Distriktets roll och arbetsuppgifter Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 januari 2003


Distriktets roll och arbetsuppgifter

Den svenska sektionen av Amnesty International är indelad i 18 distrikt. Distrikten har olika geografiska och resursmässiga förutsättningar och arbetsstrukturerna varierar kraftigt mellan olika distrikt. Distriktens funktion har under lång tid varit ifrågasatt av många inom sektionen - inte minst sedan årsmötet 1996 sänkte gruppavgiften, i syfte att ge utrymme för distrikten att själva ta ut avgifter från sina grupper. Distrikten har därigenom fått större ekonomiskt ansvar, men då distriktens roll och uppgifter har varit oklara för många har de ökade ekonomiska möjligheterna inte alltid följts av motsvarande ökning av verksamheten.

Syftet med detta dokument är att fastslå vilken roll distrikten ska ha och att tydliggöra vilka förväntningar svenska sektionen har på distrikten. Förhoppningen är att det kan fungera som ett stöd för distrikten i deras arbete med att utveckla sin verksamhet.

Distriktets roll
Distriktet är en arbetsnivå och dess uppgift är att verka för Amnesty International inom distriktets geografiska ramar. Detta kan ske genom:
* Egna aktiviteter som genomförs av distriktsombud/distriktsstyrelse, särskilda aktions- och temagrupper på distriktsnivå, enskilda medlemmar knutna till distriktsnivån eller personer som agerar på distriktets initiativ.
Ex: Arbete för att rekrytera en ny amnestygrupp inom distriktet.
* Samarbete mellan flera grupper och medlemmar inom distriktet.
Ex: Arrangerandet av en konsert, där flera grupper deltar i arbetet.
* Samordning av verksamhet, syftande till att gemensamt dra nytta av distriktets kompetens och resurser.
Ex: Nätverk av informatörer, där en person på distriktsnivå är kontaktperson och samordnare av arbetet.
* Stöd och utbildning till distriktets grupper och medlemmar.
Ex: Kontakt och stöd till grupper under bildande.
* Medverkan i svenska sektionens demokratiska processer.
Ex: Distriktsombudens ansvar att fungera som valberedning för sektionens valberedning.

Distriktets uppgifter
Utöver de interna arbetsuppgifterna, som att ge stöd till distriktets aktiva medlemmar och att medverka i sektionens demokratiska processer, har distriktet liksom alla andra aktiviststrukturer fyra övergripande uppgifter:
* Att utöva påtryckningar på makthavare att respektera mänskliga rättigheter
* Att informera och skapa opinion kring mänskliga rättigheter
* Att värva medlemmar
* Att samla in pengar

Distriktet bör fokusera sitt arbete på de arbetsområden och aktiviteter som kräver samordning eller samarbete mellan medlemmar och grupper, och därigenom fungera som komplement till det arbete som bedrivs av de lokala aktiviststrukturerna. Exempel på sådana arbetsområden kan vara: informatörsarbete, mediaarbete, marknadsföring, flyktingarbete, medlemsvärvning och bildande av nya grupper. Distriktsombud/distriktsstyrelse har genomgående ett huvudansvar för att rekrytera personer som kan ta på sig uppgifter på distriktsnivå.

Distriktets verksamhet finansieras av avgifter från grupper och av distriktets egen insamlingsverksamhet. Distriktet bör även ha som målsättning att bidra ekonomiskt till den svenska sektionen och/eller Amnestyfonden.

Vilka utgör distriktet?
Distriktsnivån består av:
* Distriktsombud/distriktsstyrelse, vars uppgift är att planera, leda och samordna distriktets arbete, samt att utveckla distriktets organisation och arbetsmetoder. Tillsammans med övriga förtroendevalda bär man det formella ansvaret för distriktets verksamhet. Distriktsombud/distriktsstyrelse utgör även distriktets ansikte utåt gentemot media och allmänhet.
* Arbets- eller temagrupper på distriktsnivå.
* Enskilda medlemmar med specifika uppdrag och uppgifter.
* Enskilda personer, företag eller kompetens som står till distriktets förfogande.

De lokala aktiviststrukturernas status i distriktet
De grupper, ungdomsgrupper, lokala specialgrupper och enskilda aktivister som är verksamma inom distriktet ansvarar själva för sitt eget arbete, men har följande kopplingar till distriktet:
* De bör efter förmåga medverka i distriktets arbete och ställa sin kompetens och sina resurser till distriktets förfogande.
* De ska kunna förvänta sig stöd från distriktet, i form av utbildning, konsultativt stöd och möjlighet att dra nytta av distriktets kompetens och resurser.
* De omfattas av de beslut som fattas av distriktets demokratiska strukturer.

Distriktets demokrati och formella ansvar
* Distriktet omfattas av den svenska sektionens stadgar, men inget hindrar att man antar egna stadgar i syfte att tydliggöra de förutsättningar som gäller för distriktets eget arbete.
* Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ och alla som är medlemmar i svenska sektionen och bosatta inom distriktets geografiska gränser har rätt att delta på mötet. Distriktsmötet väljer distriktsombud/distriktsstyrelse och andra förtroendeuppdrag. Distriktsmötet beslutar om gruppernas avgifter till distriktet och har rätt att fatta andra beslut som berör de lokala aktiviststrukturer som är verksamma inom distriktets geografiska ramar.
* Distriktsombud/distriktsstyrelse och övriga förtroendevalda ansvarar för att distriktets arbete bedrivs på ett demokratiskt sätt och i enlighet med Amnestys stadgar.
* Distriktets ekonomi ska bokföras och revideras. Verksamhetsåret ska vara den 1 januari-31 december. Distriktet ska årligen rapportera följande ekonomiska uppgifter till svenska sektionen:
- Intäkter under det gångna året
- Utgifter under det gångna året
- Utgående balans för det gångna året
* Distriktet ska varje år inkomma med en verksamhetsberättelse till den svenska sektionen.

Förändringar av distriktets geografiska förutsättningar
Det har vid några tillfällen förekommit att distrikt slagits samman eller att enskilda grupper valt att byta distrikt. Eftersom distriktet främst är en nivå för samarbete bör sektionen se positivt på initiativ som syftar till att förbättra kontakten mellan distrikt och grupper. Beslut om förändringar av distriktens struktur fattas av sektionsstyrelsen, efter samråd med berörda distrikt och grupper.