Förslag till budget 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006


   [Budgettext 2007.doc]

   Till: Styrelsen

   Från: Sekretariatet

   Datum: 2006-11-17

   Budget 2007

   Inledning

   Bakgrund

   Sekretariatet lämnade till budgetmötet och styrelsens oktobermöte ett förslag till budget. Styrelsen gav på sitt oktobermöte sekretariatet i uppdrag att göra vissa ändringar/tillägg i budgeten. De ändringar som gjorts i budget sedan oktobermötet redovisas i bilaga 6.

   Budgetförslaget bygger i övrigt på:

   - Handlingsplanen, etappmålen 2007-2008 samt strategier.

   - Styrelsens direktiv från junimötet.

   - De begränsningar som följer av Stiftelsen för insamlingskontrolls regler för 90-kontohavare.

   - De reservkrav som styrelsen beslutat om.

   I bilaga 7 finns hänvisningar till aktuella etappmål och strategier efter de olika programmen. Verksamhet nödvändig för att upprätthålla en sektion och ett sekretariat betecknas som basverksamhet. Hit räknas verksamhet under Medlemmar och organisation, Gemensamma kostnader och Internationella rörelsen. För en mer specificerad uppdelning av personalkostnaderna för de olika programmen hänvisas till bilaga 5.

   Handlingsplan och etappmål

   Handlingsplanen för 2004 – 2010 fastställdes av årsmötet i Hallunda 2004. Följande områden prioriteras i handlingsplanen:

   - Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet.

   - Slå vakt om kvinnors rättigheter.

   - Skydda flyktingars rättigheter.

   - Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet.

   - Öka aktivismen.

   - Skapa en dynamisk organisation.

   - Växa.

   Etappmålen utgår från handlingsplanen men är mer konkreta och avser en kortare tidsperiod. I etappmålen för 2007 – 2008 anges följande prioriterade områden.

   - Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet. Arbetet mot dödsstraff och tortyr lyfts fram tillsammans med arbetet för individer.

   - Arbetet för att slå vakt om kvinnors rättigheter fokuseras på diskriminering av och våld mot kvinnor. Svenska sektionen deltar även fortsättningsvis i den globala kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor, även om de senaste årens intensiva arbete gällande situationen i Sverige nu avtar.

   - Skydda flyktingars rättigheter.

   - Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet.

   - Arbete för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Arbetet med området kommer först att på allvar ta sin början 2008 i samband med den globala kampanjen om ESK-rättigheter.

   - Arbeta för företags efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

   - Ett aktivt och synligt Amnesty med mångfald.

   - Växa med mångfald.

   Inom varje område anges ett antal konkreta mål. Budgeten är ett redskap för att dessa mål skall kunna nås

   Strategier

   Inom områdena aktivism, fundraising, utbildning och kampanj har strategier tagits fram. De olika strategierna behandlas under respektive programområde.

   Styrelsens beslut från oktobermötet som påverkar budgeten 2007

   att förordna en balanserad budget för 2007

   att utöver den aktuella kostnadsramen lägga ett förslag om ett pilotprojekt inom F2F i samarbete med de distrikt som uttryckte intresse för detta på budgetmötet

   att till budgetförslaget lägga ett förslag om en sexmånaders projekttjänst inom området mångfald

   att utöka sektionens ICM-delegation med en person

   att utreda möjligheten att betrakta en större andel av organisationens medlemsvärvningskostnader som ändamål

   att uppdra åt sekretariatet att kontrollera om det är den svenska sektionens tur att arrangera det nordiska mötet inför ICM 2007

   att uppdra åt sekretariatet att i det slutgiltiga förslaget till budget göra en tydlig koppling till etappmålen

   att med ovanstående ändringar tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten för 2007

   att bordlägga beslutet om budget 2008 till decembermötet

   Budgetramen

   Budgeten är i enlighet med styrelsens beslut balanserad. Intäkts- och kostnadssidan omfattar 52 840 tkr.

   Intäktsbudgeten

   Intäktsbudgeten utgår från den prognos för 2006 års intäkter som upprättades i september. För autogirointäkter finns särskilda kalkylmodeller där hänsyn tas till avhopp och nyrekryteringar. Humanfonden budgeteras till 70 % av prognosen i april.

   I bilaga 5 redovisas de justeringar som gjorts sedan oktoberbudgeten.

   Kostnadsbudgeten

   Uppdelning i programgrupper

   Budgeten delas in i sju programgrupper (bilaga 3). Tillsammans speglar dessa Amnestys verksamhet. Varje programgrupp delas i sin tur in i olika program och sedan än mer detaljerat i delprogram (bilaga 4).

   Diagrammet visar kostnadsfördelningen mellan de olika programområdena, lönekostnader och administrativa kostnader har fördelats ut på respektive program.

   Förslag på ny och utökad verksamhet har kursiverats i avsnitten nedan.

   Kampanjer

   I programgruppen ingår kampanjer & aktioner, Blixtaktioner, Kortkampanjen och Flyktingarbete. Till arbetsområdet räknas tjänstetid motsvarande ungefär 6 tjänster. Kostnaden för dessa redovisas under programmet ”Personal”.

   I enlighet med sektionens kampanjstrategi kommer kampanjarbetet fokuseras till större kampanjer: Tortyr gör ingen säker, Stoppa våldet mot kvinnor samt planering inför kommande ESK- kampanjen. Berörda prioriterade områden i handlingsplan är: Kvinnors rättigheter, fysisk och psykisk integritet, rättvisa och straffrihet samt att öka aktivismen. Det sistnämnda området är aktuellt inte minst vid samordnade nationella aktionsdagar.

   Som extra kampanjsatsning 2007 föreslås en artistturné på temat tortyr. Artistturnén blir viktig inte minst ur ett mångfaldsperspektiv då ambitionen är verksamhet utanför storstäder.

   Blixtaktionerna kommer att finnas kvar i samma form som tidigare år. De direkta kostnaderna är låga eftersom distributionen av dem är elektronisk. I enlighet med ett årsmötesbeslut från 2005 finns det dock möjlighet att få blixtaktionerna via vanlig post. Största kostnaden för blixtaktioner är lön till den anställde som administrerar dem. Lönekostnader för fast anställd personal redovisas under programmet ”Personal”.

   Även Kortkampanjen kommer att fortsätta komma ut som tidigare, det vill säga med 11 nummer per år. Prenumerationsintäkterna motsvarar nästan Kortkampanjens direkta kostnader inklusive direkt lön.

   Som ny verksamhet föreslås en marknadsföringsinsats för att öka antalet prenumeranter på Kortkampanjen.

   Flyktingarbetet prioriteras både i handlingsplan och bland etappmålen. I budgeten för flyktingarbete ingår medlemsavgift och bidrag till Rådgivningsbyrån (RGB). RGB ger gratis flyktingrådgivning samt kan agera ombud i ärenden som rör såväl asyl som humanitära skäl. Amnesty hänvisar människor ur båda dessa kategorier till RGB. Medlemsavgiften är 100 tkr, övrig del är ett frivilligt bidrag.

   Styrelsen uttryckte på sitt junimöte en önskan att ytterligare en flyktingtjänst skall skapas. I budgetförslaget ligger kostnaderna för tjänsten under programmet ”Personal”.

   Till ny verksamhet räknas också framtagandet av broschyrer som informerar om hur Amnesty arbetar med asyl, flykting- och migrationsfrågor, sådana har saknats under en längre tid.

   Information och kommunikation

   Hit räknas lobby- och mediaarbete, AmnestyPress (AP) och det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Sneställt”. Kostnaderna för Amnestyakademin läggs till skillnad för medlemsutbildningskostnader som tidigare redovisades under ”Stöd till aktivism”. Till arbetsområdet räknas tjänstetid motsvarande ungefär 3,5 tjänster. Kostnaden för dessa redovisas under programmet ”Personal”.

   Största delen av lobbybudgeten avser årets avgift till EU-föreningen (475 tkr).

   Under programmet Mediaarbete budgeteras för produktion av den nya kommunikativa plattformen. Plattformen skall förankras bland medlemmarna och presenteras på årsmötet.

   I programmet MR-info finns förslag på att information om Amnesty tas fram på olika språk samt lättläst svenska. Materialet skall läggas ut på Amnestys hemsida och en broschyr skall tas fram. Detta är en del av mångfaldsarbetet.

   Utgivningen av AmnestyPress föreslås öka från fyra nummer till fem per år. Fram till 2001 utkom tidningen med sex nummer vilket drogs ned till fyra när ekonomin försämrades. Förra årets budgetmöte rekommenderade styrelsen att verka för att AP på sikt återigen ska komma ut med sex nummer.

   Som utvidgning av befintlig verksamhet föreslås också att mer resurser tillförs AP på webben vilket skulle göra det möjligt att köpa in material från frilansare utomlands.

   Programmet ”Marknadsföring och infomaterial” har flyttats till ”Fundraising” under programgruppen ”Insamlingsarbete”.

   Den största nysatsningen inom verksamhetsområdet är Amnestyakademin. Enligt MR- och medlemsutbildningsstrategi ska vi erbjuda utbildning om mänskliga rättigheter i Amnestyakademin. Målgruppen för utbildningarna är alla medlemmar, inklusive de aktiva medlemmarna, och allmänheten. Amnestyakademin, och samarbetet med Sensus innebär en kvalitetssäkring av utbildningarna.

   Kursavgifterna i Amnestyakademin ska täcka de kostnader som finns i Amnestyakademin t.ex. lokaler, administrativt avtal med Sensus, kursutveckling, fortbildning kursledare.

   De som tidigare gått kurser inom Amnesty är vana vid lägre kostnader, de ökade kostnaderna innebär framför allt kvalitativt bättre kurser, kursledare som ständigt får fortbildning, fina lokaler etc. Det är fortfarande så att det inte är den enskilda aktivisten som betalar utan antingen är det gruppen eller distriktet. För att övergången ändå ska bli så smidig som möjlig, finns det möjlighet för enskilda aktivister/grupper/distrikt att äska nedsatt avgift för de aktiva medlemmar man anser sig inte kunna betala för, men som man anser bör gå en kurs av strategiska skäl.

   Tidigare redovisades all utbildning under programgruppen ”Stöd till aktivismen”, men med tanke på att Amnestyakademin vänder sig till alla har den lagts under ”Information & kommunikation”.

   Allmänna arvsfonden finansierar Sneställt projektet även 2007. Amnesty driver i dagsläget projektet Sneställt i turnéform, i samarbete med teatergruppen Ung utan pung. Projektet behandlar frågor om könsroller och diskriminering av kvinnor. Under hösten 2006 och våren 2007 tar 30 skolor runtom i landet del utav detta utbildningspaket. Utöver turnéverksamheten finns ca 100 ideella informatörer inom projektet, främst i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö/Lund. Dessa erbjuder skolorna kostnadsfria workshops och föreläsningar.

   Ett nytt projekt som finansieras av allmänna arvsfonden kommer att startas redan 2006 och fortsätta 2007. Angeläget är ett filmprojekt som syftar till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga människor. Detta sker genom att det på skolor görs dokumentärfilmer med mr-tema. Filmerna kommer sedan att visas på olika dokumentärfilmsfestivaler.

   Stöd till aktivism

   I programgruppen ingår stöd till arbetsgrupper, specialgrupper, distrikt, landprogram och ungdomsgrupper. Till arbetsområdet räknas tjänstetid motsvarande ungefär 5,5 tjänster. Kostnaden för dessa redovisas under programmet ”Personal”.

   Under hösten 2006 kommer några grupper inom sektionen att inleda ett testarbete med det nya sättet att arbeta för Individuals at risk (IAR). Förhoppningsvis leder det till att fler grupper under 2007 kommer att kunna kopplas till IAR-programmet. Utbildning kommer att behövas för berörda grupper.

   Som ny verksamhet föreslås en tjänst som nationell ungdomssamordnare med placering i Malmö. Detta är i linje med mål nummer 3 i aktiviststrategin och den internationella ungdomsstrategin. Denna tjänst skulle kunna fånga upp de informatörer som är knutna till projektet Sneställt, som avslutas i maj 2007 och som riktar sig till ungdomar. Sneställt kommer på det sättet att leva kvar vilket rimmar väl med målet att skapa nya arbetsformer för aktiva medlemmar i aktiviststrategin.

   Som ny verksamhet föreslås även en distriktssamordnartjänst med placering i Stockholm.

   Medlemmar och organisation

   Programgruppen avser kostnader för Amnestys interna demokrati. Till arbetsområdet räknas tjänstetid motsvarande ungefär 1 tjänst (exklusive ledningens arbete).

   Styrelsen har beslutat att skicka sju delegater till det internationella rådsmötet (ICM).

   Till ny verksamhet räknas kostnaden för en projekttjänst som mångfaldssamordnare, vars första uppgift blir att arbeta fram en mångfaldsstrategi för sektionen. I detta arbete kommer bl a förslaget från budgetmötet om en särskild pensionärssatsning att beaktas.

   Insamlingsarbete; Medlemsvärvning, insamling och marknadsföring

   Till arbetsområdet räknas tjänstetid motsvarande ungefär 3,3 tjänster.

   Fokus inom fundraisingområdet kommer även 2007 att ligga på att utveckla de basområden som beskrivs i fundraisingstrategin. Det innebär att de projekt sektionen kommer att satsa mest på under året är sådana som bidrar till att öka nyrekryteringen samt det regelbundna givandet till Amnesty. Dessa områden är också de som är basen för att leva upp till de kvantitativa målen i handlingsplanen.

   Fokus ligger under 2007 på F2F (d v s rekrytering med egen anställd personal ute på gator och torg) och TM (telemarketing). F2F kommer att genomföras i Stockholm och Malmö där årets resultat varit goda. Under sommaren 2006 testades även Göteborg och då dessa tester slog väl ut planeras även där för ett fast projekt från maj till augusti 2007. Som tidigare år kommer värvningen ske i dessa storstäder (inklusive Göteborg) med förorter men även längre bort så länge restiderna är rimliga. Anledningen till att Stockholm, Göteborg och Malmö väljs för de fasta projekten är att där redan finns den infrastruktur (kontor, personal, datorer etc.) som krävs tack vare våra distriktscenter och sekretariatet.

   Styrelsen beslutade på sitt oktobermöte om en utökad satsning av F2F i syfte att omfatta fler städer för att på så sätt medverka till sektionens mångfaldsarbete och i förhoppning om att nyvärvning ska leda till ökad aktivism i dessa områden.

   Värvning med F2F är även planerad i Almedalen där samma aktivitet gick mycket bra 2006. Tester planeras med en vecka vardera i Sundsvall, Umeå och Växjö. Det planeras även för F2F i samband med artistturnén (en variant på turnén som genomfördes tillsammans med Lars Winnerbäck sommaren 2006).

   Under 2006 startades tester med TM-verksamhet med egen anställd personal. Detta gav större kontroll över TM-verksamheten men också lägre kostnader. Testerna slog mycket väl ut och nu planeras
   för ett TM-projekt som löper från april och året ut. Alla TM-aktiviteter kan då genomföras i egen regi. För att kunna driva TM-projektet på ett effektivt sätt kommer vi att anställa en projektledare som ansvarar för området.

   Den medlemsanalys som genomfördes under 2006 kommer att följas upp under året, delvis för att se hur vår nyvärvning påverkar "utseendet" på vår medlems- och givardatabas vilket ger möjlighet att följa utvecklingen utifrån ett mångfaldsperspektiv. Utifrån analysen har vi även tagit fram nya segment (grupper av personer med samma givarbeteende) som vi ska börja rikta oss till med anpassad kommunikation i syfte att öka intäkterna, t ex hitta
   delgrupper för medelstora gåvor. I arbetet med att ta fram kommunikationsplaner för respektive segment ingår även att ta fram ett program för medlems/givarvård.

   Inom utvecklingsområdena riktigt stora gåvor och företagssamarbeten är förhoppningen att de nya riktlinjerna blir klara under året. Inga större satsningar planeras. Däremot kommer arbetet med stora gåvor att påbörjas genom segmenteringsanalysen.

   När det gäller nya kanaler kommer SMS-aktivist fortsätta utvecklas och ett projekt med SMS-gåva börjar så snart operatörerna löst de skattekniska problem som finns kring detta.

   Amnestyfonden och sektionen bedriver gemensam insamling. Amnestyfondens andel av insamlingskostnaderna budgeteras till 800 tkr.

   Gemensamma kostnader

   Här budgeteras för kontorskostnader, IT-stöd och personalkostnader.

   Utvecklingsarbetet med den interna informationsstrukturen fortsätter.

   Som utökad verksamhet föreslås inköp av ett nytt ekonomisystem vilket skall förbättra möjligheterna till kostnadsuppföljning.

   Avskrivningarna ökar dels till följd av det nya ekonomisystemet samt för att pengar behövs för en upprustning av sekretariatets lokaler. Det ökade antalet anställda och praktikanter gör att lösningar måste hittas för att utnyttja lokalerna mer effektivt.

   Personalkostnaderna ökar med 3 200 tkr. Av ökningen hänförs 2 500 tkr till de fasta personalkostnaderna enligt följande:

   - Ny flyktinghandläggare och distriktssamordnare, 630 tkr

   - Borttagande av ofrivillig deltid, 460 tkr

   - F2F projektledarens tjänst blir fast, 420 tkr

   - Lönehöjningar inklusive ny lön för generalsekreteraren, 440 tkr

   - Föräldraledighetslöner, 90 tkr

   - Ökade pensionskostnader, 260 tkr

   - Underbudgetering 2006 (inkl sparbeting), 270 tkr

   Resterande ökning består i en projekttjänst för en assistent till nya generalsekreteraren, ökade personalomkostnader som personalutbildning samt rekryteringskostnader för nye generalsekreteraren.

   Det föreslagna fasta tjänsteutrymmet 2007 för sektionens anställda (exkl Amnestyfonden och Amnesty Business Group) motsvarar 28,65 tjänster, vilket innebär att det personalutrymme som fanns före de ekonomiska neddragningarna 2003 nu är återställt, samt att två nya tjänster inom flykting och distrikt tillkommer. Det fasta tjänsteutrymmet 2002 var 26,5 tjänster, vilket drogs ned till 21,5 tjänster 2003.

   Internationella rörelsen

   Det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet baseras på intäkterna 2004 och 2005. För att jämna ut IS-kostnaderna över åren läggs en reserv för kommande kostnadsökningar. Reserven baseras på beräknad IS-avgift 2009, vilken bygger på 2006 och 2007 års intäkter. Samtidigt upplöses reserven från 2005.

   Kostnaderna för bidraget till den internationella rörelsen består i tre delar.


    Årets kostnad, 14 480 tkr

    Upplösning av reserv från 2005, -240 tkr

    Ny reserv för 2009, 755 tkr.


   Sammanställning av ny och utökad verksamhet

   Den nya- utökade verksamheten har kursiverats i texten ovan. I tabellen visas till vilken del den är att betraktas som rörlig respektive fast. Med fast verksamhet menas sådan verksamhet som det tar längre än 12 månader att dra ned. Till fast verksamhet räknas också tillsvidareanställd personal.

   Ny verksamhet
   Rörlig
   Fast
   Artistturné
   448
   Allm arvsf - Angeläget
   607
   Ökad marknadsföring av Kortkampanjen
   50
   Flyktingbroschyr
   30
   Kommunikativ plattform
   25
   Info om Amnesty på olika språk
   50
   Amnestyakademin
   830
   Projekttjänst ungdomsarbete
   150
   Mångfaldsprojekttjänst
   100
   Interna informationsstrukturen
   300
   Projetkttjänst gs-assistent
   200
   Utökad verksamhet
   Rörlig
   Fast
   Amnesty Press 5 nr
   400
   AP på webben
   75
   Ekonomisystem
   80
   Upprustning av lokaler
   40
   Flyktingtjänst
   220
   Distriktssamordnare
   400
   Minskad deltid
   460

   Stiftelsen för insamlingskontroll

   SFI:s avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt SFI:s regler måste minst 75 % av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål (75 % regeln). Omvänt får alltså som mest 25 % av insamlade medel gå till insamling- och administrationskostnader (25 % regeln). SFI gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

   År 2005 var Amnestys insamlings- och administrationskostnader inom SFI:s gräns. Ändamålskostnaderna nådde inte 75 % då en del av 2005 års överskott sparades.

   Prognosen för 2006 visar att 75 %-gränsen kommer att klaras. Då har intäkter och kostnader justerats med Angeläget projektet. Siffrorna bygger också på att styrelsen beslutar om ett extra bidrag till IS om 1400 tkr.

   Nyckeltalen för 2007 är en grov uppskattning. Beroende på resultatet 2006 kommer det att finnas överreserver som kan användas till extra ändamålskostnader.

   2004
   2005
   2006
   2007
   Nyckeltal 25 % regeln
   27,1%
   24,4%
   25,5%
   26,5%
   Nyckeltal 75 % regeln
   73,0%
   65,0%
   75,2%
   73,5%

   Reserverna

   I budgetmanualen sägs: " Svenska Amnesty har, genom årsmötesbeslut (senast maj 2003), valt att dela in det egna kapitalet i två delar; en reserv och en resterande del (ibland kallad "överreserven")”. Fördelningen mellan dessa två delar görs vid årets början utifrån kommande års budgeterade kostnader.

   Reserven ska enligt styrelsebeslut i maj 1998 följa den internationella normen så att den omfattar 75% av personalkostnader och 25% av övriga kostnader, vilket tolkas som sekretariatskostnader inkluderande avskrivningar. Skillnaden mellan det som ska finnas i reserven och det totala egna kapitalet blir en "överreserv".

   Vid en budget med 0 resultat blir det egna kapitalet tillräckligt stort för att tillgodose reservpolicyn. Den önskvärda reservnivån överskrids dessutom med 2 950 tkr.

   Den bundna reserven ökar med 2 000 tkr p g a att de budgeterade personalkostnaderna ökar. Då Humanfondsreserven som avsattes 2005 (3 350 tkr) skall upplösas 2007 leder detta ändå till att överreserven ökar.

   Diagrammet visar förändringen av reserverna (eget kapital) över tiden. Beräkningen utgår från att styrelsen bidrar med 1 400 tkr extra till IS 2006.

   Förslag till beslut om 2007 års budget

   Sekretariatet föreslår styrelsen

   att budgeten antas.