Dagordning/beslutsunderlag marsmötet 2013 Dagordning för möte 1-2 mars 2013

MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL

Tid: 16 – 17 mars 2013
Plats: Sekretariatet, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Karin Armgren
Justerare: Andreas Bokerud

LÖRDAG 16 MARS

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från tidigare styrelsemöte [Protokoll februarimötet 2013]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Öppna beslut]
1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte [Utvärdering februarimötet]

2. RAPPORTER 9.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [PC-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport internationella processer

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET 10.00 – 12.00
3.1 Årsredovisning 2012 [Årsredovisning 2012]
3.2 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2012 [Kommentarer till årsutfallet 2012]
3.3 FRII:s kodrapport med bilaga [FRIIs kvalitetskod]
3.4 Revisorernas rapport mailas ut
3.5 Granskningskommitténs rapport
3.6 Måluppfyllelserapport för 2012 [Måluppfyllelserapport plan 2012]

Lunch 12.00 – 13.00

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET FORTS. 13.00 – 13.45

4. RAPPORT FRÅN UNDERSÖKNING OM ONLINEVAL 13.45 – 14.45 [Undersökning om onlineval av fötroendevalda]

5. INFÖR ÅRSMÖTET 2013 14.45 – 18.00
- Förslag till årsmötesdagordning samt seminarier och anföranden
- Förslag till yttranden över inkomna motioner Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Motioner och yttranden årsmötet 2013'
- Uppföljning av årsmötesbeslut 2012

Paus 15.15 – 15.30

Middag 18.30


SÖNDAG 17 MARS

5. INFÖR ÅRSMÖTET 2013 FORTS. 09.00 - 09.25

6. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2013 09.25 – 11.40
- Medlemsavgifternas storlek [Medlemsavgifternas storlek 2014]
- Förslag om mandatperioder [Stadgeändringsförslag om begränsad mandattid]
- Förslag om inskrivning av GS roll i stadgan [Stadgeändringsförslag om GS]
- Förslag till ICM om Amnestys kärnvärden [Förslag om resolution till ICM Amnestys kärnvärden]
- Eventuella övriga förslag

7. DELRAPPORT UTREDNINGEN STYRELSENS KÄRNUPPGIFTER OCH ARBETSBÖRDA 11.40 – 12.00 [Översyn av styrelsens kärnuppgifter – delrapport]

Lunch 12.00 – 13.00

8. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 13.00 – 13.15

9. UPPFÖLJNING AV UTREDNINGEN OM AMNESTY PRESS 13.15 – 14.00 [Beslut om Amnesty Press]

10. ÖVRIGA FRÅGOR 14.00 – 14.30
- Förberedelse underlag Amnestyfonden
- Rapport från resa till AI Sierra Leone

11. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN 14.30 – 15.00 [ för ledamöter valda av årsmötet ]

12. MÖTET AVSLUTAS 15.00

13. UTVÄRDERING 15.00 – 15.15 [för ledamöter valda av årsmötet]