Utvärdering av budgetmötet 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2006

[Utvrdering av budgetmtet 2006 distrikt och vriga.doc]


UTVÄRDERING AV BUDGETMÖTET – distrikt och övriga


Budgetmötet 2006 - enkät till deltagarna

Utvärderingen avser distriktsrepresentanter, fonden, specialgrupper och medlemmar.

På mötet närvarade sammanlagt 32 personer, (26) föregående års siffra inom parantes.

- Totalt var 10 distrikt (7) representerade med sammanlagt 12 representanter (9).
- 6 personer (6) från HBT, AMD och andra grupper.
- 2 personer (1) från Granskningskommittén vilka dubblerade som distriktsrepresentanter.
- 1 person (1) från Amnestyfonden.
- 8 personer (4) från styrelsen.
- Sex (5) från sekretariatet.


1.
Helt rätt
Mer rätt än fel
Mer fel än rätt
Helt fel
A. Mötet som helhet har varit mycket lyckat
11
4
B. Innehåll och uppläggning har varit väl anpassade till mötets innehåll och syfte.
10
6
1
C. Jag har haft möjlighet att påverka budgetförslaget.
4
10
1

1

Helt rätt Mer rätt än fel Mer fel än rätt Helt fel
2. Hur uppfattar du det material du fått inför budgetmötet?
A. Relevant för mötet 11 6
B. Lättförståligt 4 12 2
C. Alltför detaljerat 6 8 3
3. Hur uppfattar du de genomgångar som hållits i samband med mötet?

3. Hur uppfattar du de genomgångar som hållits i samband med mötet? Helt rätt Mer rätt än fel Mer fel än rätt Helt fel
A. Relevanta för mötet
15
2
B. Lättförståliga
10
4
C. För korta 1
6
7
1


4. Är det någon information du saknat (skriftligt eller muntligt)? I så fall vilken?
Nej 3
Lite svårt att förstå sambandet mellan kostnader och verksamhet.
Budget för 2005, 2006.
Vilka delar av budgeten faller idag under ändamålskostnader? Vad räknas som administration?
Hade velat ha mer muntlig information om 2007 års budget.

5. Vad tyckte du om gruppdiskussionen? (Innehåll, tidsram etc)
Svåra men relevanta frågor.
Lagom med tid. 2
Intressant och givande 2.
Bra 7.
OK.
För lite tid 8.
För många detaljerade förutsättningar.
Bra diskussion, kanske utifrån att förutsättningarna var ganska lösa.
David gjorde ett bra jobb med att sammanfatta och hålla tider.
Diskussionen blev lite utdragen ibland kring ämne som inte var aktuellt – att AI ska förlora sitt 90-konto.
Mer tid i plenum.
Bra att den stora gruppen delades in i två.
Konkret och strukturerad diskussion.
4 grupper är förmodligen för mycket för antalet deltagare.
Bakgrund och information i förväg hade varit bra.

6. Hur kan vi få fler att delta i diskussionerna om sektionens budget?
Deltagarna får under året göra reklam för denna typ av möte.
Fortsätt på den inslagna vägen.
Puffa för det genom att påpeka att det handlar mer om långsiktig planering än om budgeten i sig.
Att marknadsföra att budgetmötet inte innebär att diskutera budgeten i detalj siffermässigt.
Förhandsinformation.
Att ha det ihop med DO-mötet är en bra idé.
Forum på nätet inför? Och att deras inriktning påverkar gruppdiskussionerna.
Mer info i exempelvis AP.

7. Tre av mina mest positiva synpunkter på mötet:
Bra åtskillnad mellan tekniska och ”luddiga” frågeställningar.
Möjlighet att träffa andra AI-intresserade 5.
Intressant & idéväckande.
Intressanta diskussioner.
Bra för egna engagemanget att vara med och ha inflytande.
Öppen och lättsam stämning 3.
Reell möjlighet att påverka 2.
Fördjupad kunskap.
Bra diskussioner om att växa.
Deltagarna.
Diskussionen 3
Engagemang i gruppdiskussionerna.
Att det varit konkret.
Att vi vågar fråga och ifrågasätta.
Bra uppslutning 2.
Strukturerat.
Nya kontakter.
Lagom blandning av formalia och diskussion.
Jättefin lokal.

8. Förslag till förbättringar av budgetmötet.
För tight tidsram, mer tid för presentation av budgeten.
Mer tid för gruppdiskussioner.
Bakgrund och information om diskussionspunkterna.
Styrelsen bör kanske ransonera hur mycket de talar i diskussionerna – nu tar de lätt över.
Lite skakigt rent formellt delvis – svårt att veta vad diskussionerna mynnade ut i(men sammanfattades bra av mötesordförande).
Större möjlighet att kunna lämna budgetrekommendationer annars känns det ganska meningslöst att offra tid på budgetmötet, m a o mindre styrning ”uppifrån”.


[Utvrdering av budgetmtet 2006 styrelse och sekretariat.doc]


UTVÄRDERING AV BUDGETMÖTET- Styrelse och sekretariat


Budgetmötet 2006 - enkät till deltagarna

Utvärderingen avser distriktsrepresentanter, fonden, specialgrupper och medlemmar.

På mötet närvarade sammanlagt 32 personer, (26) föregående års siffra inom parantes.

- Totalt var 10 distrikt (7) representerade med sammanlagt 12 representanter (9).
- 6 personer (6) från HBT, AMD och andra grupper.
- 2 personer (1) från Granskningskommittén vilka dubblerade som distriktsrepresentanter.
- 1 person (1) från Amnestyfonden.
- 8 personer (4) från styrelsen.
- Sex (5) från sekretariatet.


1.
Helt rätt
Mer rätt än fel
Mer fel än rätt
Helt fel
A. Mötet som helhet har varit mycket lyckat
7
3
B. Innehåll och uppläggning har varit väl anpassade till mötets innehåll och syfte.
4
4
2
C. Jag har haft möjlighet att påverka budgetförslaget.
6
2
2. Hur uppfattar du det material du fått inför budgetmötet? Helt rätt Mer rätt än fel Mer fel än rätt Helt fel
A. Relevant för mötet 8 2
B. Lättförståligt 5 4
C. Alltför detaljerat 1 2 43. Hur uppfattar du de genomgångar som hållits i samband med mötet?

3. Hur uppfattar du de genomgångar som hållits i samband med mötet?
Helt rätt
Mer rätt än fel Mer fel än rätt Helt fel
A. Relevanta för mötet
8
2
B. Lättförståliga
5
4
C. För korta
5
3
14. Är det någon information du saknat (skriftligt eller muntligt)? I så fall vilken?
Diskussionsfrågorna.
Etappmålen 2007-2008 borde ha länkats som ”officiella” budgetunderlag.
Det dök upp ett förslag om mångfaldssamordnare utanför budgetförslaget, varför fanns inte fler alternativ att ta ställning till?
Nej 2.
Det är svårt att se prioriteringar. T ex hur m

5. Vad tyckte du om gruppdiskussionen? (Innehåll, tidsram etc)
Bra 3.
OK
Lite väl kort, berodde mest på tidsbrist.
Lagom långa.


6. Hur kan vi få fler att delta i diskussionerna om sektionens budget?
Knyta an till verksamheten i allt högre grad.
Formulera alternativ, nu fanns bare ett förslag, fler förslag har diskuterats i styrelsen.
Välkomna förslag från medlemmar.
Skicka ut en lista på konkreta frågar av karaktären ”Ska vi göra x eller y”.
Mer engagemang i distrikten innan mötet.
Möjlighet att lämna förslag redan på budgetmöteshemsidan.
Presentation av intressanta frågor på budgetmöteshemsidan.
Möjligen att från sekretariatets sida ringa runt till distrikten och bjuda in folk personligen. Men är det värt att lägga personalresurser på det?


7. Tre av mina mest positiva synpunkter på mötet:
Intressantare än vanligt.
Dynamiskt.
Hög delaktighet.
Sakfrågor ej bara siffror.
Lagom långt 2.
Väl avvägda föredrag.
Högt i tak.
Öppen stämning och konstruktiv.
Bra höjd på principiella frågor.
Trevlig stämning.
Relativt många deltagare.
Bra mix av information och diskussion.
Bra stämning.
Bra diskussioner.
Roliga människor.
Bra att alla kom till tals.
Lättförstålig.
Bra tidsram.
Bra fokus på verksamheten och inte det tekniska.

8. Förslag till förbättringar av budgetmötet.
Jobba tydligare med ”listor”.
Vad prioriterar jag högst? Våga lyfta tydligare att det är prioriteringar, våga väga ”hellre x än y”.
Materialet inför mötet kan fortfarande göras mer pedagogiskt.
Svårt få översikt över vilka kärnfrågorna kommer att vara.
Diskussionsfrågorna presenteras som ett underlag före mötet.
Diskussionsfrågorna var bra det här mötet och det är viktigt att de fortsätter hålla en hög standard.
Styrelsen (som nästan alltid var i majoritet) bör inte lägga fram så starka och gemensamma åsikter. Det är nog svårt för mindre erfarna deltagare att våga lägga fram en motsatt åsikt. Samma sak gäller självklart sekretariatet.
Jag vill gärna ha en diskussion kring hur mycket vikt man kan lägga vid ett budgetmöte med ganska få deltagare. Om budgetmötet, som egentligen inte har någon egentlig demokratisk position, t ex yrkar på en "pensionärssatsning" som inte har något stöd i sektionens handlingsplan - ska styrelsen verkligen köra över tidigare beslut för att tillgodose budgetmötets alla åsikter?