Ekonomisk rapport oktober 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 17 november

Resultatrapport oktober 2006
Oktober

Oktober månads intäkter uppgår till 3 102 tkr mot 2 577 tkr 2005 (+525 tkr).

Intressant är att det bara i oktober kom in 1 500 tkr från "Gåvor via autogiro". Det kan man jämföra med 2005 års siffra 1 000 tkr, en ökning med 50 %.

Den beräknade utdelningen från Humanfonden har ökat något jämfört med september.

Ackumulerat januari-oktober

Intäkterna för perioden uppgår till 34 246 tkr mot 28 794 tkr förra året (+5 464 tkr).Avgifter uppgår till 12 386 tkr mot 11 136 tkr 200 (+1 250 tkr). Intäkterna från hel- och delbetalande överensstämmer med prognosen, men ligger under budget. Även medlemsskap via autogiro kommer att hamna nära prognosen men under budget.

Intäktsgruppen Försäljning går bättre än budgeterat då fler annonsbilagor i AP än beräknat sålts.

Intäktsgruppen Gåvor & bidrag uppgår till 21 124 tkr mot 17 128 tkr förra året (+4 086 tkr). En anledning till det goda resultatet är bidragen från Allmänna arvsfonden. Främst är det dock Gåvor via autogiro som går bättre (+3 515 tkr). Detta viktiga intäktsslag ser också ut att klara helårsprognosen. Intäkter från testamenten har redan i det närmaste nått prognosen och budgeten.

Den tänkta Humanfondsutdelningen överstiger årsprognosen med 500 tkr.

Sammanfattningsvis kan sägas att helårsprognosen som visade på ett bättre resultat än budget ser ut att hålla. Det finns därför inget i den här rapporten som talar mot ett extra bidrag till IS 2006. Inte heller finns något intäktsmässigt hinder för att den disponibla budgetdecemberdelen 2007 kan antas.[Res okt-06.xls] [Nyckeltal.xls]