Möte med sektionens styrelse den 21 - 22 september 2002 Protokoll från 1-2 september 2002

   amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 3/2002/2003

Möte med sektionens styrelse den 21 - 22 september 2002

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 35 - § 50
Christian Gräslund X, mötesordförande § 51 - § 63
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X
David Langlet X
Tina Lundh X, ej § 35 - § 44
Lotta Reimers X, ej § 51 - § 63
Mats Engman X, endast § 47, delar av § 49, § 51
Henrik Zetterquist X, ej § 35 - § 46
Suppleanter
Anja Persson X
Bobby Vellucci anmält förhinder
Magnus Öhman X, endast § 49 -§ 50
Sekretariatet
Tessi Fickendey
Dan Grundin
X, sekreterare
X
Jörgen Persson X, endast § 52
Carl Söderbergh X
Övriga
Stig Johnell
Bo Lindblom
Vivianna Steinmark
Ulrika Sturesdotter
Tony Öhrling
X, endast § 56 - § 63
X, endast § 55
X, endast § 55
X, endast § 55
X, § 46 - § 49, § 52, § 55§ 35 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Hanna Roberts som meddelar att Karolina Henning Pontén avslutat sin anställning på sekretariatet och att Bobby Vellucci tillträtt som suppleant för personalrepresentanten.


§ 36 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Maria Eklund till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 37 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Henrik Zetterquist till ordförandereserv för nästa möte.


§ 38 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 39 Protokoll från möte med sektionens styrelse 31 maj - 2 juni 2002

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 40 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts klargör att inga per capsulambeslut fattats sen styrelsens junimöte.


§ 41 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande händelser:

- Aftonbladets och Amnestys gemensamma kampanj till stöd för Amina Lawal resulterade i sammanlagt 268 000 namnunderskrifter, varav 210 000 svenska och 58 000 norska. Carl Söderbergh medverkade vid överlämnandet av namnteckningarna till Nigerias ambassad.
- USA:s försök att underminera ICC genom indirekta hot till EU:s ansökarländer, har resulterat i en internationell namninsamling.
- Carl Söderbergh har skickat ett brev till UD med anledning av den fängslade svensk-eritreanske journalisten i Eritrea.
- Carl Söderbergh föreläste om barnens situation i Mellanöstern på Umeås filmfestival den 15 september.
- Madelaine Seidlitz intervjuades på Rapport den 13 september avseende kvinnlig könsstympning.

Följderna av sommarens MBL-förhandlingar tas upp under § 51 Arbetsgivarfrågor.


§ 42 Rapport från Amnestyfonden

Binnie Kristal-Andersson rapporterar från Amnestyfondens styrelsemöte den 24-25 augusti.

Hanna Roberts berättar att ett möte mellan representanter ur fondens och sektionens styrelser äger rum i anslutning till styrelsemötets slut (söndagen den 22/9). Mötet skall bl a behandla arbetsformer mellan de två styrelserna, övergripande ekonomifrågor samt Amnesty Guard. En del av mötet kommer att ägnas åt diskussioner kring handlingsplanens mål om arbetet mot övergrepp som drabbar kvinnor samt målet om mr-försvarare.


§ 43 Rapport "Indirekt statligt stöd"

Den på junimötet tillsatta arbetsgruppen, med uppgift att vidareutveckla och förtydliga förslaget för tolkning av AI:s internationella riktlinjer för indirekt statligt stöd, har inte haft möjlighet att sammanträda. En rapport saknas således.

Gruppen kommer dock att redogöra för sitt förslag till tolkning av de internationella riktlinjerna för indirekt statligt stöd under § 49 Planering och uppdrag: Förslag till riktlinjer angående betalning för information och utbildning gällande de mänskliga rättigheterna.


§ 44 Arbetsdokument: Rekommendation 1- 10

Hanna Roberts föreslår att en styrelseledamot tillsammans med sekretariatet ser till att arbetsdokumentet med de tio rekommendationerna anpassas enligt styrelsens löpande beslut. Anja Persson föreslås ansvara för den kontinuerliga uppdateringen och rapporteringen. Arbetsdokumentet ska tas upp på varje styrelsemöte och en sammanfattande rapport ska föreläggas årsmötet i Härnösand.

Beslut

att uppdra åt Anja Persson att tillsammans med sekretariatet ansvara för uppdateringen av arbetsdokumentet "Rekommendation 1 -10".


§ 45 Granskningskommitténs rapport till årsmötet 2002

Hanna Roberts påpekar att styrelsen på sina decembermöten diskuterar Granskningskommitténs rapport till budgetmötet men att denna rutin saknas för den rapport Granskningskommittén presenterar för årsmötet. Hanna Roberts föreslår att rapporten till årsmötet framöver tas upp för genomgång på styrelsens junimöten. Detta medför att styrelsen på ett tydligare och mer strukturellt sätt kan ta till sig av Granskningskommitténs och eventuellt årsmötets rekommendationer.

Styrelsen går igenom och tar till sig andemeningen i Granskningskommitténs rapport till årsmötet i Ljungskile.

  § 46 Amnesty Business Group

  David Langlet, redogör i egenskap av styrelsens representant i ABG (Amnesty Business Group), för de revideringar som gjorts i samarbetsavtalet mellan sektionen och ABG samt i stadgarna för den ideella föreningen. Begreppet partnerföretag har avskaffats och ersatts av ett s k Företagsforum bestående i huvudsak av större svenska företag med internationell verksamhet. Företagen betalar en frivillig årlig avgift men har inget inflytande i beslutandeprocessen. David Langlet förklarar att Företagsforumet är att betrakta som ett arbetssätt eller ett pågående seminarium och inte som en del av ABG:s organisationsform. Vidare ändras terminologin för den rådgivande instansen Advisory Board till Advisory Council. Medlemmarna i Advisory Council utses i personlig kapacitet av sektionens generalsekreterare i samråd med ABG:s styrelse för en ettårsperiod med möjlighet till förlängning.

  Styrelsen diskuterar de ovannämnda förändringarna och föreslår ett pedagogiskt förtydligande av begreppet Företagsforum i samarbetsavtalets inledningstext.

  Beslut

  att godkänna Amnesty Business Groups reviderade stadgar samt

  att godkänna det reviderade samarbetsavtalet mellan sektionen och Amnesty Business Group.

   § 47 Amnestys Internationella Kommitté

   Hanna Roberts presenterar förslaget till en internationell kommitté inom svenska Amnesty, vars huvudsyfte blir att samla beredningen av internationella enkäter, bidra med förberedelser och uppföljning av ICM-arbetet samt bevaka och arbeta med EU-föreningen.

   Amnestys internationella kommitté (AIK) föreslås bestå av en styrgrupp på fem personer, inklusive sektionens ordförande och generalsekreterare, med uppgift att fördela och strukturera det internationella arbetet. Till styrgruppen knyts ett elektroniskt nätverk av minst 10-20 medlemmar med internationellt intresse och erfarenhet. Styrgruppen ansvarar för att tillsätta personer eller andra lämpliga konstellationer inom nätverkets medlemmar till olika uppdrag. Till sin hjälp har AIK en kontaktperson på sekretariatet.

   Styrelsen diskuterar AIK:s organisationsform, sammansättning och den tidvis ojämna arbetsbelastningen tillföljd av enkätutskicken från IS. Frågan om huruvida ett ärende överlämnas för godkännande till styrgruppen eller styrelsen föranleder en diskussion kring vilka frågor som ska behandlas av AIK och vilka av sektionsstyrelsen.

   Stefan Johansson har tillfrågats och föreslås bli kommitténs sammankallande. Namnförslag på styrgruppens ytterligare två styrelseexterna medlemmar emottas av Hanna Roberts och Carl Söderbergh. Planerad utvärdering av sektionens nya beredningsorganisation år 2004 kommer även att inbegripa AIK:s verksamhet.

   Beslut

   att tillsätta Amnestys internationella kommitté med huvudsyfte att bereda internationella frågor och ICM-arbetet,

   att utse Stefan Johansson som sammankallande i kommittén,

   att styrelsen per capsulam beslutar om ytterligare två styrelseexterna personer som skall ingå i kommittens styrgrupp samt

   att i samband med utvärderingen av beredningsorganisationen även utvärdera Amnestys internationella kommittés arbete.

    § 48 Inför årsmötet 2003

    Hanna Roberts går igenom förslaget till tidsplan för styrelsens arbete inför årsmötet 2003. Sekretariatet informerar att vissa revideringar skett i underlaget i enlighet med årsmötesbeslut 54/2001, i vilket styrelsen uppmanas att sex månader före årsmötet fastställa sitt förslag på årsmötespresidium.

    Styrelsen diskuterar tidsplanens innehåll. Christian Gräslund påpekar att detaljplanering från styrelsens sida bör undvikas och att en planeringsgrupp med uppdrag att se över grovplaneringen tillsätts i syfte att ta bort operativa frågor från styrelsens bord.

    Dan Grundin rapporterar att testet med att följa årsmötet på distans kostade sektionen cirka 25-30 tkr, inklusive teknisk utrustning och assistans. Man har inte kunnat fastställa hur många personer som de facto följde årsmötet i realtid via webben. Den rapportering som i åratal sänts med fördröjning via internet har i princip varit heltäckande och mycket uppskattad av medlemmarna.

    Styrelsen diskuterar om det är ekonomiskt försvarbart att, med sektionens ekonomi i åtanke, att sända årsmötet i realtid på webben.

    Beslut

    att godkänna den föreslagna tidsplanen för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2003 samt

    att styrelsen per capsulam tillsätter en arbetsgrupp som tillsammans med sekretariatet förbereder arbetet inför årsmötet 2003.


    § 49 Planering och uppdrag

    - Förslag på utredningsgrupp CDU

    Henrik Zetterquist gör en tillbakablick på CDU-gruppens arbete, som försenats bl a på grund av otydliga utredningsdirektiv. Uppdragsgruppen ska för styrelsen presentera ett konkret förslag på gruppavgift, vilket styrelsen förelägger årsmötet i Härnösand. Förslaget bör dels motivera grupper till insamlingsaktiviteter och dels ge utrymme för distrikt med stor verksamhet att ta ut avgifter från sina grupper. Vidare ska gruppen utarbeta ett dokument som beskriver distriktens roll, uppgift och organisation. Dokumentet blir vägledande och kommer att utgöra grunden för de riktlinjer som styrelsen ska fastställa.

    Mats Engman redogör för antalet vilande och icke-betalande grupper och går in på de verksamhetsmässiga problem som distrikten och grupperna konfronteras med.

    Beslut

    att anta förslaget till direktiv för utredningsgruppen CDU.

    Styrelsen går igenom underlaget om distriktens roll och arbetsuppgifter inför eftermiddagens gemensamma diskussion med distriktsombuden. Med handlingsplanemålet att Öka aktivismen i åtanke, föreslår Mats Engman, att styrelsen framledes tydliggör vikten av distrikten som organisatorisk struktur med intern rekrytering.

    - Förslag till riktlinjer angående betalning för information och utbildning gällande de mänskliga rättigheterna

    Magnus Öhman redogör för de oklara rutiner som råder inom sektionen i frågan om när och hur medlemmar kan ta betalt för mr-information. Det föreliggande förslaget till riktlinjer tar upp frågor om huruvida sektionen kan ta emot betalning från privata aktörer för information och utbildning rörande de mänskliga rättigheterna, om betalning från svenska kommuner är acceptabelt samt behandlar de regler som bör gälla för mottagande av betalning från svenska staten.

    Styrelsen diskuterar begreppstolkning av orden stöd och betalning samt riktlinjer och regler . Innebörden i underlaget "Vägledning för tolkning av AIs internationella riktlinjer för indirekt statligt stöd" är inte konsistent med det föreliggande underlaget. Magnus Öhman, Christian Gräslund samt sekretariatet uppdras ansvara för att styrelsens tilläggskommentarer infogas i underlaget samt att kopplingen till originaldokumentet är samstämmigt innan styrelsen per capsulam antar reglerna gällande betalning för information och utbildning.

    Beslut

    att uppdra åt Magnus Öhman, Christian Gräslund och sekretariatet att se över samstämmigheten i de två dokumenten "Förslag till riktlinjer angående betalning för information och utbildning gällande de mänskliga rättigheterna" och "Vägledning för tolkning av AIs internationella riktlinjer för indirekt statligt stöd".

    - Förslag till direktiv angående arbetet med åtagandet

    Hanna Roberts redogör tillsammans med Carl Söderbergh för det arbete och de seminarier som sektionen genomfört sen ICM 2001, avseende intern och extern informationsspridning kring det nya åtagandet. Då en löpande bevakning av åtagandefrågorna är nödvändig, föreslås AIK (Amnestys internationella kommitté) bevaka dessa. Carl Söderbergh informerar styrelsen om det kontinuerliga arbete som sekretariatets åtagandegrupp utför. En revidering av sektionens stadgar i enlighet med det nya åtagandet föreslås utföras av stadgeändringsgruppen.

    Styrelsen poängterar vikten av att integrera det nya åtagandet i sektionens utbildningar.

    Beslut

    att uppdra till den internationella kommittén att följa den internationella utvecklingen och att i samarbete med sekretariatet se till att man fortlöpande tillhandahåller utbildningstillfällen om det nya åtagandet samt

    att uppdra åt stadgeändringsgruppen att ta fram förslag på stadgeändring för svenska sektionen i enlighet med det nya åtagandet till årsmötet 2003.

    - Översyn av specialgruppernas ställning och organisation

    David Langlet redogör för bakgrunden till det liggande förslaget till direktiv för uppdragsgruppen. Styrelsen går igenom frågeställningarna som uppdragsgruppen bör behandla i samråd med berörda specialgrupper, sekretariatet och styrelsens kontaktperson. Uppdragsgruppen föreslås till styrelsens januarimöte inkomma med ett förslag rörande specialgruppernas framtida ställning och organisation.

    Beslut

    att anta förslaget till direktiv avseende översyn av specialgruppernas ställning och organisation samt

    att uppdra åt sekretariatet att tillsätta gruppen.

    - Utvärdering av distriktscenter Malmö

    Tina Lundh återger förslaget till direktiv för utvärdering av Distriktscenter Malmö. Utvärderingen föreslås innehålla kvantitativa uppgifter där de fem nyckeltalen enligt antagna kriterier för aktivismen, ska utgöra grunden. Dessutom ska en resultatanalys av distriktscentrets bidragande roll till återverkningar av projektet i distriktet göras. Den projektanställde har dessutom efterfrågat en kvalitativ utvärdering.

    Styrelsen diskuterar om utvärderingen bör genomföras innan projektet avslutas och på vis möjliggöra en eventuell förlängning av projekttjänsten. Distrikt Skåne/Blekinge föreslås utföra den kvalitativa utvärderingen. Då ett budgetförslag och förslag på uppdragsgruppens sammansättning saknas, uppdras Tina Lundh att återkomma med ett kompletterat underlag.

    - Revidering av sektionens stadgar

    Hanna Roberts redogör för uppdragsgruppens syfte och arbetsuppgifter. En jämförelse av de internationella stadgarna med svenska sektionens kommer att ligga till grund för de stadgeändringsförslag som gruppen skall föreslå styrelsen innan årsmötet 2003. Gruppen kommer vidare att behöva se över beslutsårsmötenas protokoll för att säkerställa att stadgarna speglar de beslut som fattats.

    Styrelsen diskuterar de föreslagna direktiven och poängterar att gruppen även självständigt kan föreslå stadgeändringar till styrelsen.

    Beslut

    att anta förslaget till direktiv för uppdragsgruppen Revidering av sektionens stadgar med tillägget att se över vad som stadgas om val av auktoriserad revisor samt

    att uppdra åt sekretariatet att tillsätta gruppen.

    - Kampanjarbetet

    Maria Eklund informerar styrelsen om den diskussion som förts med sekretariatets aktivistteam avseende en uppdragsgrupp för sektionens framtida kampanjarbete. Då reformeringen av kampanjarbetet enligt ICM-beslut 2001 förväntas framskrida relativt långsamt, föreslås AIK (Amnestys internationella kommitté) hantera de enstaka inkommande enkäterna.

    Binnie Kristal-Andersson redogör för den i Holland mycket framgångsrika blixtaktionen med SMS (Short Message Service) och föreslår att ytterligare information inhämtas från den holländska sektionen. Dan Grundin menar att förslaget ligger inom ramen för sekretariatets befintliga kampanjverksamhet, där man i dagsläget redan ser över olika möjligheter att konkret utveckla den teknologiska sidan av kampanjarbetet.

    Beslut

    att uppdra till den internationella kommittén att följa utvecklingen kring reformeringen av det internationella kampanjarbetet.


    § 50 Möte med distriktsombuden

    Styrelsen och distriktsombuden diskuterar distriktens roll och arbetsuppgifter inom sektionen i syfte att nå en samsyn om detta.


    § 51 Arbetsgivarfrågor

    Endast av årsmötet valda ledamöter deltar under denna paragrafs första del. Inga beslut fattas.

    Carl Söderbergh redogör för MBL-förhandlingarna som under sommaren förts med SACO och HTF, i syfte att minska det totala personalutrymmet på sekretariatet från 27,5 till 22,5. Samtliga tjänster med undantag för projekttjänster var uppe för diskussion. Parterna i kärnförhandlingarna har endast diskuterat funktioner och inte personer. Två personer har dessutom uttryckt en önskan om att få gå ner i arbetstid med omedelbar verkan. Carl Söderbergh presenterar följande förändringar teamvis, vilka träder i kraft den 1 januari 2003.

    Informationsteamet: Lobby- och mr-informatörstjänsterna försvinner och arbetet integreras i teamet.
    Aktivistteamet: Tjänsten för samordnare och specialgrupper integreras i teamet och tjänsten för aktionsmaterial i Göteborg (exklusive kortkampanjen) försvinner.
    Fundraisingteamet: Distributionstjänsten försvinner och integreras i befintligt tjänsteutrymme.
    Resursteamet: Tjänsten som PC-samordnare försvinner. Växelns tjänsteutrymme minskas.

    Styrelsen diskuterar de konkreta effekter som ovannämnda neddragningar får för svenska Amnesty. Dan Grundin förklarar att servicenivån till rörelsen kommer att behöva justeras och utskick av mindre betydelse upphör för att minska de administrativa kostnaderna. Neddragningar kommer att drabba hela verksamheten men sekretariatet ska även fortsättningsvis verka inom samtliga befintliga arbetsområden. En hänvisning till webben kommer i större utsträckning att ersätta den direkta servicen från sekretariatet. Klara gränsdragningar och ett prioriteringsbehov kommer att prägla arbetet framöver.

    Carl Söderbergh och Dan Grundin informerar även om hur neddragningarna påverkat sekretariatets arbetsmiljö i psykoemotionellt hänseende.


    § 52 Ekonomi 2002

    - Ekonomisk rapport t o m augusti 2002

    Ekonomiansvarige, Jörgen Persson, går igenom den ekonomiska rapporten för andra tertialet 2002.

    Årets intäkter till och med augusti är 3 miljoner högre än föregående år. Jörgen Persson påpekar dock att 2001, ur ett historiskt perspektiv, var ett dåligt insamlingsår. Årets intäktsnivå kan närmast likställas det normala insamlingsåret 2000. Trots ett minskat antal utskick uppvisar Insamlingsbreven ett bättre resultat än 2001. Antalet autogiromedlemmar har ökat och utgör nu ungefär 25% av medlemskåren.Ett flertal testamenten som inkom under föregående år har utbetalats under året vilket bidrar till det positiva utfallet. Jörgen Persson lyfter fram ett flertal grupper och distrikt, som lämnat stora som små bidrag till sektionen. Intäkterna från Human- och Hjälpfonden (per den 31 augusti) ligger 1 700 tkr under budget. Humanfondsutdelningen har sedan årsskiftet gått ned med 44%.

    Tillföljd av sektionens beroende av Humanfonden uppvisar prognosen för 2002 ett underskott om 2 500 tkr. För att täcka det prognosticerade underskottet kommer den fria reserven att minska till 950 tkr, vilket är 2 650 tkr lägre än den bör vara. Jörgen Persson redogör för sektionens reservpolicy och förklarar att den lägre kostnadsbudget som läggs för 2003 kommer att minska reserveringsbehovet 2003.

    - Tolkning av den bundna reserven

    Jörgen Persson förklarar att sektionen, vid en fortsatt ekonomisk nedgång, kan behöva använda sig av den bundna reserven. Enligt årsmötesbeslut 1985 skall den bundna reserven uppgå till 13% av budgeterade kostnader och för att tas i anspråk måste ett extra medlemsmöte sammankallas. Frågan som BUG (Budgetgruppen) har ställt sig är när den bundna reserven kan anses ha tagits i anspråk? När prognosen påvisar risken, när årsbokslutet de facto visar att den bundna reserven har använts eller när en budget läggs som inkluderar den bundna reserven?

    Styrelsen diskuterar frågeställningarna tillsammans med Tony Öhrling som i egenskap av sektionens kassör på 1980-talet rekapitulerar händelseförloppet.

    Beslut

    att budgetgruppen får i uppdrag att utreda frågor kring när extra medlemsmöte skall sammankallas för det fall att den bundna reserven tas i anspråk,

    att budgetgruppen inhämtar synpunkter från Granskningskommittén och budgetmötet samt

    att budgetgruppen redovisar sitt tolkningsförslag på styrelsemötet den 7 december.

    - Beslut om disponibla delar 2002

    Jörgen Persson redogör för programbudgetens disponibla delar, som uppgår till 36 tkr. Då merparten av kostnaden redan är intecknad, föreslår sekretariatet en besparing på 6 tkr, vilket resulterar i ett förslag till beslut på 30 tkr.

    Beslut

    att septembermånads disponibla del 1 på 30 tkr antas enligt sekretariatets förslag.


    § 53 Handlingsplanen

    Christian Gräslund informerar styrelsen om delar av innehållet i arbetsdokumentet Tool Kit II . IS efterfrågar sektionskommentarer på utkastet till den internationella handlingsplanen innan den 15 november. En del enkätfrågor föreslås läggas ut på AI-snack för att möjliggöra inhämtning av synpunkter från intresserade medlemmar. Christian Gräslund föreslår att en del av oktobermötet bör vikas åt ISP- diskussionen (Integrated Strategic Plan) samt att Carsten Fenger, ordförande i den danska sektionen, inbjuds till mötet i egenskap av medlem i ISP-gruppen. Till mötet bör även Sune Montán, medlem i den svenska handlingsplanegruppen samt Stefan Johansson i egenskap av sammankallande i AIK (Amnestys internationella kommitté), inbjudas.

    Styrelsen ombeds förbereda sig för diskussionerna på oktobermötet genom att ta del av innehållet i Tool Kit II.

    Beslut

    att oktobermötet behandlar frågeställningarna i Tool Kit II,

    att bjuda in Carsten Fenger, Sune Montán och Stefan Johansson till styrelsens oktobermöte samt

    att uppdra åt Christian Gräslund och Sune Montán att inhämta synpunkter på utkastet till den internationella handlingsplanen innan den 15 november.


    § 54 Utvärdering av den nya beredningsorganisationen

    Styrelsen diskuterar lämpligt förfarande kring utvärderingen av den nya beredningsorganisationen. Då styrelsen inte bör utvärdera effekterna av sina egna beslut föreslås externa personer utföra uppgiften inom två år. Anja Persson föreslås utarbeta direktiv och tidplan för en från styrelsen fristående grupp, med uppgift att utvärdera den nya beredningsorganisationen.

    Beslut

    att uppdra åt Anja Persson att utarbeta direktiv och tidplan till en utvärderingsgrupp.

    Hanna Roberts påpekar att man redan idag kan identifiera ett underskott i aktivismen och uttrycker oro för att färre aktivister engageras i den nya uppdragsorganisationen jämfört med det antal som arbetade i utskotten. Styrelsen diskuterade på sitt junimöte olika kanaler för intern rekrytering, där bl a ett s k trainee-projekt togs upp som en variant på en ny utbildningsinstans. Hanna Roberts anser inte att styrelsen kan eller bör avvakta utvärderingen av beredningsorganisationen 2004 utan föreslår att framöver tillsätta en grupp med uppdrag att utveckla ett trainee-program inom sektionen.

    Beslut

    att uppdra åt Maria Eklund att tillsammans med sekretariatet utarbeta ett diskussionsunderlag om frivilligt ledarskap inom svenska sektionen till styrelsens decembermöte.


    § 55 Möte med valberedningen

    Christian Gräslund välkomnar valberedningens representanter Bo Lindblom, Vivianne Steinmark, Tony Öhrling och Ulrika Sturesdotter till det första gemensamma mötet med styrelsen.

    Bo Lindblom framför valberedningens önskemål att sittande ledamöter som ej ämnar ställa upp för omval meddelar detta snarast möjligt. Årsmötet i Härnösand ska välja sex ledamöter, inklusive en ny kassör, till sektionsstyrelsen. Valberedningen frågar om styrelsen efterlyser någon speciell professionell kompetens.

    Styrelsen och valberedningen diskuterar huruvida den nya beredningsorganisationen påverkar valberedningens arbete att hitta potentiella ledamöter till förtroendeuppdragen. Henrik Zetterquist framför att valberedningen i sitt arbete bör ta del av FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) riktlinjer för etisk insamling, där det bl a behandlas vilka krav som ställs på förtroendevalda.

    Frågan om vem som formellt bör anta valberedningens riktlinjer lyfts. Valberedningen ombeds diskutera riktlinjerna och vidarebefordra eventuella revideringar till Hanna Roberts. Christian Gräslund föreslår att styrelsen tar upp frågan för diskussion på december- eller januarimötet.


    § 56 Kulturgruppens specialgruppsansökan

    Christian Gräslund välkomnar kulturgruppens nyutnämnde kassör, Stig Johnell, till styrelsemötet.

    Binnie Kristal-Andersson redogör för kulturgruppens specialgruppsansökan och lyfter fram de inkorporerade textförändringarna i det liggande underlaget. Den utsedda kärngruppen av kulturarbetare planerar att anta en arbetsordning och ska inom kort utse en styrelse. Stig Johnell återger några av de planerade aktiviteterna som kärngruppen tillsammans med nätverket ämnar utföra.

    Styrelsen diskuterar underlaget och ställer frågor till kulturgruppens två representanter, Binnie Kristal-Andersson och Stig Johnell. Målbeskrivningen föreslås utvecklas på sikt och synpunkter framförs på den upplagda organisationsplanen.

    Christian Gräslund sammanfattar diskussionen och uttrycker styrelsens glädje i att sektionen får en specialgrupp med en något annorlunda karaktär.

    Beslut

    att bevilja kulturgruppen specialgruppsstatus i svenska sektionen av Amnesty International.


    § 57 Övrig fråga: Budgetmötet 2002

    Hanna Roberts meddelar att hon p g a en arbetsrelaterad utlandsvistelse ej har möjlighet att delta på budgetmötet den 16 november. Hanna Roberts finner det mycket olyckligt givet sektionens allvarliga finansiella situation och ser som enda möjlighet att föreslå en tidigareläggning av budgetmötet med sex dagar.

    Styrelsen diskuterar den på junimötet fastslagna principen att inte ändra i möteskalendern, men anser att undantag från regeln i nödfall måste godkännas.

    Beslut

    att tidigarelägga sektionens budgetmöte i Stockholm till söndagen den 10 november.


    § 58 Övrig fråga: Internetstrategi

    Hanna Roberts meddelar att hon tillsammans med sekretariatet påbörjat arbetet med att se över sektionens internetstrategi. Arbetsgruppen kommer att träffas under hösten för att specificera uppdraget.


    § 59 Övrig fråga: Arbete på eget land

    Maria Eklund lyfter frågan om ett svenskt pilotprojekt avseende polisövervåld inom ramen för APEL-regeln (Arbete på eget land). De internationella riktlinjerna för APEL har tillkännagetts och Maria Eklund anser att styrelsen bör diskutera möjligheten att skapa ett mindre projekt som inte tar allt för stora resurser i anspråk.

    Carl Söderbergh ställer sig tveksam till förslaget och hänvisar till effekterna av personalnedskärningarna på sekretariatet under hösten samt poängterar att endast ett större projekt skulle få önskad genomslagskraft hos media och de berörda myndighetsinstanserna. Carl Söderbergh påpekar att man i dagsläget försöker upprätthålla det egna landarbete som redan bedrivs inom sektionen och hänvisar till Osmo Vallofallet och Göteborgskravallerna.

    Styrelsen inleder en diskussion kring möjligheten att skapa ett nytt pilotprojekt och väger för - och nackdelar mot varandra. Styrelsen stöder Carl Söderberghs problemställning men efterlyser konkreta uppgifter som bl a påvisar resursanspråk. Maria Eklund ombeds kontakta sekretariatet och diskutera sina synpunkter kring formerna för det tänkta pilotprojektet.


    § 60 Övrig fråga: Ungdomsrådet

    Anja Persson presenterar förslaget till nytt ungdomsråd. Styrelsen kommenterar i positiva ordalag ungdomsrådets geografiska spridning.

    Beslut

    att tillsätta ett ungdomsråd bestående av Janine Österman (Karlstad), Emmy Andersson (Lund), Tiva Tabrizian (Borås) och Malin Nyberg (Stockholm),

    att ungdomsrådet inom sig utser sammankallande,

    att ungdomsrådet inkommer med en rapport om sin planerade verksamhet till styrelsens decembermöte samt

    att ett nytt ungdomsråd tillsätts av styrelsen i september 2003.


    § 61 Övrig fråga: Testamenten

    Henrik Zetterquist efterfrågar en uppdatering av processen kring framtagandet av sektionens testamentesfolder. Carl Söderbergh informerar styrelsen att sekretariatet under vecka 38 utfört en sista korrekturläsning av foldern.


    § 62 Övrig fråga: Styrelseutbildning

    Hanna Roberts delar ut en sammanställd enkät med frågor till styrelsens ledamöter i syfte att utvärdera helgens möte. Denna nya rutin kommer fortsättningsvis att avsluta sektionens styrelsemöten.

    Maria Eklund ber styrelsen att i enkäten framföra utbildningsönskemål eller andra funderingar kring personer eller teman som kan bidra till att öka ledamöternas Amnestykunskap.


    § 63 Mötet avslutas

    Mötesordförande, Christian Gräslund, tackar de närvarande och avslutar mötet.

    Hanna Roberts Christian Gräslund
    Mötesordförande

    Mötesordförande
    Tessi Fickendey
    Sekreterare
    Maria Eklund
    Justerare