Resultatrapport t o m december 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 21 januari 2003


Resultatrapport t o m december 2002
(Bilagor 1)


Inledning
Bokslutet för 2002 är inte klart men en preliminär rapport för årets intäkter kan lämnas. En uppskattning görs också av årets resultat. En utförligare resultatrapport och analys kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte i mars. Har någon frågor innan dess går det bra att kontakta Jörgen Persson på sekretariatet.

Årets intäkter
Årets intäkter beräknas uppgå till strax över 36 Mkr jämfört med budgeterade 38 272 tkr. Den prognos vi tog fram i september 2002 visade på intäkter om 35 580 tkr. Förra året var intäkterna 34 793 tkr.

Intäkter från intäktsgruppen Medlems- och gruppavgifter understiger budget med 228 tkr, 98 % av budget.

Intäkterna från Försäljning och Prenumerationer understiger budget, men eftersom det här är små intäktsgrupper påverkar det inte årets resultat så mycket.

Intäkter från intäktsgruppen Gåvor och bidrag understiger budget med 1 702 tkr, 93 % av budget. Positivt har varit de gåvor från Grupper och distrikt som vi fått under året, intäktsslaget Gruppgåvor överträffar budget med 1 177 tkr. Övriga stora intäktsslag Spontana gåvor, Insamlingsbrev och Autogiro ligger alla väldigt nära budget, tyvärr dock strax under.

Insamling från företag har inte gått så bra som vi budgeterat och både Företagssamarbete och AmnestySupporter hamnar en bra bit under budget.

Största skillnaden mellan utfall och budget visar Humanfonden . Utfallet blev hela 1 652 tkr sämre än budget trots en försiktig budgetering.

Under intäktsgruppen Övrigt kommer de slutgiltiga ränteintäkterna bli högre än vad som framgår av rapporten.

Årets resultat
Uppskattningsvis kommer årets resultat efter Humanfondsreservsupplösning att bli -1 800 tkr. Budgeterat resultat var 0 och septemberprognosen visade på ett underskott om 2 550 tkr. Förlusten måste tas från sektionens reserver, men den bundna reserven borde inte behöva tas i anspråk.


Jörgen Persson
Ekonomiansvarig