Underlag för diskussion om medlemsavgift Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet; Fundraisingteamet
Datum: 16 januari 2003

Underlag för diskussion om medlemsavgift

Under hösten 2002 har frågan kring en eventuell höjning av medlemsavgift kommit upp. För att styrelsen ska kunna föra en sådan diskussion har Fundraisingteamet tagit fram ett underlag rörande denna fråga. Vi har dels tittat på hur det ser ut i andra organisationer, dels tittat på den medlemsundersökning som gjordes hösten 2001. Det finns ytterligare en faktor som är viktig i sammanhanget och det är den stora satsning på autogiro som gjorts med målet att få så många medlemmar som möjligt att betala sin medlemsavgift på detta sätt. En höjning av medlemsavgiften påverkar givetvis autogirosystemet och detta bör man ta hänsyn till i diskussionen.

Detta underlag innehåller inte något förslag till beslut från fundraisingteamet. Vi har inte uppfattat att vi fått något sådant uppdrag. Däremot hoppas vi att de fakta vi tagit fram ska hjälpa styrelsen i ett eventuellt beslut.


Autogiro

I dagsläget har vi ca 13 700 medlemmar via autogiro. Av dessa är det ca 3 700 som endast betalar medlemsavgiften, d v s 20 kr/mån. De resterande 10 000 betalar allt mellan 25 och 2 000 kr per månad. Genomsnittsbeloppet ligger på 61 kr/mån.

Vid en eventuell höjning av medlemsavgiften är det viktigt att det nya beloppet är jämt delbart med 12. För registerhanteringens skull är det också viktigt att det är ett belopp som är lätt att registrera och känna igen. Beloppet 22,75 är t ex inte så lätt att registrera. Det är heller inte särskilt jämt och m a o svårt att kommunicera.

Det är givetvis önskvärt att ha ett relativt jämt belopp när det gäller autogiro t ex en höjning till 25 kr i månaden. 25 kr i månaden skulle dock innebära en total medlemsavgift på 300 kr. Detta är ett relativt högt belopp jämfört med många andra organisationer och det är också ett vanligt gåvobelopp vilket kan innebära problem i registret. När vi får in inbetalningskort som ej är specifierade (vilket händer ganska ofta) är det lätt att utgå ifrån att om beloppet är 240 kr så är det ett medlemskap och inte en gåva. De som ger gåvor brukar ge jämnare belopp, d v s jämna 50- eller 100-tal. En medlemsavgift på 300 kr skulle m a o kunna blandas ihop med gåvor på 300 kronor.

En variant är att höja medlemsavgiften till 290 kr och att den månatliga avgiften via autogiro blir 24 kr. 24 x 12 = 288 vilket innebär 2 kronors skillnad jämfört med medlemskap via inbetalningskort. Men det kanske är såpass marginelt att det är acceptabelt.

Om syftet med att höja medlemsavgiften är att öka Amnestys totala intäkter bör man ha i åtanke att det inte är säkert att de 10 000 som idag betalar mer än 20 kr i månaden faktiskt kommer att öka sitt månatliga bidrag. Det är till och med troligt att de låter en del av den gåva de betalar idag övergå till medlemsavgift. För att komma ifrån detta krävs det en särskild insats och tydlig kommunikation till målgruppen för att få dem att öka sitt månatliga belopp. Det krävs m a o budget för att kunna göra ett särskilt utskick eller en telefonkampanj. En telefonkampanj skulle säkerligen vara det som ger bäst resultat, men kräver också en större investeringskostnad.

Alla som betalar via autogiro måste givetvis underrättas om en eventuell höjning. De som betalar via inbetalningskort kan få informationen via aviseringen, men riktigt så enkelt är det inte med de som betalar via autogiro. De som betalar 20 kr/mån ska underrättas och ge sitt godkännande till att vi höjer deras belopp. De som ger mer än 20 kr ska också underättas, men framförallt förmås att höja sitt bidrag så att den totala intäkten faktiskt ökar.


Inbetalningskort

Avrundningseffekten är också något som man bör ha i åtanke. Idag rundar många av våra medlemmar av till 300 kr när de betalar, 240 kr i medlemsavgift och 60 kr i gåva. Skulle vi höja medlemsavgfiten till 300 kr kanske det inte skulle innebära en så stor total ökning av intäkterna.

Vid en eventuell höjning av avgiften räcker det att de som idag betalar via inbetalningskort får denna information i aviseringen. Vi kan i dagsläget m a o inte se att det skulle behövas några särskilda insatser för att åstadkomma detta.


Medlemsundersökningen

Under hösten 2001 gjordes en medlemsundersökning bland såväl befintliga som avhoppade medlemmar. En av frågorna till de avhoppade medlemmarna gällde anledningen till varför de avslutat sitt medlemskap. 26 % svarade att det berodde på ekonomiska skäl. Detta var den enskilt största anledningen till avhopp. Närmast där efter kom turbulens och interna stridigheter inom Amnesty som hade fått 15 % att avsluta sitt medlemskap.

Kvinnor avslutade sitt medlemskap p g av ekonomiska orsaker i större utsträckning än män. Även personer under 30 år, som inte var aktiva, uppger ekonomiska skäl som huvudanledning till varför medlemskapet avslutades.

I en annan fråga som handlar om huruvida det finns något i medlemskapet som de avhoppade medlemmarnarna var missnöjda med kommer det fram en lite annan bild. Det är endast 1 % som anger att medlemsavgiften anses för hög. Det kan m a o vara så att det inte är vår medlemsavgift som är för hög. Personerna som angett ekonomiska skäl till sitt avhopp kanske inte hade haft råd att betala en medlemsavgift på 100 kr heller.


Andra organisationer

Greenpeace:
Samma medlemsavgift för alla: 300 kr/år.
Man kan betala medlemsavgiften via autogiro (25 kr/månaden).
Som medlem får man ett utskick tre eller fyra gånger per år och rapport.

Rädda Barnen:
Medlemsavgiften kostar om man är över 25 år 200 kr/år, under 25 år 75kr/år. Som extra familjemedlem kostar det även 75 kr. Hushållsmedlemskap kostar 300 kr/år (oavsett antalet personer i hushållet).
Man kan betala via autogiro en gång per år.
Är man medlem i Rädda Barnen får man tidningen Barn som ges ut sex gånger per år, information från lokalförening och utskick om exempelvis föreläsningar.

Röda Korset:
Medlemsavgift kostar 150 kr/år.

Röda Korsets Ungdomsförbund (under 30 år):
Medlemsavgiften är 125 kr/år: Man kan även teckna familjemedlemskap : huvudmedlem 125 kr, familjemedlem 60 kr.
Som medlem får man tidningen Megafon fyra gånger per år. Medlemmar upp till 12 år får även tidningen Globen som ges ut av Barnens Värld.

SOS-barnbyar:
Medlemskap kostar 100 kr/år.
Som medlem får man en tidning fyra gånger per år.

Bris
Medlemsavgift: 250 kr/år, familjemedlemskap 300 kr/år, barn och ungdomsmedlemskap (under 18 år) 50 kr/år.
Man kan betala avgiften via autogiro (20 kr/månaden).
Som medlem får man tidningen Barn och Ungdom. Betalar man via autogiro får man dock ingen tidning.

Cancerfonden
Medlemsavgift: mellan 18-65 år 150 kr/år, yngre eller äldre 75 kr/år, extra familjemedlem 75 kr/år.
Som medlem får man tidningen Rädda livet som ges ut sex gånger per år.

Afrikagrupperna:
Medlemsavgift: 200 kr/år, under 25 år, studerande, arbetslös, pensionär 100 kr/år, organisationsmedlemskap 300 kr/år, reducerad medlemsavgift utan tidning
50 kr/år.
Medlemmar får tidningen Södra Afrika.

Astma och Allergiförbundet:
Medlemsavgift under 2002: 90 kr, familjeavgift 0-50 kr/medlem beroende på vilket förening man tillhör.
Som medlem får man tidningen Allergia åtta gånger per år. Det finns även, gällande försäkring, ett förmånligt trygghetspaket för medlemmar.

Läkare utan gränser:
Stödmedlemskap kostar 200 kr/år.
Man kan betala månadsvis via autogiro.
Som stödmedlem får man tidningen Direkt.

Stadsmissionen:
Inget medlemskap. Man kan ge bidrag via autogiro och då får man tidningen Mission två gånger per år och utskick. Man kan även få utskicken utan att vara givare.

Lutherhjälpen:
Man kan bli ombud, aktiv givare eller sporadisk givare. Som ombud arbetar man aktivt och som aktiv givare kan man betala via autogiro. Betalar man exempelvis 100 kronor får man Lutherhjälpens tidning regelbundet och information.

UNICEF:
Medlemskap kostar 200 kr/år och för studerande 100 kr/år.
Medlemsavgiften kan man betala via autogiro.
Medlemmar får tidningen Unicef i dag.
Man kan även vara givare men då får man ingen tidning. Dock får man tidningen om man säger till.

Barncancerfonden:
Man kan bli medlem i Barncancerfondens 7 olika lokala föreningar runt om i landet. Medlemsavgiften kostar (förmodligen) 100 kr. Man kan även bli prenumerant på deras tidning som ges ut sex gånger per år som kostar 100 kr /år.
Regelbundna bidrag kan man även ge via autogiro.

Förbundet Djurens Rätt:
Fullbetalande medlemsavgift: 150 kr/år (Man får då tidningen Djurens Rätt).
Junior-och ungdomsmedlemsavgift: 90 kr/år (tidningarna Djurens Rätt och Rädda Djuren).
Pensionärsmedlemsavgift: 60 kr/år (tidningen Djurens Rätt).
Ungdomsmedlemsavgift: 60 kr/år (tidningen Djurens Rätt).
Familjemedlemsavgift: 35 kr/år (som familjemedlem får man inte någon tidning).
Juniormedlem: 30 kr/år (tidningen Rädda Djuren).
Företagsmedlemsavgift: 150 kr/år (tidningen Djurens Rätt).
Ständig medlem: 3000 kr och man är medlem så länge man vill (tidningen Djurens Rätt).

Man kan vara Junior-och Ungdomsmedlem t.o.m det år man fyller 25 år. Ungdomsmedlem kan man vara t.o.m det år man fyller 25 och juniormedlem t.o.m det år man fyller 15 år.

Man kan betala medlemsavgiften via autogiro.

Svenska Naturskyddsföreningen:
Medlemskap år 2003 kostar 270 kr. Är man 25 år eller yngre kan man samtidigt vara medlem i Fältbiologerna, SNFs fristående ungdomsorganisation, utan extra kostnad. Studerande betalar 150 kronor första året och familjemedlemskap år 2003 kostar 330 kronor.

Som medlem får man bl.a. tidningen Sveriges Natur som ges ut fem gånger per år och rabatter på böcker, cd-skivor m.m i deras Naturbutik.