Möte med sektionens styrelse den 27-28 september 2003 Protokoll från 1-2 september 2003


      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 3/2003/2004

Möte med sektionens styrelse den 27-28 september 2003

Ledamöter Närvarande
Maria Eklund X, mötesordförande § 45-54
Christian Gräslund X
Jeanette Irekvist X
Fredrik Kron X
Lisa Moraeus X
Anja Persson X
Jörgen Persson Anmält förhinder
Hanna Roberts X, mötesordförande § 34-44
Magnus Öhman Anmält förhinder
Suppleanter
Christian Engberg X
Mia Jansson X, § 34-49
Sune Montán X
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin

Övriga
Birgitta Grind
Ulrika Sturesdotter Andersson
Mia Lehndal
Katarina Hellström
Karolina Henning-Pontén
X
X, mötessekreterare


X, § 34-44, 53
X, § 46
X, § 46
X, § 46
X, § 46
§ 34 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Hanna Roberts.


§ 35 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Fredrik Kron till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 36 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse Sune Montán till ordförandereserv för nästa möte.


§ 37 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 38 Protokoll från möte med sektionens styrelse 14-15 juni 2003

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 39 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts meddelar att inga per capsulambeslut fattats sedan styrelsens junimöte.


§ 40 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg om sektionens mediaarbete.

Amnesty har fått mediauppmärksamhet i samband med rapporter på Afghanistan och Mexico. En artikel av Irene Khan och Carl Söderbergh om sprängningen av FN-kontoret i Bagdad och mordet på Sergio de Mello publicerades av Svenska Dagbladet. Flera nyhetsmedia tog upp ESK-rapporten om Israel och de ockuperade områdena. Den 11 september uppmärksammade sektionen i en debattartikel i Göteborgsposten dels 30-årsminnet av Chile-kuppen, dels attacken mot World Trade Center och "kriget mot terrorism". Även valet i Rwanda och Falun Gong-rörelsen i Sverige har varit föremål för uttalanden i media från Amnesty.

Amnestys samarbete med Aftonbladet.se för Amina Laval resulterade i sammanlagt ca 300 000 namnunderskrifter. Drygt 80 000 namnunderskifter lämnades över i samband med en uppvaktning den 25 september på Nigerias ambassad.

Pressekreterare Annika Flensburg kommer att arbeta på pressavdelningen på IS i drygt två månader och ersätts under den tiden av Maria Bexelius.


§ 41 Rapport från Amnestyfonden

Lisa Moraeus rapporterar från Amnestyfonden. Ett internationellt biståndsmöte kommer att hållas i Stockholm 25-26 oktober. Fondstyrelsen har fattat beslutet att rekommendera den internationella rörelsen att biståndet följer det nya åtagandet. Fondstyrelsens ordförande reserverade sig dock mot detta beslut.


§ 42 Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)

Styrelsen går utifrån cirkulär 50 (ORG 52/003/2003) igenom de 40 besluten från ICM.

Beslut

att översätta följande resolutioner: 1 (ISP), 17 (Research review), 33 (International accountability) och 36 (Financial envelope).


§ 43 Svenska sektionens handlingsplan 2004-2010

Handlingsplanegruppen, Anja Persson, Christian Gräslund, Maria Eklund och Sune Montán, redogör för det diskussionsunderlag och svarsformulär man tagit fram i handlingsplanearbetet. Det övergripande målet är att ta fram "en handlingsplan som leder till stort engagemang och hög aktivism", samt en tidplan för detta arbete. Det första steget är att få in synpunkter från medlemmar, grupper och distrikt på vilka områden i den nya internationella handlingsplanen (ISP) svenska sektionen bör prioritera. Styrelsen kommer att inleda diskussionen på distriktsombudsmötet som pågår denna helg.

Styrelsen diskuterar svarsformuläret och konstaterar att flera av frågorna kan vara svåra för aktivisterna att ta ställning till. Detta gäller i första hand resursfrågorna. Handlingsplanegruppen uppmanas att stämma av frågorna på distriktsombudsmötet och sedan arbeta om svarsformuläret innan det skickas ut till grupperna.

Carl Söderbergh lyfter frågan om hur vi går över från den nuvarande handlingsplanen till den nya. Den tvååriga operativa verksamhetsplan som IS tar fram (ISOP) kommer att börja gälla från andra kvartalet 2004 och de flesta sektioner kommer att börja arbeta utifrån den redan 2004. Carl Söderbergh redogör vidare för de områden som lyfts fram i det utkast till ISOP som presenterades för ICM och konstaterar att sektionen redan idag arbetar inom många av dessa arbetsområden. Det skulle därför vara möjligt att redan efter årsmötet börja arbeta med den nya svenska handlingsplanen i enlighet med ISP och ISOP.

Christian Gräslund meddelar att handlingsplanegruppen ännu inte har någon åsikt vad gäller startdatum för den nya handlingsplanen.

Beslut

att godkänna den föreslagna tidplanen för arbetet med handlingsplanen,

att styrelsens ledamöter snarast inkommer med sina synpunkter på svarsformuläret till handlingsplanegruppen, samt

att styrelsens ledamöter uppmanas inkomma med övriga synpunkter på handlingsplaneprocessen till handlingsplanegruppen.


§ 44 Möte med distriktsombuden

Handlingsplanegruppen diskuterar den svenska handlingsplanen 2004-2010 med distriktsombuden.


§ 45 Arbetsgivarfrågor

Hanna Roberts och Jeanette Irekvist rapporterar från styrelsens utvecklingssamtal med generalsekreteraren.


§ 46 Möte med valberedningen

Ulrika Sturesdotter Andersson, sammankallande i valberedningen, inleder. Styrelseledamöterna ombeds ge sin syn på styrelsens kompetensbehov och, i den händelse ens mandatperiod upphör vid årsmötet, om man ställer upp för omval. Jeanette Irekvist och Anja Persson anser att det är viktigt att valberedningen tillfrågar personer med tidigare styrelseerfarenhet inom Amnesty. Vad gäller omval uppmanas de ledamöter som är aktuella för detta kontakta valberedningen.

Vidare diskuteras hur valberedningens uppdrag att föreslå revisorer ska utföras. I praktiken är det en upphandling som sköts av sekretariatet, men styrelsen anser att denna upphandling ska ske i dialog med valberedningen, som är den instans i organisationen som formellt måste godkänna förslaget.

Slutligen lyfts frågan om presentationen av föreslagna kandidater på årsmötet upp. Styrelsen och valberedningen är överens om att samtliga kandidater bör presenteras av valberedningen på ett enhetligt sätt.


§ 47 Direktiv för uppdrag under styrelseåret 2003/2004

- Country Action Programs (CAP) och samordningarnas roll i framtidens Amnesty

Eftersom Magnus Öhman, som tagit fram direktiven i denna fråga, inte är närvarande lämnar mötesordförande ordet fritt. Styrelsen tycker att underlaget är bra, och anser att det bör integreras i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan. Arbetet med CAP bedrivs fortfarande som pilotprojekt och det kommer att dröja innan detta arbetssätt slår igenom på bred front i sektionen.

Beslut

att anta direktiven för uppdraget om CAP och samordningarnas roll i framtidens Amnesty, samt

att detta uppdrag inleds i januari 2004.


- Utvärdering av mr-konferens som årsmötesform

Fredrik Kron redogör för underlaget, som innebär att man även vill införliva erfarenheterna av nästa års mr-konferens i uppdraget. Styrelsen vill i direktiven lägga till att utreda hur årsmötena/mr-konferenserna förbereds och förankras av aktivisterna. Dessutom bör frågan om mångfald bland deltagarna tas upp.

Beslut

att med styrelsens tillägg anta direktiven för uppdraget om utvärdering av mr-konferens som årsmötesform, samt

att detta uppdrag inleds i januari 2004.


- Riktlinjer för decentralisering och utlokalisering av verksamhet

Christian Engberg reogör för underlaget, som föreslår att styrelsen först inväntar den utvärdering av distriktscentret i Malmö som ska göras under våren 2004 innan man utreder frågan.

Beslut

att detta uppdrag skjuts upp till styrelsens marsmöte 2004 då förslag på direktiv ska föreligga.


- Internutredning om den nya beredningsorganisationen

Anja Persson redogör för underlaget. Styrelsen anser att det är svårt att utförligt utvärdera ett arbetssätt som varit igång endast ett år och föreslår därför en mindre omfångsrik utredning.

Beslut

att uppdra åt Anja Persson och sekretariatet att till decembermötet 2003 inkomma med en rapport om hur den nya beredningsorganisationen fungerat det första året.


- Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi

Anja Persson redogör för underlaget. Styrelsen anser att frågan handlar dels om att uppmuntra grupperna att ta ett större ansvar för sektionens ekonomi, dels om att utreda gruppernas mer formella roll i det sammanhanget. Det senare faller under begreppet "accountability" i ISP, d v s vilka krav som kan ställas på sektionens grupper, och bör finnas med som ett perspektiv i den del av den kommande handlingsplanen som rör aktivismen.

Beslut

att Anja Persson och Jeanette Irekvist återkommer med förslag på reviderade direktiv som beaktar styrelsens synpunkter för beslut per capsulam.


- Översyn av sektionens reservpolicy

Jeanette Irekvist redogör för underlaget och förklarar att uppdraget inkluderar att följa det internationella arbete som pågår vad gäller Amnestys reservpolicy. Styrelsen är positiv till direktiven, men anser att de även bör innehålla en ny definition av sektionens basverksamhet. Denna måste i slutändan anpassas efter beslutet om en ny handlingsplan och uppdraget innebär därför ett arbete i två steg.

Beslut

att Jeanette Irekvist återkommer med förslag på reviderade direktiv som beaktar styrelsens synpunkter för beslut per capsulam.


- Mångfald och jämställdhet

Lisa Moraeus redogör för underlaget. Uppdraget innebär i första skedet att inhämta kunskaper inom området mångfald och jämställdhet och därefter att applicera detta på sektionen. I dagsläget finns inte denna kompetens i organisationen. Det är också viktigt att man finner former för hur resultatet av ett sådant arbete kan hållas levande i sektionen.

Carl Söderbergh informerar styrelsen om att en del av kampanjen om våld mot kvinnor innebär att göra en intern utredning i sektionen av jämställdhetsarbetet, en s k "gender audit". Denna skulle kunna sammanfalla med den ena delen av uppdraget.

Styrelsen anser att uppdraget i sin nuvarande form är väldigt omfångsrikt och innebär ett mycket långsiktigt arbete. Lisa Moraeus uppmanas bearbeta direktiven vidare och framför allt tänka på hur jämställdhetsarbetet kan knytas till kampanjen om våld mot kvinnor och hur mångfaldsarbetet ska beskrivas på sikt.

Beslut

att Lisa Moraeus återkommer med förslag på reviderade direktiv som beaktar styrelsens synpunkter för beslut per capsulam.


- Uppdragsbeskrivning för kontaktpersonern inom sektionens och Amnestyfondens styrelse

Lisa Moraeus redogör för underlaget. Styrelsen anser att beskrivningen av kontaktpersonernas roll och arbetsuppgifter är bra och att det på sikt bör tas fram riktlinjer för detta som innefattar de erfarenheter som görs.

Beslut

att kontaktpersonerna tillsvidare arbetar i enlighet med beskrivningen i underlaget, samt

att riktlinjer för kontaktpersonerna tas fram till styrelsens marsmöte 2004.


- FRIIs riktlinjer för etisk insamling

Dan Grundin redogör för underlaget. Styrelsen ställer sig bakom FRIIs reviderade riktlinjer och anser att det är viktigt att hela sektionen görs medvetna om dem. Särskilt bör valberedningen informeras om dem i sitt arbete att ta fram kandidater för olika uppdrag i sektionen.

Beslut

att sektionen ställer sig bakom FRIIs reviderade etiska riktlinjer i sin helhet, samt

att styrelsen avför denna fråga från listan över uppdrag styrelseåret 2003/2004.


§ 48 Inför kampanjen om våld mot kvinnor - arbete på eget land

Anja Persson inleder och redogör kort för förberedelsearbetet inför kampanjen. Carl Söderbergh redogör för sekretariatets planeringsarbete och förklarar bakgrunden till att frågan om arbete på eget land (APEL) i samband med kampanjen lyfts till styrelsens bord. Anja Persson presenterar därefter underlaget om APEL.

Sune Montán lyfter frågan om kvalitetssäkring när det gäller utredningar på eget land och hur vi i kampanjen kommer att samarbeta med och hänvisa till andra organisationer. Carl Söderbergh betonar att APEL i kampanjen främst handlar om att kartlägga det arbete som gjorts under många år av organisationer och myndigheter i Sverige. Vi kommer att hänvisa till kända fakta och inte citera andra organisationer. Vad gäller samarbetet bör vi komplettera våra riktlinjer för samarbete med andra organisationer i utåtriktade aktiviteter, så att de är anpassade till kampanjen.

Styrelsen noterar att gränsdragningar blir mycket viktiga i kampanjen när vi nu kommer att bedriva visst arbete på eget land. Innebörden av begreppet "due diligence", som i detta sammanhang handlar om statens skyldighet att "förhindra, utreda, straffa och skydda", är av central betydelse. Carl Söderbergh informerar styrelsen om att ett internationellt möte om definitionen av "due diligence" inom ramen för kampanjen kommer att hållas i Holland i oktober.

Beslut

att godkänna de av sekretariatet föreslagna riktlinjerna för arbete på eget land i kampanjen om våld mot kvinnor och att delegera vidare beslutsfattande i frågan till generalsekreteraren.


§ 49 Kampanjutvärdering

Maria Eklund redogör för diskussionsfrågorna i underlaget. Hanna Roberts berättar att tidigare styrelser deltog mer operativt i kampanjarbetet, men att styrelsen på senare år delegerat kampanjplaneringen till sekretariatet. Vid större kampanjer utser styrelsen dock en ledamot som kontaktperson för sekretariatet.

Vad gäller kampanjen om våld mot kvinnor så anser styrelsen att man från IS sida inte tagit till sig av de rekommendationer som utvärderingen av kampanjen mot tortyr resulterade i. Kampanjen har än så länge ett otydligt fokus och saknar utvärderingsbara mål. Det är emellertid svårt att se var i planeringsprocessen det är lämpligast att försöka påverka. Det internationella utskottet (AIK) har här en viktig roll för att på ett tidigt stadium ta upp internationella frågor med styrelsen, som t ex utvärderingen av kampanjen mot tortyr. Mycket av diskussionen kring planeringen av kampanjer förs av anställda på IS och inom sektionerna. Därför är det lämpligt att sekretariatet förmedlar eventuell kritik från svenska sektionen på IS kampanjplanering.

Beslut

att uppdra åt Anja Persson och sekretariatet att inhämta styrelsens synpunkter på i vilken grad erfarenheterna av utvärderingen av kampanjen mot tortyr tagits tillvara i planeringen av kampanjen om våld mot kvinnor.


§ 50 Ekonomisk rapport för andra tertialet 2003

Dan Grundin föredrar rapporten, som visar på ett prognosticerat överskott för året på 681 tkr. Det är framför allt ökade intäkter från grupper och distrikt, särskilt en förväntad gåva från Lundagrupperna, samt Humanfonden som ligger bakom detta. Mindre positivt är att nyvärvningen på autogiro, "face-to-face", går trögare än planerat, vilket innebär att det kommer att ta längre tid att få in budgeterade intäkter. På kostnadssidan visar prognosen att vi hamnar på 102% av budget och det är framför allt insamlings- och personalkostnaderna som ligger bakom detta.

Jeanette Irekvist poängterar att det är viktigt att Lundagrupperna inkommer med sitt bidrag. Den fortsatta satsningen på face-to-face måste analyseras och diskuteras. Sektionen behöver också nya intäktsslag och måste därför våga satsa på nya idéer.

Beslut

att lägga rapporten för andra tertialet 2003 till handlingarna.


§ 51 Medlemskap i Ideell Arena

Dan Grundin redogör för underlaget.

Beslut

att sektionen fr o m 2004 blir medlemmar i Ideell Arena,

att budgetera totalt 25 000 kr för medlemskapet i Ideell Arena 2004, varav 15 000 kr utgör startavgiften, samt

att sekretariatet efter ett år återrapporterar om hur medlemskapet utfallit.


§ 52 Inför årsmötet/mr-konferensen 2004

Fredrik Kron redogör för förberedelserna inför årsmötet/mr-konferensen som äger rum 14-16 maj 2004. Tilltänkt möteslokal är Folkets hus i Hallunda i Botkyrka utanför Stockholm. Tanken är att fredag och söndag kommer att ägnas åt årsmötesförhandlingar och lördagen åt en mr-konferens. Temat för mr-konferensen föreslås vara kvinnors rättigheter och anknyta till den då pågående kampanjen.

Beslut

att uppdra åt Fredrik Kron att inkomma med ett förslag till tidplan för arbetet med årsmötet/mr-konferensen till styrelsens oktobermöte.


§ 53 Övriga frågor

- Det internationella utskottets (AIKs) sammansättning

Beslut

att utse Stefan Johansson (sammankallande), Elisabeth Löfgren, Silan Otlu, Dlovan Kassab, sektionens ordförande samt generalsekreteraren till medlemmar i AIK.


- Granskningskommitténs rapport till årsmötet

Hanna Roberts redogör för den dialog hon haft med Granskningskommittén (GK) om den rapport de inkommer med till årsmötet och i synnerhet hur de rekommendationer GK ger ska hanteras på årsmötet. Vidare noterar styrelsen att Granskningskommittén inkommit med en anmärkning om att årsrapporten inte gavs ut i en svensk kortversion 2002.


- Överlämning av ordförandeskapet

Hanna Roberts meddelar vad som händer på ordförandefronten efter oktobermötet då hon övergår till att enbart bli styrelseledamot av den internationella styrelsen (IEC) och då vice ordförande Christian Gräslund träder in som ordförande i svenska sektionen. Det blir ordförande som kommer att sitta i AIK och samarbetsgruppen om gemensam insamling mellan sektionen och Amnestyfonden. När det gäller Amnesty Business Groups Advisory Council kvarstår Hanna Roberts som medlem till valet av nytt Advisory Council våren 2004.

- Rapport från ungdomsrådet

En rapport från Ungdomsrådet kommer inom kort att skickas ut till styrelsens ledamöter.


§ 54 Mötet avslutas

Maria Eklund tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.
Hanna Roberts Maria Eklund
Mötesordförande MötesordförandeFredrik Kron Dan Grundin
Justerare Sekreterare