Sekretariatets förslag till åtgärder Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006
Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 17 nov 2006Rapport från uppdragsgrupp: Årsmötets innehåll och form


Sekretariatets förslag till åtgärder utifrån rapportens beslutssatser


Styrelsen fattar beslut:

Att styrelsen antar det som anförs ovan om övergripande mål med årsmötet.

Att styrelsen om möjligt fattar beslut om platsen för nästkommande årsmöte/MR-konferens på styrelsemötet före det aktuella årsmötet.

Att distrikten uppmanas att förankra årsmötesbeslut genom att bland annat inkomma med skriftliga yttranden över motioner och förslag.


Sekretariatet utreder:

Att styrelsen tillsätter en uppdragsgrupp för att utreda möjligheten att genomföra styrelsevalen med hjälp av internet

Att sekretariatet får i uppdrag att i välkomstpaketet till nya medlemmar skicka med en inbjudan till årsmötet och att till dem som blivit medlemmar efter årsmötet, skicka en sammanfattning av de beslut som fattats.

Att sekretariatet får i uppdrag att ta fram en lättillgänglig beskrivning av de beslut som fattats vid respektive årsmöte, och att denna beskrivning görs tillgänglig för medlemmarna inom rimlig tid efter årsmötet.


Problematiskt att implementera:


A tt uppdra åt sekretariatet att inför årsmötet 2007 införa ett kontaktverkarsystem i enlighet med denna rapports anda.


Redan åtgärdat:

Att uppdra åt sekretariatet och arrangörerna att till årsmötet 2007 genomföra punkterna under "Amnestyåret 2007" i förslaget till dagordning vid ett påverkanstorg i enlighet med denna rapports anda.

Att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med föreslagna årsmötesfunktionärer se över återkommande årsmötesdokument vad gäller t ex behandlingen av motioner

Att årsmötets behandling av motioner och förslag inleds på ett påverkanstorg.

Att det på hemsidan några månader före årsmötet upprättas en portal för presentation och diskussion av motioner och förslag samt presentation av nominerade till olika val.