Möte med sektionens styrelse den 2 december 2006 Protokoll från 1-2 december 2006
PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 2 december 2006

  Ledamöter Närvarande
  Ida Burlin x mötesordförande § 90-94
  Johan Bäck x
  Shirin Heidari x
  Sune Montán x
  Lisa Moraeus x
  Christine Pamp x mötesordförande § 77-89
  Jörgen Qwist x
  Madelaine Seidlitz x
  Åsa Vinge x
  Suppleanter
  Andrea Bodekull x
  Sofia Karlsson x
  Anna Nilsdotter x
  Sekretariatet
  Dan Grundin x
  Kristina Lindquist X, sekreterare
  Jörgen Persson § 88-89
  Carl Söderbergh x
  Övriga
  Linus Kyrklund § 91
  § 77 Mötet öppnas

  Christine Pamp förklarar mötet öppnat.

  § 78 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

  Beslut

  att utse Johan Bäck till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


  § 79 Val av vice mötesordförande till nästa möte

  Beslut

  att utse Sune Montán till vice mötesordförande för nästa möte.

  Christine Pamp förklarar att hon förmodligen inte kommer att vara med på styrelsemötet den 27-28 januari, och att Lisa Moraeus i egenskap av vice ordförande träder in i hennes ställe.

  § 80 Fastställande av dagordningen

  Anna Nilsdotter vill ta upp frågan om ICM-forum under punkt 7 och vill även diskutera frågan om HBT-gruppens svar på rapporten om ”Amnestys möjligheter att arbeta för en kriminalisering av köp av sexuella tjänster”. Styrelsen kommer att diskutera ICM-forum på mötet i mån av tid, men beslutar att hänvisa frågan om HBT-gruppens svar till styrelseforumet.

  Beslut

  att fastställa dagordningen med det tillägg som framgår av protokollet.


  § 81 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 29 oktober 2006

  Jörgen Qwist vill under §69 ändra

  från

  ”Jörgen Qwist menar istället att då sektionen har svenska som arbetsspråk kan det bli problematiskt för den som är begränsad till engelska att vara ett språkrör utåt och att samarbeta med exempelvis styrelsen. Carl Söderbergh tillägger att felfri engelska är absolut imperativt, men att han även ser områden då bristande kunskaper i svenska kan vara ett problem.”

  till

  ”Jörgen Qwist menar istället att då sektionen har svenska som arbetsspråk kan det bli problematiskt för den som är begränsad till engelska att vara ett språkrör utåt och att samarbeta med exempelvis styrelsen i det interna arbetet. Carl Söderbergh tillägger att felfri engelska är absolut imperativt, men och att han även ser områden då bristande kunskaper i svenska kan vara ett problem.”

  Styrelsen uttrycker under § 73 att det i framtiden vore önskvärt att i protokollet få en kort sammanfattning av den ekonomiska rapport som presenteras muntligt på styrelsemötet.
  Vidare påpekar Jörgen Qwist en felaktighet under § 74, där första meningen i det tredje stycket från slutet skall ges följande lydelse:

  ”Jörgen Qwist vill av styrelsen vill få en viljeyttring om att sekretariatet har styrelsens mandat att driva linjen att en större del av de insamlingskostnader som kan kopplas till medlemsvärvning skall kunna betraktas som ändamålskostnader.”

  Shirin Heidari vill göra ett tillägg under § 75, angående en eventuell resolution till ICM beträffande abort. Under den andra beslutssatsen skall ett tillägg göras så att ordalydelsen blir:

  att skriva den aktuella resolutionen även om den italienska sektionen drar tillbaka sitt initiativ, förutsatt att årsmötet 2007 vidhåller sin nuvarande position i frågan.

  Beslut

  att med dessa ändringar förklara protokollet justerat och lägga det till handlingarna.


  § 82 Utvärdering av styrelsemötet den 29 oktober 2006
  Den skriftliga sammanställningen av utvärderingen från styrelsemötet är något försenad och Lisa Moraeus föredrar därför muntligen. Omdömena är överlag mycket positiva med en viss fortsatt irritation över att frågor inte bereds tillräckligt i styrelseforumet. Den skriftliga sammanställningen kommer att läggas ut i styrelseforumet under vecka 49.


  § 83 Rapport om per capsulambeslut

  Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

  1 dec 2006
  att per den 1 december föreslå Gabi Björsson och Stefan Johansson till ordföranden för årsmötet i Linköping 2007.

  Christine Pamp tillägger att beslutstiden i styrelseforumet gärna får bli kortare i framtiden.


  § 84 Rapport från sekretariatet

  Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten:

  Elisabeth Löfgren har varit i Sollefteå och deltagit i ett välbesökt MR-seminarium om Ryssland.

  Carl Söderbergh har varit i Budapest med en delegation som bekräftat Ungerns strukturstatus. Detta är viktigt eftersom även strukturer har rösträtt på ICM (en röst/struktur). Carl Söderbergh har även varit i London på ett Steering Committee Meeting. Vidare publiceras annonsen för rekrytering av en ny Generalsekreterare i Dagens Nyheter den 23/11.

  Lansering av kampanjen för "Human Dignity" har återigen flyttats och nytt datum är den 10 dec 2008.

  SFI håller presskonferens den 15 dec och för Amnestys del ser det bra ut beträffande insamling- och administrationskostnader men något sämre vad gäller ändamålskostnaderna. Det senare beror främst på ett sent inkommet arv och på låg budgetering av Humanfonden.

  Fundraisingteamet meddelar att man fr.o.m. den 1/1 2007 ändrar sättet att mäta nycketal enligt de definitioner som togs fram till handlingsplanen. I princip innebär detta att sättet att mäta har anpassats till att vi har fler och fler på autogiro. Den officella medlemssiffran för 2006 mäts dock som vanligt 31/12 2006.


  § 85 Rapport från styrelsemedlemmar

  Styrelsens ledamöter rapporterar om det löpande arbetet sedan förra styrelsemötet.

  Christine Pamp väcker frågan om huruvida styrelsen är nöjd med den nuvarande formen att arbeta i strategigrupper. Johan Bäck menar att de enskilda ledamöterna bör få ett större personligt ansvar eftersom han upplever att detta i viss mån inte fungerar i dagsläget. Christine Pamp föreslår en tydligare ansvarsfördelning inom grupperna för att motverka detta. Övriga ledamöter förefaller nöjda med arbetsformen.

  Vidare diskuteras hur styrelsens kontakt med distrikten fungerar och det framgår att det inom styrelsen råder delade meningar beträffande den önskvärda intensiteten i denna kontakt. Någon tycker att ett besök per termin är rimligt medan en annan ledamöt menar att det är tillräckligt att distriktet vet om vem som är deras kontaktperson i styrelsen. Lisa Moraeus tar upp att hon är ansvarig för två mycket välfungerande distrikt och att man möjligen skulle kunna tänka sig en omfördelning. Christine Pamp menar att det står ledamöterna fritt att byta distrikt med varandra så länge de meddelar detta till övriga styrelsen.


  § 86 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

  Carl Söderbergh rapporterar från AIK:

  Läget i AIK har inte förändrats nämnvärt sedan mötet den 29 oktober. Under styrelsens utbildningsdag den 3 december kommer man tillsammans med AIK att diskutera dess roll under de närmaste åren.


  § 87 Rapport från Amnestyfonden

  Åsa Vinge rapporterar från Amnestyfonden:

  Amnestyfondens styrelse har skickat in ett underlag till sektionsstyrelsen som behandlas under § 92.


  § 88 Budget 2006

  Ekonomisk rapport oktober 2006

  Jörgen Persson föredrar utifrån den ekonomiska rapporten för sektionen t o m oktober 2006.

  Oktober månads intäkter uppgår till 3 102 tkr vilket kan jämföras med 2 577 tkr 2005 (+525 tkr).
  På intäktssidan kan det även noteras att ”Gåvor via autogiro” har ökat med 50 procent jämfört med föregående år. Den beräknade utdelningen från Humanfonden har ökat något jämfört med september 2006.

  De sammalagda intäkterna januari – oktober 2006 uppgår till 34 246 tkr mot 28 794 tkr 2005 (+5 464 tkr). Intäkterna från hel- och delbetalande överensstämmer med prognosen, men ligger under budget. Även medlemsskap via autogiro kommer att hamna nära prognos men under budget. Intäktsgruppen ”Försäljning” går bättre än budgeterat då fler annonsbilagor i AP sålts än beräknat. Vad gäller intäktsgruppen ”Gåvor & bidrag” ser vi ett bättre resultat (+4 086 tkr) än för 2005, vilket delvis kan förklaras med bidrag från Allmänna arvsfonden. Främst är det dock ”Gåvor via autogiro” som går bättre (+3 515 tkr) och detta viktiga intäktsslag ser också ut att klara helårsprognosen. Intäkter från testamenten har redan i det närmaste nått prognosen och budgeten. Den tänkta Humanfondsutdelningen överstiger årsprognosen med 500 tkr.

  Sammanfattningsvis ser det ut om att helårsprognosen, som visade på ett bättre resultat än budget, kommer att hålla. Det finns därför ingenting i den föreliggande rapporten som talar emot ett extra bidrag till IS under 2006 och det finns heller inget hinder för att den disponibla budgetdecemberdelen 2007 kan antas.

  Beslut

  att lägga den ekonomiska rapporten för sektionen t o m oktober 2006 till handlingarna.


  Extra bidrag till det internationella sekretariatet

  Carl Söderbergh har träffat Martin Clark som arbetar med projektet Individuals at Risk på IS och kan meddela att de hoppas lägga ut de 50 första fallen före årsskiftet och 150 fall innan mars 2008. Man beräknar att det fattas ungefär 180 000 pund för att genomföra projektet och pengarna är bland annat tänkta att användas till att anställa en kampanjsamordnare; en person som kan arbeta med att utveckla policies kring etiska överväganden samt en person som kan utveckla samarbetet med före detta fångar och de nationella sektionerna. Vidare vill man göra översättningar till franska och spanska, bearbeta hemsidan och utveckla samarbetet med regionprogrammen. Bidraget från den svenska sektionen kommer i sin helhet att behövas till detta projekt. Bland andra sektioner som bidrar med ekonomiska resurser återfinns USA och Nederländerna.

  Sune Montán uttrycker oro över att projektet blivit försenat och menar att den svenska sektionen bör avsätta pengarna mot att vi får en garanti från IS om att tidsplanen framöver skall hållas. Övriga ledamöter håller med om att vi bör vara tydliga med att bidraget är villkorat, men poängterar att detta skall förmedlas i en positiv anda.

  Beslut

  att den svenska sektionen betalar ut 1,4 miljoner som stöd till projektet Individuals at Risk. Den exakta summan kan komma att justeras i samråd med sektionens kassör.

  Beslut

  att tillsammans med pengarna skicka ett följebrev där den svenska sektionen ber om en projektplan med tidsangivelser.


  § 89 Beslut om budget 2007

  Utvärdering och protokoll från budgetmötet 2006

  Jörgen Persson föredrar utifrån sammanställningen av utvärderingarna från sektionens budgetmöte 2006. Han konstaterar att omdömena liksom föregående år överlag är positiva.

  Madelaine Seidlitz meddelar att personalen på sekretariatet haft en diskussion kring budgetmötets roll och man menar att medlemmarna bör ha möjlighet att i ett tidigare skede ge sina synpunkter på sektionens verksamhet och budget, eftersom deltagande på budgetmötet i praktiken innebär ett skenbart inflytande över sektionens budgetarbete. Ett förslag är att låta detta komma upp som en punkt på antingen årsmötet eller aktivistseminariet, och därmed tidigare under året.

  Styrelsen är överlag positiv till ett inslag om sektionens budget på aktivistseminariet. Åsa Vinge påpekar att det finns ett demokratiskt problem i att lägga vikt vid budgetsynpunkter som framförs på ett möte som inte aviseras som ett budgetmöte.

  Beslut

  att uppdra åt strategigrupp III att hålla frågan om medlemmarnas delaktighet i sektionens budgetarbete levande och återkomma med ett underlag till styrelsens junimöte 2007.

  Beslut

  att lägga protokollet från sektionens budgetmöte 2006 till handlingarna.

  Beslut

  att rikta ett varmt tack till David Langlet för ett gott ordförandeskap på sektionens budgetmöte 2006.


  Förslag till budget 2007

  Jörgen Person inleder denna punkt. Sekretariatets förslag till budget har fått vissa ändringar sedan styrelsens möte den 29 oktober och dessa ändringar finns redovisade i bilaga 6 i underlaget ”Förslag till budget: Bilaga 1-7”. Ändringarna härrör dels från styrelsebeslut vid oktobermötet och dels från sekretariatets egna överväganden. De senare inkluderar bland annat ökade resurser till en sommarkampanj, stöd till aktivism, en projekttjänst för en assistent till den nya generalsekreteraren och medel för ett internt informationsprojekt. Den efterfrågade kopplingen till etappmålen återfinns i bilaga 7. Beträffande våra SFI-siffror så ser dessa bättre ut än föregående år och de kan eventuellt komma att bli ännu bättre till årets slut. Dan Grundin kommenterar att en förklaring till siffrorna är att Humanfonden alltid budgeterats lågt och att detta möjligen bör omvärderas i framtiden.

  Christine Pamp initierar en diskussion det utökade tjänsteutrymmet i budgeten och menar att det på lång sikt innebär stora kostnader för organisationen. Hon vill inte hamna i en situation där vi ständigt utökar och sedan blir tvungna att dra ned på personal. Carl Söderbergh replikerar att nya tjänster är nödvändiga för ny verksamhet och att han ändå uppfattar den aktuella ökningen av tjänsteutrymme som relativt begränsad. Jörgen Qwist tillägger att det inte behöver vara ett problem att i ett senare skede dra ned på personal om det skulle bli nödvändigt.

  Face-to-face
  Christine Pamp vill ha styrelsens syn på face-to-face som fundraising- och aktivistverksamhet.
  Åsa Vinge har uppfattningen att face-to-face i mindre städer även syftar till att öka antalet aktiva. Christine Pamp förtydligar att värvarna på stan inte ska rekrytera aktiva medlemmar, men att de aktuella distrikten genom face-to-face hoppas kunna öka antalet medlemmar att rekrytera aktiva bland. Anna Nilsdotter anser att man bör undersöka potentialen i att värva aktiva medlemmar bland de som värvats in via face-to-face. Shirin Heidari menar att det i första hand är distriktens ansvar att försöka få de nyrekryterade medlemmarna att bli aktiva.

  Jörgen Qwist informerar styrelsen att det pågår en diskussion om hur stor andel av face-to-face som ska kunna räknas som ändamålskostnad, eftersom en del av verksamheten innebär information om mänskliga rättigheter. I övrigt utgår han från att sekretariatet tar hand om de eventuella synergieffekter mellan face-to-face och aktivism som kan finnas.

  Christine Pamp sammanfattar diskussionen genom att konstatera att det finns olika synpunkter i frågan inom styrelsen.

  Beslut

  att uppdra åt Sune Montán och strategigrupp 3 att för styrelsens del avsluta diskussionen om face-to-face som fundraising- och aktivistverksamhet

  Projekttjänst ABG
  Carl Söderbergh redogör för underlaget från ABG. Madelaine Seidlitz framför personalens synpunkt att det är märkligt att visst tjänsteutrymme på sekretariatet är kopplat till en specialgrupps förmåga att samla in pengar i Amnestys namn. Andrea Bodekull menar att ABG har en så speciell ställning att den inte kan betraktas som en "vanlig" specialgrupp. Jörgen Qwist meddelar att styrelsen på sikt avser att integrera ABGs arbete i sektionens ekonomi och verksamhet.

  Beslut

  att ABG:s projekttjänst övergår till en tillsvidareanställning fr o m 2007.

  Beslut

  att anta budgeten för 2007

  att uppdra åt strategigrupp III att kommunicera budgetförslaget till medlemmarna via ”Styrelsens hörna”.


  § 90 Årsmötet 2007
  Rapport från uppdragsgrupp: Årsmötets innehåll och form

  Sune Montán föredrar utifrån rapporten ”Årsmötets innehåll och form” och konstaterar att uppdragsgruppens rekommendationer för sektionens årsmöten kan sammanfattas med orden ”mer mänskliga rättigheter, mer nätverkande och mer demokrati”. Rapporten avslutas med ett antal beslutssatser och utifrån dessa har sekretariatet skrivit ett underlag med förslag på lämpliga åtgärder. Diskussion sker i styrelsen.

  Christine Pamp menar med avseende på förslaget om att genomföra styrelseval med hjälp av internet att de demokratiska aspekterna är viktigare än de tekniska och att styrelsen därför bör tillsätta en uppdragsgrupp för detta ändamål. Dan Grundin invänder att det kan finnas betydande tekniska svårigheter med förslaget och att sekretariatet därför bör utreda denna aspekt innan en uppdragsgrupp tillsätts. Christine Pamp hävdar dock att det förefaller meningslöst att titta på de tekniska förutsättningarna innan det är utrett att internetval är demokratiskt önskvärt och förordar därför en uppdragsgrupp.

  Beträffande förslaget om ett kontaktverkarsystem delar flera styrelseledamöter sekretariatets uppfattning om att detta blir problematiskt att genomföra. Man föreslår istället att erfarna årsmötesdeltagare kontaktas i förväg och kan vara tillgängliga för frågor och liknande under mötet. Ett sådant system skulle enligt styrelsen kunna betraktas som ett steg på vägen mot ett mer utvecklat kontaktverkarsystem.

Styrelsen enas om att anta uppdragsgruppens förslag med följande markerade förändringar:

att styrelsen antar det som anförs ovan om övergripande mål med årsmötet.
  att styrelsen om möjligt fattar beslut om platsen för nästkommande årsmöte/MR-konferens på styrelsemötet före det aktuella årsmötet.

  att distrikten uppmanas att förankra årsmötesbeslut genom att bland annat inkomma med skriftliga yttranden över motioner och förslag.

  att styrelsen tillsätter en uppdragsgrupp för att utreda den demokratiska möjligheten att genomföra styrelsevalen med hjälp av internet

  att sekretariatet får i uppdrag att i välkomstpaketet till nya medlemmar skicka med en inbjudan till årsmötet och att till dem som blivit medlemmar efter årsmötet, skicka en sammanfattning av de beslut som fattats informera nya medlemmar om årsmötet.

  att sekretariatet får i uppdrag att ta fram en lättillgänglig beskrivning av de beslut som fattats vid respektive årsmöte, och att denna beskrivning görs tillgänglig för medlemmarna inom rimlig tid efter årsmötet.

  att styrelsen ställer sig positiv till tanken om att på sikt införa ett kontaktverkarsystem eller liknande och förordar som ett första steg att erfarna medlemmar kontaktas för att kunna finnas tillgängliga under årsmötet. A tt uppdra åt sekretariatet att inför årsmötet 2007 införa ett kontaktverkarsystem i enlighet med denna rapports anda.

  Att betrakta som redan åtgärdat:

  att uppdra åt sekretariatet och arrangörerna att till årsmötet 2007 genomföra punkterna under "Amnestyåret 2007" i förslaget till dagordning vid ett påverkanstorg i enlighet med denna rapports anda.

  att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med föreslagna årsmötesfunktionärer se över återkommande årsmötesdokument vad gäller t ex behandlingen av motioner

  att årsmötets behandling av motioner och förslag inleds på ett påverkanstorg.

  att det på hemsidan inom rimlig tid några månader före årsmötet upprättas en portal för presentation och diskussion av motioner och förslag samt presentation av nominerade till olika val.

  Beslut
  att med de förändringar som fastslagits ovan anta uppdragsgruppens förslag.

  Beslut
  att rikta ett stort tack till uppdragsgruppen för ett väl utfört arbete.


  Inför årsmötet 2007
  Styrelsen skall fatta beslut om dagordning inför årsmötet 2007 och viss diskussion gällande beredning av beslut har förts i styrelseforumet. Den allmänna uppfattningen i styrelsen är att det lämpliga är att både ha beredningsgrupper och påverkanstorg. Dan Grundin påpekar att ett årsmöte på två dagar inte medger ett sådant upplägg rent tidsmässigt, eftersom de ansvariga för respektive påverkanspunkt inte har tid till dokumentation inför beredningsgrupperna. Styrelsen vidhåller dock sin ståndpunkt och Christine Pamp föreslår en förändring i schemat den aktuella dagen som ger något längre tidsrymd mellan påverkanstorg och beredningsgrupper.

  Beslut
  att årsmötets behandling av motioner och förslag sker genom både påverkanstorg och beredningsgrupper.

  att med ovanstående ändring anta sekretariatets förslag till dagordning inför årsmötet 2007.


  §91 Rapport från uppdragsgrupp

  Linus Kyrklund från den aktuella uppdragsgruppen hälsas välkommen och föredrar kort om tankarna bakom rapporten ”Förslag till utformning av en ombudsmannafunktion inom Svenska Amnesty”, varefter diskussion sker i styrelsen.

  Styrelsen diskuterar hur en sådan ombudsman bör väljas och Lisa Moraeus påpekar att årsmötesbeslutet från 2005 anger att valberedningen skall lägga förslag, dvs att ombudsmannen skall väljas av årsmötet. Vad gäller rekrytering anser flera ledamöter att personen bör komma utifrån för att garantera objektiviteten. Linus Kyrklund menar att personen bör rekryteras uteslutande på basis av formella kvalifikationer och det bör handla om en jurist som är kunnig i arbetsrätt och diskrimineringsrätt.

  Vidare kretsar diskussionen kring omfattningen och innehåll för denna klagomålshantering och flera ledamöter uttrycker tvekan inför att ägna den stora personella resurser. Linus Kyrklund menar att omfattningen bör bestämmas utifrån det antal ärenden som inkommer, men tillägger också att uppdragsgruppens förslag främst skall betraktas som en yttre struktur för hur ärenden skall behandlas. Jörgen Qwist föreslår att de arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till den juridiska klagomålshanteringen skulle kunna ligga på den projekttjänst för mångfald som beslutats om i budgeten för 2007. Om detta förslag råder det dock delade meningar i styrelsen.

  Christine Pamp menar att det juridiskt avancerade språket i rapporten gör att den i sin nuvarande form inte kan läggas fram för årsmötet och Lisa Moraeus föreslår att styrelsen ber sekretariatet att tillsammans med en strategigrupp arbeta vidare med frågan inför årsmötet 2007.

  Beslut

  att tacka uppdragsgruppen för en välskriven rapport.

  att uppdra åt strategigrupp I att tillsammans med sekretariatet och med hjälp av uppdragsgruppen komma med ett förslag till styrelsens januarimöte med avseende på hur vi kan återkomma med rapporten till årsmötet 2007.

  att uppdra åt valberedningens kontaktpersonen att meddela att valberedningen kan komma att behöva utse en person till den aktuella posten.


  § 92 Inför ICM

  Ida Burlin konstaterar att styrelsen i oktober fattat beslut om att skriva en resolution om abort tillsammans med den italienska sektionen. Vidare föreslår Ida Burlin att man tar ett varv i styrelsen om förslag till tänkbara resolutioner.

  De förslag som framkommer gäller ämnena mångfald; granskning och beslutsfattande inom Amnesty internationellt; val av ordförande till IEC; Beredning respektive begränsning av ISP; mått på aktivism och omsättning aktivister; sammanfattning av ICM-dokument samt ökad demokrati för mindre sektioner i samband med ICM.

  Samtliga styrelsemedlemmar får kommentera förslagen och meddela vilka de vill ställa sig bakom, vilket noteras och sammanräknas. Utifrån detta beslutar styrelsen om utformning av resolutionsförslag.

  Beslut

  att inför ICM 2007 utforma resolutionsförslag kring följande teman:
  - Abort
  - Mångfald (Christine Pamp)
  - Begränsning av ISP (Sune Montán och Åsa Vinge)
  - Mer demokrati för mindre sektioner/Sammanfattning av ICM-dokument (Ida Burlin och Madelaine Seidlitz)
  att inför ICM 2007 undersöka en eventuell utformning av resolutionsförslag kring följande teman:
  -Granskning och beslutsfattande (Christine Pamp)
  -Aktivism (Anna Nilsdotter)

  att senast den 15 december presentera förslag kring ovanstående i styrelseforumet.


  Delegat från svenska Amnestyfonden

  Åsa Vinge föredrar. Svenska Amnestyfonden har inkommit med en förfrågan om att utöver de sju nuvarande delegaterna ha med en fondrepresentant i den svenska sektionens delegation till ICM. Kostnaden för denna extra delegat skulle enligt förslaget ligga på Amnestyfonden. Diskussion följer i styrelsen.

  Man understryker att delegationen bör åka som en samlad grupp och att alla delegater bör delta i förberedelsearbetet. Lisa Moraeus menar att en representant från Amnestyfonden visserligen är relevant om det på ICM skulle komma upp frågor som rör bistånd, men undrar varför kvinnorättsgruppen i sådant fall inte hade någon representant på ICM 2005 då man diskuterade abort. Christine Pamp menar att hon som ordförande tar hänsyn till flera olika aspekter när hon föreslår delegation till ICM, varav en är vilka frågor som kommer upp på det aktuella mötet. Dock bör generalsekreterare, ordförande och kassör alltid ingå i delegationen. Hon understryker att man inte skall kunna ”köpa sig” en plats till det internationella rådsmötet.

  Styrelsen poängterar att den svenska sektionen bör utveckla sitt samarbete med Amnestyfonden, men att det inte nödvändigtvis måste ske genom ICM-delegationen.

  Beslut

  att sektionsstyrelsen per brev tackar Amnestyfonden för deras förfrågan och meddelar att man kommer att ta hänsyn till den kompetens det finns behov av när man utser delegationen till ICM.

  Beslut
  att uppdra åt Christine Pamp och Åsa Vinge att besvara brevet från Amnestyfonden.


  § 93 Övriga frågor

  Inför januarimötet
  Lisa Moraeus meddelar att styrelsen fått inbjudningar med avseende på det utlokaliserade januarimötet från distrikten Skåne-Blekinge, Värmland-Dalsland, Örebro och Östergötland. Efter diskussion i strategigrupp 1 har man enats om att det mest lämpliga är att förlägga mötet till Örebro.

  Beslut
  att förlägga styrelsens januarimöte 2007 till Örebro.

  Beslut
  att uppdra åt strategigrupp I att i uppmuntrande och tacksam ton besvara de inbjudningar styrelsen tackar nej till.

  Beslut
  att i dialog med örebrodistriktet planera den aktuella diskussionspunkten inför styrelsens januarimöte 2007.


  Förslag från Amnestys HBT- grupp
  Amnestys specialgrupp för frågor som rör homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter har inkommit med ett brev till styrelsen. Det gäller planerna på att arrangera ett intersektionellt möte för HBT-specialgrupper från övriga europeiska sektioner i samband med Europride i Stockholm sommaren 2008. Man presenterar en preliminär projektplan och hoppas kunna få styrelsens gillande samt att utreda förutsättningarna för ett ekonomiskt bidrag från sektionen.

  Styrelsen är mycket positiv till initiativet och menar att den goda framförhållningen gör att sektionen kommer att kunna bidra med ekonomiska medel och personalresurser. Man hänvisar i diskussionen till etappmål 5.7 om ett ”aktivt och synligt Amnesty med mångfald”.

  Beslut
  att ställa sig positiv till HBT-gruppens förslag och att utlova ett ekonomiskt bidrag från sektionen.

  Beslut
  att uppdra åt strategigrupp 2 att svara på brevet från HBT-gruppen.

  ICM-forum
  Christine Pamp väcker frågan om när ICM-forum kommer att ligga ute och sekretariatet meddelar att sidan kommer att ligga ute som länk från den externa hemsidan i början av följande vecka. Johan Bäck skriver en text till Grupptrycket om forumet och ledamöterna kontaktar sina distrikt angående synpunkter inför ICM.

  Utvärdering av styrelsemötet
  Styrelsen genomför en skriftlig utvärdering av styrelsemötet.


  § 94 Mötet avslutas

  Ida Burlin avslutar mötet.
  Christine Pamp Ida Burlin,
  Mötesordförande Mötesordförande
  Kristina Lindquist Johan Bäck
  Sekreterare Justerare