Kommentarer till årsutfallet 2012 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen, Granskningskommittén
Från: Sekretariatet
Datum: 8 mars 2013


KOMMENTARER TILL EKONOMISKT UTFALL 2012
(3 bilagor)


INLEDNING

Denna text, 2012 års fjärde kvartalsrapport, är ett komplement till verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Rapporten tar upp de ekonomiska aspekterna på år 2012.

2012 var det första året som den nya internationella kontoplanen Cocoa, Common Chart of accounts, användes. Kontoplanen innehåller nya klassificeringar av både intäkter och kostnader och redan i början på året framgick att vissa kostnader och intäkter i budgeten var felklassificerade. Dessutom kunde det i samband med prognosen som togs fram till halvårsrapporten konstateras att målen för nyvärvningen av medlemmar och givare var för högt satta. I denna rapport beskrivs inte dessa budgetavvikelser eftersom de redan har kommenterats i den andra kvartalsrapporten. I denna rapport är utfallet jämfört mot prognosen.


INTÄKTER
(bilaga 1 och 2)

Årets intäkter uppgår till 95 040 tkr (inkl räntor) att jämföra mot prognos 93 304 tkr (budget 92 048 tkr). Utfallet är 1 736 tkr över prognos. De intäktsslag som har överträffat prognos är främst testamenten, Humanfonden och gåvor från grupper.

Jämfört med 2011 har intäkterna ökat med 10 807 tkr, vilket är en intäktsökning med 13%.

I Cocoa särskiljs inte medlemsavgifter utan de räknas till givandet. Intäkterna från medlemsvgifter uppgick till 22 083 (förra året 20 804 tkr). Antalet medlemmar den 31/12 var 95 842 st (91 886 st).

Intäkterna redovisas på två nivåer, kontonivå (account code) och på resultatenhet (cost centre). Intäkterna kan presenteras uppställda utifrån båda nivåerna och är intressanta på olika sätt eftersom de ger olika information. I sammanfattningen, bilaga 1, finns intäkterna presenterade enligt båda uppställningarna. Kommentarerna i rapporten följer uppställningen på cost centre eftersom prognosen vid halvårsskiftet utgick från den uppställningen.

I Cocoa särskiljs kall respektive varm rekrytering. Kall rekrytering innebär värvning av medlemmar och givare som inte sedan tidigare har någon anknytning till organisationen medan varm rekrytering innebär bearbetning av personer som på något sätt har visat sitt intresse. Under rekrytering (donor acquisitions) är det intäkter resp kostnader under värvningsåret som ingår. Efterföljande år räknas intäkterna som ett regelbundet givande (donor continuing).

Kall rekrytering (Cold recruitment)
Under kall rekrytering återfinns främst intäkter från årets värvning av medlemmar och givare via face-to-face som står för 70% av all nyrekrytering. Rekryteringsmålen var högt ställda och reviderades i prognosen som gjordes vid halvåret. Medlems- och givarvärvning via internet har fortsatt utvecklats under året och utfallet är något över prognos. Årets intäkter från den kalla rekryteringen är 3 318 tkr, 91% av prognos.

Varm rekrytering (Warm recruitment
Den varma rekryteringen är än så länge ganska marginell och sker främst via SMS och telefundraising. Utvecklingsarbete planeras för att utöka den varma rekryteringen. Utfallet är 763 tkr, 108% av prognos.

Regelbundet givande (Donor continuing)
Intäkterna från medlemsavgifter och gåvor via autogiro (recurring payments - unpromted) uppgår till 62 795 tkr, vilket är strax över prognosen om 62 545 tkr. Drygt 86% av sektionens medlemmar och givare betalar via autogiro. Medlemsavgifter via inbetalningskort och givarbrev ( recurring payments – prompted mailings) uppgår till 4 488 tkr, vilket är 452 tkr under prognos. Givarbreven har inte gått lika bra som 2011 då både svarsfrekvens och medelgåva var osedvanligt höga. Totala intäkter för intäktsgruppen är 72 128 tkr, 27 tkr över prognos.

Övrig fundraising (Other fundraising)
Intäkterna från övrig fundraising uppgår till 26 571 tkr, 2 251 tkr över prognos. Den största enskilda posten är Postkodlotteriet som uppgick till 13 000 tkr. Till Investment funds räknas intäkter från Humanfonden och aktiegåvor. Utfallet är 5 047 tkr vilket är 947 tkr över prognos. Utdelningen från Humanfonden blev 4 931 tkr och antalet sparare var 4 611 st (förra året 4 970 st). Testamenten (legacies and bequests) uppgick till 4 263 tkr, 1 363 tkr över prognos. Intäkterna från grupper var 2 138 tkr, vilket var 537 tkr över prognos. Störst gåvogivare var Halmstadsgrupperna som bedriver second hand försäljning (Byring & Bråte).

Försäljning (Merchandise)
Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken, kortkampanjen och prenumerationer på Amnesty Press. Intäkterna är lägre än prognos och det beror främst på lägre intäkter än väntat från kortkampanjen.

Övriga intäkter (Other income)
Under övriga intäkter återfinns Amnestyakademin och räntor. Intäkterna uppgår till 655 tkr.

Amnestyfonden (The Swedish Relief Fund)
Som en avgående post ligger den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. Amnestyfondens andel blev 8 822 tkr.


KOSTNADER
(bilaga 3)

De sammanlagda kostnaderna för 2012 uppgår till 92 793 tkr. Årets kostnader är 1 543 tkr under prognosen som gjordes vid halvåret. I slutet av året gjordes en ny prognos som visade på att kostnaderna skulle bli 3,5 mkr lägre än beräknat samtidigt som intäkterna beräknades bli högre. Styrelsen fattade då beslut om att ytterligare 5 000 tkr skulle ges till den internationella rörelsen.

I enlighet med den nya internationella kontoplanen delas kostnadsbudgeten upp i fyra huvudgrupper:fundraising (fundraising), arbetet för mänskliga rättigheter (human rights work), gemensamma kostnader (organisational support) och transaktioner inom organisationen (inter-company transactions). Varje huvudgrupp delas i sin tur in i olika områden och sedan än mer detaljerat i kostnadsställen ( cost centres). I enlighet med de nya internationella gemensamma riktlinjerna för redovisning så är även uppskattade lönekostnader fördelade på kostnadsställen , vilket ger en mer rättvisande bild av verksamheten.


Fundraising (Fundraising)
Kostnaderna för fundraising uppgår till 18 102 tkr, 2 664 tkr under prognos. Förklaringen till att utfallet är så pass mycket lägre än prognos är svårigheter med att budgetera enligt den nya indelningen, att en planerad värvning via telefundraising inte slagit väl ut samt personalomsättning inom området vilket har inneburit att planerade aktiviteter inte har hunnits med.

De nya internationella riktlinjerna för redovisning medger inte att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.

Kall rekrytering (Donor aquisition, cold recruitment)
Kostnaderna för kall rekrytering uppgår till 9 041 tkr, 1 448 tkr under prognos. Detta beror på en rad omständigheter bland annat att vi under budgetåret omfördelat resurser för att nå en bättre effekt samt att vissa projekt kom igång senare än planerat. Även kostnaderna för rekrytering via internet hamnade under prognos och anledningen är personalomsättning som inneburit att planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras.

Varm rekrytering (Donor aquisition, warm recruitment)
Den varma rekrytering sker främst via telefundraising. Utfallet är 3 302 tkr, vilket är i nivå med prognos.

Regelbundet givande (Donor continuing)
Kostnaderna för det regelbundna givandet är låga i jämförelse mot intäkterna. Utfallet är 3 202 tkr, vilket är 325 tkr under prognos.

Övrig fundraising (Other fundraising)
Utfallet för övrig fundraising är 534 tkr, 88 tkr under budget.

Stöd till fundraising (Fundraising support)
Stödet till fundraising uppgår till 3 486 tkr, 513 tkr under prognos. Anledningen är lägre kostnader än beräknat för välkomstaktiviteter och trycksaker.

Försäljning (Merchandise)
Kostnaderna understiger prognos med 80 tkr.

Amnestyfonden (The Swedish Relief Fund)
Som en avgående post från fundraisingkostnaderna finns Amnestyfondens del av insamlingskostnaderna.


Arbetet för mänskliga rättigheter (Human Rights Work)
Kostnaderna för hela arbetet för mänskliga rättigheter uppgår till 23 998 tkr, vilket är 988 tkr under prognos. Avvikelserna är ganska jämt fördelade över arbetsområdena och beror till största del på att aktiviviteter har prognosticerats i överkant.


Diagrammet visar resursfördelning samt utfall i jämförelse mot prognos inom arbetet för mänskliga rättigheter.


Critical Pathways
Utfallet för Critical Pathways är 6 043 tkr, 280 tkr under budget. Resursfördelningen till Critical Pathways
är 25% av de totala kostnaderna inom arbetet för mänskliga rättigheter.

Non-critical Pathways
Utfallet för Non-critical Pathways uppgår till 2 840 tkr, 175 tkr under prognos. Utfallet består främst av sektionens kostnader för utbildning inom mänskliga rättigheter. Resursfördelningen till Non-critical pathways är 12%.

Operational Enabler
Operational enabler har ett utfall om 1 121 tkr, 262 tkr under prognos. Störst avvikelse visar One digital Amnesty som ligger 129 tkr under prognos. Resursallokeringen till området var 5%.

Human Rights Support
Utfallet för Human rights support är 13 992 tkr, 272 tkr under prognos. Inget område avviker i någon större utsträckning från prognosen. Området tilldelas mest resurser, 58%, av det totala mr-arbetet.Gemensamma kostnader (Organisational support)

Gemensamma kostnader (Organisational support)
Utfallet för gemensamma kostnader uppgår till 13 158 tkr, 248 tkr över prognos. Anledningen är främst omklassificeringar av kostnader.

Styrning (Governance)
Utfallet är 1 595 tkr, 71 tkr under prognos.

Övriga gemensamma kostnader (Other general expense)
Utfall 627 tkr, 78 tkr under prognos.


Transaktioner inom organisationen (Inter-company transactions)

Internationella sekretariatet (International Secretariat)
Det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen uppgick till 17 157 tkr. I budgeten låg dessutom frivilliga bidrag (additional voluntary contribution, AVC) på totalt 12 300 tkr. Eftersom det i slutet av året framgick att intäkterna skulle komma att överstiga prognosen samt att kostnaderna skulle bli lägre, togs beslut om att ytterligare ett frivilligt bidrag på 5 000 tkr skulle ges till den internationella rörelsen. Totalt uppgår bidragen till den internationella rörelsen till 36% av intäkterna (37% av kostnaderna).

EU-kontoret (European Association Office)
Bidraget till Amnestys EU-kontor uppgår till 752 tkr.


FUNKTIONSINDELNING AV KOSTNADERNA

I årsredovisningen delas kostnaderna upp efter funktion.


Funktion
2010
2011
2012
Ändamål
78%
76%
77%
Insamling- och administration
20%
23%
22%
I tabellen visas kostnaderna för funktionen i relation till intäkterna.

Till ändamålskostnader räknas bland annat sektionens bidrag till det internationella sekretariatet och direkta samt fördelade kostnader för kampanj- och opinionsbildning. Som insamlingskostnader räknas kostnader för insamlingsarbete inkl fördelade kostnader. Till administrationskostnader räknas kostnader som är nödvändiga för att administrera organisationen. Även medlemsvärvning ingår i administrationskostnaderna.

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras föreskrifter måste minst 75% av en insamlingsorganisations intäkter gå till organisationens ändamål och omvänt får som mest 25% gå till insamling och administration.


EGET KAPITAL/RESERVER

Det egna kapitalet uppgår till 27 549 tkr. Jämfört med 2011 har det egna kapitalet ökat med 2 247 tkr. Det egna kapitalet delas enligt Amnestys interna regler upp i budgetbaserad reserv och överreserv (fri reserv). Reserverna kan tas i anspråk efter beslut från styrelsen.

Den budgetbaserade reserven ska enligt styrelsebeslut från maj 1998 följa den internationella normen. Denna säger att reserven skall uppgå till 75% av budgeterade personalkostnader och 25% av övriga kostnader, vilket tolkas som sekretariatskostnader inklusive avskrivningar. Den budgetbaserade reserven uppgår till 19 374 tkr. Amnesty har ett eget kapital som överstiger reservkraven med 8 175 tkr. Denna del av det egna kapitalet benämns "överreserv" eller i not 9 till årsredovisningen "ej reserverat eget kapital". Under 2013 kommer sektionens reservpolicy att ses över och anpassas till att överensstämma med nya internationella riktlinjer.

Sektionens tillgångar är placerade i räntefonder med låg risk. Sektionens placeringspolicy tillåter inte placeringar i aktier förutom Human- och Hjälpfonden där Amnesty kan placera 50 tkr vardera. Under 2012 slogs Hjälpfonden samman med Humanfonden.


SAMMANFATTNING
(Bilaga 1)

Årets intäkter uppgår till drygt 95 mkr vilket är 1,7 mkr över prognos (3 mkr över budget). De intäktsslag som främst har överträffat prognos är Testamenten, Humanfonden och gåvor från grupper.

Årets kostnader uppgår till 92,8 mkr vilket är 1,5 mkr över prognos (0,7 mkr över budget). I slutet av året visade en ny prognos på att kostnaderna skulle bli 3,5 mkr lägre än vad prognosen vid halvåret hade visat samtidigt som intäkterna beräknades överstiga prognos. Styrelsen beslutade därför att ge ett extra frivilligt bidrag till den internationella rörelsen om 5 mkr.

Enligt Svensk Insamlingskonstrolls nyckeltalsberäkning blev ändamålskostnaderna cirka 77% i förhållande till intäkterna. Motsvarande siffra för insamling och administration är 22%.

Årets överskott uppgår till 2,2 mkr. Amnestys egna kapital ökar till 27,5 mkr varav 8 mkr är ej reserverat eget kapital.Bilagor
Bilaga 1. Resultatrapport 2012, sammanfattning
Bilaga 2. Resultatrapport 2012, intäkter
Bilaga 3. Resultatrapport 2012, kostnader