Möte med sektionens styrelse den 4-5 februari 1995 Protokoll från 1-2 februari 1995

PROTOKOLL NR 7/94-95

Möte med sektionens styrelse den 4-5 februari 1995


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back §§ 138-155
Sven Bodin §§ 142-143, 145-148, 150-157
Magnus Brattgård X
Ewa Fredenberg Nilsson §§138-158
Eva Malmstedt §§ 138-156
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz §§ 138-146
Maj-Britt Vianden §§ 138-156
Kari Wennemo X

Suppleanter

Dan Grundin §§ 138-148, 153-158
Christer Nordberg §§ 138-155
Jan Nygren X

Övriga

Kerstin Höijer §§ 142-145, 147-149, 151-156
Anita Klum X
Christina Lövrander X
Birgitta Grind §§ 151-158
Ragnar Helin § 142
Karin Rydman § 142
Mona Bäckström § 142
Bo Danielsson § 142
Ann-Christine Ekström § 142
Siv Eriksson § 144
Margaret Åkerlundh § 144
Hans Liljesson § 144
Henry Berglund § 144
Bodil Mortenson § 144
Henry Segerström § 144
Amelie Bendz § 144
Heinz Schmidt § 144
Sia Spiliopoulou § 144

Mötesordförande

Christine Pamp §§ 138-143, 146-152
Magnus Brattgård §§ 144-145, 153-160


§ 138 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Christer Nordberg till justerare av protokollet och rapportör till Amnesty debatt.

§139 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 140 Protokoll från styrelsens möte den 3-4 december 1994

Under § 125 var Daniel Eriksson från Kinasamordningen närvarande och inte Peter Nässén.

Beslut att med ovanstående justeringar lägga protokollet till handlingarna,

att uppdra åt C-utskottet att göra en översyn av svenska sektionens principer beträffande ekonomiskt bidrag till andra sektioner, för att se hur de överensstämmer med de nya internationella principer som antagits enligt dokument ORG 82/01/94,

att på styrelsens möte i juni diskutera dessa principer,
att tillfråga Rose Marie Asker om att delta i diskussionen.


§ 141 Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte den 21 januari 1995
Under punkt 5 ska läggas till ett beslut enligt följande: att bjuda in representanter
från de länder i Grouping 2 som ej har egna sektioner, till det förberedande mötet med
ICM-delegationen 30 juni - 2 juli.

Beslut att med ovanstående justering lägga protokollet till handlingarna.


§ 142 Valberedningen

Ragnar Helin, Karin Rydman, Mona Bäckström, Bo Danielsson och Ann-Christine Ekström från valberedningen närvarar. Ragnar Helin meddelar vilka i styrelsen som ställer upp för omval och vilka som väljer att avgå. De som väljer att avgå är Thomas Back, Eva Malmstedt, Madelaine Seidlitz, Maj-Britt Vianden och Kari Wennemo.
Amnestyfondens styrelse har lagt fram förslaget att utöka styrelsen med två personer på grund av utökade arbetsuppgifter, samt att ordföranden ska tillsättas inom Amnestyfonden. Madelaine Seidlitz redogör för bakgrunden till förslaget.

Valberedningen inhämtar uppgifter från styrelsen om vilka kompetens- och intresseområden man eftersträvar hos nya kandidater till styrelsen. Några av dessa är kompetens inom juridik, personaladministration, internationellt arbete, samt intresse för organisation, planering och utvärdering.

Vidare diskuteras en ändring av den ekonomiska revisionen till något som liknar den internationella modellen (jfr FCC) med en kommitté som arbetar mer aktivt med att granska sektionens ekonomi, fristående från styrelse och sekretariat.

§ 143 Amnesty Press

Holger Nilén, redaktör för Amnesty Press, ger en historisk återblick av Amnesty Press-redaktionen, samt en beskrivning av redaktörernas arbete och planering av arbetet. Vidare berättar Holger hur höstens omdiskuterade EU-nummer kom till. Holger ger också styrelsen del av sina visioner för Amnesty Press.

Styrelsen diskuterar behovet av samråd och idéutbyte mellan styrelsen och Amnesty Press-redaktionen. Styrelsen efterfrågar en mer långsiktig planering.

Beslut att styrelsen i fortsättningen ska ta del av Amnesty Press långsiktiga planering.


§ 144 Möte med samordnarna för region Europa

Magnus Brattgård hälsar samordnarna för region Europa välkomna. De är Siv Eriksson, EERAN; Margaret Åkerlundh, Hans Liljesson och Henry Berglund, OSS-samordningen; Bodil Mortenson, Georgien/Armenien/ Azerbajdzjansamordningen; Henry Segerström, Turkietsamordningen; Amelie Bendz, Heinz Schmidt och Sia Spiliopoulou, Västeuropa-samordningen.

Annika Lindgren från sekretariatet presenterar hur Europaregionen ser ut idag och hur den planeras se ut framöver och berättar att en nyrekrytering av samordnare pågår. Europasamordningen innehåller fyra RAN (regionala aktionsnät): EERAN, SURAM, TURKRAN och WERAN.

De olika landsamordnarna berättar om situationen i sina respektive länder, samt kampanjer och aktiviteter kring dessa länder. De ger sina synpunkter med inriktning på hur IS arbetar på dessa länder. Sia Spiliopoulou från Västeuropasamordningen framför att ytterligare en aktionsform har tagits i bruk, ANCOWE och hävdar att antalet aktionsformer bör begränsas för att inte orsaka förvirring.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar hur landsamordnarnas kunskaper kan tas tillvara på bästa sätt, t ex genom att informera mer aktivt på distriktsmöten.

Beslut att ett diskussionsunderlag presenteras för styrelsen om ANCOWE med utgångspunkten att antalet aktionsformer bör begränsas.

§ 145 Planering av kampanjer och aktioner
Kerstin Höijer går igenom planerade kampanjer utifrån "Update to the Action Planning Bulletin for the First and Second Quarters" (POL 51/06/94). Kerstin Höijer redogör för planerade aktioner i svenska sektionen i samband med olika kampanjer. Dessa aktioner utgörs förutom av gruppaktiviteter av bl a lobbyarbete gentemot riksdag och regering, ambassaduppvaktningar och massmediakontakter.

Denna punkt är ny på styrelsens dagordning och styrelsen diskuterar dess syfte och upplägg. Det styrelsen efterfrågar under denna punkt är information om de stora kampanjerna, samt löpande uppföljning.


§ 146 Förslag till resolution till ICM

Christine Pamp redogör för innehållet i en resolution kring användandet av informationsteknologi (IT) som föreslår att en central Amnestyservice på Internet ska inrättas, att en central Amnestypolicy kring informations-material som går ut via internationella nätverk (t ex Internet) ska etableras, samt att ansvaret för Amnestys användande av IT ska ligga på mediaenheten på det internationella sekretariatet (IS).

Beslut att omgående sända resolutionen till ICM Preparatory Committee.


§ 147 Rapport från sekretariatet

- I slutet av 1994 var antalet grupper 299, det lägsta antalet sedan 1985. Storstadsdistrikten har möte den 19 februari för att diskutera bl a detta.
- Vi har aktionsfall från fem länder, varav Burma har flest fall.
- Ett seminarium ska hållas 30 mars - 2 april för samordnare och specialgrupper.
- Intresset för att bli samordnare har varit stort och 24-25 januari hölls två möten med 21 intresserade. Vi har förhoppningar om att få en bra täckning för samtliga länder där vi idag saknar samordnare eller behöver förstärka befintliga samordningar.
- Andy Mawson från IS deltar i ett möte den 25-26 februari med grupper som har sudanfall.
- Stockholmsdistriktet planerar tillsammans med sekretariatet en manifestation i anslutning till Indonesienkampanjen i slutet av februari.
- Kvinnokampanjen: Ett planeringsmöte har ägt rum inför kvinnokampanjen med 35 deltagare från distrikt, grupper, samordningar och specialgrupper. Det kommer att finnas bl a en fotoutställning och en konstnärlig utställning.
- Vi har deltagit i flera aktioner initierade av EU-föreningen, bl a beträffande Turkiet och Syrien.
- Inför FN:s MR kommissions möte i Genève uppvaktades utrikesminister Lena Hjelm-Wallén.
- Taslima Nasrin, författare från Bangladesh, har besökt sekretariatet.
- Amnesty planerar tillsammans med Samarbetsgruppen för Miljö, Fred och Internationalisering (SAMFI) att genomföra en lärarkonferens och ett ungdomsforum hösten 1995.
- Medlemsvärvningskampanjen: under perioden 26 december - 20 januari har Amnestys reklamfilm visats vid 214 tillfällen, i TV3, TV4, TV6, ZTV och Femman. De två nya annonserna har varit införda i ett 40-tal tidningar. Vi kommer att få ha taxireklam under januari-februari på tio orter. Under februari månad kommer Amnesty att medverka i Kortguiden i Stockholm, ett ställ med gratis vykort.
- Amnesty har haft två artiklar i Expressen om flyktingpolitiken, varav en skrevs under av ett antal frivilligorganisationer.
- Vid årsskiftet var vi 58.451 medlemmar, vilket är en ökning med 373 från förra årsskiftet.
- De tre sista givarbreven 1994 gav över en miljon kronor netto var.
- Humanfonden ger i år en utdelning på ca 2,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 400.000 kronor från förra året. 6.500 personer sparar för Amnesty i fonden.
- Britt Gunnarsson har avsagt sig redaktörskapet för Amnesty Debatt. Det finns ännu ingen efterträdare.


§ 148 Rapport från utskotten

Medlemmar i respektive utskott redogör för utskottens arbete. A-utskottet, Eva Malmstedt. B-utskottet, Rigmor Argren. C-utskottet, Ewa Fredenberg Nilsson. D-utskottet Thomas Back och Magnus Brattgård.

Eva Malmstedt från A-utskottet rapporterar att enkätsvaren om arbete på eget land (APEL) var positiva. De flesta som svarat på enkäten vill i princip ha oförändrade regler. Vidare rapporterar Eva Malmstedt att det inkommit nio svar med synpunkter på förslaget till reviderade riktlinjer för sektionens flyktingarbete, vilka samtliga var positiva till revideringen.

Rigmor Argren från B-utskottet rapporterar från B-utskottets möte med Amnestys centrala ungdomsgrupp (ACU) då det bestämdes att ACU:s åtagande kvarstår och att ett årligt ungdomsläger ska ordnas på distriktsnivå på initiativ av ACU. Man beslöt även att Ungdomsutskicket ska distribueras till styrelsen, samt att ACU ska få styrelseprotokollen. Ett underlag om ungdomsläger ska presenteras till styrelsens marsmöte.

Ewa Fredenberg Nilsson från C-utskottet rapporterar att kostnaden för en översättning av årsrapporten till kinesiska uppskattas till ca 500.000 kronor, och rapporten inför kvinnokonferensen till ca 40.000 kronor. Per Wiktorsson i Kinasamordningen har därmed återtagit förslaget att ta fram en översättning av årsrapporten, men står fast vid förslaget att ta fram en översättning av rapporten inför kvinnokonferensen.

Styrelsen diskuterar vilka sektioners årsmöten den svenska sektionen ska delta i. Christine Pamp framhåller att vi bör ha ett klart syfte för deltagande i respektive lands årsmöte och att en plan bör skrivas utifrån detta syfte, vilket hon åtar sig att göra.
Rigmor Argren rapporterar att den svenska och den brittiska sektionen beslutat att tillsammans genomföra en konferens mot tortyr i Sverige hösten 1996, med syfte att få länder att följa befintlig lagstiftning mot tortyr. Den svenska sektionen har åtagit sig huvudansvaret för de praktiska arrangemangen. Den 25-26 mars äger ett planeringsmöte rum i Stockholm.

Beslut att styrelsen på sitt möte i mars ska föra en diskussion kring den internationella strategiska handlingsplanen (Integrated Strategic Plan).


§ 149 Arbetsgivarefrågor

Styrelsen beslutar att en fast tjänst för marknadsföring, insamling och medlemsvärvning ska inrättas. Verksamheten ska bedrivas i projektform.


§ 150 Inför ICM

ICM-delegationen ska fastställas på styrelsens konstituerande möte i juni. Reserverna ska delta i ICM-förberedelserna. ICM-frågorna bör diskuteras i utskottet. ICM-delegationen kan få hjälp från utskotten och sekretariatet med framtagande av underlag med historik och förslag till beslut angående samtliga resolutioner.


§ 151 Inför årsmötet 1995

Styrelsen diskuterar årsmötets form. Diskussionen kretsar kring hur arbetet i beredningsgrupperna kan förnyas, för en jämnare fördelning av deltagare, större spridning av frågorna och fördjupade diskussioner. Styrelsen diskuterar också hur diskussionerna i plenum kan stramas upp för att alla frågor ska få en rättvis behandling och alla ska få tillfälle att göra sig hörda.

Styrelsen går igenom förslaget till dagordning. Styrelsen föreslår att stryka punkten "Frågestund med sektionens styrelse" och istället infoga den under punkten "Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut".

Förslag framförs på informella möten på fredagskvällen: möten med gäster, styrelsens arbetsformer, ICM-frågor, samt information och kommunikation i framtiden. Förslag framförs på seminarier på lördagskvällen: svenska sektionens deltagande i EU-föreningen, statliga pengar, samt aktivistutredningen.

För att årsmötesdeltagarna lättare ska kunna identifiera styrelseledamöter, nominerade till styrelsen, valberedningen, sekretariatsanställda i tjänst och ledamöter i Amnestyfonden föreslår styrelsen att dessa ska bära någon slags markering under årsmötet som tydligt visar vem de är.

Beslut att årsmötet 1995 ska arbeta i tre beredningsgrupper där motionerna delas in enligt följande: 1. A+B+D 2. B+C+D 3. C+A+D,

att föreslå begränsad talartid i plenum,

att informera årsmötesfunktionärerna i beredningsgrupperna om förändringarna ovan,

att till styrelsens marsmöte bjuda in ordförandena i plenum och i beredningsgrupperna,

att uppdra åt D-utskottet att förbereda ekonomipunkterna i beredningsgrupperna,

att överlämna åt årsmötesarrangörerna att ordna med markering av styrelseledamöter, nominerade till styrelsen, valberedningen, sekretariatsanställda i tjänst och ledamöter i Amnestyfonden,

att informella möten ska hållas enligt förslaget ovan,

att godkänna dagordningen med ovan angivna förändringar,


§ 152 Inför årsmötet: motioner och styrelsens förslag

Styrelsen diskuterar motioner samt styrelsens förslag.

Beslut att uppdra åt utskotten att bereda motionerna och komma med förslag till yttrande senast en vecka före styrelsens marsmöte,

att ett nytt förslag om insamlingsdagarna presenteras arbetsutskottet i februari,

att godkänna förslaget om slaveri utan kommentarer,

att uppdra åt A-utskottet att presentera ett underlag om slaveriutredningen till styrelsens marsmöte,

att uppdra åt A-utskottet att tillsammans med sekretariatet till årsmötet ge exempel på fall där arbete på eget land (APEL) visat sig vara olämpligt,

att återremittera förslaget om Amnestyföreningar till C-utskottet och uppdra åt C-utskottet att inkomma med ett nytt förslag till arbetsutskottet i februari,

att uppdra åt utskotten att inkomma med övriga förslag till arbetsutskottet i februari.

§ 153 Projektplan: medlemsutbildarprojektet

Kerstin Höijer presenterar projektplanen för medlemsutbildarprojektet. Thomas Back efterfrågar en utvärderingsplan redan när projektet startar. Styrelsen önskar en delrapport i oktober 1996.

Beslut att godkänna projektplanen med tillägg enligt styrelsens kommentarer,

att en plan för utvärdering ska presenteras och beslutas om på arbetsutskottets första höstmöte.

§ 154 Projektplan: medlemsvärvningsprojektet

Kerstin Höijer presenterar projektplanen för medlemsvärvningsprojektet. Den har samma innehåll som tidigare men är omskriven utifrån riktlinjerna för en strategisk planering av kampanjarbetet inom svenska Amnesty.

Thomas Back saknar problemställning om åtgärdspaket för att sysselsättta nya medlemmar.

Med tanke på arbetssituationen på sekretariatet är det oklart om målen kan uppfyllas. Det gäller särskilt målen för den lokala medlemsvärvningen. Förslag framförs att ge referensgruppen för medlemsvärvningskampanjen i uppdrag att arbeta med den delen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande informera styrelsen om hur projektet fortskrider.


§ 155 Projektplan: samordningsprojektet

Kerstin Höijer presenterar projektplanen för samordningsprojektet, vilken har kompletterats enligt styrelsens önskemål.

Beslut att godkänna projektplanen för samordningsprojektet.


§ 156 Handlingsplanen: målformulering och prioritering

Magnus Brattgård ger en bakgrund till C-utskottets arbete med handlingsplanen. Styrelsen går igenom och diskuterar underlaget med målformuleringar punkt för punkt (se bilaga 2). De tre huvuddragen är kampanjarbete, internationella frågor och ekonomi.

Magnus Brattgård noterar styrelsens synpunkter för att framföra dessa till C-utskottet för en vidareutveckling av förslaget.

Beslut att målformuleringarna för handlingsplanen justeras enligt styrelsens synpunkter och skickas ut till de svenska deltagarna i Trendseminariet som äger rum den 25-26 mars,

att målformuleringarna för handlingsplanen delges grupperna i höst efter bearbetning på årsmötet 1995.


§ 157 Trendseminarium

Sektionen planerar att genomföra ett Trendseminarium den 25-26 mars. Seminariet riktar sig till grupper, distriktsombud och samordningar, och syftar till att diskutera globala trender inom områden som berör Amnestys arbete och identifiera de stora frågeställningar och problem som Amnesty står inför.

Styrelsen tar del av ett brev från Stockholmsdistriktet om att Trendseminariet krockar med Stockholmsdistriktets årsmöte.

Beslut att anslå 36.000 kronor för ett Trendseminarium,
att uppdra åt Christine Pamp att besvara brevet från Stockholmsdistriktet.


§ 158 EU-föreningen

Styrelsen har tagit del av ett brev från EU-föreningen i Bryssel om att svenska sektionen av Amnesty International ska inlämna en skriftlig ansökan om medlemskap i EU-föreningen med en försäkran om att vi tagit del av och accepterar EU-föreningens stadgar och interna regler, samt att vi åtar oss att uppfylla de ekonomiska krav som ställs på medlemssektionerna.

Formellt tas beslut om godkännande av Sveriges ansökan på EU-föreningens årsmöte den 20-21 maj 1995.

Beslut att ansöka om medlemskap i EU-föreningen,

att acceptera EU-föreningens stadgar och interna regler,

att uppfylla de finansiella kraven och anslå 225.588 kronor till medlemsavgiften,

att medlemsavgiften ska belasta den rörliga budgeten enligt budgetmötets beslut.


§ 159 Uppföljning av budgetmötet

Vid styrelsens möte i december togs beslutet att tillskriva samtliga revisorer beträffande deras roll. Thomas Back anser inte att detta behöver göras. Istället föreslår Thomas Back att styrelsen ska lägga fram ett förslag till årsmötet om en förändring av den svenska sektionens revision.


§ 160 Amnestyfonden
Rigmor Argren informerar om senaste nytt från Amnestyfondens verksamhet.


Vid protokollet
Christina Lövrander
Justeras
Christer Nordberg
Magnus Brattgård
Christine Pamp


Bilaga 1
Underlag till styrelsens möte den 4-5 februari 1995
Punkt Underlag

139 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/01/95)

140 Protokoll från styrelsens möte den 3-4 december 1994 (SW-ORG 72/09/94)

141 Protokoll från AU den 21 januari 1995 (SW-ORG 73/01/95)

142 Ledamöter och plan för valberedningens arbete 1994-1995

143 Diskussionpunkter Amnesty Press
Arbetsordning för Amnesty Press (SW-ORG 82/02/90)

144 Förteckning över samordningarna
Sammanfattning av rapport från Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 7 oktober 1994

145 Update to the action planning bulletin for the first & second quarters 1995 (POL 51/06/94)
Sammandrag av diskussion då valda delar av B-utskottet träffade kampanjansvariga på programavdelningen

146 Förslag till resolution "Use of Information Technology"

147 Nyckeltal

152 Motion A1, A2, A3
Förslag från årsmötesarrangören om seminarium om flyktingfrågor
Förslag från styrelsen: APEL, slaveri, könsstympning av kvinnor, Amnestyföreningar
Brev från Christine Pamp till styrelsen angående årsmötet i Boränge 1995

153 Förslag till projektplan för svenska sektionens interna medlemsutbildning 1995-1999 + en komplettering

154 Projektplan för medlemsvärvningskampanjen

155 Projektplan för samordningsprojektet

156 Målformulering för handlingsplanen

157 Trendseminariet: kostnadskalkyl, program, inbjudan
Brev från Stockholmsdistriktet

158 Brev från Ioanna Babassika, ordförande i EU-föreningen med bifogad författning och interna regler