Uppföljning öppna beslut Dec Underlag till styrelsemöte 7-8 december 2013

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 29 november 2013Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

 

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.Uppdrag ålagda styrelsenPROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

 

Beslut

 

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

 

Kommer ske i samband med framtagandet av 2014-års budget.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

 

§ 105 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

 

Beslut

 

att återkomma till frågan om gränsen för ersättning för förlorad arbetsinkomst senast i samband med att rapporten från uppdragsgruppen om styrelsens arbetsbörda och uppgifter ska upp i styrelsen.

 

Frågan har hänskjutits till uppdragsgruppen som utreder styrelsens arbetsbörda och kärnuppgifter och som även utreder arvoderingsfrågan.

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

 

§ 33 Uppföljning av årsmötesbeslut

 

§ 34 Motion Förslag till motionsberedning inför årsmöte

 

Beslut

 

att uppdra åt SG Röd att i samråd sekretariatet, till oktobermötet komma med ett förslag på hur motioner kan bearbetas mer inför årsmötet 2014.

 

§ 36 Motion om Granskningskommitténs roll och funktion

 

Beslut

 

att uppdra åt styrelsens kontaktperson gentemot GK att kontakta Granskningskommittén för att i samråd med sekretariatet utarbeta ett förslag på uppdaterade riktlinjer för Granskningskommittén, med hänsyn till årsmötesbeslut 36:2013, senast till decembermötet.

 

§ 36 Övriga frågor

 

- Kvarstående fråga gällande Grupputredningsgruppens slutrapport

 

Beslut

 

att uppdra åt SG Blå att se över om något i distriktens arbetsformer och uppgifter behöver lyftas för vidare diskussion i styrelsen under året och återkomma i styrelseforum senast i oktober.

 

Frågan har hänskjutits till SG Röd och till november.

 

§ 57 Motion Utred formerna för hur förslag till valberedning tas fram

 

Beslut:

 

att uppdra åt SG Röd att i samråd med sekretariatet till styrelsens oktobermöte komma med förslag på hur kandidater till valberedningen ska tas fram, som säkerställer kvaliteten i processen.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 21-22 SEPTEMBER 2013§ 65 Uppföljning av ICM 2013

 

Beslut

 

att uppdra till Tora Törnquist att sammanställa en bevakningslista på de beslut som styrelsen behöver bevaka framtill nästa ICM.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013§ 79 Rapport om per capsulambeslut

 

Beslut

 

attuppdra till Maria Eklund att snarast skriva ett brev till GK och tydliggöra ansvaret för uppföljning av riskanalysen enligt ovan, (se bilaga)

 

§ 97 STADGEÖVERSYN

 

Beslut

 

att uppdra till SG Grön att återkomma till forum snarast möjligt med förslag på fortsatt process gällande stadgeöversynen.

 

**********************************************************************

**********************************************************************Uppdrag ålagda sekretariatetPROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

 

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

 

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2013.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

 

§ 64 Centrala styrdokuments interna relation

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på fortsatt process för hanteringen av centrala styrdokument senast till oktobermötet.

 

Process pågår mellan styrelsen och sekretariatet.§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

 

Kommer att behandlas efter årsskiftet 2013-14. Exakt möte bestäms efter dialog med nytillträdd generalsekreterare.

Beslutet hänskjutet till SG Blå.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012

 

§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

 

Beslut

 

att styrelsen uppmanar sekretariatet att beakta demokratiutredningens synpunkter gällande

- att gentemot medlemmarna förtydliga styrelsens strategiska roll,

- en beskrivning av den internationella organisationen och beslutsprocesserna, inom ramen för beslut 50 från styrelsens möte i mars 2012, samt

- behovet av en nätbaserad plattform för deltagande i de demokratiska processerna, inom ramen för beslut 85 från styrelsens möte i november 2010,

 

Delar av detta beslut har genomförts men beslutet kommer först avföras från listan då de nya medlemssidorna har lanserats och alla delar förväntas vara tillgodosedda.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2 FEBRUARI 2013

 

§ 126 Uppföljning demokratiutredningen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet i samråd med SG1 senast till oktobermötet ta fram direktiv till en uppdragsgrupp som bereder ett underlag om för- och motargument samt praktiska aspekter på frågan om deltagande på årsmötet via webben,

 

Beslutet hänskjutet till SG Grön.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

 

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

 

att uppdra åt sekretariatet att se över möjligheterna att utöka och förbättra Amnesty Press webbplattform och återkomma med förslag till styrelsens decembermöte,

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.

 

Beslutet är ej tidssatt men arbetet med att verkställa besluten är påbörjat.PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2-3 MAJ 2013

 

§ 178 Stadgeöversyn

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att sätta samman en lämplig grupp som gör en samlad översyn av stadgan och därmed närliggande styrdokument i enlighet med frågeställningarna i underlaget,

 

att arbetet leds av sekretariatet och sker i dialog med styrelsen,

 

att en första avrapportering sker till styrelsens oktobermöte. Beslut om eventuella stadgeändringsförslag fattas därefter vid styrelsens decembermöte 2013 för att sedan läggas fram inför årsmötet 2014.

 

Beslutet hänskjutet till SG Grön.

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

 

§ 25 Resultat aktivistenkäten

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och SG2 att ta fram en fördjupad aktivistenkät att skicka ut under 2014.

 

Beslutet hänskjutet till SG Röd.§ 29 Arbetsordningen och styrelsens arbetsformer

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att senast till februarimötet 2014 gå igenom arbetsordningen med avseende på FRII:s kvalitetskod och Core Standards och komma med förslag på förändringar.§ 31 Utvärdering av årsmötet i Sunne 2013

 

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att i samband med planeringen av 2014-års årsmöte berätta hur utvärderingar och styrelsens synpunkter på 2013-års årsmöte har tagits hänsyn till,

 

att använda påverkanstorg som beredningsform för årsmötet 2014.§ 33 Uppföljning av årsmötesbeslut

 

§ 36 Motion om Granskningskommitténs roll och funktion

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, i samråd med Granskningskommittén, säkerställa att formerna för Granskningskommitténs presentation av sin rapport på årsmötet utvecklas, så att den ges mer utrymme och leder till fler frågor från medlemmarna.

 

§ 41 Förslag från styrelsen angående onlineval av förtroendevalda

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG Röd och valberedningen, senast till decembermötet, ta fram ett konkret förslag på hur onlineval av styrelsen och eventuellt andra förtroendevalda kan genomföras.

 

Beslutet hänskjutet till SG Grön.

 

§ 34 Uppföljning av GK:s rapport till årsmötet

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta upp frågan internationellt om svårtillgängligheten i Cocoas terminologi,

 

att uppdra till sekretariatet att se över målet om Guantánamofångarna i samband med framtagandet av verksamhetsplanen 2014.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 21-22 SEPTEMBER 2013§ 65 Uppföljning av ICM 2013

 

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens decembermöte ta fram ett underlag om i vilken utsträckning svenska sektionen följer Core Standards, samt vilka åtgärder som eventuell behöver vidtas,

 

att därefter uppdra till sekretariatet att ta fram en rutin på hur man löpande gör den självutvärdering (”self-assessment”) med vidhängande aktionsplan (“Action Plan”) som kommer att utarbetas av IS,

 

§ 69 Inför budget och plan 2014

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram ett vägvalsunderlag för plan 2014-15 till oktobermötet utifrån medskick från septembermötet,

 

§ 70 Uppföljning verksamhetsmötet

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i verksamhetsplanen 2014-2015 ta hänsyn till verksamhetsmötets rekommendationer och återrapportera till styrelse och medlemmar vilka som inkluderats,

 

att uppdra åt sekretariatet och SG Blå att sammanställa och utvärdera resultatet från verksamhetsmötet och återrapportera till styrelsen.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013§ 79 Rapport om per capsulambeslut

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med Maria Eklund se över möjligheterna att ytterligare förtydliga den ekonomiska informationen dels på medlemssidorna och dels i årsmöteshandlingarna,

 

att uppdra åt sekretariatet att senast till decembermötet ta fram ett underlag som sammanfattar hittills förda diskussioner i styrelsen angående årsmötesbeslutet om integritet och webben,

 

att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

 

§ 86 DIREKTIV FÖR UPPDRAGSGRUPP ATT SE ÖVER FÖR- OCH MOTARGUMENT FÖR ÅRSMÖTESDELTAGANDE VIA WEBBEN

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att omarbeta förslaget utifrån de medskick från styrelsemötet och snarast lägga upp direktivet i forum för pc-beslut.

 

§ 87 MOTIONSBEARBETNING

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inför årsmötet 2014 utveckla arbetet med att informera och utbilda grupper, distrikt och medlemmar om hur man kan skriva en motion,

att uppdra åt sekretariatet att under hösten inleda informationsarbetet om motionsskrivande och årsmötet på den interna hemsidan och i andra lämpliga kanaler.

 

§ 92 STATLIGT STÖD

 

Beslut

 

att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,

 

att uppdra åt sekretariatet att snarast återkomma till styrelsen med rapport av svenska sektionens externa kommunikation kring offentliga medel.

 

§ 93 VÄGVAL INFÖR VERKSAMHETSPLAN

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsvidare utforma verksamhetsplanen 2014-2015 med ovanstående inriktning och styrelsens medskick.

 

§ 94 VALBEREDNINGS VALBEDNING FORTS.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med distriktsombuden ta fram en lathund och uppdatera riktlinjerna för valberedningens valberedning samt göra ett budgetutrymme för deras möteskostnader,

 

att uppdra åt sekretariatet att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om och intresse för valberedningens valberedning innan mötet för distriktsaktiva och att återrapportera i forum om hur detta har gjorts senast till augusti 2014,

 

att lägga in i riktlinjerna för valberedningens valberedning att de också har ansvar att säkerställa att det finns kandidater till nästa års valberedningens valberedning.

 

§ 96 Övriga frågor

 

Lån till fundraisinginvesteringar

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lägga upp lånevillkoren i forum för slutgiltigt per capsulam-beslut.