Möte med sektionens styrelse 16 oktober 2004 Protokoll från 1-2 oktober 2004PROTOKOLL NR 4/2004/2005

Möte med sektionens styrelse den 16 oktober 2004

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, mötesordförande § 63-72
Ida Burlin X
Jeanette Irekvist X
Anja Melin X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, § 69-79, mötesordförande § 73-79
Sara Ångström X, § 72-75
Magnus Öhman X
Suppleanter
Shirin Heidari X
Erik Jennische X
Madelaine Seidlitz X
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
X, § 69-79
X
X, sekreterare
Övriga
Miriam Isaksson X, § 72-75
Jörgen Persson X, § 73-75
§ 63 Mötet öppnas

Magnus Brattgård förklarar mötet öppnat.


§ 64 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Erik Jennische till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 65 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut

att utse Magnus Öhman till ordförandereserv för nästa möte.


§ 66 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 67 Ojusterat protokoll från möte med sektionens styrelse den 25-26 september 2004

Styrelsen går igenom det ojusterade protokollet från septembermötet och konstaterar att två paragrafer behöver justeras; § 49 respektive § 55.

Under § 49 "Beslut Handlingsplan 2004-2010" ska Erik Jennische inkluderas i den arbetsgrupp som vid junimötet uppdrogs att skriva om bakgrundsavsnittet i handlingsplanen i enlighet med årsmötesbeslutet.

Under § 55 "Styrelsens vision och mission" vill styrelsen att diskussionen som fördes bör återges tydligare. Det ska framgå i protokollet att styrelsen enades om två viktiga målsättningar i sitt arbete; att stärka aktivismen och att öka mångfalden inom organisationen.

Beslut

att med dessa justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§ 68 Utvärdering av styrelsemötet den 25-26 september 2004

Christine Pamp sammanfattar ledamöternas synpunkter från föregående möte.

Beslut

att lägga utvärderingen av styrelsemötet den 25-26 september 2004 till handlingarna.


§ 69 Rapport om per capsulambeslut

Christine Pamp redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

7 oktober 2004
att anta direktiven för uppdragsgruppen 'ungdomsrådets roll'.


§ 70 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh rapporterar följande:

Under året har hittills 27 stycken nya Amnestygrupper bildats.

Det råder febril aktivitet runt om i landet när det gäller SVAW-kampanjen. Bland annat planeras ett samarbete mellan Amnesty och Djurgården/Älvsjös damfotbollslag i samband med en match på Stockholm Stadion den 24 oktober. Mer information om planerade SVAW-aktiviteter finns på hemsidan.

Insamlingstävlingen Universitetskampen kommer att genomföras den 10 december på Mänskliga rättigheters dag. Hittills har fyra 'Amnesty-lag' anmält sig: Karlstad, Umeå, Uppsala och Lund.

Halmstadgrupperna har nyligen inkommit med en mycket generös gåva till sektionen om hela 600 tkr. Pengarna kommer från försäljning vid secondhandverksamheten Byring & Bråte.

Carl Söderbergh blev tillfrågad av statsrådet Mona Sahlin i föreberedandet av ett tal som hon höll i New York angående kvinnors mänskliga rättigheter.

Shirin Ebadi, som erhöll Nobels fredspris 2003, har nyligen besökt sekretariatet. Seminariet var välbesökt och mycket lyckat.

Den 22 oktober kommer två 'dödsstraffs-besök' att äga rum på sekretariatet. Det gäller två kvinnor från Uzbekistan som arbetar mot dödsstraffet och tre tidigare fångar från Pennsylvania, USA, som har suttit på death row innan de släpptes efter att bevis hade framkommit om att de var oskyldiga. Besöken kommer att genomföras i samarbete med Amnestys aktionsgrupp mot tortyr (AMD).

När det gäller media deltog Amnestys flyktinghandläggare i en debatt i Ekot i P1 i tillsammans med migrationsminister Barbro Holmberg angående de diskussioner som förs inom EU om att upprätta en lista över säkra ursprungsländer. Vidare medverkade Amnesty i ett nyhetsinslag i Aktuellt i SVT om flyktingsituationen i Libyen, i nyhetsinslag i SVT och TV4 angående Nobels fredspristagare 2004, samt angående Mordechai Vanunu som tidigare suttit fängslad efter avslöjanden om Israels kärnvapen och som nu söker asyl i Sverige. Amnestys pressekretare kommer också att vara med i TV4:s Kalla Fakta i ett inslag om Kina.


§ 71 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Carl Söderbergh rapporterar om att AIK arbetar vidare med underlaget om militära interventioner. Underlaget ska vara klart innan det internationella Amnestymötet om våld och humanitära interventioner äger rum i november i Amsterdam.

Vidare redogör Carl Söderbergh och Christine Pamp om att den svenska sektionen ingår i en internationell beredningsgrupp inom Amnesty som arbetar med beslutsfattande och ledarskap.

Carl Söderbergh redogör för de diskussioner som förts inom den internationella styrelsen angående planering av en ESK-kampanj 2006 eller 2007, där inriktningen till en början föreslås vara intern och av utbildningskaraktär.


§ 72 Fundraisingstrategi 2004-2010

Sara Ångström och Miriam Isaksson från fundraisingteamet presenterar sekretariatets förslag till fundraisingstrategi för perioden 2004-2010 som syftar till att uppfylla de tillväxtmål som ryms i sektionens handlingsplan för samma period.

Kopplat till punkten finns också ett underlag där fundraisingteamet föreslår styrelsen att utöka anslagen för fundraising i 2005 års budget. Pengarna ska användas till att bekosta en start av en egen face-to-face-verksamhet (F2F), en rekryteringsmetod som visat sig vara mycket framgångsrik för såväl den danska som den finska sektionen. Beslut om detta står att finna under § 73 i detta protokoll.

En lång diskussion förs i styrelsen om den föreslagna fundraisingstrategin. Flera ledamöter efterlyser fler alternativa satsningar som komplement till förslaget om en egen F2F-verksamhet. Styrelsen anser att fundraisingstrategin överlag inte är tillräckligt offensiv och menar att sektionen borde ha som målsättning att överträffa handlingsplanemålen, inte bara uppfylla dem. Samtidigt konstaterar styrelsen att de själva inte varit tydliga nog i att förmedla sin syn till sekretariatet i ett tidigare skede. Konkreta områden som diskuteras är: möjligheter att starta fler secondhandverksamheter enligt 'Byring & Bråte-modellen', statligt stöd, utökade företagssamarbeten, policyn att Amnesty aldrig ska betala för annonsutrymme och möjligheter att 'sälja' MR-utbildning.

Styrelsen ser också den ökade konkurrensen från andra organisationer som ytterligare ett argument för att bli snabbare och mer offensiva i fundraisingarbetet.

Christine Pamp sammanfattar styrelsens syn genom att poängtera att sektionen verkligen bör satsa sig ur den ekonomiska stagnationen. Styrelsen efterfrågar därför en offensivare fundraisingstrategi med fler spännande alternativ utöver förslaget om att starta en F2F-rekryteringsverksamhet i egen regi, även om det kan medföra ökade kostnader.

Styrelsen är inte beredd att anta det nuvarande förslaget till fundraisingstrategi för 2004-2010 utan bordlägger frågan till efter årsskiftet.

Beslut

att bordlägga fundraisingstrategin för 2004-2010 till början av år 2005,

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med styrelsens ordförande och kassör ta fram ett diskussionsunderlag om sektionens framtida tillväxt till styrelsens möte den 22-23 januari 2005.


§ 73 Budget 2005

Jörgen Persson redogör övergripande för sekretariatets förslag till budget 2005 och går därefter igenom intäktsbudgeten och kostnadsbudgeten för de olika programmen. Eftersom budgetramen har ökat med 300 tkr jämfört med 2004 års budget anser sekretariatet det nödvändigt att pengarna tas från Humanfondsreserven för att 2004 års verksamhetsnivå skall kunna bibehållas.

Vidare presenterar Jörgen Persson ett förslag från sekretariatet på alternativ till den föreslagna budgeten för 2005. Förslaget består i en extrasatsning på insamlingsverksamheten, genom att inrätta en F2F-rekryteringsverksamhet i egen regi. Detta är en tjänst som tidigare har köpts in externt. Förslaget innebär en kostnadsökning om 700 tkr, pengar som enligt beräkningarna kommer att vara 'återbetalade' efter tio månader.

En fråga ställs till sekretariatet huruvida det finns någon beredskapsplan för Halmstadgruppernas secondhandbutik Byring & Bråte som huserar i lokaler som riskerar att rivas. Verksamheten som fungerar mycket bra bidrar årligen med över 1 mkr till sektionen. Jörgen Persson svarar att ingen beredskapsplan finns men att sekretariatet kan erbjuda planeringshjälp.

En fråga ställs huruvida årsavgiften för EU-föreningen är påverkbar. Carl Söderberg svarar att kostnaderna är svåra att påverka eftersom den höjda avgiften baseras på att EU-kontoret utvidgats och nu har fler anställda.

Jörgen Persson redogör för ett förslag från redaktören för AmnestyPress som föreslår att utöka antalet nummer av tidningen år 2005 från fyra till fem, alternativt öka antalet sidor per nummer. Styrelsen anser att den nuvarande nivån är tillfredsställande med tanke på den ekonomiska situationen.

Styrelsen ställer sig positiv till budgetalternativet som innehåller en insamlingssatsning i form av att starta en F2F-verksamhet i egen regi. Vidare uttrycker styrelsen en önskan om att i händelse av att sektionens ekonomi dramatiskt skulle försämras 2005, kunna fatta ett beslut i ett tidigt skede utifrån en krisplan med åtgärdsförslag.

Beslut

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna intäktsbudgeten 2005 på omkring 37,8 Mkr,

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna kostnadsbudgeten 2005 på omkring 38,6 Mkr,

att ytterligare omkring 230 tkr av Humanfondsreserven används för insamlingsaktiviteter,

att uppdra åt sekretariatet att ytterligare arbeta med de disponibla delarna i budgeten för att öka manöverutrymmet för styrelsen i händelse av att intäktsmålen inte uppfylls och därefter inkomma med ett förslag till budgetmötet den 13 november.


§ 74 Budget 2006

Jörgen Persson redogör för det övergripande förslaget till budget 2006.

Jeanette Irekvist påpekar att sekretariatet i förslaget utgår från att Byring & Bråte fortfarande finns kvar 2006 och efterfrågar mer information om hur riskerna ser ut för verksamheten samt hur sekretariatet på bästa sätt kan erbjuda stöd.

I förslaget budgeteras distriktstjänsten i Skåne/Blekinge endast för det första halvåret 2006. Styrelsen vill att förslaget korrigeras på så vis att perioden för distriktstjänsten istället avser hela 2006.

Beslut

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna budgeten 2006 med tillägget att budgeteringen för distriktstjänsten i Skåne/Blekinge ska gälla för hela 2006,

att uppdra åt sekretariatet att kontakta Halmstadgrupperna angående secondhandverksamheten Byring & Bråte för att skapa en bild av den aktuella situationen och för att undersöka på vilket sätt sekretariatet kan vara till hjälp.


§ 75 Prognos 2004-2009

Jörgen Persson redogör för underlaget som innehåller tre tänkta scenarier för intäkternas utveckling de kommande åren.


§ 76 Inför styrelsens januarimöte

Styrelsens januarimöte hålls traditionsenligt utanför Stockholm.

Styrelsen enas om att temat för mötet ska gå i linje med handlingsplanemålet 'växa'. I begreppet ryms såväl ekonomisk tillväxt som utveckling inom aktivsm- och medlemsområdet.

Beslut

att fastslå att temat för styrelsemötet för januarimötet 2005 ska vara att 'växa',

att uppdra åt ordförande och kassör att bestämma plats för januarimötet 2005.


§ 77 Övriga frågor

- Gender Action Plan (GAP)

Sektionens uppdragsgrupp för mångfald och jämställdhet pekade i ett underlag till styrelsens junimöte i år ut fyra områden inom GAP som faller utanför gruppens arbete. Sekretariatet uppdrogs att återkomma till styrelsen med ett mer detaljerat förslag utifrån uppdragsgruppens rekommendationer. Dan Grundin redogör för underlaget där sekretariatet anser att tre av de fyra områdena är möjliga att genomföra med start under 2005.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta i enlighet med förslaget.


- Inför ICM 2005

Dan Grundin redogör för en resolution som den svenska sektionen lade fram i samband med det internationella rådsmötet (ICM) 2003. I resolutionen föreslogs en övergång från det nuvarande systemet där ICM hålls vartannat år, till att istället gälla vart tredje år. Amnestys internationella styrelse (IEC) har ännu inte fattat något beslut i frågan och inte heller tagit fram något underlag, men kommer sannolikt att komma med ett förslag till ICM.

Diskussioner förs huruvida styrelsen vill avvakta och invänta IEC:s förslag eller ånyo skriva en resolution om 3-årscykeln. Styrelsen enas om att tillsvidare invänta IEC:s förslag.

Beslut

att tillsvidare invänta IEC:s förslag på beslut angående den svenska sektionens tidigare resolution om inrättande av en 3-årscykel för de internationella rådsmötena.


- Inför årsmötet 2005

Styrelsen går igenom sekretariatets förslag om tidsplan för styrelsearbetet inför årsmötet 2005 som kommer att hållas i Uppsala den 6-8 maj. Styrelsen är nöjd med tidsplanen men vill lägga till två strecksatser under januarimötet 2005, 'styrelsens förslag till årsmötet' samt 'bordlagd motion från årsmötet 2004 angående representativ demokrati'.

Beslut

att med ovannämnda tillägg inkluderade anta sekretariatets förslag om tidsplan för styrelsearbetet inför årsmötet 2005.


- Brev till styrelsen

Det har inkommit ett brev till styrelsen från distrikt 5 med en förfrågan om att slå samman distrikt 4, Jönköping, med distrikt 5, Kalmar-Kronoberg. Det nya distriktet föreslås få namnet "Småland och Öland". Kopplat till punkten finns också ett brev där sekretariatets kontaktperson för grupper och distrikt uttalar sig i frågan.

Beslut

att bordlägga frågan till styrelsens decembermöte 2004,

att uppdra åt sekretariatet att sammanställa ett lämpligt underlag till decembermötet utifrån tidigare liknande sammanslagningar,

att uppdra åt Shirin Heidari att inhämta synpunkter från distrikt 4 och 5 beträffande brevet från sekretariatets kontaktperson för grupper och distrikt,

att uppdra åt Shirin Heidari att kontakta förre styrelseledamoten Christian Engberg som tidigare var ansvarig för Jönköpings distrikt, för att rådgöra i frågan.


- Utvecklingssamtal för styrelseledamöter

Jeanette Irekvist informerar om hur utvecklingssamtalen för styrelseledamöterna går till.


§ 78 Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är den 4 december 2004.


§ 79 Mötet avslutas

Christine Pamp tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.


Christine Pamp Magnus Brattgård
Mötesordförande MötesordförandeErik Jennische Fredrik Mattsson
Justerare Sekreterare