Förslag till ny gruppavgift Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 januari 2003

Förslag till ny gruppavgift

Sedan 1997 har gruppavgiften till sektionen varit 1.500 kronor per år. Distrikten tar även ut en avgift till distriktet, som i dagsläget varierar från 0 upp till 5.500 kronor. Styrelsen har i uppdrag att lägga förslag till varje beslutande årsmöte om gruppavgiften för de kommande två åren, och vi har fått uppgiften att förbereda styrelsens förslag till årsmötet i Härnösand den 9-11 maj.

Ett problem med att distrikten avgör avgifternas storlek är att distriktens verksamhetsnivå varierar kraftigt. Vissa distrikt har en mycket låg avgiftsnivå, helt enkelt därför att de inte anser sig ha behov av mer pengar. Till följd av detta varierar avgiftsnivån kraftigt mellan distrikten. Årsmötet i Malmö 2000 påpekade att insamlingsarbetet har många positiva sidoeffekter (t.ex. att vi även når ut med information och värvar medlemmar) och att vi därför bör ställa krav på alla grupper att arbeta med insamling. Det kan också ifrågasättas om det är rättvist att vissa grupper ska behöva ta ett större insamlingsansvar än andra.

Ett annat problem som årsmötet i Malmö tog fasta på är att distriktens ekonomiska planering kullkastas om årsmötet skulle besluta att höja avgiften till sektionen. Har man gjort en budget som bygger på en relativt låg avgift till sektionen och en hög avgift till distriktet, så hamnar man i en knepig situation om förutsättningarna plötsligt förändras. I årsmötesbeslutet betonas att avgiftssystemet ska vara långsiktigt stabilt och möjliggöra ekonomisk planering.

Vårt förslag är en kombination av det tidigare och det nuvarande systemet. Vi föreslår en enhetlig avgiftsnivå som gäller alla grupper och som beslutas av sektionens årsmöte. Vi anser dock att avgiften även i fortsättningen ska vara delad i en sektions- och en distriktsdel.

Vårt förslag till gruppavgift för 2004-2005 är 2.000 kronor till sektionen och 2.000 kronor till det egna distriktet. För vissa grupper kommer detta att vara en sänkning av den totala avgiftsnivån, för andra en höjning. Utslaget över hela landet kommer avgiftsnivån att vara ungefär samma som idag. När det gäller ungdomsgrupper och nybildade grupper föreslår vi en oförändrad avgift på 500 kronor till sektionen, utan avgift till distriktet.

I flera distrikt skulle vårt förslag innebära att man får in mer pengar än man gör av med. För att dessa pengar inte ska ligga passiva på konton är vårt förslag att distriktens tillgångar över 10.000 kronor ska skickas till sektionen som gåva vid varje årsskifte. Detta gäller dock inte de distrikt som har höga fasta kostnader, t.ex. lokalhyror, där det måste finnas en buffert anpassad efter kostnaderna.

I några distrikt skulle vårt förslag innebära en ganska stor intäktsminskning. Vår förhoppning är att höjningen av gruppavgiften och ökade gåvor från de distrikt som inte har så omfattande verksamhet ska göra det möjligt för distrikt att äska pengar från sektionen. Därmed skulle verksamheten i de mest aktiva distrikten kunna ligga kvar på samma nivå som idag. Dessutom kan alla distrikt naturligtvis välja att utöver den obligatoriska avgiften ta ut en frivillig avgift från sina grupper.

Vårt förslag bygger till stora delar på en förutsättningslös diskussion mellan styrelsen och distriktsombuden i september förra året. Förslaget ska betraktas som preliminärt. Diskutera gärna frågan på grupp- och distriktsmöten och hör av er till oss med era synpunkter. Styrelsen ska fastställa sitt förslag till årsmötet på styrelsemötet den 8-9 mars , så ni har nästan två månader på er. Vår förhoppning är att frågan ska vara väl förankrad, så att vi kan fatta ett beslut under årsmötet som så många som möjligt är nöjda med.

Henrik Zetterquist
031 - 12 50 17
[email protected]

Maria Lindgren
090 - 12 85 92
[email protected]

Mats Engman
08 - 729 02 21
[email protected]
..........