Distriktens roll och arbetsuppgifter - beslutsunderlag Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Henrik Zetterquist, Maria Lindgren och Mats Engman
Datum: 20 januari 2003


Distriktens roll och arbetsuppgifter - beslutsunderlag

De uppdrag vi fick av styrelsen i september var:
a) Att lägga fram ett konkret förslag för styrelsen, vad gäller förslag på gruppavgift. Förslaget ska lägga stor vikt vid årsmötebeslut 51 från 2000. Förslaget övertas av styrelsen, som har som uppgift att till årsmötet 2003 lägga förslag på bl a avgifter.

b) Att ta fram ett dokument som kortfattat beskriver distriktens roll, uppgift och organisation. Dokumentet ska vara en vägledning för distrikt, styrelse och sekretariat och riktlinjerna ska fastställas av styrelsen. Dokumentet kommer att ligga till grund för del i Handbok för aktiva Amnestymedlemmar.

Arbetet med att ta fram ett förslag till gruppavgift för åren 2004-2005 är påbörjat. I januari skickades ett preliminärt förslag ut i Grupptrycket. Vi vill ta del av synpunkter från grupper och distrikt innan vi presenterar ett färdigt förslag inför styrelsens marsmöte.

I september skickade vi ut ett första förslag till definition av distriktens roll och arbetsuppgifter till styrelsen och distriktsombuden. Förslaget diskuterades den 21 september 2002 under styrelsens och distriktsombudens gemensamma möte i Stockholm. De flesta har tyckts vara nöjda med förslaget och vi har inte fått några synpunkter som fått oss att vilja göra ändringar i det. Vi är medvetna om att de flesta distrikt i dagsläget är långt från att uppfylla samtliga funktioner som nämns i definitionen, men vi anser att den i dessa fall kan fungera som en realistisk målsättning att sträva mot.

Att nå samsyn kring distriktens funktion är en viktig förutsättning för att sektionens arbete på aktivistnivå ska utvecklas. Dokumentet ska fungera som en riktlinje för distrikten, men också som en signal till övriga aktiva medlemmar om vilken funktion distrikten ska ha. Vi anser därför att det är viktigt att styrelsen arbetar aktivt med att förankra den syn på distrikten som förmedlas i dokumentet.

Vi föreslår styrelsen besluta:

att anta dokumentet Distriktens roll och arbetsuppgifter