Medlemsavgifternas storlek 2014 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1 mars 2013

Medlemsavgifternas storlek 2014

Bakgrund
Det är årsmötets uppgift att årligen bestämma medlemsavgifternas storlek och styrelsen föreslår årsmötet en förändring eller att avgifterna ligger kvar på samma nivå som föregående år. Medlemsavgiften har inte höjts på 15 år och syftet med detta underlag är att ge styrelsen tillräcklig information för att kunna besluta om ni till årsmötet vill föreslå en ändring eller inte. Vi förespråkar inget särskilt av alternativen i underlaget utan konstaterar att det medför både för och nackdelar med en förändring. Ifall det är mer nackdelar än fördelar eller tvärtom, har vi inte kunnat ta ställning till då det i mångt och mycket är spekulationer.

En höjning av medlemsavgiften skulle sannolikt ge en intäktsökning men medför också risk för avhopp och beroende på hur höjningen sker medför det även engångskostnader för genomförandet.

Internationell jämförelse
Amnesty Sverige är en av de sektionerna som under många år haft en tillväxt i både intäkter och medlemmar. Vi ligger dock relativt lågt i medelgåva om man jämför med andra sektioner och vi ser en stor potential där att öka intäkterna totalt genom att varje medlem/givare ger något mer per person/månad. Australien som har högst medelgåva ligger på 210 kr per månad, Kanada på 120 kr, Danmark 93 kr och vi på 65 kr (siffrorna hämtade från Annual Plans 2013 som är en rapport vi lämnar in till Fundraising Management Team varje år). Hur stor påverkan på medelgåvan en höjning av medlemsavgiften skulle innebära kan vi inte helt svara på utan bara göra gissningar om. Men att en höjning av medelgåvan har stor effekt på de totala intäkterna vet vi. Vi ska också ha i åtanke att vi har låga avhopp i jämförelse med andra sektioner. Många andra sektioner har även högre belopp som de värvar in på när de värvar genom face-to-face (F2F) till exempel, se mer om det nedan.

Amnestys medlemsavgift i jämförelse

Amnesty International 240 kr 160 kr under 20 år
Action Aid 100 kr
BRIS 360 kr
Civil Rights Defenders 300 kr
Rädda Barnen 200 kr Hushåll 300 kr, ungdom 75 kr (< 25 år)
Röda Korset 200 kr Familjemedlemmar 100 kr
SAK (Sv Afghanistankom) 225 kr 75 kr under 25 år, 50 kr extra familjemedlem
WWF 330 kr 250 kr barn, bokmedlem 590 kr, märkesmedlem, 800 kr


Olika avgifter för olika medlemskap
På årsmötet 1997 beslutades att höja avgiften från och med 1998 till 240 kr för helbetalande och det är det beloppet som gäller än idag. Möjligheten för delbetalning gällde tidigare för pensionärer, arbetslösa och studenter men det ändrades 2004 till att bara omfatta personer under 20 år. Beloppet är dock detsamma som 1998 med 160 kr. Det finns i sig inget hinder att ha olika belopp för olika grupper. Man ska dock ha i åtanke att det kan medföra mer administration och kontroll. Ett problem med tidigare medlemskap för studenter och pensionärer är att vi inte kunde kontrollera deras uppgifter, alla går till exempel inte i pension vid en exakt ålder och hur vet vi att någon slutar vara student? Vi hade inte system för att kolla att någon var student eller pensionär utan det räckte att de sa det. Personnummer har vi däremot nästan alltid tillgång till och därför är ålder en enklare parameter. Varför just begränsningen sattes vid 20 år berodde nog delvis på att vi ville få med alla medlemmar i ungdomsgrupper och de är oftast under 20 år på gymnasiet (men ibland över 18 år).

Kostnadseffektivitet
Det är alltid mer effektivt att behålla och öka intäkter från befintliga medlemmar än att värva nya. Att värva en ny medlem är kostsamt men å andra sidan har vi uppgraderingsaktiviteter som leder till att intäkterna från dessa individer tillsammans med våra låga avhopp ger väsentliga intäkter på sikt. Som exempel kan anges att om vi värvar in 4 800 medlemmar på ett år via F2F (motsvarande Stockholmsdelen av F2F) kostar det omkring 2 380 000 kr, alltså ca 500 kr per person. Aktiviteten når break even, det vill säga betalat igen sig, efter ca 8 månader och har efter 5 år gett drygt 10 miljoner. Då är inte uppgraderingar medräknade.

Även om vikten av att behålla och uppgradera är stor så måste vi dock hela tiden värva in nya för att täcka avhoppet men också för att kunna ha en tillväxt.

Intäkter
En ökning av medelgåvan får stora effekter på de totala intäkterna, även små ökningar. Vi kan förenkla och säga att ca hälften av våra medlemmar ökar sin månadsavgift med 1 kr per månad. Det skulle ge en intäktsökning på 480 000 kr per år (40 000x1x12).

De som betalar sitt medlemskap via inbetalningskort (IK) är ca 9 200 st och av dessa förnyar ca 74% varje år. Tabellen nedan visar vilka effekter det kan få på intäkterna både i ökning och tapp vid avhopp. Vi har räknat med att procenten som förnyar minskar till 65% (utifrån magkänsla och avhoppssiffror generellt) men för att även se vad som händer vid ett större avhopp räknade vi även på 45%. Det här är beräknat på år 1 enbart men ökningen finns ju kvar efterföljande år också.

Antal på IK - 74% 65% förnyar 45% förnyar
6 800
6 000
4 100
Intäktstapp
768 000
1 224 000
Intäktsökning
360 000 - 720 000 kr
250 000 - 500 000 kr

Slutsatsen för de som vi har på inbetalningskort blir alltså att om vi minskar förnyelsegraden till 65% så kommer vi gå +/- 0 år ett (vid en höjning till 360 kr) men det dröjer två år innan vi gör det om vi bara får 45% förnyelse och kommer dessutom tappa drygt hälften av dessa medlemmar. Förra året värvade vi in 1 600 personer på inbetalningskort per år vilket då skulle innebära en intäktsökning på 100 000 - 190 000 kr. Det är svårt att gissa på hur stor effekt på nyvärvningen vi skulle få vid en höjning men inte nödvändigtvis jättestor.

När det gäller autogiro (AG) är det en annan sak och lite beroende på hur vi skulle genomföra höjningen skulle det påverka resultatet. En person som redan ger minst 25-30 kr per månad skulle inte blir påverkad direkt utan kanske först vid ett uppgraderingssamtal och i det samtalet skulle vi kunna använda det som argument och därmed öka medelgåvan. Effekterna av även små ökningar är som ni såg ovan väldigt stora. När det gäller F2F-rekryteringen på stan tror vi inte att en höjning skulle påverka antalet värvningar i någon större utsträckning. Dock tror vi att medelgåvan skulle öka då många automatiskt väljer lägsta nivån utan att egentligen bry sig så mycket om ifall det är 20 kr eller 30 kr. Övriga organisationer som Greenpeace och Läkare utan Gränser har ungefär samma antal men en högre ingångssumma.

Samma gäller för telefundraising där vi inte heller tror att vi skulle se ett stort tapp i antalen nyvärvade men vi tror inte att snittgåvan kommer gå upp lika mycket som höjningen motsvarar men kanske 3-6 kr. Detta är också gissningar. Men att säga att vårt lägsta belopp att stödja organisationen är 30 kr per månad tror vi inte skulle påverka totalt sätt när det gäller autogiro. Det är däremot svårt att säga att 30 kr är lägsta om medlemsavgiften är lägre och man via andra betalkanaler kan betala 240 kr.

Att göra en beräkning av vad en förändring av avgiften skulle innebära är väldigt svårt men här är några exempel på vad en höjning på 3-6 kr i medelgåva skulle innebära på nyvärvningen. Den skulle även i en förlängning påverka de som redan finns med, då det skulle kunna användas som argument för höjning.

Antal nyvärvningar på AG Intäktsökning per år
Ökning med 3 kr
10 000
360 000 kr
Ökning med 6 kr
10 000
720 000 kr
Ökning med 10 kr
10 000
1 200 000 kr


Alternativ till medlemsavgifter
Alternativ 1 - Höjning med 60 kr till 300 kr per år eller 25 kr/månad för autogiro
Alternativ 2 - Höjning med 120 kr till 360 kr per år eller 30 kr/månad för autogiro
Alternativ 3 - Ingen höjning av medlemsavgiften men möjligheten att sätta högre minimibelopp på vissa aktiviteter eller åtminstone aktivt kommunicera högre belopp

Delmedlemskap
Man kan också justera avgiften för de under 20 år som betalar 160 kr per år:
Alternativ 1 - Ha kvar på 160 kr per år (de erbjuds inte autogiro idag då summan blir knasig)
Alternativ 2 - Höja dem till 240 kr år eller 20 kr per månad och erbjuda autogiro
Alternativ 3 - Sänka avgiften till 120 kr per år för att sänka tröskeln för unga att gå med
Alternativ 4 - Avskaffa medlemsavgift för dem under 20 år och göra detta medlemskap gratis
(Intäkter från delmedlemskap står idag för cirka 50-60 000 kr per år.)

Vad kostar en medlem kontra avgiften
Vad som ska ingå som ren kostnad på individuell nivå för varje medlem är svårt att avgöra och egentligen bör vi räkna in mer som större andel av kostnader för medlemsservice och databaskostnader men för att ge en liten bild så är här en uppskattning av vad medlemskapet kostar (Amnesty Press bör säkert inte tas hela kostnaden då den antagligen ska räknas som annat också). Men det här ger en liten uppskattning av hur det ser ut.


Medlem IK Medlem AG Kommentarer
Välkomstaktiviteter 40 kr 40 kr Räknat in allt i cost centre 1624 (558 094 kr) delat med 13 890 medlemmar som är budgeterat att vi värvar 2013.
Välkomstsamtal 27 kr Budgeterat 265 000 kr för välkomstsamtal delat med 10 000, beräknat antal nya medlemmar på autogiro. Den här aktiviteten genererar även intäkter då den har en uppgradering i sig.
Amnesty Press 5 nr 38 kr 38 kr Totala kostnaden för Amnesty Press för ett år är 3,9 miljoner inkl personalkostnader och AP på webben. Ett nummer utan personalkostnader kostar ca 590 000 kr. Frågan är vad vi räknar in som medlemskostnad. Om man delar personalkostnaden på 807 000 på 6 och låter AP på webben ta en sjättedel så blir personalkostnaden 135 000 som vi kan lägga in i 590 000 kr. Då kostar ett nummer 725 000 kr. Delar det på 96 000 medlemmar som vi är just nu så blir det 7,55 kr per nummer och per medlem. För ett helt år 38 kr. Delar vi det med 100 000 medlemmar som vi beräknas vara i slutet av året blir det 36 kr per medlem.
Amnesty Återkopplar 3 kr 3 kr Kostnaden för Återkopplar är 300 000 kr och delat på 100 000 medlemmar och givare.
Administration/service 10 kr 10 kr (cost center supporter relations) Budget på detta cost centre är 1 miljon kronor. Delat på 100 000 medlemmar och givare. Lönekostnader för medlemsservice finns även på 6752 och är ej medräknat här så beloppet är sannolikt något högre.
Medlemsavisering 25 kr Budget för medlemsavsiering är 250 000 kr, delat med 10 000 medlemmar på IK.
Första året totalt 116 kr 118 kr
Efterföljande år totalt 76 kr 51 kr


Höjning av medlemsavgift med en relativt lång övergångsperiod
Det är årsmötet som bestämmer medlemsavgiften så det bör vara årsmötet som också kan besluta om att göra en höjning som börjar gälla från en viss tidpunkt medan det råder en övergångsperiod. Det skulle kunna se ut så här:
  • En höjning av medlemsavgiften sker från och med 1 januari 2014.
  • Alla som är medlemmar på autogiro under det nya beloppet kommer få vara kvar som medlemmar och successivt bli tillfrågade om höjning i samband med uppgradering. De kommer fram tills dess räknas som medlemmar men om de beslutar att inte höja efter ett samtal räknas de som enbart givare.
  • Medlem som vill medverka på årsmöte kommer bli ombedd att betala nya avgiften ifall personen inte redan gör detta.
  • Så fort beslut är fattat börjar information om höjning kommuniceras ut i alla möjliga kanaler men ingen specifik extra aktivitet (vare sig via telefon eller brev) sker, då det är väldigt kostsamt. Vi förklarar också att så är fallet för alla medlemmar att vi successivt kommer att höja och det är för att spara pengar.
  • Material kommer uppdateras löpande när ändå uppdateringar görs. Information om förändringar sker i alla vanliga kommunikationskanaler som redan finns.
  • Personer som betalar in via gammalt material kommer under en övergångsperiod att räknas som medlemmar ändå (dock med samma villkor som ovan om de vill gå på årsmöte och rösta)
  • Den totala avgiften (medlemskap och gåva) kommer bokföras enligt nya definitionen vilket kan få påverkan på t ex andel som går till Amnestyfonden då medlemsavgifter undantas från denna.

Ovan kriterier är förslag och antagligen skulle vi behöva tänka igenom mer noggrant vilka eventuella konsekvenser det kan få.

Kostnader kopplade till en höjning om ej övergångsperiod
En höjning där vi måste kontakta alla är kostsamt. Att t ex ringa alla som ligger på 20 kr idag kostar kring 2 miljoner. Att göra extra utskick till alla medlemmar om förändringen kostar ca 10 kr per person. Det skulle därför innebära relativt höga kostnader att se till att förändringen börjar gälla från ett specifikt datum utan övergångsperiod.

Det finns tre alternativ att ta till årsmötet som sekretariatet ser det:

1) att styrelsen lägger fram förslag till årsmötet om oförändrade medlemsavgifter
2) att styrelsen lägger fram förslag till årsmötet om en höjning av medlemsavgiften till 300 kr men att det sker under en övergångsperiod
3) att styrelsen lägger fram förslag till årsmötet om en höjning av medlemsavgiften till 360 kr men att det sker under en övergångsperiod

Minimibelopp vid värvning

En annan fråga vi gärna vill att styrelsen fattar beslut om som inte behöver tas till årsmötet är att ta bort kravet på att aktivt kommunicera att 20 kr är minimibeloppet för medlemskap på blanketter och annat material för nyvärvning via autogiro. Om någon frågar vad lägsta beloppet är så kommer vi givetvis upplysa om det men vi behöver ha möjligheten att föreslå högre belopp vid värvning. Vi tror att det faktum att vi måste skriva ut minimibeloppet på blanketter gör att många väljer det som står, idag alltså 20 kr. Om det istället inte står något och vi mer aktivt kan kommunicera högre belopp tror vi det kan få stor effekt på intäkterna .

Förslag till beslut

Sekretariatet kommer inte att rekommendera styrelsen vilket av alternativen som bör föreslås årsmötet gällande medlemsavgiften. Angående frågan om tvånget att ange minimibeloppet på autogiroblanketter föreslår sekretariatet styrelsen besluta:

att tillåta möjligheten att inte aktivt ange minimibeloppet för medlemskap vid nyvärvning på autogiro.