Förslag om resolution till ICM Amnestys kärnvärden Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: ICM-delegationen/Pär Sköld
Datum: 5 mars 2013


Förslag från styrelsen om resolution till ICM om Amnestys kärnvärden

När hela Amnestyrörelsen träffas på det internationella rådsmötet i Tyskland i sommar vill sektionsstyrelsen lägga fram en resolution som syftar till att lyfta diskussionen om Amnestys kärnvärden (internationell solidaritet, opartiskhet och oberoende) och hur vi bäst kan säkerställa respekten för och upprätthållandet av dessa värden. Amnestysektionerna i Frankrike, Österrike och Island har redan ställt sig bakom resolutionsförslaget. Andra sektioner har uttalat sig positivt om att Sverige tar upp denna angelägna fråga.

Då motionsstoppet för ICM inföll i januari i år har styrelsen redan lämnat in en resolution i detta ärende. Det finns dock möjligheter att ändra i texten eller dra tillbaka resolutionen om årsmötet inte delar styrelsens uppfattning.

Vidare kan det visa sig finnas behov av att sammanjämka denna resolution med liknande resolutioner som lämnats in av andra sektioner/strukturer eller av andra skäl göra ändringar i texten. Det kan heller inte uteslutas att resolutionen dras tillbaka till förmån för en paneldebatt på detta tema under ICM om en sådan bedöms bättre kunna bidra till resolutionens syften. Styrelsen vill därför be årsmötet om ett öppet mandat att på ICM verka för ett beslut i denna anda. Årsmötets beslut blir därför ett övergripande inriktningsbeslut som fungerar som stöd för ICM-delegationen i de internationella diskussioner som kommer att föras inför och under ICM.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att uppdra åt svenska sektionen att på ICM 2013 verka för att Amnestyrörelsen vidtar åtgärder som syftar till säkerställa respekten för Amnestys kärnvärden inom hela rörelsen.


Bilaga. Resolution angående bevarandet av våra kärnvärden – Amnestys svenska sektion

Resolutionen till ICM stöds av Amnestysektionerna i Frankrike, Österrike och Island

Internationella Rådsmötet:

Bekräftar Amnestys kärnvärden internationell solidaritet, opartiskhet och oberoende; sektioners och strukturers ökande roll när det gäller att utforma och tolka policies för mänskliga rättigheter; samt det ökande arbetet på eget land inom rörelsen;

Uppmanar IEC att utveckla nödvändiga rutiner för att säkerställa att verksamhet och policyarbete alltid utgår från Amnestys kärnvärden internationell solidaritet, opartiskhet och oberoende, i enlighet med beslut 10 vid 2005 års ICM;

Uppmanar IEC att säkerställa att samtliga Amnestyenheter i sitt praktiska arbete tolkar våra kärnvärden på samma sätt;

Uppdrar åt IEC att vid ordförandemötet ( Chairs Assembly ) 2014 presentera de åtgärder som vidtagits för att implementera denna resolution.


FÖRKLARANDE KOMMENTAR

Amnesty arbetar i dag med nya förutsättningar i en föränderlig värld. En viktig förändring sedan ”i går” är en explosiv teknisk utveckling och en snabb utveckling av sociala medier. Detta medför en ökande press på alla enheter inom Amnesty att agera och reagera snabbt på kränkningar av mänskliga rättigheter, ibland på ett improviserat och ad hoc-mässigt sätt. Dessa nya förhållanden innebär också att sektioner och strukturer, liksom det internationella sekretariatet, i ökande grad ombeds att ge snabba kommentarer på uppkommande människorättsfrågor och på den politiska utvecklingen i bredare bemärkelse.

Vi har också förändrat vårt arbetssätt i vissa avseenden. Vi har lättat på restriktionerna mot att arbeta på eget land (Working On Own Country - WOOC) och sektioner och strukturer gör detta i större utsträckning i dag. Som påpekas i POL 30/008/2011 blir många sektioner och strukturer ombedda att ta ställning i lokala människorättsfrågor på ett sätt som var sällsynt för tio år sedan, och det är viktigt att vi ”har förmågan och metoderna för att stödja det dagliga påverkansarbetet såväl på global som på lokal nivå/…/”. En viktig orsak till att vi hade restriktioner mot arbete på eget land var önskan att garantera upprätthållandet av våra kärnvärden och att inte riskera att förlora allmänhetens förtroende. Dessa garantier finns fortfarande, se 2005 års ICM beslut nr 10. Men vi tror att man ständigt behöver ta upp våra kärnvärden på nytt och försäkra sig om att de inte går förlorade när aktioner och policyskapandet blir mera lokalt och ad hoc-mässigt. Kärnvärdena är ju de viktigaste tillgångarna för vår organisation och omistliga för vår trovärdighet och objektivitet.

Vi har också diskuterat mer resultatinriktade aktioner och rekommendationer som går utöver rent juridisk kritik eller att ”ge uttryck för principerna”. Ett sådant tillvägagångssätt kan vara kortsiktigt effektivt vid människorättskränkningar men kan få långsiktigt negativa effekter om Amnesty betraktas som partiskt och populistiskt.

Förutom detta utgör vårt fokus på snabb tillväxt en ytterligare utmaning när det gäller våra kärnvärden. Vi måste ständigt vara medvetna om att behovet av tillväxt i det Globala Syd, i Öst samt i Indien och Brasilien - vad gäller såväl resurser som medlemmar och aktiviteter - gör det ännu viktigare att upprätthålla en gemensam syn på hur våra kärnvärden ska prägla det dagliga arbetet.

På grund av dessa nya förutsättningar, vårt nya arbetssätt och vår ambitiösa tillväxtstrategi tror vi att Amnesty ständigt bör begrunda våra beslut utifrån kärnvärdena samt föra en djupgående diskussion om hur vi ska upprätthålla våra kärnvärden i en värld i förändring. Vi tror också att det finns behov av att utveckla ett system för riskhantering för att försäkra oss om att våra kärnvärden inte går förlorade på grund av lokala/regionala hänsyn eller på grund av pressen att agera snabbare och mer ad hoc-mässigt.