Uppföljning av årsmötesbeslut 2012 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 8 mars 2013


Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 2012


Nedanstående är en sammanfattning av styrelsens handläggning av de årsmötesbeslut från Uppsala 2012 som föranlett åtgärder.


§ 34 Motionen Släpp Guantánomofångarna loss – till Sverige


Beslut


att
svenska Amnestysektionen arbetar aktivt för att den svenska regeringen och riksdagen ska erbjuda fristad i Sverige för samtliga kvarvarande Guantánamofångar, som inte har dömts/inte kan dömas i en civil domstol i USA, och som inte kan ges fullgott skydd på annan plats i enlighet med internationella flyktingrättsliga normer.

Styrelsens åtgärd:


Den reviderade verksamhetsplanen för 2013, som styrelsen antog i december infördes nya mål gällande Guantánamo. De mål som finns i verksamhetsplanen nu handlar dels om att stänga Guantánamo och dels om att Sverige ska ta emot någon av fångarna. För att uppnå detta planerar sektionen en rad aktiviteter, så som att besöka den amerikanska ambassaden, initiera ett möte med riksdagsledamöter som vi tidigare haft kontakt med kring frågan, bjuda in oss själva till möte med riksdagens tvärpolitiska flyktinggrupp för att lyfta frågan, kontakta bland annat relevanta personer på IS i syfte att utröna möjligheterna till förnyat samarbete i frågan. Även på gruppnivå sker aktiviteter för att uppmärksamma situationen på Guantánamo.§ 43 Motion om gruppernas arbete för enskilda fall


att
ge styrelsen i uppdrag att se över hur grupperna ska ges ökade möjligheter till ett självständigt och långsiktigt arbete för enskilda och grupper av människor inom olika delar av Amnesty Internationals nuvarande åtagande.

Styrelsens åtgärd:


Styrelsen har genom sekretariatet varit i kontakt med IS som uppger att arbetet med individer enbart sker och ska ske inom ramen för IAR-databasen. Efter en stor översyn av arbetet med Action Files, som inleddes 2005, upprättades 2007 IAR-basen där nu alla individfall som vi arbetar långsiktigt med finns samlade.


Följande kriterier finns för arbetet med enskilda individer inom ramen för IAR:
- etiska principer
- samtycke
- kvalitet och trovärdighet
- källgranskning
- riskbedömning
- ansvarsutkrävande
- uppföljning och utvärdering


Idag finns det ca 230 fall i basen. Liksom tidigare kan man se att vissa typer av fall är mer populära än andra, t ex samvetsfångar är det ofta fler sektioner som arbetar med. Andra fall som gamla försvinnadefall är inte särskilt attraktiva och få sektioner tar upp dem.


Idag får grupperna ett aktivt stöd för arbetet med fallen från sekretariatet. Så snart en uppdatering kommer skickas den ut till grupperna, och i relevanta fall till samordningen. Handläggaren har en tät kontakt med IAR-teamet och med utredare och följer upp fallen. Grupperna kan närsomhelst vända sig till sekretariatet och be om hjälp med aktionsmaterial, t ex petitionslistor, bilder till utstälningar mm. Grupper som arbetar med samma fall får alltid kontaktinfo till varandra. Kontakt förmedlas till grupper i andra sektioner som arbetar med fallet. I länder där vi har många fall kontaktar sekretariatet då och då samordningen och pushar för gemensamma aktioner, dock med varierande resultat.


Åtgärder för att förbättra arbetet och stödet för arbete med IAR-fall

Idag är det en begränsad grupp människor som agerar direkt och mer långsiktigt för fallen (94 grupper, aug 2012) I enlighet med de globala prioriteringarna har vi lagt till en ny MR-portfölj i verksamhetsplanen som innefattar vårt samlade arbete för individer. Här ingår mål för såväl gruppernas aktionsfallsarbete (IAR), beredskap att agera på så kallade profilfall (exempelvis Troy Davis, Pussy Riot) samt fall kopplade till personers identitet eller verksamhet såsom hbt-personer och kvinnorätts/ MR-försvarare.

Genom den nya portföljen ges sektionen möjlighet att målsätta gruppernas arbete med IAR-fall (aktionsfall), som vi gärna ser ska öka. Genom att inkludera mål för jämställdhetsintegrering vad gäller arbetet med individfall säkerställer vi att vårt individarbete på sikt har bättre balans. Arbetet med specifika profilfall är svårt att planera lång tid i förväg, men av portföljen följer att sektionen ska prioritera och ha beredskap för sådant arbete. Slutligen synliggörs en av de årligen återkommande och större kampanjerna vi bedriver, Skriv för frihet.
Vi har dessutom gjort en ordentlig uppdatering av den handledning för arbetet med aktionsfall som finns för grupperna. Den finns på medlemssidorna och är aviserad i Insats. Handledningen skickas också med när nya grupper får fall.


Kortsiktigt når vi en något större krets då fall läggs upp på hemsidan, t ex Månadens aktion eller annan webbaktion. Vi kan bli bättre på att synliggöra dessa aktioner. Vissa av fallen används till epostutskick till medlemmar och andra som sagt sig vara intresserade av information från Amnesty och då kan vi få uppemot 4 000 underskrifter.

Vi ska bli bättre på att återrapportera om fallen. Vi bör utveckla hemsidan för dessa rapporter.§ 51 Motion om bankernas kontanthantering


Beslut


att
Amnesty svenska sektionen agerar för slopade kostnader för kontanthantering för Amnestygrupperna i Sverige hos samtliga storbanker.

Styrelsens åtgärd:


Styrelsen har uppdragit åt sekretariatet att kontakta enskilda banker i frågan. Sekretariatet har inte gjort just detta men följer frågan om bankernas kontanthantering och har under både 2012 och 2013 varit i kontakt med paraplyorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, i frågan. Detta eftersom chansen att nå framgång i frågan bedömts vara större om sektionen agerar tillsammans med andra organisationer som har samma intresse. Ännu har vi dock inte fått något besked från FRII om de skulle kunna tänka sig att driva frågan för medlemsorganisationernas räkning.§ 53 Motion om integritet och webben


Beslut


att
uppdra åt styrelsen att utreda möjligheten att bilda en till styrelsen rådgivande IT-grupp med aktivister med en professionell bakgrund inom IT-strategiska frågor.

Kommentar: möjligheten finns rent praktiskt, men vi tolkar orden “utreda möjligheten” som att i ett första steg identifiera om och i så fall vilket behov styrelsen har av sådan grupp.

Styrelsens åtgärd:


Vare sig styrelsen eller sekretariatet har kunnat se något behov av en sådan grupp. Styrelsen har dock beslutat att till årsmötet 2013 ge ett seminarium om IT-frågor, med fokus på den Aktvistportal som sekretariat har för avsikt att lansera under året, för att få möjlighet att ta tillvara medlemmarns värdefulla kompetens och synpunkter på IT-området inför dess utformning.§ 57 Förslag om begränsade mandatperioder


Beslut


att
uppdra åt styrelsen att presentera ett stadgeändringsförslag till årsmötet 2013 om begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet.

Styrelsens åtgärd:


Styrelsen lägger till detta årsmöte fram ett stadgeändringsförslag om begränsade mandatperioder för förtroendevalda.