web-576 171-400 000-692 000176 171
1230 Cold recruitment: telemarketing-782 795-2 779 000-3 079 000-1 996 205
1232 Cold recruitment: smartphone apps0-50 000-100 000-50 000
1236 Cold recruitment: digital to conversion-564 118  564 118
1238 Cold recruitment: other-20 000-24 000-40 000-4 000
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITIONS: WARM RECRUITMENT-3 762 069-1 223 000-789 0992 539 069
1312 Warm recruitment: direct mailings-159 083-96 000-163 00063 083
1326 Warm recruitment: web-153 551-47 000-47 000106 551
1330 Warm recruitment: telemarketing-3 449 435-1 080 000-579 0992 369 435
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING-3 456 662-3 134 000-3 859 434322 662
1421 Recurring payments - SMS-493 351  493 351
1422 Recurring payments - prompted: mailings-1 339 645-1 050 000-1 277 000289 645
1424 Recurring payments - prompted: web0-5 0000-5 000
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing-130 430-120 000-331 00010 430
1428 Recurring payments - prompted: other channels0-285 000-553 000-285 000
1429 Recurring payments - unprompted-63 737-58 000-57 0005 737
1436 Upgrade: telemarketing-1 254 890-1 331 000-1 331 434-76 110
1446 Reactivation: telemarketing-132 609-270 000-257 000-137 391
1454 Other non-recurring donations: unprompted-42 000-15 000-53 00027 000
ÖVRIG FUNDRAISING/OTHER FUNDRAISING-1 171 183-997 000-1 181 018174 183
1512 Legacies and bequests-346 653-346 000-349 018653
1514 Trusts and foundations-404 024-349 500-403 00054 525
1516 Major donor-213 539-203 000-255 00010 539
1518 Institutions-21 107-5 000-10 00016 107
1526 Corporations-123 515-56 500-102 00067 015
1530 Other corporations-62 345-31 000-31 00031 345
1532 Investment funds00-31 0000
1534 Other non-recurring donations from individuals0-6 0000-6 000
STÖD TILL FUNDRAISING/FUNDRAISING SUPPORT-4 275 598-3 691 000-4 502 716584 598
1612 Fundraising Management Team-189 861-140 000-165 00049 861
1614 Co-ordination and management-694 116-635 000-657 71659 116
1616 Market research-27 825-145 000-129 000-117 175
1617 Data analysis-15 000-11 000-90 0004 000
1620 Brand-315 861-371 000-664 000-55 139
1622 Skills share and benchmarking-225 172-97 000-181 000128 172
1624 Welcome activities-580 546-382 000-558 000198 546
1626 Supporter relations-1 169 804-1 100 000-1 048 00069 804
1628 Publications-1 057 413-810 000-1 010 000247 413
FÖRSÄLJNING/MERCHANDISE-276 036-318 000-377 000-41 964
1712 On-line merchandise catalogue-276 036-318 000-377 000-41 964
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND2 031 8921 776 0001 750 000-255 892
8426 Swedish Relief Fund2 031 8921 776 0001 750 000-255 892
Arbetet för mänskliga rättigheter/Human rights work-27 656 000-25 437 500-27 453 0002 218 500
PRIORITERAT MR-ARBETE/CRITICAL PATHWAYS-9 426 648-7 686 500-8 026 0001 740 148
2260 - Total My body my rights-1 608 855  1 608 855
2280 - Total Maternal Health Expense-414 842-1 211 500-1 506 000-796 658
2380 - Total Corporate Accountability Expense-637 270-457 000-557 000180 270
2530 - Total Forced Evictions Expense-107 484-241 000-336 000-133 516
3110 - Total Stop Torture-802 046  802 046
3120 - Total Security With Human Rights Expense-48 593-129 000-109 000-80 407
3160 - Total Abuses in the Justice System Expense-31 260-55 000-31 000-23 740
3230 - Total Crisis and transition in MENA Expense-310 208-1 343 000-1 458 000-1 032 792
3280 - Total Other International Justice Expense-68 602-60 000-74 0008 602
3330 - Total Arms Trade Treaty Expense-405 861-112 000-147 000293 861
3420 - Total Abolish the Death Penalty Expense-174 526-171 000-111 0003 526
3580 - Total Defending People on the Move Expense-2 964 837-1 690 000-1 739 0001 274 837
3720 - Total Promoting Freedom of Expression Expense-31 260-177 000-177 000-145 740
3730 - Total Individuals at risk-1 679 954-2 020 000-1 771 000-340 046
3780 - Total Ending Discrimination and Persecution Expense-141 050-20 000-10 000121 050
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE/NON CRITICAL PATHWAYS-2 219 662-3 045 500-3 618 000-825 838
4310 - Total Gender related projects Expense-20 000-130 500-137 500-110 500
4350 - Total Crisis response Expense-102 516-70 000-102 00032 516
4710 - Human Rights Education-2 097 146-2 845 000-3 378 500-747 854
UTVECKLINGSKOSTNADER/OPERATIONAL ENABLER EXPENSE-2 358 550-1 922 500-1 751 000436 050
6221 - One Digital Amnesty-1 067 471-890 000-1 018 000177 471
6241 - Strategy-68 100-90 000-99 000-21 900
6242 - Learning-175 538-74 000-57 000101 538
6243 - Impact-61 934-34 000-37 00027 934
6244 - Planning-544 400-628 000-235 000-83 600
6261 - Monitoring-272 338-2 500-40 000269 838
6511 - One Financial Amnesty Expense-168 769-204 000-265 000-35 231
STÖD TILL MR-ARBETET/HUMAN RIGHTS SUPPORT-13 651 140-12 783 000-14 058 000868 140
6722 - Co-ordination and management-1 600 499-1 317 000-1 500 500283 499
6724 - New media-1 421 892-835 000-1 018 000586 892
6726 - Traditional media-584 397-687 000-757 000-102 603
6734 - Law and policy-317 40700317 407
6736 - Advocacy and political-419 131-285 000-260 000134 131
6742 - Supporter magazine-3 899 140-3 914 000-3 914 000-14 860
6744 - Publications0-4 000-30 000-4 000
6746 - Office volunteer support-216 972-276 000-393 000-59 028
6752 - Members, activists and groups support-3 177 158-4 440 000-5 061 500-1 262 842
6754 - Capacity building-797 604-478 000-838 000319 604
6756 - AI global annual report-30 0000-30 00030 000
6758 - Learning and training-497 063-275 0000222 063
6762 - Urgent actions-127 914-136 000-128 000-8 086
6768 - Other human rights support expense-297 914-136 000-128 000161 914
Stöd till organisationen/Organisational support-17 758 458-15 621 000-16 380 0002 137 458
ORGANISATIONSSTÖD/ORGANISATIONAL SUPPORT-14 882 666-13 036 500-12 974 0001 846 166
7122 Co-ordination and management-414 337-611 000-399 000-196 663
7124 Finance-1 453 175-1 344 000-1 173 000109 175
7132 CRM software-972 774-416 000-567 000556 774
7133 AI websites-239 955-160 000-288 00079 955
7134 Knowledge management-300 000-306 000-450 000-6 000
7135 Organisational support software-574 233-298 500-472 000275 733
7138 Other information technology-1 159 228-1 156 000-1 551 0003 228
7142 Human resources-2 222 790-1 960 000-1 738 000262 790
7144 Facilities-4 822 224-4 975 000-4 570 000-152 776
7152 Printing and publications-330 000-355 000-350 000-25 000
7156 Regional office management-581 662-483 000-417 00098 662
7164 Executive Director-1 782 288-945 000-946 000837 289
7166 Directors' Forum-15 000-25 000-30 000-10 000
7174 International Finance meeting-15 0000-23 00015 000
7198 Other organisational support0-2 0000-2 000
STYRNING/GOVERNANCE-1 975 792-2 079 500-2 306 000-103 708
7212 Board of Directors or Trustees-944 616-903 500-1 005 00041 116
7213 Governance committees-55 000-71 000-45 000-16 000
7214 Annual General Meeting-663 269-768 500-841 000-105 231
7215 Annual reports-47 907-24 000-15 00023 907
7216 Company secretarial-180 000  180 000
7217 Chairs' Forum-20 000-10 000-20 00010 000
7218 International Council Meeting0-190 000-300 000-190 000
7220 Other international governance bodies-25 000-9 500-40 00015 500
7298 Other governance-40 000-103 000-40 000-63 000
ÖVRIGA KOSTNADER/OTHER GENERAL EXPENSE-900 000-505 000-1 100 000395 000
7414 Depreciation and amortisation-900 000-505 000-1 100 000395 000
Internationella rörelsen/Intercompany transactions-39 691 307-36 728 500-36 502 0002 962 807
INTERNATIONELLA SEKRETARIATET/INTERNATIONAL SECRETARIAT-38 783 307-35 934 000-35 690 0002 849 307
8005 IS-38 783 307-35 937 500-35 690 0002 845 807
8280 Italy03 50003 500
EU-KONTORET/EUROPEAN ASSOCIATION OFFICE-908 000-794 500-812 000113 500
8210 European Association Office-908 000-794 500-812 000113 500
Totala kostnader / Total expenditure-106 050 000-96 119 000-101 165 0009 931 000