Öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1 mars 2013


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

Kommer ske i samband med framtagandet av 2014-års budget.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Framtagandet av ett medlemsforum är en del av projektet att flytta medlemssidorna till en ny teknisk plattform, vilket beräknas bli klart till årsskiftet då Lotus Notes fasas ut ur sektionen.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 november 2010, se ovan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 65 Stadgeändringar

Beslut

att uppdra åt SG1 att identifiera eventuella förändringsbehov i stadgarna till styrelsens oktobermöte.

På grund av förändringar i strategigrupperna efter den nya styrelsens tillträde efter årsmötet 2012, flyttas uppdraget till SG3. Kommer tas upp på marsmötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 27-28 OKTOBER 2012

§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Beslut

att uppdra åt ordförande att senast innan årets slut starta en diskussion på ordförandelistan om sektionernas arbete med enskilda fall och återrapportera i styrelseforum,


§ 75 Diskussion om slutsatser av utredning om Amnesty Press

Beslut

att uppdra åt SG2 att i samråd ordförande och och med stöd av sekretariatet, utifrån förd diskussion ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens februarimöte om Amnesty Press.

Kommer behandlas på styrelsens marsmöte 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

§ 105 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut

att återkomma till frågan om gränsen för ersättning för förlorad arbetsinkomst senast i samband med att rapporten från uppdragsgruppen om styrelsens arbetsbörda och uppgifter ska upp i styrelsen.


§ 110 Inför årsmötet 2013

Beslut

att uppdra åt SG3 att ta fram ett förslag om mandatperioder för förtroendevalda senast till marsmötet,

att uppdra åt Tora Törnquist, Maria Eklund och Karin Armgren, att återkomma i styrelseforum senast 1 mars om och hur styrelsen kan lyfta frågan om insamling utanför 90-kontot på årsmötet.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2 FEBRUARI 2013

§ 126 Uppföljning demokratiutredningen

Beslut

att etablera en dialog med medlemmarna genom kommande medlemsforum.


§ 129 Inför årsmötet

Beslut

att utöver IT-seminariet arrangera två seminarier som rör internationella frågor,

att uppdra åt ICM-delegationen med hjälp av översättargruppen översätta ICM-resolutionen och ta fram ett förslag baserat på resolutionen senast till marsmötet,

att uppdra åt ICM-delegationen att senast 3 mars återkomma i forum med förslag på upplägg för styrelsens två seminarier,


****


Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.

Beslut om strategin fattades på septembermötet 2012. Förslaget till utvärderingsprocess presenteras i styrelseforum efter februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut

att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.

Beslut kommer att fattas per capsulam.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 64 Centrala styrdokuments interna relation

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på fortsatt process för hanteringen av centrala styrdokument senast till oktobermötet.

Kommer läggas upp i styrelseforum efter februarimötet 2013.


§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

Beslut

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

Kommer att behandlas vid junimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012

§ 46 Rapport om per capsulam-beslut

17 september 2012

Beslut

att uppdra till sekretariatet att säkerställa, att distriktets upplevelse av samarbetet i samband med årsmötet, utvärderas efter eller i samband med årsmötet 2013.


§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

Beslut

att styrelsen uppmanar sekretariatet att beakta demokratiutredningens synpunkter gällande
- att gentemot medlemmarna förtydliga styrelsens strategiska roll,
- en beskrivning av den internationella organisationen och beslutsprocesserna, inom ramen för beslut 50 från styrelsens möte i mars 2012, samt
- behovet av en nätbaserad plattform för deltagande i de demokratiska processerna, inom ramen för beslut 85 från styrelsens möte i november 2010,


§ 59 Uppförandekod för svenska sektionen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att revidera uppförandekoden utifrån styrelsens synpunkter och återkomma med ett förslag för beslut i styrelsens forum.

Kommer läggas upp i styrelseforum efter februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

§ 111 Undersökning långsiktiga medlemsstrukturer

Beslut

att uppdra till sekretariatet att utifrån ovanstående områden ta fram en medlemsenkät som skickas ut till alla kärnaktivister och att återkomma med en rapport om resultatet senast till styrelsens junimöte.


§ 112 Ökad transparens i FRII:s kodrapport

Beslut

att sekretariatet i samråd med SG3 ökar transparensen i kommande kodrapporter till FRII med hänvisning till de mest relevanta styrdokumenten.


§ 113 Anställningsformer

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett resonemang kring de principiella och strategiska överväganden som görs gällande sekretariatets anställningsformer och anställningsvillkor senast till styrelsens majmöte.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 2 FEBRUARI 2013

§ 126 Uppföljning demokratiutredningen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att möjliggöra att en diskussion kring årsmötesfrågorna startas i medlemsforum och att denna diskussion delges årsmötet på lämpligt sätt,

att uppdra åt sekretariatet i samråd med SG1 senast till oktobermötet ta fram direktiv till en uppdragsgrupp som bereder ett underlag om för- och motargument samt praktiska aspekter på frågan om deltagande på årsmötet via webben,


§ 127 Medlemsavgifterna 2014

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett fördjupat underlag om för- och nackdelar med en eventuell förändring av medlemsavgifterna.


§ 128 Implementering ICM-beslut 22

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillgängliggöra uppgifterna kring löner och ersättningar i enlighet med sekretariatets underlag till februarimötet och förd diskussion.


§ 129 Inför årsmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att genomföra ett IT-seminarium på årsmötet enligt underlag,

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en förklaringsmodell om internationella beslutsprocesser utifrån underlaget samt i beaktande av styrelsens diskussion.