Möte med sektionens styrelse den 13-14 juni 2009 Protokoll från 1-2 juni 2009

[protokoll_juni_2009.pdf]PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 JUNI 2009

Plats: Graninge Stiftsgård, Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Ida Burlin
Justerare: Anton Lidström

Närvarande

Ledamöter
Ida Burlin
Sofia Halth
Ernesto Katzenstein
Anna Nilsdotter
Maria Eklund
Lars Olsson
Marie Norling
Sara Ångström
Anton Lidström
Mahyad Hassanzadeh Tavakoli
Madelaine Seidlitz (§ 12 – 36)

Sekretariatet
Fredrik Jansson
Lise Bergh
Dan Grundin (§ 32 - 36)
Elisabet Dunder (§ 35 – 36)

Ej närvarande: Maria Landenius


§ 12 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Anna Nilsdotter


§ 13 Val av justerare

Beslut

att välja Anton Lidström till justerare för mötet.


§ 14 Fastställande av dagordningen

Beslut

att lägga till punkterna Standardstadgar, EU-föreningens årsmöte samt Riskanalys och internkontroll till dagordningen,

att anta dagordningen med gjorda ändringar.


§ 15 Val av vice mötesordförande samt justerare för kommande styrelsemöten

DATUM VICE MÖTESORDF. JUSTERARE
Juni - 09 Ida Burlin Anton Lidström
Sep - 09 Mahyad Tavakoli Ernesto Katzenstein
Okt - 09 Maria Landenius Sofia Halth
Dec - 09 Anton Lidström Lars Olsson
Jan - 10 Maria Eklund Marie Norling
Mars - 10 Sofia Halth Ida Burlin
Maj - 10 Ernesto Katzenstein Mahyad Tavakoli
Beslut

att anta förslaget.


§ 16 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 24 samt 26 april 2009

Styrelsen går igenom de två protokollen.

Beslut

att lägga protokollen från möte med sektionens styrelse den 24 samt 26 april 2009 till handlingarna.


§ 17 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan med ej åtgärdade beslut och stryker de som är åtgärdade.


§ 18 Rapport om per capsulambeslut

Följande beslut har fattats per capsulam i styrelsens webbforum sedan förra styrelsemötet:

19 maj 2009

att svenska sektionen nominerar Christine Pamp till IEC, International Executive Committee, 2009-2011.

10 juni 2009

att tillsätta Ungdomsrådet för 2009-2010 med följande personer:

Tora Törnquist
Anton Bertell
Mir Englund

att uppdra åt Ungdomsrådet att själva rekrytera nya personer för att fylla återstående platser.


§ 19 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh går igenom den rapport som skickats ut till styrelsen. Bland annat meddelar hon att projektet med uppdragsutbildningar till företag går enligt plan, att rekrytering till och framtagning av det nya frivilliga ledarskapsprogrammet pågår och att en ny ansökan till Allmänna arvsfonden för ett webbaserat läromedel inom ramen för projektet Angeläget är inlämnad.

Humanfonden kommer att finnas kvar med den nya ägaren Swedbank och förvaltas då av Robur. Det sätt de kommer att förvalta Humanfonden på uppfyller våra krav på etisk förvaltning.

Sekretariatet har arbetat med lobby för att Europarådets konvention mot våld mot kvinnor även ska innefatta våld mot kvinnor som sker utanför hemmet, en debattartikel har bland annat publicerats på DN:s debattsida.

Bruce Springsteen skrev under uppropet för Dawit Isaak vilket fick mycket medial uppmärksamhet.

Årsrapporten och dignitykampanjens start sammanföll vilket kan ha lett till mindre bevakning av årsrapport-släppet. Det som väckte mest uppmärksamhet i rapporten var Irene Kahns förord, det var generellt positiv rapportering.

Telemarketing och Face 2 Face går bra, avhoppen av värvade medlemmar har ökat lite, men vi ligger statistiskt mycket bra till och har bäst siffror av alla sektioner. Medelgåvan från medlemmarna har minskat vilket gjort att man sänkt budgetprognosen, det är svårt att veta hur mycket detta beror på ekonomiska krisen.


§ 20 Rapport gällande integreringen av ABG i sektionen

Lise Bergh går igenom den rapport som skickats ut till styrelsen. Integreringen av ABG i sektionen har gått bra och enligt plan. En specialgrupp har börjat arbeta och det är stort intresse och ABG i Göteborg växer. ABG:s verksamhet har stärkts av att vara integrerad i sektionens arbete bland annat i och med att man i större utsträckning är delaktig i kampanjer, nu senast i ”Fattigdom – en rättighetsfråga”. Det nystartade alumni-nätverket är igång och många av ABG:s tidigare styrelsemedlemmar är med vilket är lyckat då syftet med nätverket var att ta tillvara på kompetensen hos tidigare styrelse och Advisory Council.


§ 21 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Mahyad Tavakoli informerar. AIK har haft fyra telefonmöten sedan sista styrelsemötet och arbetet i gruppen har kommit igång bra. Robert Tolonen från AIK har varit på EU - föreningens årsmöte och gruppen har skrivit kommentarer till ett antal resolutioner till ICM, vilka finns som underlag till ICM-punkten på detta möte.


§ 22 Styrelsens arbete

Ida Burlin ger en introduktion till de nya styrelsemedlemmarna hur arbetet i styrelsen fungerar och presenterar hur det kommande styrelseåret kommer att se ut i stora drag.

Underlag till styrelsemöten finns tillgängliga för medlemmar på medlemssidorna. Styrelsen har ett webbforum för diskussioner där beslut kan tas per capsulam frågor redas ut mellan mötena vilket kan spara tid på styrelsemötena. Ett förberedande telefonmöte hålls några arbetsdagar innan mötet där styrelsesekreteraren, generalsekreteraren, ordförande och vice mötesordförande deltar.

Mahyad Tavakoli berättar om de styrdokument som finns. En internationell handlingsplan (ISP) för 6 år beslutas om på ICM 2009, den delas sedan upp i tre tvååriga operativa planer som tas fram och beslutas om av den internationella styrelsen (IEC). Därtill kommer sektionens stadgar, styrelsens arbetsordning, den sexåriga nationella handlingsplanen (som baseras på ISP) som är uppdelad tre tvååriga etappmål som antas av årsmötet men revideras av styrelsen i takt med att det kommer nya internationella dokument och riktlinjer.


§ 23 Ansvarsfördelning inom styrelsen 2009 - 2010

Anna Nilsdotter presenterar förslaget till ansvarsfördelning och styrelsen diskuterar förslaget. Man beslutar att göra några ändringar, att stryka de sista tre orden i första att-satsen och flytta ansvaret för kontakt med och tillsättning av ungdomsrådet från strategigrupp 1 till strategigrupp 3. Sara Ångström lyfter personalrepresentanternas roll, hon anser själv att hon inte bör vara med i en strategigrupp då hon kan hamna i en situation där hon själv är med att ta fram underlag som strategigruppen sedan ska ta ställning till. Alla är överens om att personalrepresentanternas medverkande i strategigrupper är frivilligt och att deras främsta roll är som representanter för personalen. Generalsekreteraren är med som sakkunnig från sekretariatet på styrelsens möten.

Beslut

att besluta att styrelsen under arbetsåret 2009-2010 arbetar i tre strategigrupper,

att anta förslaget på strategigrupper och ansvarsuppdelning med gjorda ändringar,

att organisationsdialogen under 2009-2010 fokuserar på Ett Amnesty samt Organisationsöversynen, samt att material för denna tas fram av de som ansvarar för respektive fråga.


§ 24 Direktiv och fördelning av styrelseledamöternas distriktsansvar 2009 - 2010

Anna Nilsdotter presenterar förslaget. Sofia Halth byter distriktsansvar för Halland mot Kalmar/Kronoberg med Lars Olsson.

Beslut

att anta förslaget till direktiv och och fördelning av styrelseledamöternas distriktsansvar 2009 – 2010 med gjorda ändringar.


§ 25 Styrelsens arbetsordning

Anna Nilsdotter går igenom arbetsordningen. Meningen om dokumentation av arbetsmöte under punkt 20 stryks enligt årsmötesbeslut. Styrelsen diskuterar punkt 15 som handlar om att inte undergräva styrelsens beslut i ord och handling, vad den innebär och vilken funktion den fyller. Man är överens om att den tydliggör den roll man har som styrelseledamot och fungerar bra som något att luta sig tillbaka på i krissituationer. Det lyfts också att det inte bör gå för fort när beslut fattas i webbforumet per capsulam så att alla hinner med att gå in och rösta. Alla är överens om att om det inte är bråttom så bör förslag till beslut ligga ute i forumet en vecka innan beslut tas.

Beslut

att godkänna arbetsordningen med denna ändring.


§ 26 Utvärdering av årsmötet i Lund 2009

Lise Bergh går igenom utvärderingen och därefter diskuterar styrelsen utifrån underlaget. Bland annat lyfts att det skulle vara bra med tvär-referenser så att man till exempel kan ta reda på vad alla förstagångsväljare tyckte i en viss fråga samt att det bör finnas en jämförelse med tidigare års resultat med i utvärderingen. Dessutom diskuterades att styrelsens rapport under årsmötet bör göras i plenum nästa år eftersom det var mycket få som kom när den hölls som en station under diskussionstorget. Aktiviteten var låg i diskussionstorgen och dessa måste organiseras tydligare om vi ska ha dem i framtiden. Anton Lidström lyfter frågan om att använda påverkanstorg som beredningsform under årsmötet 2010. När det gäller kallelsen bör den skrivas under av både generalsekreterare och ordförande, alternativt bara av ordförande.


§ 27 Uppföljning av årsmötesbeslut

Styrelsen går igenom underlaget med de beslut från årsmötet som ålagts styrelsen och fattar beslut om åtgärder.

Årsmötesbeslut
§ 24 - One Amnesty, Internationell handlingsplan (ISP) 2010–2016
§ 25 – One Amnesty, Amnestys internationella demokrati
§ 26 - One Amnesty, Global finansiell strategi 2010–2016

Beslut

att uppdra åt ICM - delegationen att beakta inriktningsbeslutet.


Årsmötesbeslut § 28 - Arbeta för enskilda dödsdömda

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med AMD (Aktionsgruppen Mot Dödsstraff) klargöra vilken praxis som gäller för att dödsstraff i USA ska tas upp för aktion och återkomma med rapport till styrelsens septembermöte, för att därefter diskutera vidare åtgärder.


Årsmötesbeslut § 30 - Kampanj mot kränkningar av romer

Beslut

att uppdra åt sekretariatet:
- att undersöka möjligheterna att särskilt utreda rättssäkerheten kring asylansökningar från personer som anför sin romska tillhörighet som skäl för sin ansökan i Sverige
- att påtala eventuella brister som framkommer i asylprocessen till migrationsverket och migrationsdomstolen
- att i detta arbete samråda med romska organisationer i Sverige
- att inom ramen för Amnestys antidiskrimineringskampanj inom Europa implementera beslutet


Årsmötesbeslut § 31 - Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att föra en dialog med IS samt återkomma till styrelsens oktobermöte med en rapport.


Årsmötesbeslut § 32 - Resolution till ICM angående abort

Styrelsen tycker att en av flera strategier för att lyfta och skapa opinion i frågan kan vara att koppla ihop frågan med mödradödlighet inom ramen för kampanjen Fattigdom – en rättighetsfråga.

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att till styrelsens septembermöte 2009 ta fram ett förslag till plan för hur svenska sektionen ska arbeta vidare med abortfrågan inför ICM 2011, samt att be relevanta specialgrupper och handläggare om råd i det arbetet.


Årsmötesbeslut § 38 - Förslag om att utreda huruvida svenska sektionens ordförande/styrelse bör arvoderas

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att skriva ett förslag på direktiv samt återkomma med dessa för beslut i forum senast sista juli,

att direktivet för uppdragsgruppen bör vara att visa på olika alternativ, inte att komma med ett färdigt förslag samt att ambitionen är att de ska vara klara med sin rapport till styrelsens decembermöte.


Årsmötesbeslut § 51 - Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer

Styrelsen diskuterar beslutet. I den fortsatta processen gällande hur organisationen ska se ut bör man tänka på att lyfta perspektivet och utgå från sektionens vision om vilken typ av organisation man vill vara. Utifrån detta bör man formulera vilka förändringar som ska göras. Sofia Halth tycker att processen hittills med organisationsöversynen bör utvärderas innan man går vidare. Det fortsätta arbetet ska vara en ny process – man ska ha med sig den gjorda organisationsöversynen men inte fortsätta på denna. Den process som startar nu kommer inte att handla om ekonomi utan bara fokusera på hur organisationen ska fungera bättre.

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund, Marie Norling och Anton Lidström att i samråd med sekretariatet och i nära samverkan med distrikten arbeta vidare med organisationsöversynen i enlighet med årsmötets beslut,

att uppdra åt sekretariatet att snarast möjligt ta fram ett förslag på standardstadgar till grupper, samt lägga fram förslaget för beslut per capsulam.


§ 28 Årsmötet 2010

Beslut

att årsmötet 2010 hålls över tre dagar 7-9 maj,

att årsmötet 2010, såvida inte något distrikt senast den 30 juni presenterar ett realistiskt alternativ, äger rum i Stockholmsområdet, samt

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta nödvändiga resurser för årsmötets genomförande i förslaget till budget 2010.


§ 29 Förslaget till ny internationell handlingsplan (ISP)

Sofia Halth presenterar processen kring framtagandet av en ny ISP samt de nya cirkulär som kommit.

Efter den svenska sektionens årsmöte har ett nordiskt möte hållits på Island kring den nya ISP:n. Mötet var bland annat eniga om följande:
-om vikten av prioriteringar som är transparenta och demokratiska
-om medlemskapets viktiga roll då Amnesty är en medlemsbaserad organisation
-om att man är kritisk till formell beslutanderoll för icke-medlemmar
-om att man gärna ser partnersamarbete men under tydliga riktlinjer
-om vikten av att Amnesty fungerar som en distinkt organisation med egen identitet
-om att man är skeptisk till att Amnestys uppgift är att få den globala MR-rörelsen att växa

Det nya dokumentet till ICM gällande ”Rightsholders at risk” tar upp den del i förslaget till ny ISP som syftar till att åtgärda maktobalans mellan Amnesty och de vi vill arbeta för. Att vi ska övergå från att vara “kränkningsfokuserade” till att bli “människofokuserade” och att den som utsatts för en MR-kränkning måste få vara med och skapa problemformuleringar och förslag till lösningar. I dokumentet gällande ”Partnership” är en viktig del att uppnå större effektivitet samtidigt som detta också berör frågan om vår trovärdighet. Andra frågor är förhållandet till regeringar och att man ska samarbeta mera och inte bara kritisera, att partners ska vara delaktiga i hela kedjan även i det det långsiktiga strategiarbetet samt att det är mycket viktigt med riskanalys och riskhantering i dessa samarbeten.

De fyra viktigaste globala prioriteringarna i förslaget till ISP är kampanjen Fattigdom en rättighetsfråga, tillväxt, aktivt deltagande och investera i ledarskap.

Resolutioner till ICM från andra sektioner som berör ISP är bland annat en från Tyskland som handlar om att ha “cross-cutting goals” istället för ”drivers”, om vikten av MR-utbildning samt att man bör stärka arbetet med kris- och konfliktsituationer. Från Frankrike finns ett förslag som handlar om vår vision och åtagande och från Spanien ett förslag som handlar om opartiskhet i partnersamarbeten.


§ 30 Rapport från IFM

Maria Eklund ger en muntlig rapport för att komplettera den skriftliga hon gjort gällande hennes och Elisabet Dunders deltagande på International Finance Meeting (IFM) i England – då kassörer och ekonomiansvariga från hela rörelsen träffades. Man har sänkt ambitionen gällande hur mycket sektionerna ska ge till IS i bidrag till 40% istället för 50% vid övergångsperiodens slut. Man ska lägga undan 10 miljoner euro att användas till att få Amnesty att växa i nya länder och områden – denna siffra är inte fast utan en ambitionsnivå, det är ej heller klart var i budgeten dessa pengar ska tas.

Styrelsen diskuterar rapporten och bland annat kommer frågan upp om vad som gäller för att dra av vissa fundraisingkostnader innan man räknar ut bidraget till IS. IS bör ta fram analyser av vilken tillväxtpotential det finns i olika länder samt vilka konsekvenser det skulle ha om man skulle dra ned på aktiviteter i länder där mycket av rörelsens pengar samlas in. I Sverige är vi beroende av ett starkt varumärke som byggs av vårt kampanj och pressarbete för vår insamling och det kan därför vara svårt att ha renodlade insamlingssektioner. Till detta kommer att det finns nationella regler i olika länder av den typen som finns i Sverige från FRII som reglerar hur mycket av insamlade medel som får gå till ändamål och administration. Gällande arvodering av IEC är styrelsen överens om att det främst handlar om en mångfaldsfråga för att få ett bredare rekryteringsunderlag.


§ 31 Diskussionsunderlag inför ICM för beredningsgruppen "Our people"

Anton Lidström redogör för diskussionsunderlaget som kort sammanfattar de resolutioner som ligger i beredningsgruppen ”Our people” samt identifierar frågor där den svenska styrelsen ännu inte tagit ställning. Styrelsen diskuterar utifrån underlaget och kommer bland annat fram till att:

- Man är positiv till en internationell valberedning, dock bör en sådan ha tydliga riktlinjer och inte i sin rekrytering reservera stolar i styrelsen utifrån kompetenskrav utan ha fokus på styrelsen som grupp när det gäller kompetens och förmåga att arbeta tillsammans.

- Att man tycker att sektionernas ICM-delegationer även fortsättningsvis ska utses av varje sektion och inte via direktval.

- Att man inte ser ett behov av att skapa ett separat kassörsforum, det räcker med det nuvarande IFM-mötet.

- Att man inte tycker att Amnesty på en global nivå ska försöka utvärdera vilka aktivistformer som är bra utifrån vad som ger mest effekt för minst pengar då olika aktivistformer fungerar olika på olika platser.


§ 32 AIK:s bedömning av utvalda ICM – resolutioner

Anna Nilsdotter ger en introduktion till ett antal utvalda resolutioner och styrelsen diskuterar därefter kort varje resolution.

Resolution 9 - Human rights and prostitution
En resolution från brittiska sektionen som behandlar mänskliga rättigheter, prostitution och statens ansvar samt föreslår att en utredning i frågan görs. Styrelsen är överens med AIK om att det är mycket svårt att komma fram till var gränsen går för frivillighet men att en större granskning kunde vara värdefull för att få bättre argument. Det skulle även vara bra att utreda konsekvensen av kriminalisering. Vi kan arbeta med frågan redan idag genom att problematisera vad som är frivillighet. Styrelsen är överens om att det är en problematisk fråga i vilken man inte har något tydligt mandat från årsmötet och att man ska kontakta den brittiska sektionen innan och under ICM för att få veta mer om hur de tänker i denna fråga.

Resolution 10 – Commitment to long-term work on behalf of prisoners of conscience
En resolution från den amerikanska sektionen som handlar om att utöka Amnestys arbete med individuella fall och att fler fall ska lägga in i IAR (Individuals at Risk) – databasen. Styrelsen är som AIK i sin bedömning positiva till detta, den svenska sektionen vill arbeta med individuella fall. Det ligger också i linje med det svenska årsmötesbeslutet att om om att arbeta med dödsdömda fångar i USA.

Resolution 20 – Resolution on the importance of research
En resolution från den franska sektionen som handlar om att ta fram riktlinjer för utredningsarbetet inom Amnesty. Styrelsen är som AIK i sin bedömning försiktigt positiva till detta förslag. Världen har krympt och det finns mer tillgänglig information än det gjort tidigare i Amnestys historia. Vi måste samarbeta med andra organisationer i vårt utredningsarbete, att vi har trovärdig information är centralt och idag finns utbyte mellan Amnestys researchers på fältet och andra organisationer. Det är viktigt att det finns riktlinjer i en sådan central del av organisationen. Det är även viktigt att man först tar ställning till om de regler och beslut som redan finns idag angående utredningsarbetet räcker samt om tillräckligt med resurser läggs på detta område.

Resolution 21 - Strengthening of financial transparency: extended terms of reference of the ACC
En resolution från den franska sektionen som handlar om att det interna finansiella kontrollorganet Accountability and Control Committee (ACC) ska stärkas istället för att ersättas av en Audit Committee (AC) som nu föreslås. Styrelsen anser precis som AIK i sin bedömning att man istället ska skapa ett starkt nytt Audit Commitee där den femte personen på något sätt utses av IEC, eller organ utsett av IEC. Det är ett problem att IEC och ACC idag överlappar varandra.

Resolution 24 – Resolution on Amnesty International independent of corporate interests
En resolution från den amerikanska sektionen. Styrelsen argumenterar som AIK att tiden inte mogen att riva upp de riktlinjer vi redan har. Dessa är mycket strikta i dessa frågor och skulle räcka om de verkligen tillämpades.


§ 33 Position paper till ICM

Styrelsen diskuterar om den svenska ICM delegationen som tidigare ska ta fram ett dokument med den svenska sektionens ställningstagande i olika frågor till ICM att dela ut bland deltagarna. Den svenska sektionen har varit ensam om att göra detta. Det tar tid och sektionen har i år haft har många internationella kontaktytor där man kunnat diskutera frågor innan ICM, därför är alla överens om att ett sådant dokument inte behövs i år


§ 34 Sektionens etappmål

Lise Bergh informerar om det utskickade underlaget gällande rapport om uppfyllandet av sektionens etappmål januari – april 2009. Man väntar fortfarande på Synnovates undersökning angående genomslaget i media. Frågan lyfts om det gällande sektionens mediagenomslag görs någon jämförelse hur vi ligger till jämfört med andra sektioner. Det bör tas med i beräkningarna at det ringer journalister varje dag till sektionen som frågar om förslag på ämnen att ta upp, något som inte syns i statistiken.

Arbetet gällande stora gåvor ligger lite lågt på grund av att personalresurser ämnade till detta behövts till att arbetet med Postkodlotteriet. Frågan lyfts om huruvida framtagandet av etappmålsrapporten av sekretariatet upplevs som ett stöd eller ett problem och svaret blir att det har varit ett stöd för de rapporter man gör till IS samt för kommunikationen till omvärlden. Det är svårt men bra och man ser på ett tydligt sätt vad man har gjort, dock är rapporterna väl mycket fokuserade på det kvalitativa och mätbara arbetet. Allt går inte att mäta med siffror och alla siffror man kan ta fram behöver inte nödvändigtvis säga så mycket.


§ 35 Budget 2009 och 2010

Elisabet Dunder informerar om budgeten för 2009 och 2010. Budgeten för 2009 är följande: intäkter 67 785 tkr, kostnader 62 854 tkr, disponibla delar 3 023 tkr och ett överskott på 1 908 tkr. Utfallet för januari - april 2009 blev intäkter 19 701 tkr (29 % av budget) och kostnader 18 109 tkr (27 % av budget). Intäktsprognosen för 2009 är 67 337 tkr, alltså 448 tkr under budget. Största avvikelsen är testamenten där man minskat prognosen avsevärt. Kostnadsprognosen för 2009 är 65 844 tkr inklusive disponibla delar, alltså 33 tkr under budget. Sammanfattningsvis gällande intäkter så var prognosen 67 337 tkr och budgeten 67 785 tkr, gällande kostnader var prognosen 65 844 tkr och budget 65 877 tkr samt gällande resultatet var prognosen 1 493 tkr och budget 1 908 tkr.

Prognosen gällande våra SFI-siffror, alltså att minst 75% av insamlade medel ska gå till ändamålet och att högst 25 % av insamlade medel får gå till insamling och administration, ser bra ut. 2009 beräknas ändamålskostnader uppgå till 78%, insamlingskostnader till 11% och administrationskostnader till 9%.

Amnestys egna kapital uppgick till 20,4 mkr vid utgången av 2008. Placeringspolicyn är att ”Sektionens reserver skall placeras så att de ger hög avkastning utan att kapitalet riskeras eller att Amnestys anseende kommer till skada” och den medger placering i statsskuldväxlar och obligationer men ej i aktier.

Beslut

att budgeten tillsvidare ska omsluta omkring 67,3 Mkr,

att budgeten tillsvidare ska vara balanserad,

att arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen och sektionens etappmål,

att verksamheter för år 2010 enligt bilaga 2 godkänns.§ 36 Gruppernas redovisning

Elisabet Dunder informerar om vilka grupper som ej lämnat in redovisning per 2009-06-12. Det är sammantaget 30 grupper:
4, 30, 35, 46, 57 (nedlagd), 67, 77, 99, 106 (nedlagd), 107, 109, 110, 143, 155, 165(nedlagd), 174, 176, 207 (nedlagd), 223, 264, 279 (nedlagd), 299, U2 (nedlagd), U15, U25 (nedlagd), U34 (nedlagd), U43 (nedlagd), U70, U98, Sneställt Umeå.

Beslut

att följande grupper fråntas rätt att bedriva insamling i Amnestys namn; 4, 30, 35, 46, 57 (nedlagd), 67, 77, 99, 106 (nedlagd), 107, 109, 110, 143, 155, 165 (nedlagd), 174, 176, 207 (nedlagd), 223, 264, 279 (nedlagd), 299, U2 (nedlagd), U15, U25 (nedlagd), U34 (nedlagd), U43 (nedlagd), U70, U98, Sneställt Umeå,

att uppdra åt sekretariatet att kommunicera ut beslutet samt dess konsekvenser till berörda grupper/enheter, samt inleda en dialog om hur deras verksamhet fortsatt ska bedrivas.


§ 37 FRIIS kvalitetskod

Dan Grundin informerar att sekretariatet vill göra en utförligare rapport till FRII än den den som krävs enligt minimikraven eftersom man bedömer att denna rapport i framtiden kommer att vara viktig ur varumärkesperspektiv eftersom den troligen kommer att sätta standarden för vilka organisationer som anses bäst på att redovisa.

Maria Eklund frågar hur sektionens riskhantering ser ut, med anledning av åtalet om förskingring inom Röda korset. Lise Bergh och Dan Grundin informerar om att en översyn av vår riskhantering påbörjats redan tidigare och att sekretariatet fört en löpande dialog med ordförande om detta. Styrelsen vill gärna ha ett formellt beslut för att bekräfta det arbetet och ger i uppdrag till sekretariatet att återkomma med en rapport till styrelsens marsmöte.

Beslut

att sektionen lämnar en utökad rapport om FRIIs kvalitetskod avseende verksamhetsåret 2009,

att sekretariatet uppmanas att lägga in nödvändiga resurser för detta i 2010 års verksamhet och budget,

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en riskanalys av verksamheten och återkomma med en rapport till styrelsens möte i mars 2010.


§ 38 Sektionens handlingsplan

Lise Bergh föredrar underlaget. Gällande de globala prioriteringarna så kommer det svenska årsmötet 2010 att ta ställning till handlingsplanen för vad man ska göra från 2011 och framåt. Årsmötet är gällande aktiviteterna de första två åren i handlingsplanen ganska bundna av de beslut som tas av ICM. Det bör vara en handlingsplan som är öppen för prioriteringar. Sekretariatet ska ta fram en kommunikationsplan angående processen att ta fram den nya handlingsplanen för sektionen.

Beslut

att arbetet med en svenska sektionens handlingsplan tillsvidare ska följa ovan beskrivna process och tidplan,

att uppdra åt strategigrupp två att tillsammans med sekretariatet utveckla tidsplanen och revidera den efter behov.


§ 39 Rekrytering av ny internationell Generalsekreterare

Anna Nilsdotter informerar om att sektionen har möjlighet ge synpunkter på vad som bör beaktas i rekryteringen.

Beslut

att uppdra åt Lise Bergh och Anna Nilsdotter att formulera ett brev angående de tta.


§ 40 Ideell Arenas Styrelsesymposium

Anna Nilsdotter informerar om styrelsens möjlighet att anmäla två styrelseledamöter till denna kurs.

Beslut

att anmäla Mahyad Tavakoli och Lars Olsson,

att Marie Norling är reserv.


§ 41 EU-föreningens årsmöte

Lise Bergh informerar om det det årsmöte som EU-föreningen haft. EU-föreningen måste existera som ideell förening för att kunna existera i Belgien juridiskt. Detta har vissa varit emot som argumenterat att föreningen för enhetlighetens skull helt ska integreras i IS. Andra, däribland svenska sektionen, har tvärtom varit för modellen så som den ser ut och pekat på vikten av att EU-föreningen måste kunna vara flexibel och snabb i sitt arbete och för den skulle behöver en viss självständighet som den har idag. På årsmötet beslutades att EU-föreningen ska vara kvar i nuvarande form, att EU-kontoret organisatoriskt lyder under European Directors Forum och att alla EU-sektioner betalar en avgift till kontoret för att finansiera dess arbete. Detta är ett beslut som ligger i linje med den hållning som den svenska sektionen drivit.


§ 42 Utvärderingen av styrelsens möten

Beslut

att i fortsättningen ersätta den skriftliga utvärderingen efter varje möte med en muntlig utvärdering samt en webbenkät som skickas ut av ordföranden efter varje möte via mail.


§ 43 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Anna Nilsdotter.

Anna Nilsdotter
OrdförandeSofia Halth
Ida BurlinFredrik Jansson
SekreterareAnton Lidström
Justerare
Förklaringar:
IFM – International Finance MeetingFRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
IS - Internationella SekretariatetISP (Integrated Strategic Plan) - den internationella handlingsplanen som omfattar en period på sex år ICM (International Council Meeting) - det internationella rådsmötetAIK - Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetetPer Capsulam - beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan
IEC – Amnestys internationella styrelse
GS – Generalsekreterare
ABG – Amnesty Business Group
AMD – Aktionsgruppen mot Dödsstraff
IAR – Individuals at Risk