Uppföljning av Core Standards Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 22 november 2013

 

Core Standards (1 bilaga)

 

Inledning

 

Det internationella rådsmötet (ICM) antog i augusti 2013 Core Standards (CS, se bilaga), vilka utgör ett slags “kvalitetskrav” för den internationella rörelsen. I beslutet ingår att alla enheter inom Amnesty International (sektioner, strukturer m fl) förväntas göra en självuppskattning (self-assessment) av i vilken utsträckning CS efterlevs utifrån ett standardformulär som IS ska ta fram. Detta formulär är, vad vi känner till, ännu inte klart. Alla enheter förväntas därefter göra självuppskattningar av efterlevnaden av CS vartannat år och ta fram en åtgärdsplan (action plan) för de områden där man inte når upp till CS. Den första självuppskattningen med tillhörande åtgärdsplan ska vara klar före ICM 2015.

 

För att redan nu ge en uppfattning av hur den svenska sektionen står sig i förhållande till CS har sekretariatet gjort en första jämförelse mellan dessa internationella krav och sektionens egna regelverk och riktlinjer, vilket redovisas nedan.

 

Allmänt kan sägas att den svenska sektionen i mycket hög utsträckning lever upp till CS och att de flesta krav är sådana som vi återfinner i sektionens eget regelverk och i andra svenska sammanhang, t ex FRIIs kvalitetskod, Svensk Insamlingskontrolls regler och Bokföringsnämndens allmänna råd.

 

CS delas in i tre kategorier:

 

1. Constitutional Requirements

2. Roles and Conduct

3. Policies and Guidelines

 

Utifrån dessa kategorier numreras varje enskilt krav i CS löpande enligt modellen, CS1, CS2, CS3 o s v. CS innehåller totalt 29 sådana “kravområden”.

 

1. Constitutional Requirements

 

CS1, avsnitt III: CS anger att det i vissa sammanhang kan vara möjligt för den internationella styrelsen att kalla till ett extra medlemsmöte i en sektion eller en struktur. Detta bör undersökas närmare.

 

CS4, avsnitt II: Det ska framgå i styrelsens arbetsordning eller liknande dokument hur “icke-fysisk” närvaro (telefon, videokonferens o d) på styrelsemöten formellt räknas. Något sådant dokument finns inte i svenska sektionen.

 

I övrigt lever sektionen upp till samtliga krav i denna kategori.

 

2. Roles and Conduct

 

CS6: Tar upp styrelsens roll. Det mesta är sådant som finns på plats i svenska sektionen, utom att en internationell Director ska delta i rekryteringen av en ny GS. Man kan vidare fundera på om hela CS6 bör översättas och skrivas in i t ex styrelsens arbetsordning?

 

CS7, avsnitt IV: Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete bör ske med hjälp av extern kompetens (external assistance).

 

I övrigt lever sektionen upp till samtliga krav i denna kategori.

 

3. Policies and Guidelines

 

i. Board Processes

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

ii. Human Resources

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

iii. Gender and Diversity Mainstreaming

 

CS19: Mycket tveksamt om vi uppfyller kravet på “policies, mechanisms and monitoring systems”  vad gäller jämställdhet och mångfald på alla nivåer i organisationen.

 

iv. Volunteer Policy

 

CS20: Det finns processer, men inte policies för alla typer av “frivilliga” i sektionen (d v s aktivister, styrelsemedlemmar, förtroendevalda och praktikanter och sekretariatsfrivilliga).

 

v. Finance

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

vi. Risk Management

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

vii. Dispute Resolution

 

CS23: Vi bör titta närmare på de procedurer och mekanismer för konflikthantering som bör finnas på plats.

 

viii. Communications

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

ix. Data Management Policy

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

x. Health, safety and security

 

Sektionen lever upp till samtliga krav.

 

xi. Environmental Impact Policy

 

CS29: Det finns inte tillräckliga system på plats i sektionen för att mäta sektionens klimatpåverkan (“carbon footprint”/koldioxidutsläpp) vid resor.

 

Nästa steg

 

Vi avvaktar självuppskattningsformuläret från IS och när det kommer får sekretariatet göra en bedömning av när och hur självuppskattningen bör göras. Den officiella deadlinen är “före ICM 2015”, men vi anser i dagsläget att en närmare tidsplan inte kan upprättas förrän vi sett materialet från IS.Bilaga: Core Standards