Årsmötesbeslut om budgetmötet - historik Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2003-01-20

Årsmötesbeslut om budgetmötet - historik

Budgetmötet infördes i sektionen efter beslut på årsmötet 1985. Sex år senare, 1991, fattade årsmötet
beslut om förändringar av budgetmötet, enligt nedanstående:

Årsmötet 1985 i Ronneby

§ 74 Införande av budgetmöte (D 6)

Beslut 1. Ett separat budgetmöte skall anordnas i november eller december varje år.
2. Mötets uppgift är att ge styrelsen råd beträffande verksamhet och budget för kommande år med den verksamhetsinriktning som årsmötet fastställt.

3. Styrelsen upprättar dagordning för mötet.

4. Till budgetmötet skall följande personer utses och kallas

- från distrikten: varje distrikt utser en deltagare (totalt 18)
- samordningar och specialgrupper: högst fyra deltagare
- styrelsen: kassören och högst fyra ytterligare medlemmar
- sekretariatet: ekonomiansvariga revisorerna: medlemsrevisorn
5. Utgifterna i samband med budgetmötet betalas av sektionen.

6. Styrelsen skall utvärdera budgetmötet 1985 och lämna rapport till årsmötet 1986.

Årsmötet 1991 i Kalmar

§ 43 Förändrat budgetmöte (7)
Beslut att budgetmötet från hösten 1991 ges följande formaliserade utformning:

att distrikten representeras av sina distriktsombud plus ev. en medlem med ekonomiska kunskaper eller intressen, vald av distriktsmötet, och att de sålunda har ett klart mandat att i dessa frågor föra distriktets talan;

att distriktsombuden fortlöpande för information om aktuella problem i det pågående budgetarbetet och därigenom ges möjlighet att ta upp dessa frågor vid höstens distriktsmöten;

att distriktsombuden också för tillgång till uppgifter om gruppernas ekonomiska insatser inom det egna distriktet och ges möjlighet att vid distriktsmötet planera ekonomiska insatser under det kommande året, eventuellt också distriktsgemensamma verksamheter då det gäller olika former av penninginsamling.