Delegat från svenska Amnestyfonden Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006
Till: Styrelsen
Från: Styrelsen för svenska Amnestyfonden, genom Amelie Bendz
Datum: 24 november 2006


Till Sektionsstyrelsen

Fondstyrelsen vill lämna in en förfrågan om deltagande vid ICM 2007.
Vi tror att en representant från Fonden skulle kunna bidra med kunskap om hur biståndsfrågorna och det nya mandatet är tätt knutna till varandra.
Vi tror också att Fondens representant har värdefull kunskap att bidra med när andra frågor än bistånd behandlas på ICM.

Svenska Amnestyfonden har arbetat praktiskt och strategiskt för att integrera det utvidgade mandatet i sitt arbete, i nära samarbete med utredare på IS.
Fonden har varit aktiv i arbetet med den nya internationella biståndspolicyn vilken nu innehåller flera av de kommentarer som Fonden framförde under remissrundan. Policyn slår fast att biståndet är en integrerad del av Amnestys övriga arbete och ska ses som ett redskap för att uppnå de uppställda målen. Den nya policyn och hur IS hanterar biståndsfrågorna har ifrågasatts av sektioner och det kan därför mycket väl hända att frågor om bistånd väcks under ICM.

Vi ser också gärna att Fonden och Sektionen utvecklar sitt samarbete och drar nytta av sina respektive perspektiv och kunskaper vad gäller arbetet med människorättsförsvarare och ”individuals at risk”. Fonden har lång erfarenhet av dessa frågor och har haft mycket kontakt med IS om Amnestys fortsatta arbete inom det här området. Detsamma gäller Fondens erfarenheter av arbetet med ESK rättigheterna, högst aktuella med tanke på den kommande kampanjen.

Vi ser ett deltagande på ICM som en möjlighet att utveckla svenska Amnestys arbete i linje med den nya policyn så att biståndet blir en verkligt integrerat del i arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna.
Vi ser det också som en möjlighet för styrelserna att stärka varandra och lättare se samarbetsmöjligheter framöver. Fondens representant skulle naturligtvis arbeta för hela sektionen och Fonden stå för de egna kostnaderna. Vi ser fram emot diskussionen kring detta.

Vänliga hälsningar
Amelie Bendz