Förslag till bidrag till den internationella rörelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 17 november 2006


Förslag till bidrag till den internationella rörelsen

Bakgrund

Vid Amnestys internationella rådsmöte år 2005 vädjade den dåvarande internationella ordförande Jaap Jakobsen om ett extrabidrag till den internationella rörelsen för att den skall klara av den ökade ambitionsnivån som den internationella handlingsplanen innebär. Han påpekade att på grund av sättet som IS-avgiften beräknas på dröjer det två år innan tillväxten på sektionsnivå leder till ökat stöd till den internationella rörelsen.

Det internationella sekretariatet följde upp frågan genom att ta fram ett förslag till särskilda projekt (s k major projects ). Totalt handlar dessa om 14 projekt varav tre är ett stöd till vår kampanjverksamhet (en vidareutveckling av kampanjen "Stoppa våldet mot kvinnor", förberedelserna inför kampanjen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och ett ökat stöd till vårt krisarbete). Tre projekt fokuserar på vårt utredningsarbete och vårt stöd till enskilda individer (ett projekt som skall förbättra ledningen och samordningen av våra utredningar, en förstärkning av vårt MR-försvararprogram och ett särskilt projekt för utsatta individer eller Individuals-at-risk ). Fyra projekt handlar om tillväxt (i olika regioner plus ett projekt för att utveckla området större gåvor). Och fyra projekt stödjer de aktiva medlemmarna (ett projekt för att öka aktivismen, ett till stöd för ungdomsmedlemmarna, ett projekt om vår internkommunikation och ett för att skapa en form av internationellt elektroniskt medlemskap).

Det finns både för- och nackdelar med major projects -idén. Den viktigaste fördelen är att dessa projekt möjliggör höjningen av ambitionsnivån på ett antal prioriterade områden. Sedan kan dessa projekt skapa en plattform för dialog mellan enskilda sektioner och det internationella sekretariatet. Den allvarligaste nackdelen är att major projects innebär ett avsteg från Amnestys tidigare förbud mot öronmärkning. Om ett projekt inte råkar få något finansiellt stöd kommer den ökade satsningen att utebli.

Individuals-at-risk

När den internationella styrelsen väckte frågan under hösten 2005 om den svenska sektionen kunde bidra till major projects var vårt svar allmänt positivt men vi varnade för att vi redan vara färdiga med vår planering inför år 2006 och att vi tänkte satsa våra extraresurser på sektionens tillväxt. Samtidigt inleddes en dialog med anställda på vårt internationella sekretariat angående projektet för utsatta individer, Individuals-at-risk , eftersom svenska sektionens aktiva medlemmar sedan länge uttryckt frustration över uppföljningen av Amnestys enskilda fall. Vid ett flertal internationella möten har sektionens representanter även påpekat vikten av organisationens arbete för enskilda individer för att främja aktivismen och ge Amnesty ett "ansikte" i våra externa kontakter. Under hösten har en av projektledarna för Individuals-at-risk besökt sektionen och samtalat med en representant från sektionsstyrelsen och flera anställda.

Sammanfattningsvis handlar projektet Individuals-at-risk om att skapa ett intranät för alla av de enskilda fall som Amnesty arbetar för. Under varje fall kommer det finnas en kort beskrivning av personens bakgrund och rådande situation. Sedan redovisas de olika formerna av gräsrotsarbete som görs på fallet, t.ex. om det har blivit en aktionsfall eller en blixtaktion. Uppdateringar kommer att ske löpande och om personen blir frigiven och är redo att besöka Amnestysektioner kan sådana resor samordnas.

Intranätet har startats och sektionen har bildat tre försöksgrupper som skall arbeta med den nya hemsidan.

Granskningskommittén och SFI

I sin rapport inför budgetmötet hösten 2006 uttryckte Granskningskommittén oro för Svenska Amnestys s k SFI-siffror. Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) avgör vilka ideella organisationer som får ha 90-konto. Varje år redovisar SFI hur mycket de olika organisationerna satsar på insamling och administration respektive organisationens ändamål. Enligt SFI:s regler får organisationerna satsa högst 25 % på det förstnämnda och minst 75 % på det sistnämnda. Förra året fick Svenska Amnesty kritik för att insamlings- och administrationskostnaderna hade legat över 25 %-gränsen under år 2004. Enligt prognoserna som togs fram i samband med tertialrapporten fram till augusti 2006 bör sektionen kunna hamna på 25 % för våra insamlings- och administrationskostnader i år. Fundraisingteamet gjorde vissa neddragningar i sektionens insamlingssatsningar för att se till att detta skulle ske. Men Granskningskommittén varnar för att sektionens satsning på verksamhet kan hamna under 75 % (enligt tertialrapporten fram till augusti 2006 beräknas siffran hamna på 72,2 %).

Det bör nämnas att anledningen i huvudsak är av budgetteknisk natur. SFI studerar som sagt hur ett specifikt års insamlade medel används. Beroende på året i fråga kan en del av sektionens verksamhetskostnader täckas av pengar som tas ifrån våra olika överreserver, d.v.s. pengar som samlats in under tidigare år. Sektionen budgeterar även bara för 70 % av den beräknade utdelningen från Humanfonden. Detta ger sektionen en ökad trygghet vad gäller större börssvängningar men gör det svårare för oss att uppnå 75 %-nivån för våra budgeterade verksamhetskostnader.

I rapporten daterad den 10 oktober 2006 skrev Granskningskommittén följande: Granskningskommittén föreslår därför att av det beräknade överskottet för året satsas ytterligare på ändamålsverksamhet. För 2006 föreslår vi att sektionen bidrar med mer pengar än budgeterat till IS / den internationella rörelsen. Vilka ändamål sektionen ska stödja uppmuntrar vi budgetmötet att tycka till om. Exempel kan vara att stödja den internationella biståndsfonden och/eller s.k. major projects, t.ex. individuals at risk. En annan möjlighet är att ge ett extra bidrag till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Sektionsstyrelsen har kanske även ytterligare tänkbara förslag.

Sammanfattning och förslag till beslut

Vid sitt oktobermöte fastslog styrelsen att sektionen under år 2007 bör satsa på stöd till projektet Individuals-at-risk, såväl internationellt som inom sektionen. Efter samtal med sektionsstyrelsens ordförande föreslår sekretariatet att sektionen redan år 2006 skall satsa på den internationella rörelsens särskilda projekt för att se till att sektionen uppfyller SFI:s krav på att åtminstone 75 % av årets insamlade medel går till organisationens verksamhet. På detta sätt beaktar styrelsen Granskningskommitténs rekommendationer.

Enligt prognosen som togs fram inför styrelsens oktobermöte tror sekretariatet att omkring 1,4 miljoner kronor bör tas från sektionens överreserv för att klara 75 %-gränsen. Summan bör betalas under december 2006 men den kan behöva justeras beroende på de sista prognoserna för Humanfondens utbetalning till Svenska Amnesty. En sådan justering skulle då kunna göras i samråd med sektionens ordförande och kassör.

Med denna utbetalning kan en ordentlig satsning på området Individuals-at-risk göras redan nu. På grund av summans omfattning föreslår inte sekretariatet att en vidare internationell satsning budgeteras redan nu för år 2007. Sekretariatet föreslår att styrelsen snarare avvaktar till decembermötet 2007 för att göra en liknande justering av nästa års slutresultat för att uppnå SFI:s kriterier. Nationellt kan mycket av stödet nästa år till projektet göras inom det befintliga tjänsteutrymmet. Dessutom är det fortfarande osäkert vad projektet kommer att innebära för sektionerna som medverkar. Sekretariatet har lagt in en mindre summa i förslaget till budget år 2007 som stöd till försöksgrupperna.

Sekretariatet föreslår därmed

att sektionen 2006 betalar 1,4 miljoner kronor till internationella sekretariatet som stöd åt internationella rörelsens särskilda projekt. I första hand bör dessa pengar gå till projektet Individuals-at-risk . Resterande summa kan fördelas mellan de övriga projekten. Eventuella justeringar till summan görs före årets slut efter samråd med sektionens ordförande och kassör.