Protokoll från styrelsemöte den 7 december 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 5/2002/2003

Möte med sektionens styrelse den 7 december 2002

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 92 - § 102
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson X
Maria Eklund X
David Langlet X
Tina Lundh X
Lotta Reimers X
Mats Engman X
Henrik Zetterquist X, mötesordförande § 80 - § 91
Suppleanter
Anja Persson X
Bobby Vellucci X
Magnus Öhman X, endast § 80 - § 93
Sekretariatet
Tessi Fickendey
Dan Grundin
X, sekreterare
X
Maria Ros Jernberg
Jenny Lundgren
X, endast § 93
X, endast § 93
Carl Söderbergh X
Övriga
§ 80 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens kassör Henrik Zetterquist.


§ 81 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Tina Lundh till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 82 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att välja Maria Eklund till ordförandereserv för nästa möte.


§ 83 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 84 Protokoll från möte med sektionens styrelse 19 oktober 2002

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 85 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

30 oktober 2002
att godkänna Elisabeth Löfgren och Magnus Brattgård vid sidan av sammankallande Stefan Johansson, Carl Söderbergh och Hanna Roberts som medlemmar i Amnestys Internationella Kommitté.

9 november
att styrelsen lämnar en resolution till ICM om att ändra rådsmötescykeln från två till tre år. Styrelsen förankrar dessutom resolutionen inom sektionen genom att presentera detta som ett förslag till årsmötet.


§ 86 Rapport från Amnestyfonden

Lotta Reimers rapporterar från Amnestyfondens senaste möte (??/!!), vid vilket Elisabeth Löfgren medverkade i egenskap av projektledare för den av IS initierade översynen av biståndsmandatet. Lotta Reimers redogör i stora drag för fondstyrelsens diskussion kring det framtida samarbetet mellan sektionen och fonden. Henrik Zetterquist påpekar att styrelsen under dagordningens punkt Samverkan mellan sektionen och Amnestyfonden får möjlighet att diskutera de aktuella frågorna.


§ 87 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- Under ett besök i Sollefteå i mitten av november fick Carl Söderbergh möjlighet att informera ungdomar i högstadiet om de mänskliga rättigheterna efter den 11 september.
- Carl Söderbergh ombads av riksdagens HBT-grupp (Homo-, bi- och transsexuella personer) att delta i ett seminarium kring HBT-frågor i svensk utrikespolitik. Svensk asylpolitik, ambassadrapporter kring HBT-frågor samt frågan om en konvention inom detta område bör utarbetas lyftes för diskussion.
- Kampanjen mot våld mot kvinnor kommer att senareläggas, för att möjliggöra större efterforskningar inom området domestic violence (våld inom hemmet). Ny kampanjstart är planerad till våren 2004.
- Carl Söderbergh redogör för mötet på IS i London den 5-6 december. Samtliga generalsekreterare inom EU samlades tillsammans med Irene Khan och personal från EU-kontoret i Bryssel för en gemensam diskussion kring arbetet på Europa. Mötet behandlade bl a den växande diskrimineringen mot främlingar i Europa samt avståndet mellan de nationella parlameneten och EU. Carl Söderbergh informerar styrelsen om den något ansträngda relationen mellan IS och EU-kontoret och de åtgärder som diskuterats för att öka förståelsen på IS för vikten av EU-arbetet.
- Carl Söderbergh uppmärksammar styrelsen på den i rapporten omnämnda handledning som berörda personer inom sekretariatets informationsteam kontinuerligt får av Stina Hillefors i Göteborg. Handledningen har varit mycket givande och gett påtagliga effekter vid hanteringen av traumatiserade och psykiskt sjuka.

Mats Engman tillägger att trenden med ett minskat antal grupper har vänt till följd av att flera distrikt har förbättrat sina rutiner för mottagande och introduktion av nya medlemmar.


§ 88 Rapport från Ungdomsrådet

Mats Engman redogör för ungdomsrådets aktiviteter under hösten 2002 samt går igenom ungdomsrådets verksamhetsplan för våren 2003. Ungdomsrådet kommer att agera som kontaktpersoner för grupper i landet och har under verksamhetsåret för avsikt att fokusera arbetet på att utöka antalet grupper. Ungdomsrådet har dessutom visat sig vara ett bra stöd för Mats Engman i hans dagliga arbete på sekretariatet.


§ 89 Rapport om översyn av styrelsens arbete

Anja Persson inleder med att lyfta fram rekommendation 7 i arbetsdokumentet Översyn av styrelsens arbete , där styrelsens ansvar för att förstärka organisationsdialogen inom rörelsen poängteras. Anja Persson föreslår att styrelsen på sitt visionsmöte i januari diskuterar nya former för hur enskilda ledamöter bäst kan bidra till detta.

Anja Persson och Dan Grundin har i enlighet med rekommendation 8, elektroniskt delgett styrelsen information om andra ideella organisationers arbets- och mötesformer. Dan Grundin berättar att sektionen genom t ex Ideell Arena skulle kunna ta del av den pågående diskussionen om ledarutveckling i frivilligsektorn. Ideell Arena har uttryckt en önskan om att få informera om sin verksamhet vid ett styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar de två rekommendationerna och efterlyser ett diskussionsunderlag inför januarimötet om hur den strategiska dialogen inom sektionen kan ses över samt förstärkas.

Beslut

att uppdra åt Anja Persson att utarbeta ett diskussionsunderlag kring rekommendation 7 till styrelsens januarimöte.


§ 90 Budgetmötet 2002

Henrik Zetterquist inleder med att kommentera det låga antalet distrikt som medverkade vid årets budgetmöte. En alltför stor del av budgetmötets diskussioner ägde rum mellan styrelse och Granskningskommitté, vilket försvårade ett aktivt deltagande från de närvarande distriktsombuden. Endast tre av sju distriktsombud fyllde i utvärderingsblanketten men samtliga svarade ja på frågan om budgetmötena skall finnas kvar.

Styrelsen diskuterar om framtida budgetmöten bör vara mer områdesinriktade och mindre sifferorienterade för att skapa en bättre förståelse för sambandet mellan verksamhet och ekonomi.

Beslut

att uppdra åt Budgetutvecklingsgruppen att ta fram ett underlag om budgetmötets framtida roll till styrelsens januarimöte.

- Protokoll från budgetmötet

Styrelsen går igenom och kommenterar protokollets sammanställning av budgetmötets rekommendationer till styrelsen som löd:
- att säkerställa att den svenska delegationen till rådsmötet 2003 är så stor att den har möjlighet att följa, delta i och påverka beslutsprocesserna,
- att till årsmötet 2003 lägga förslag om höjda medlemsavgifter,
- att till årsmötet 2003 utöver förslaget till gruppavgift initiera en ny diskussion om gruppernas gemensamma ansvar för sektionens ekonomi,.
- att sträva efter att återskapa sektionens fria reserver senast 2004 samt
- att höja prenumerationsavgiften för Kortkampanjen 2003 i avsikt att öka intäkterna.

Styrelsen väljer dock att behandla budgetmötets rekommendationer närmare under § 91, Budget 2003- beslutsdel .

- Granskningskommitténs rapport

Styrelsen diskuterar Granskningkommitténs rapport till budgetmötet 2002.


§ 91 Beslut om budget 2003

- Resultatrapport t o m november 2002

Dan Grundin presenterar den ekonomiska rapporten t o m november 2002 och poängterar att intäktssidan inte är slutgiltig.

Insamlingsresultat för oktober månad har, utan hänsyn till inflationen, visat sig vara det bästa för månaden på tio år. Även testamenten och stora gruppgåvor har tilldelats sektionen under månaden. Humanfondsutdelningen minskade mellan augusti-oktober med 200 tkr men började i november sakta återhämta sig. Dan Grundin påpekar att utifrån september-novembers resultat bör den senast gjorda prognosen kunna uppnås. Mats Engman meddelar att gruppavgifter, trots påtryckningar, uppvisar ett sämre resultat än vanligt.

- Budget 2003

Henrik Zetterquist föreslår att styrelsen behandlar de länkade underlagen i tur och ordning innan ett slutgiltigt budgetbeslut för 2003 fattas.

Dan Grundin presenterar sekretariatets förslag till budget 2003 som omfattar 36 000 tkr. Förslaget skiljer sig från den preliminära budget som presenterades på styrelsens oktobermöte enligt följande:
1. Posten "Utbildning i frivilligt ledarskap" har tillkommit med en budget på 30 tkr.
2. Posten ICM har höjts med 40 tkr för att möjliggöra att fem sektionsdelegater medverkar i rådsmötet.
3. Posten för insamlingsbrev minskas med 70 tkr för att kompensera för de två ovannämnda tilläggen.

Dan Grundin påpekar att styrelsens beslut om en höjning av Kortkampanjen samt eventuellt ytterligare en ICM-delegat kan förändra det liggande budgetförslaget.

Styrelsen ställer frågor beträffande budget 2003.

- Sekretariatets verksamhetsplan

Dan Grundin presenterar sekretariatets verksamhetsplan för 2003.

Hanna Roberts påpekar att uppdelningen av underlaget i åtta punkter/rubriker förenklar förståelsen för sektionens verksamhet och föreslår att framtida budgetmöten, i syfte att underlätta diskussionerna, tar del av sekretariatets verksamhetsplan.

- Rapport från projekt om företagssamarbete

Dan Grundin redogör för den sammanställda rapporten kring företagssamarbetsprojektet som, delvis beroende på sektionens bekymmersamma ekonomiska situation, har avslutats i förtid. Att värva företagsstöd till Amnesty från små och medelstora företag har varit svårt av olika skäl. En analys har visat att den typ av företagssamarbeten som går bäst är de där en viss del av en transaktion kommer Amnesty tillgodo. I en utblick mot framtida företagssamarbeten, ger Dan Grundin exempel på nya varianter av företagssamarbeten.

- Program för frivilligt ledarskap

Mats Engman förklarar att bristen på ledarskap är stor inom sektionens samtliga aktiviststrukturer, vilket medför att ytterst få nya personer tar över ansvarsfulla uppgifter. För att kunna uppfylla handlingsplanens målsättning om att öka aktivismen behöver redan engagerade medlemmar fångas upp och ges utbildning i förslagsvis förenings- och presentationsteknik samt ledarskap. Programmet, som innehåller fyra moment, föreslås vara öppet för alla och omfatta 20 deltagare med stor geografisk spridning. Programmet leds av en sekretariatsanställd i samarbete med en eller flera aktivister. Beslut om vilka som ska delta i programmet fattas av styrelsen på junimötet 2003. För att möjliggöra en överblick av programmets långsiktiga konsekvenser föreslås frivilligledarskapsprojektet genomföras två gånger innan en utvärdering görs. En föreslagen budget på 30 tkr per termin ska täcka kostnader för deltagarnas resor, kost och logi i samband med utbildningarna.

Styrelsen diskuterar förslaget och ställer sig positiv till programmet.

- Kortkampanjen

Budgetmötets rekommendation till styrelsen var en höjning av prenumerationsavgiften för Kortkampanjen 2003 i avsikt att öka intäkterna.

Bobby Vellucci, ansvarig för Kortkampanjen på sekretariatet, anser inte att Kortkampanjen är att betrakta som en inkomstkälla utan som en service till de aktiva. Priset för Kortkampanjen höjdes för ett år sedan och Bobby Vellucci menar att ytterligare en höjning skulle kunna medföra ett minskat antal prenumeranter. Då Posten aviserar ytterligare höjningar 2003 ökar dessutom Kortkampanjsprenumeranternas portoutgifter.

Styrelsen diskuterar ärendet och går inte på budgetmötets förslag utan anser att den minimala inkomstökning som en höjning av Kortkampanjen utgör inte tjänar sitt syfte.

Beslut

att inte höja prenumerationsavgiften för Kortkampanjen 2003.

- Budget 2003 - beslutsdel

Styrelsen går igenom budgetmötets fem rekommendationer med följande kommentarer:

1. Svenska delegationen till rådsmötet 2003 föreslås bli så stor att den har möjlighet att följa, delta i och påverka beslutsprocesserna.
Christian Gräslund uppfattade dock att budgetmötet med tydlighet framfört en sex personer stor delegation just för att möjliggöra en jämn fördelning av delegater i de tre beredningsgrupperna. De i styrelsen som medverkade vid budgetmötet diskuterar tolkningen av budgetmötets förslag. Carl Söderbergh anser att det liggande budgetförslaget inte har utrymme för en sjätte delegat.

2. Budgetmötet rekommenderar styrelsen att till årsmötet 2003 lägga ett förslag om höjda medlemsavgifter.
Styrelsen tar till sig rekommendationen och kommer på januarimötet att diskutera frågan närmare.

3. Utöver förslaget till gruppavgift rekommenderar budgetmötet att styrelsen initierar en ny diskussion om gruppernas gemensamma ansvar för sektionens ekonomi.
Henrik Zetterquist påpekar att styrelsen tagit initiativ genom att på septembermötet tillsätta utredningsgruppen om distriktens roll och uppgifter, som i ett förslag dels ska motivera grupper till insamlingsaktiviteter och dels ge utrymme för distrikt med stor verksamhet att ta ut avgifter från sina grupper.

4. Budgetmötet rekommenderar styrelsen att sträva efter att återskapa sektionens fria reserver senast 2004.
Styrelsen delar budgetmötets åsikt om att senast 2004 bygga upp sektionens reserver.

5. Budgetmötet föreslår en höjning av prenumerationsavgiften för Kortkampanjen i avsikt att öka intäkterna.
Styrelsen avslår förslaget enligt beslut ovan.

Henrik Zetterquist redogör för de disponibla budgetdelarna efter beslut i december som uppgår till 7 408 tkr.

Beslut

att anta förslaget till budget 2003 om 35 740 tkr samt

att december månads disponibla del om 7 408 tkr antas.


§ 92 Övrig fråga: Inbjudan till marsmöte

Maria Eklund föreslår att MSP-gruppen (Military-, Security- and Police transfers) inbjuds till styrelsens marsmöte och betonar den viktiga roll aktivistgruppen får i och med neddragningar i lobbytjänsten.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och diskuterar möjligheten att bjuda in en till specialgrupp eller samordnare. Hanna Roberts menar att styrelsen bör avvakta marsmötets dagordning samt det då aktuella världsläget innan ytterligare en inbjudan fastställs.

Beslut

att inbjuda sektionens MSP grupp till styrelsemötet den 8-9 mars 2003.


§ 93 Garbergs reklambyrå

Maria Ros Jernberg presenterar reklambyrån Garbergs två representanter, Cecilia Bauman och Lotta Lundgren.

Genom en kort tillbakablick på det gemensamma arbetet mellan reklambyrån och Amnesty, ger Cecilia Bauman inledningsvis Garbergs syn på Amnestys styrkor och svagheter. Garbergs genomgripande rekommendation till svenska Amnesty, som utgör reklambyråns enda pro-bono uppdrag, är att särskilja sig från massan vad gäller reklam.

Cecilia Bauman och Lotta Lundgren redogör stegvis för hur kampanjidén "Pain in the ass" växte fram och poängterar att den är att betrakta som reklamkampanj och inte som en informationskampanj. Medel, mål och risker diskuteras och differentieras utifrån Amnestys kommunikativa plattform. Cecilia Bauman går igenom de revideringar som gjorts i det ursprungliga förslaget samt redogör för möjliga finjusteringar vad gäller text och layout. Garbergs föreslår att kampanjen skulle kunna testas på en utvald allmänhet med samma egenskaper som kampanjens målgrupp. Testet förutsätter, om responsen är övervägande positiv, att kampanjen också genomförs.

Styrelsen inleder en diskussion med Garbergs i vilken bl a Amnestys integritet och budskap, politiska konsekvenser och utformningen av testet lyfts. En majoritet i styrelsen anser att kampanjen anspelar på tortyr samt att Amnestysymbolen, det tända ljuset, används i fel syfte. Styrelsen finner grundidén med internetkampanjen innovativ och proffsig och lovordar Garbergs för det nedlagda arbetet.

Beslut

att inte lansera kampanjen "Pain in the ass".


§ 94 Utvärdering av handlingsplanens mål

Sekretariatet har i en skriftlig rapport redogjort för det pågående samt framtida arbetet (t o m maj 2004) inom handlingsplanens mål om tortyr och flyktingarbete. Dan Grundin påpekar att konkreta exempel på aktiviteter inom dessa två områden dels återfinns i den lägesrapport som presenterades för styrelsen i januari och dels i sektionens verksamhetsberättelse. Det liggande underlaget är att betrakta som en del i den process som leder fram till en årsmötesrapport i Härnösand. Dan Grundin föreslår att årsmötet erbjuds ett seminarium i vilket handlingsplanen och dess mål kan diskuteras.

Styrelsen diskuterar huruvida rapporten, som ska presenteras för årsmötet 2003, ska vara en total utvärdering av handlingsplanens huvudmål eller fokusera på de prioriteringar som gjorts. Styrelsen delegerar seminarieuppläggsarbetet till årsmötesplaneringsgruppen.

Beslut

att uppdra åt årsmötesgruppen att tillsammans med sekretariatet sammanställa en rapport kring handlingsplanens mål till årsmötet 2003 samt

att sekretariatet skapar utrymme i årsmötesdagordningen till ett seminarium om handlingsplanen.


§ 95 Internutredning av den nya beredningsorganisationen

Anja Persson redogör för underlaget och förklarar bakomliggande faktorer till förslaget om en internutredning av den nya beredningsorganisationen under hösten 2003. Risken och farhågan att bl a färre antal aktivister engageras i den nya beredningsorganisationen skulle, om internutredningen påvisade det, omgående kunna åtgärdas. Styrelsen skulle i ett tidigt skede kunna besluta om eventuella förändringar i den nya beredningsorganisationens struktur och inte behöva avvakta den externa utvärderingen 2004. Anja Persson poängterar att internutredningen mer ska ses som en uppföljning av den nya beredningsorganisationen men även ligga till grund för den externa utvärderingen.

Styrelsen diskuterar några av de frågeställningar som den interna utredningsgruppen bör ta ställning till samt föreslår en sammansättning av styrelsemedlemmar och sekretariatspersonal i den nya internutredningsgruppen.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att efter septembermötet 2003 tillsätta en internutredning av den nya beredningsorganisationen bestående av representanter från styrelse och sekretariat samt

att internutredningsgruppen inkommer med en rapport till styrelsens decembermöte 2003.


§ 96 Inför årsmötet 2003

- Förslag till kallelse till årsmötet 2003

Christian Gräslund, medlem i den utsedda årsmötesplaneringsgruppen, går igenom förslaget till kallelse till årsmötet 2003 i Härnösand. I kallelsen framgår att en administrativ avgift på 50 kronor kommer att debiteras sent inkomna årsmötesanmälningar.

Beslut

att anta förslaget till kallelse till årsmötet 2003 i Amnesty Press 1/2003.

- Budget för årsmötet

Sekretariatet redogör för de preliminära kostnader som distrikt Södra Norrland uppskattar för årsmötet 2003. Kostnadsförslaget för två luncher och två middagar uppgår till 350 kronor per person. Årsmötesavgiften har fastställts och blir också 350 kronor per person. Styrelsen anser båda förslagen vara rimliga.

Beslut

att fastställa årsmötesavgiften till 350 kronor.

- Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas verksamhetsberättelser

Christian Gräslund påpekar att distrikt, samordnare och specialgrupper av sekretariatet uppmanats att inkomma med sina respektive verksamhetsberättelser innan den 14 februari 2003 och inte den 31 januari som underlaget påvisar. Verksamhetsberättelserna sammanställs av sekretariatet och finns som underlag till årsmötet i Härnösand.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att uppmana distrikt, samordnare och specialgrupper att inkomma med verksamhetsberättelser senast den 14 februari 2003.

- Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok

Styrelsen går igenom det framlagda förslaget till arbetsordning. Christian Gräslund kommenterar att punkt 8.7 under rubriken Röstning behöver revideras i enlighet med sektionens beslut att anordna en mr-konferens vartannat år. Enligt 8.7 ska förslag som inte behandlas inom den tid som angivits i kallelse till årsmöte bordläggas till nästkommande årsmöte. För att undvika att ett förslag hänskjuts två år framåt föreslås styrelsen behandla ärendet.

Styrelsen går igenom förslaget till årsmöteshandbok. Styrelsesekreteraren förklarar att underlaget har reviderats och anpassats till ett beslutande årsmöte.

Beslut

att lägga fram förslaget till arbetsordning för årsmötet 2003 med ovannämnda revidering av punkt 8.7 samt

att lägga fram förslaget till årsmöteshandbok för årsmötet 2003.

- Förslag till presidium

Styrelsesekreteraren informerar att enligt årsmötesbeslut 54/2001, ska styrelsen senast sex månader före årsmötet fastställa sitt förslag på årsmötespresidium inför kommande årsmöte. Sekretariatet har tillfrågat Christine Pamp och Stefan Johansson, vilka båda tackat ja till uppdraget som årsmötesordförande i Härnösand.

Beslut

att föreslå Christine Pamp och Stefan Johansson till årsmötesordförande i Härnösand.


§ 97 Samverkan mellan sektionen och Amnestyfonden

David Langlet inleder med att redogöra för aktuella frågor som berör det framtida samarbetet mellan sektionen och Amnestyfonden. Den i november tillsatta gruppen, bestående av Magnus Breidne, Christine Pamp (sammankallande) och Amelie Bendz, har till uppgift att se över möjligheten till en gemensam insamlingsstruktur mellan fonden och sektionen innan den 25 februari 2003. Parallellt med denna utredning behöver frågeställningar och tolkningar kring insamlingsprojeket Amnesty Guard beaktas. Denna fråga behandlas dock separat av en samarbetsgrupp bestående av Hanna Roberts, David Langlet, Christian Gräslund, Carl Söderbergh, Sven Olsson och Madelaine Seidlitz. Vad styrelsen vid sittande bord tar ställning till är ett av fonden initierat förslag om ömsesidig insyn och informationsutbyte styrelserna emellan. Sistnämnda förslag innebär att sektionsstyrelsens två utsedda ledamöter i fondstyrelsen avskaffas och ersätts med en kontaktperson samt ersättare i vardera styrelsen.

Styrelsen diskuterar nödvändigheten och behovet av ett utökat samarbete mellan Amnestyfonden och sektionen. Styrelsen ställer sig positiv till framtida ändringar i representationsfrågan men anser inte att man bör föregripa utredningsgruppens arbete. David Langlet föreslås förmedla styrelsens kommentarer till Amnestyfonden samt tillsammans med fondrepresentanter utarbeta ett nytt underlag, i vilket man beaktar utredningsgruppens kommentarer, till styrelsens marsmöte.

Beslut

att styrelsen uttrycker intresse för idén men anser att underlaget behöver utarbetas ytterligare och uppdrar åt David Langlet att vidarebefordra styrelsens synpunkter till Fonden samt

att tillsammans med representanter för Fonden ta fram ett nytt underlag med beaktande av den pågående utredningen till styrelsens marsmöte.


§ 98 Inför ICM 2003

- Resolution: Israels stadgeändringsförslag

Hanna Roberts redogör för den israeliska sektionens resolution, i vilken man föreslår ett avskaffande av personalrepresentanter i den internationella styrelsen IEC.

Styrelsen diskuterar huruvida den svenska sektionen bör ställa sig bakom den ovannämnda resolutionen som, p g a stadgeändringskaraktär, kräver fem sektioners godkännande innan den lyfts till det internationella rådsmötet. Carl Söderbergh anser att tidpunkten för resolutionen är illa vald med tanke på de arbetsmiljörelaterade problem som IS konfronterats med de senaste åren. Den diskussion som föreligger resolutionen menar Carl Söderbergh är förlegad. Henrik Zetterquist påpekar att en mellanvariant kanske skulle få mer gehör internationellt och hänvisar till den svenska modellen, personalrepresentanter utan rösträtt, som exempel.

Styrelsen beslutar att inte stödja den israeliska sektionens resolution i dess nuvarande utformning.

- Svenska sektionens resolution

Hanna Roberts påpekar att den svenska sektionens resolution om en ändrad rådsmötescykel från två till tre år, behöver översättas. Liksom den israeliska sektionens resolution behöver den svenska resolutionen fem sektioners godkännande för att lyftas till det internationella rådsmötet.

- Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Hanna Roberts redogör för AIK:s möte den 6 december. Under mötets gång fastslogs rutiner, ansvarsområden fördelades och den kommunikativa plattformen för AIK och styrelsen diskuterades. Nya medlemmar har efterlysts och kommer efter hand som behov uppstår att sättas in i arbetet. Översättargruppen kommer att kontaktas för vidare diskussioner i syfte att skapa enhetlighet i översättning av Amnesty-specifika termer. Styrelsen blir s k huvudägare till enkätsvar medan AIK ansvarar för att dessa vidarebefordras till IS. Samtliga enkäter kommer att finnas länkade i styrelsedatabasen.

- Delegationssammansättning

Hanna Roberts delger styrelsen AIK:s förslag till delegationssammansättning till ICM 2003 i Mexiko. Förutom sektionens ordförande, kassör och generalsekreterare föreslås Christian Gräslund och Maria Eklund ingå. Då delegationen, p g a sektionens ansträngda ekonomi endast har möjlighet att skicka fem personer till rådsmötet, prioriterade AIK tidigare ICM-erfarenhet. Förberedelsegruppen föreslås bestå av samtliga styrelseledamöter, AIK:s medlemmar samt Ingrid Peterson, Madelaine Seidlitz och Sune Montán.

Styrelsen diskuterar den föreslagna sammansättningen och om reserver - och i så fall vilka - bör tillfrågas. Hanna Roberts poängterar att även reserverna bör ha varit på ett internationellt rådsmöte och styrelsen föreslår att tidigare års ICM-delegater bör tillfrågas.

Beslut

att utse Hanna Roberts, Carl Söderbergh, sektionens kassör, Christian Gräslund och Maria Eklund till sektionens ICM delegation 2003,

att den förberedande ICM gruppen består av sektionens styrelseledamöter, ledamöter i Amnestys Internationella Kommitté, Ingrid Peterson, Madelaine Seidlitz och Sune Montán samt

att tidigare ICM-delegater tillfrågas som reserver.


§ 99 Övrig fråga: Valberedningens riktlinjer

Hanna Roberts redogör för de revideringar som föreslås komplettera valberedningens riktlinjer. En ny punkt tre klargör att valberedningen ska ta del av FRII:s (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) riktlinjer för etisk insamling vad gäller styrelseledamöter. Enligt dessa riktlinjer bör en styrelseledamot inte vara straffad för ekonomiska brott, bokföringsbrott, brott mot skattelagstiftningen eller ha upprepade betalningsanmärkningar. Vidare föreslås orden etnisk tillhörighet ingå i punkt sju, i vilken även ålder, kön och geografisk hemvist preciseras.

Mats Engman meddelar att delar av personalen har starka invändningar till de reviderade riktlinjernas nya punkt tre. De menar att om en person straffats för ett brott, och suttit av sitt straff, är brottet sonat och ska inte ligga personen till last i framtiden. Denna särbehandling av en tidigare straffad kan anses diskriminerande.

Styrelsen diskuterar personalrepresentantens kommentar. Då FRII:s formulering poängterar att en styrelseledamot inte bör vara straffad och ordet skall inte används, anser styrelsen att riktlinjerna inte kan tolkas som diskriminerande.

Styrelsen diskuterar hur man praktiskt ska kunna tillämpa FRII:s riktlinjer. Ett formulär, innehållandes ett utdrag ur FRII:s riktlinjer för etisk insamling, behöver skapas med kryssruta och underskriftsrad. Christian Gräslund påpekar att även de kandidater som nomineras på själva årsmötet bör fylla i detta formulär på plats. För att täcka de nomineringar som inte går igenom valberedningen bör årsmötets arbetsordning punkt 9 kompletteras med en extra mening.

Beslut

att anta valberedningens riktlinjer med ovannämnda tillägg och ändring samt

att lägga fram förslaget till arbetsordning för årsmötet 2003 med ovannämnda revidering av punkt 9 (förutom i § 96 beslutad revidering)

att uppdra åt sekretariatet att utarbeta ett formulär.


§ 100 Övrig fråga: Brev från Granskningskommittén

Granskningskommittén uttrycker i ett brev tillskickat styrelsen den 12 november oro för de anställdas utsatta arbetssituation vid regionkontoret i Göteborg och vid aktivistcentret i Malmö. Förebyggande personalvård efterlyses tillsammans med konkreta arbetsplaner och tydligare arbetsledning för att förhindra utbrändhet. Styrelsen uppmanas att snarast diskutera frågan om hur utlokalisering och decentralisering framöver ska hanteras.

Carl Söderbergh välkomnar Granskningskommitténs brev och kommenterar med konkreta exempel de försök till åtgärder man genom åren vidtagit för att förhindra känslan av isolering på regionkontoret i Göteborg. Sekretariatets arbetsmiljögrupp har efter höstens personalnedskärningar aktualiserat frågan om potentiella risker för utbrändhet. Carl Söderbergh exemplifierar detta med att redogöra för neddragningar på den tungt belastade datorstödstjänsten.

Dan Grundin påpekar att arbetssituationen har en självklar plats i den framtida utvärderingen av distriktscentret i Malmö.

Styrelsen diskuterar de väckta frågorna och Hanna Roberts föreslås tillsammans med sekretariatet besvara Granskningskommitténs brev. Styrelsen bör framöver initiera en principdiskussion kring de två skilda aspekterna utlokalisering och decentralisering.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att tillsammans med sekretariatet besvara Granskningskommitténs brev.


§ 101 Övrig fråga: Irak-krisen

Hanna Roberts uppmanar styrelsen att läsa igenom och ta ställning till de Irak-relaterade dokument som IEC (International Executive Committee) tillskickat sektionen under hösten. Kommentarer kring AI:s ställningstagande mot en militär intervention i Irak efterfrågas av IEC innan den 10 december. Hanna Roberts föreslår att synpunkter tillskickas Stefan Johansson i egenskap av sammankallande i AIK (Amnestys Internationella Kommitté) som har till uppgift att vidarebefordra sektionens synpunkter.


§ 102 Mötet avslutas

Mötesordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.
Hanna Roberts Henrik Zetterquist
Mötesordförande Mötesordförande
Tessi Fickendey
Sekreterare
Tina Lund
Justerare