Stadgeändringsförslag om begränsad mandattid Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 3 (SG3)
Datum: 1 mars 2013, reviderat 10 mars 2013

Stadgeändringsförslag om begränsad mandattid

Sektionsstyrelsen fick på årsmötet 2012 i uppdrag att ta fram ett förslag om begränsade mandatperioder för förtroendevalda, d.v.s. en begränsning av hur många gånger man kan väljas om till sektionsstyrelsen, fondstyrelsen, granskningskommittén och valberedningen. Årsmötesbeslutet löd:

att uppdra åt styrelsen att presentera ett stadgeändringsförslag till årsmötet 2013 om begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet.

Flera sektioner inom Amnesty, den internationella styrelsen (IEC) och även liknande organisationer har idag någon form av begränsade mandatperioder för förtroendevalda. Oftast innebär det att de personer som väljs till förtroendeuppdrag kan inneha ett uppdrag i en maximal sammanhängande period på sex eller åtta år. För IEC gäller exempelvis maximalt åtta år.

På föregående internationella rådsmöte (ICM) bestämdes att det skulle tas fram en gemensam standard (på engelska Core Standards), vilken bl. a. omfattar sektionernas stadgar. Enligt det förslag som lagts fram inför årets ICM i augusti ska sektionerna ha begränsade mandatperioder för förtroendevalda.

Några av skälen till att införa begränsade mandatperioder är att öka rotationen på våra förtroendeposter och därigenom skapa större delaktighet i vår demokrati och en ökad genomströmning av idéer. Begränsade mandatperioder minskar även risken för vissa former av maktmissbruk och, mer generellt, att makten hamnar i för få händer under för lång tid. I den svenska sektionen har vi historiskt sett haft lite konkurrens om platser på själva årsmötet och begränsade mandatperioder kan hjälpa till att skapa en mer levande demokrati. För svenska Amnesty bör denna stadgeändring ses som en principiell fråga och förebyggande åtgärd snarare än lösning på ett faktiskt problem.

Styrelsen föreslår att svenska sektionen följer samma mandatlängd som gäller för IEC, dvs. en maximalt sammanhängande period på åtta år.
Med denna åttaårsregel följer att valberedningen inte kan föreslå omval på mer än ett år för en person som suttit sju år i styrelsen.

I samband med beslutet behöver det tydliggöras hur den mandattid som innehafts när beslutet fattas ska räknas. Styrelsen föreslår att maximalt fyra år av förfluten mandattid räknas med när beslutet träder i kraft 2014.

STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA

att en ny paragraf 7.7 läggs till sektionens stadgar med följande lydelse:

7.7 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionsstyrelsen, fondstyrelsen, granskningskommittén och valberedningen) får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande period av åtta år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att kunna omväljas till samma organ.

att som övergångsregel inte inräkna tjänstgöringsår som gjorts före 2010 i det aktuella organet.
(Förtydligande: den sista att-satsen är en övergångsregel, inte en stadgeändring).