Beslut om Amnesty Press Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 2 (SG2)
Datum: 5 mars 2013

Beslut om Amnesty Press
(1 bilaga)


Bakgrund
Under våren 2012 utförde konsulten Ola Isaksson en utredning av Amnesty Press på uppdrag av styrelsen. Rapport från utredningen lämnades till styrelsens junimöte 2012. Utredningen pekade ut några frågor som återstod för styrelsen att besvara, exempelvis vad syftet med tidningen är, om den skulle fortsätta att tryckas på papper och om redaktören även fortsättningsvis skulle vara ansvarig utgivare.

På styrelsens oktobermöte fortsatte diskussionerna, främst med fokus på de principiella frågorna. Ekonomiska och praktiska aspekter lämnades i huvudsak utanför diskussionerna. Här är sammanfattningen av de diskussionerna från mötesprotokollet:

Huvuddragen i styrelsens diskussion kan sammanfattas med: Att Amnesty svenska sektionen bör ha en tidning, som i huvudsak riktar sig till medlemmar och därmed följer medlemsantalet i upplagenivå. Tidningen bör få en tydligare syftes- och målbeskrivning än idag. Tidningen bör innehålla tydligt markerade icke-redaktionella sidor som följer Amnestys grafiska profil med information från och om Amnestys arbete. Tidningen bör styras av en självständig redaktör som kan, men inte har som huvudsyfte, att granska Amnesty som organisation. Innehållet bör vara en kombination av artiklar om mänskliga rättigheter och Amnestys arbete. Tidningen bör utkomma med ca 4 nummer per år, få ny layout, bättre webbplattform och bättre papperskvalité. Den grafiska profilen bör inte följa Amnestys grafiska profil. Ett namnbyte kan bli aktuellt men är inte en huvudfråga för styrelsen.

SG2 fick i uppdrag att utifrån diskussionerna lägga fram ett logiskt och ekonomiskt hållbart förslag som i största möjliga mån skulle följa majoritetsuppfattningen i styrelsen.

Förslaget
Förslaget tar upp några praktiska delar där sekretariatet föreslås få i uppdrag att vidta åtgärder och de principiella frågorna har samlats ihop till ett övergripande inriktningsdokument som styrelsen föreslås anta.

Dokumentet kommer att bli en gemensamt antagen syftes- och inriktningsbeskrivning åt tidningen vilket ger en kontinuitet åt styrningen av tidningen vid byte av personal, redaktör eller styrelse. Styrelsen har länge diskuterat en uppdatering av Amnesty Press grafiska profil. Även verksamhetsmötet har uttalat sig för en sådan förändring. En modernare profil som gör tidningen mer tilltalande och lättillgänglig för hela målgruppen är önskvärt. Styrelsen har uttalat ett behov av att tidningen skiljer ut sig från Amnestys informationsmaterial, och har därför diskuterat att tidningens grafiska profil även fortsatt bör vara skiljd från Amnestys och att även ett namnbyte skulle kunna vara aktuellt. SG2 anser detta vara diskussioner som sekretariatet får välja att ta i beaktande i samband med att de genomför moderniseringen av tidningen, förslagsvis i samarbete med en extern kommunikationsbyrå.

En aspekt av tidningen som styrelsen har diskuterat är i hur stor utsträckning den ska tryckas upp och hur stor den webbaserade delen ska vara. Styrelsen är positiv till den nuvarande webbplattformen, och har uttryckt intresse för en utökning av den för att potentiellt nå fler medlemmar som i dagsläget inte läser papperstidningen. Men eftersom de ekonomiska aspekterna av detta inte har setts över ser SG2 det som nödvändigt att sekretariatet får i uppdrag att se över detta ytterligare. Huruvida en ökning på webben skulle innebära en minskning av papperstidningen har styrelsen till exempel svårt att ta ställning till utan att se till kostnaderna för en utökad webbtidning. Hur väl vi skulle nå ut till Amnesty Press målgrupp och hur läsarstatistiken skulle påverkas bör också ses över.

Det har tidigare funnits ett redaktionsråd kopplat till Amnesty Press. Där träffade redaktören ett par externa journalister, en layoutare och en sekretariatsanställd och diskuterade upplägg och innehåll i tidningen. Frågor som diskuterades med redaktionsrådet var bland annat hur man skulle spegla interna kriser i Amnesty i tidningen. Redaktionsrådet försvann sedan, men styrelsen har i diskussionerna från flera håll hört att det var mycket uppskattat medan det fanns. SG2 ser en poäng med att redaktören får ett bollplank i sitt arbete som också skulle kunna fungera som viss garant för kontinuitet så att tidningen inte blir lika personberoende. I SG2:s mening skulle det bästa vara om rådet liksom tidigare bestod av både externa och interna personer eftersom det då också skulle fungera som ett sätt att ge sekretariatets perspektiv på tidningens innehåll. Vilka som ska ingå i rådet anser SG2 dock är en operativ fråga som måste lämnas till sekretariatet, men det är viktigt att det avsätts tjänsteutrymme och/eller resurser för att ta in externa personer till ett råd så att det fungerar väl.

Styrelsen föreslås besluta:

att anta dokumentet ”Övergripande inriktningsdokument för Amnesty Press”,

att uppdra åt sekretariatet att implementera dokumentet ”Övergripande inriktningsdokument för Amnesty Press”,

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

att uppdra åt sekretariatet att se över möjligheterna att utöka och förbättra Amnesty Press webbplattform och återkomma med förslag till styrelsens xxxxmöte,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.


Bilaga
Övergripande inriktningsdokument för Amnesty Press

Detta dokument är antaget av styrelsen för svenska sektionen av Amnesty International xx/xx 2013. Dokumentet ska följas av redaktören för Amnesty Press och av övriga sekretariatet.

Amnesty Press
Svenska sektionen av Amnesty International äger och finansierar tidningen Amnesty Press. Syftet med att ge ut tidningen är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till medlemmarna samt öka deras intresse för Amnesty genom en god journalistisk produkt om Amnestys verksamhetsområde. Amnesty Press ska alltid vara en produkt med hög trovärdighet och av hög kvalitet. Tidningen ska inspirera till engagemang och följa Amnestys grundläggande värderingar. Tidningen utkommer i pappersform minst 4 ggr/år.

Portalparagraf
I varje nummer av Amnesty Press finns följande portalparagraf:

Amnesty Press är ett forum för information och diskussion kring mänskliga rättigheter samt de områden som faller inom ramen för Amnestys globala och övergripande prioriteringar och leds av en självständig redaktör som också är ansvarig utgivare. Artiklar i Amnesty Press representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter. Det gäller även annonsmaterial, till exempel bilagor. Amnesty Press utges av Amnesty International, svenska sektionen.

Målstyrning
För att uppnå det övergripande syftet med Amnesty Press målstyrs tidningen i svenska sektionens strategiska plan. Mål sätts upp vartannat år och revideras årligen av styrelsen. Målen ska inte vara av en sådan karaktär att de kränker redaktörens bestämmanderätt över tidningens innehåll. Exempelvis kan målen handla om att hålla hög kvalitet.

Innehåll
Det är redaktören som bestämmer vad Amnesty Press ska innehålla. Tidningens fokusområde är mänskliga rättigheter, vilket också innebär artiklar om Amnesty. Tidningen får granska Amnesty men det är inte tidningens huvudsyfte.

I varje nummer av Amnesty Press finns ett antal icke-redaktionella sidor där det är sekretariatet under ledning av generalsekreteraren som fritt förfogar över innehållet. De icke-redaktionella sidorna ska följa Amnestys grafiska profil och vara skiljda från de redaktionella på ett sätt som är tydligt för läsaren.

Målgrupp
Amnesty Press målgrupp är i första hand svenska Amnestys medlemmar. I andra hand kan tidningen också spridas till en bredare allmänhet, exempelvis genom exponering på bibliotek och i skolor.

Ansvarig utgivare
Amnesty Press har en självständig redaktör som också är ansvarig utgivare för tidningen. Redaktören bestämmer vad som ska publiceras i tidningen efter beaktande av tips från anställda och aktivister. Innan tidningen går i tryck ska generalsekreteraren och ett eventuellt redaktionsråd informeras om tidningens innehåll och beredas möjlighet att lämna synpunkter till redaktören. Det är alltid redaktören som beslutar om tidningens innehåll.