Årsredovisning 2012 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2013
Amnesty International svenska sektionen

Organisationsnummer 802004-0401

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31


Styrelsen och generalsekreteraren för Amnesty International svenska sektionen avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning – funktionsindelad 6
Balansräkning 7
Noter 9


Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och givare. Den svenska sektionen är en del av den internationella organisationen Amnesty International som har över 3 miljoner supportrar, medlemmar och aktivister i mer än 150 länder. Organisationens huvudkontor är det internationella sekretariatet (IS) som ligger i London. Amnesty International, svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening. Förutom svenska sektionen består svenska Amnesty av stiftelsen Amnestyfonden samt distrikt och arbetsgrupper som var för sig är juridiska personer med eget ekonomiskt ansvar.

Resultat och ställning
Intäkterna 2012 uppgår till 95 040 tkr (inkl räntor) att jämföra med 84 233 tkr 2011. Årets kostnader uppgår till 92 793 tkr inkl räntor (83 452 tkr förra året). Årets överskott blev 2 247 tkr (781 tkr).

Den svenska sektionens verksamhet 2012
Sektionens arbete har utgått från de globala prioriteringar Amnesty International beslutat om för perioden 2012-2013 och som utgjort grunden för sektionens verksamhetsplan 2012. I nedanstående sammanställning har följande prioriterade områden gällande mänskliga rättigheter lyfts fram:- Kampanjen Fattigdom - en rättighetsfråga - Kvinnors rättigheter- Diskriminering av HBT-personer- Mellanöstern och Nordafrika- Säkerhet och mänskliga rättigheter- Flyktingars och migranters rättigheter- Vapenhandel och mänskliga rättigheter- Dödsstraffet- Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet.

Fattigdom - en rättighetsfråga
Under 2012 bedrevs ett intesivt arbete med att få företaget Shell att ta ansvar för effekterna av sin oljeutvinning i Nigerdeltat. Aktioner genomfördes av 70 grupper runtom i landet, samt under Amnestys årsmöte i maj och Almedalsveckan i juli. Arbetet för att stoppa tvångsvräkningar med särskilt fokus på romernas situation i Europa fortsatte under året. Syftet var att få till lagar som förbjuder tvångsvräkningar i Rumänien, Italien och Serbien. Påverkanarbetet skedde i form av utåtriktade aktiviteter, lobbyarbete gentemot politiker och andra makthavare samt namninsamlingar. Sektionen startade under året ett nätverk med uppgift att stoppa framtida tvångsvräkningar runtom i världen.

Kvinnors rättigheter
Sektionens 25 temagrupper för kvinnors rättigheter arbetade under året med tolv olika aktioner. Bland annat agerade man för gruppen Pussy Riot som fängslades i Ryssland, mot kriminalisering av preventivmedel i Honduras, mot straffrihet för sexuellt våld i Bosnien-Hercegovina samt mot sexuellt våld i väpnade konflikter i Colombia och Egypten.

Diskriminering av HBT-personer
Sektionen har under året arbetet med aktioner i Kamerun, Uganda, Sydafrika och Ryssland. Både i Uganda och Ryssland lades det fram hbt-fientliga lagförslag som allvarligt skulle inskränka på hbt-personers rättigheter. Sektionen gav även ekonomiskt stöd till deltagandet i Baltic Pride för medlemmar från Amnesty i Slovakien.

Mellanöstern och Nordafrika
Amnesty genomförde under våren kampanjen Arabiska våren fortsätter för att uppmärksamma situationen för de mänskliga rättigheterna i regionen. Omkring 65 grupper på närmare 40 orter deltog under en aktionsdag i mars. Sammanlagt samlades 32 000 namn in under kampanjen. På årsdagen av upproret i Syrien samma månad arrangerades manifestationer i bland annat Stockholm och Göteborg. Sektionen genomförde i april ett seminarium med internationella experter tillsammans med riksdagens tvärpolitiska nätverk till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien.

Säkerhet och mänskliga rättigheter
På tioårsdagen av Guantánamolägrets öppnande i januari arrangerade Amnesty en manifestation i Stockholm som fick stor uppmärksamhet. Frågan om stängningen av lägret togs upp vid ytterligare två tillfällen under året med respresentanter för USA:s ambassad. Under Almedalsveckan uppmärksammade sektionen frågan om tortyr och s k diplomatiska försäkringar i samtal med politiker.

Flyktingars och migranters rättigheter
Antalet flyktingar som sökte asyl i Sverige ökade under året. Den främsta anledningen till detta var den mycket allvarliga situationen i Syrien. Amnesty genomförde under året tillsammans med UNHCR och Röda korset utbildningar om tortyr för Migrationsverkets samtliga asylhandläggare och beslutsfattare. Under året genomfördes dessutom ett antal utbildningar i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter för sektionens medlemmar och flykting- och migrationssamordnare. Sektionen deltog även i Amnestys europeiska kampanj om flyktingar och migranter When you don’t exist .

Vapenhandel och mänskliga rättigheter
Amnestys arbete för ett internationellt vapenhandelsavtal fortsatte under året genom flera möten med UD. Sveriges chefsförhandlare i frågan deltog på svenska sektionens årsmöte och en representant från sektionen deltog i FN-förhandlingarna på plats i New York i juli. Även Amnestys arbete gällande svensk vapenexport och mänskliga rättigheter fick uppmärksamhet genom avslöjanden i media om hemliga krigsmaterieluppgörelser med Saudiarbarien.

Dödsstraffet
Antalet länder i världen som tillämpar dödstraffet minskar stadigt, men avrättningar förekommer i hög utsträckning i ett antal länder. I Kina genomförs uppskattningsvis tusentals avrättningar årligen. Det exakta antalet är inte känt, eftersom uppgifterna är hemliga. Amnesty har också uppmärksammat utvecklingen i Mellanöstern där Iran, Saudiarabien, Irak och Jemen genomfört många avrättningar. Sektionen genomförde under året aktioner även på Japan, Vitryssland, Nigeria och USA. Under 2012 avskaffade Mongoliet och delstaten Connecticut i USA dödsstraffet i sin lagstiftning.

Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet
Arbetet gällande den den internationella brottmålsdomstolen fortsatte under året genom Amnestys juristgrupp. Sektionen arbetade dessutom för ett kriminaliserande av tortyr i svensk lagstiftning bland annat genom samtal med enskilda politiker under Almedalsveckan och i kontakter med regeringskansliet. Ett samarbete med Röda Korset etablerades också gällande denna fråga.

Aktiviteter
Under 2012 genomfördes en rad utåtriktade aktiviteter över hela landet. I december varje år bedrivs kampanjen Skriv för frihet. Årets kampanj uppmärksammade kränkningar av mänskliga rättigheter i Sudan, Guatemala, Taiwan, Vitryssland och Iran. Fler än 100 grupper på 56 orter deltog i kampanjen och över 50 000 namnunderskrifter samlades in.Sektionen startade under året en satsning på utbildning om mänskliga rättigheter i gymnasieskolan och ett nytt webbbaserat läromedel, Ett fönster mot världen , togs fram. För sjunde året i rad genomfördes Angeläget , som är ett projekt där gymnasieungdomar gör dokumentärfilm om mänskliga rättigheter. Över 400 personer deltog i de 45 kurser som Amnestyakademin genomförde.Vid årets slut hade sektionen 195 (191) lokala grupper varav 35 (39) var ungdomsgrupper.

Tillväxt
Den svenska sektionen av Amnesty International ökade sina intäkter till 95 040 tkr inkl räntor (84 232 tkr). Antalet medlemmar/givare ökade under året med 3 859 (5 428) st.

Medlemmar
Svenska sektionen har 100 243 (96 384) medlemmar och givare, varav 95 842 (91 886) är medlemmar, vilket innebär det högsta antalet medlemmar i svenska Amnestys historia för fjärde året i rad. Drygt 86% (85%) av sektionens medlemmar och givare stödjer organisationen via autogiro.

Förvaltning
Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande men kan erhålla skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst för deltagande i möten och uppdrag. Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté. Styrelsen understöds i utredningsarbetet av uppdragsgrupper där deltagarna kan vara anställda, medlemmar och styrelseledamöter. Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, sprider information om mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår också administration och insamling. På sekretariatet arbetar även frivilliga och praktikanter. Där gör de en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, administration, distribution och insamling.

Information
Amnesty International svenska sektionen är godkänd 90-kontoinnehavare (pg 90 00 72-0, pg 90 04 00-3 samt bg 900-0720) och står under kontroll av Svensk insamlingskontroll. Amnesty är också medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar därmed FRII:s etiska riktlinjer för insamling. Från och med verksamhetsåret 2009 upprättas dessutom FRII:s kvalitetskod. Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal för ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel blev ca 77% (76%). Motsvarande nyckeltal för insamlings- och administrationskostnader uppgår till ca 22% (23%).

Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se.


Framtida utveckling

Mänskliga rättigheter
Den svenska sektionens verksamhetsplan för 2013 har antagits av sektionens styrelse och bygger på de globala prioriteringar och målsättningar för perioden som Amnesty International gemensamt beslutat om. Nedanstående områden kommer att högprioriteras genom sektionens kampanjarbete under det kommande året.

Sexuella och reproduktiva rättigheter
Amnesty kommer i kampanjform att uppmärksamma kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter inför FN:s stora utvecklings- och befolkningskonferens 2014 (ICPD+20).

MENA (Mellanöstern och Nordafrika)
Amnesty kommer fortsatt att rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna i MENA-området, ställa krav på regeringar och grupperingar och ge stöd till demokratiutvecklingen i området.

Skriv för frihet
Amnesty kommer under året intensifiera arbetet till förmån för utsatta individer (Individuals at Risk) genom brevskrivningskampanjen Skriv för frihet . Dödstraffet är ett område som särskilt kommer att lyftas upp.

Resurser
Den svenska sektionens årsmöte 2010 antog en långsiktig inriktning för sektionens verksamhet fram till 2016 utifrån fem målområden:
- Tillväxt och medlemsvärvning
- Kommunikation och trovärdighet
- Arbete för jämställdhet
- Aktivism, aktivt deltagande och partnerskap

Utöver det ovan beskrivna arbetet för de mänskliga rättigheterna kommer den svenska sektionen 2013 att särskilt arbeta för att förbättra verksamheten inom följande områden:

Tillväxt i pengar och människor
Sektionen ska utifrån Amnestys globala tillväxt- och fundraisingstrategier utveckla nya insamlingsmetoder och fortsatt satsa på att integrera kommunikation, kampanjarbete och fundraising i syfte att öka intäkterna och antalet människor som stödjer organisationen och agerar till förmån för de mänskliga rättigheterna.

Enhetlig kommunikation utifrån en ny global identitet
Amnestys nya globala identitet syftar till att skapa Ett Amnesty (One Amnesty) och kommer att genomsyra organisationens kommunikation på alla nivåer.

Jämställdhetsintegrering
Allt arbete inom Amnesty ska vara jämställdhetsintegrerat. Under det kommande året kommer en särskild satsning göras för att jämställdhetsintegrera sektionens externa kommunikation.

Mänskliga rättigheter i skolan
Sektionen har inlett en långsiktig satsning på undervisning i mänskliga rättigheter i gymnasieskolan, som tillsammans med de pågående utbildningsprojekten Amnestyakademin och Angeläget kommer att göra Amnesty till en av de främsta aktörerna inom skolan för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Partnerskap med sektionen i Sierra Leone
Det samarbete med Amnestysektionen i Sierra Leone som startade 2010 kommer att fortsätta. Partnerskapet bygger på utbildningsinsatser och löpande erfarenhetsutbyte mellan anställda och förtroendevalda i de båda sektionerna.