Konstituerande möte med sektionens styrelse den 16 maj 2004 Protokoll från 1-2 maj 2004PROTOKOLL NR 1/2004/2005

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 16 maj 2004

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Jeanette Irekvist X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande
Anja Persson X
Sara Ångström X
Magnus Öhman X
Suppleanter
Shirin Heidari X
Erik Jennische X
Madelaine Seidlitz Anmält förhinder
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Christine Pamp, som hälsar de nya styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Shirin Heidari till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Magnus Öhman till vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2004/2005.


§ 6 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att Christine Pamp, Jeanette Irekvist, Carl Söderbergh samt Dan Grundin äger rätt att teckna sektionens firma,

att Christine Pamp, Jeanette Irekvist, Carl Söderbergh, Dan Grundin, Jörgen Persson och Annica Blidegård äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto var för sig vid belopp upp till 15 tkr och två i förening vid belopp överstigande 15 tkr,

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och kontorschefen,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 7 Nästa styrelsemöte

- Val av ordförandereserv

Christine Pamp meddelar att styrelsens junimöte kommer att inledas med en internutbildning vid sekretariatet i Stockholm den 4 juni och därefter hållas i Gripsholm den 5-6 juni.

Beslut

att nästa styrelsemöte äger rum den 4-6 juni i Stockholm och Gripsholm,

att välja Sune Montán till ordförandereserv.

- Förslag till möteskalender för styrelseåret 2004/2005

Christine Pamp går igenom förslaget till möteskalender för styrelseåret 2004/2005.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2004/2005.

-Sektionens IT-arbete

Vid styrelsemötet i juni kommer sektionens IT-arbete att tas upp.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett sammanfattande underlag angående sektionens IT-arbete till styrelsemötet i juni.


§ 8 Övriga frågor

-Datorkommunikation inom styrelsen

Magnus Öhman informerar att diskussioner inom styrelsen mellan styrelsemöten lämpligast förs i den så kallade diskussionsdatabasen istället för via e-post.

Dan Grundin informerar om rutinerna för Amnestys interna hemsida som bland annat innehåller en sida som kallas för "Styrelsens hörna" och som syftar till att främja kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna.


§ 9 Mötet avslutas

Ordförande, Christine Pamp, tackar de närvarande och avslutar mötet.Christine Pamp
Mötesordförande
Shirin Heidari Fredrik Mattsson
Justerare Sekreterare