Stadgeändringsförslag om GS Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013

Till: Styrelsen
Från: Strategigrupp 3 (SG3)
Datum: 1 mars 2013

Stadgeändringsförslag om generalsekreteraren

Sektionsstyrelsen har för avsikt att till ett kommande årsmöte göra en mer grundlig översyn och modernisering av sektionens stadgar. Men redan i år vill vi förtydliga generalsekreterarens roll i samband med att vi nu rekryterar en efterträdare på den posten.

Sekretariatet har en avgörande betydelse i vår sektion. Att generalsekreteraren leder sekretariatet nämns inte alls idag i våra stadgar. Som jämförelse kan nämnas att det i de internationella stadgarna beskrivs både sekretariatets och generalsekreterarens roll i flera paragrafer text (§§ 10-11, 44-47) så att sekretariatets och generalsekreterarens betydelse för verksamheten framstår tydligt.

Vi kommer att behöva titta mer på detta och andra sektioners stadgar under arbetet med den planerade översynen av våra stadgar. Men mot bakgrund av att vi nu rekryterar en efterträdare på denna viktiga post föreslår vi redan nu ett tillägg i stadgan om hur sekretariatet leds och vem som utser vår högsta tjänsteman.

STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA

att ändra paragraf 6.5 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse ( ny text kursiverad ):

6.5 För att genomföra styrelsens beslut och ge service till distrikt, grupper och medlemmar skall sektionen upprätthålla ett sekretariat, som leds av en generalsekreterare utsedd av sektionsstyrelsen.