Justering av disponibel del i budget 2003 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2003-01-20Justering av disponibel del i budget 2003

Bakgrund
Diskussionerna mellan sektionen och Amnestyfonden om gemensam insamling ledde i december 2002 till ett förslag om gemensam telemarketing av AmnestyGuard. Sektionen har för 2003 budgeterat 250.000 kr för uppgradering av autogiro. Summan ligger i budgetens disponibla del för beslut i juni. Eftersom det, inte minst för Amnestyfonden, är angeläget att kunna öka antalet personer anslutna till AmnestyGuard i början av året för att öka intäkterna under 2003, föreslås att sektionsstyrelsen fattar beslut om de budgeterade 250.000 kr för uppgradering av autogiro redan på januarimötet.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att redan i januari anta 250.000 kr i den disponibla delen av budget 2003 avsedda för uppgradering av autogiro