ABG:s verksamhetsberättelse 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Amnesty Business Group
Datum: 17 januari 2003

Amnesty Business Group:s verksamhetsberättelse 2002

Amnesty Business Group (ABG) hade sitt konstituerande årsmöte den 19 februari 2002.
Då valdes Lars Stålberg till ordförande, Jörgen Qvist till vice ordförande, Sten Lindholm till kassör och Emma Ihre till sekreterare. Som ledamöter valdes Mia Lehndal, Magdalena Kettis och Elise Claeson. Projektledaren, Renée Andersson, är adjungerad till styrelsen.

ABG är en ideell förening med ställning som specialgrupp inom den svenska sektionen av Amnesty International. Från svenska sektionens styrelse utsågs David Langlet som ledamot i ABG.

ABG:s stadgar godkändes den 9 mars av Amnestys svenska sektion. Stadgarna reviderades under året, att tillställas svenska sektionens styrelse och ABG:s årsmöte 2003.

Svenska sektionen och ABG slöt ett samarbetsavtal den 12 mars 2002.

I mars avsade sig kassören Sten Lindholm sitt uppdrag och sekreteraren, Emma Ihre, valdes till kassör. Elise Claeson har varit ABG:s sekreterare under resten av verksamhetsåret.

Vision
ABG:s vision är att inga mänskliga rättigheter kränks i världen p g s svenska företags okunskap eller ovilja att efterleva de internationellt etablerade människorättsprinciperna (enligt FN:s allmänna förklaring) som Amnesty verkar för.

Mission
ABG:s uppgift är att påverka och utbilda svenska företag att respektera, försvara och främja
mänskliga rättigheter överallt där de verkar.

ABG kräver att företagen:
- Etablerar en policy för mänskliga rättigheter som skall genomsyra hela företagets
verksamhet.
- Utbildar ledning och anställda i denna policy.
- Informerar leverantörer, underleverantörer och agenter om sin policy.
- Använder sitt inflytande för att främja mänskliga rättigheter överallt där företaget verkar i
egen regi eller genom underleverantörer.

ABG vill också att företagen:
- Utvecklar tydliga mål och mätmetoder för sitt arbete och sin påverkan på mänskliga
rättigheter samt följer upp och rapporterar i sin årsredovisning.
- Etablerar system för utredning och åtgärder vid rapport om missförhållanden och
kränkningar av mänskliga rättigheter.
- Låter sin verksamhet granskas och revideras av oberoende part.
- Delar med sig av vunna erfarenheter av sitt eget arbete för mänskliga rättigheter
till andra företag.

För att uppnå ABG:s vision har styrelsen beslutat arbeta enligt följande:

Aktivistgruppen består av frivilliga Amnestymedlemmar som vill engagera sig i arbetet med mänskliga rättigheter och företag. De väljer styrelse vid sitt årsmöte. Aktivisterna är medlemmar enbart som enskilda engagerade individer och inte som företagsrepresentanter.
Aktivisterna betalar en årlig avgift till ABG. Under år 2002 var avgiften 100 kronor.

Aktivistgruppen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten varav två också innehållit utbildning i uppförandekoder, oberoende kontrollsystem och företags-
implementering av socialt och etiskt arbete.

Några aktivister har också gått informatörsutbildning samt kampanjutbildning hos Amnestys svenska sektion.

ABG ska vara en integrerad del av Amnestys verksamhet och har därför beslutat att aktivt delta i den av Amnesty internationellt proklamerade Rysslanskampanjen. Strategi och målsättning för ABG har därför utarbetats av en grupp av aktivisterna under ledning av ABG-medlemmen Åsa Henriksson.

Ett möte med Handelshögskolans Rysslandsgrupp anordnades under hösten.

En grupp aktivister, Anna Johnsson och Emma Ihre, har genom internet och årsrapporter tagit fram information om de företag som ingår i Business Forum, i syfte att se vad man gör i sociala och etiska frågor, vad man berättar och hur man berättar det. Samma grupp har också kategoriserat olika branscher och verksamheter.

En aktivist, Maria Köhler, har tagit fram ett system för ABG:s intranät och Mia Lehndal, styrelseledamot och aktivistsamordnare, har påbörjat arbetet med att lägga ut information på intranätet.

Filippa Bergin, aktivist, ingick i gruppen som planerade och genomförde ABG:s stora seminarium "Mänskliga rättigheter - företagens spelregler", och var också moderator för seminariet.

Antalet aktivister har under året varit ca 35 personer.

Styrelsen är ABG:s valda, beslutande organ inom Amnesty Sverige. Styrelsen är genom sin ordförande den som leder även aktivistgruppens och Business Forums arbete. Styrelsen ansvarar för verksamhetsplan, budget och gör prioriteringar. Förslag och idéer diskuteras med Advisory Council och godkännes av ABG:s och svenska Amnestys styrelse. Ordförande i ABG:s styrelse är också ordförande i Advisory Council.

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Advisory Council består av 10-15 personer som varje år utses av svenska Amnestys generalsekreterare och ABG:s ordförande. Medlemmarna utses i personlig kapacitet och förväntas stödja arbetet med kunskaper, erfarenheter, kontaktnät och rådgivning avseende policy, inriktning, verksamhetsplan m m. Advisory Council ska även kunna bistå i enskilda konkreta frågor.

Medlemmar i Advisory Council har under 2002 varit: Hanna Roberts och Carl Söderbergh, Amnesty, Lars Stålberg och Ulf Carlberg ABG, Claes Cronstedt, Baker & Mc Kenzie, Bengt Braun, Bonnier, Hans Sydow, Garbergs/Adumbla, Carl Bildt, Ingrid Schullström, H&M, Göran Johnsson, Metallindustriarbetarförbundet, Göran Tidström, PriceWaterHouseCoopers, Catherine von Heidenstam, Regeringskansliet, Thomas Berglund, Securitas samt Renée Andersson, projektledare.

Ledamoten Carl Bildt ersattes vid mötet 21 maj av Ingrid Schullström, H&M.

Advisory Council har haft fyra möten under verksamhetsåret.

Business Forum består av företag som vill arbeta aktivt tillsammans med ABG för att främja respekten för mänskliga rättigheter i sina verksamheter. I Business Forum hålls utbildningar och rundabordskonferenser. Syftet är både att lära och att dela med sig av vunna erfarenheter och få flera svenska företag aktiva i arbetet för mänskliga rättigheter. Företag som ingår i Business Forum betalar en årlig avgift till ABG.

Medlemmar i Business Forum är företagen: Baker & Mc Kenzie, Bonnier, Hennes & Mauritz, ICA, KappAhl, PriceWaterHouseCoopers, Securitas, Skandia, Skanska och Swedfund. Av dessa har Skanska, ICA och KappAhl tillkommit under verksamhetsåret.

Business Forum har haft tre möten under verksamhetsåret, samtliga med utgångspunkt i de fyra krav ABG har på företag.

Det första Business Forum diskuterade kravet att etablera en MR-policy. Carl Söderbergh, generalsekretare, Amnesty, Michele Micheletti, forskare i konsumentfrågor på Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet och Ingrid Schullström, chef för miljö och socialt ansvar på H&M var föredragshållare.

Det andra Business Forum handlade om utbildning av ledning och anställda i företagets MR-policy samt internkommunikation. Anne-Charlotte Söderholm, utbildningsansvarig på Ericsson samt Olav Ljösne, informationsdirektör på Svenska Shell var föredragshållare.

Vid årets tredje möte diskuterades hur man informerar sina leverantörer och underleverantörer samt inspekterar och reviderar sin MR-policy. Dan Brännström, Head of Compliance, IKEA, var föredragande.

ABG:s projektledare, Renée Andersson, som anställdes den 18 mars 2002, för en projekttid på ett år, är den som leder det dagliga arbetet från Amnestys sekretariat. Renée ansvarar för möten och diskussioner med företag, vilka ibland sker tillsammans med ABG:s ordförande eller medlemmar av Advisory Council. Projektledaren informerar också allmänhet, journalister, studenter och forskare i socialt ansvarstagande för företag, håller seminarier och föredrag i ämnet och om ABG .

Projektledaren har under året hållit seminarier och föredrag för Institutet för företagsledning, Raoul Wallenberginstitutet, Finansdepartementet, Attack/Växjö, Amnesty Internationals Stockholms- och Uppsaladistrikt samt Amnestys årsmöte, Röda Korset, Humanix, Samverkanprojektet för Rättvis Handel samt för Ratos nätverk.

Projketledaren har också deltagit i Globalt Ansvars lunchmöten, Försvarsdepartementets möte om företag och socialt ansvarstagande samt på statsministerns möte med oberoende organisationer inför Johannesburgskonferensen.

Projektledaren ingår i sekretariatets Infoteam och deltar i ABG:s aktivistmöten.

Amnestyinriktad verksamhet
Amnesty Business Group finns i ett tjugotal länder. Samtliga ingår i ett nätverk, International Network on Company Approaches, (INCA). Amnesty Business Group/Sverige får dagligen uppdatering av vad som sker och planeras hos övriga grupper, direkt eller via Amnestys Internationella sekretariat i London. En gång om året träffas samtliga Business-grupper och år 2002 var det svenska ABG som stod värd för det INCA-möte som ägde rum under tre dagar i Stockholm, där såväl policy- som praktiska frågor diskuterades. Ett sextiotal delegater från nästan samtliga Amnesty Business-grupper kom till mötet. Amnestys internationella general-sekreterare, Irene Khan, deltog första dagen.

Amnestys internationella sekretariat stod för innehållet, men allt det praktiska planerandet och genomförandet sköttes av svenska ABG, framförallt av styrelseledamoten Mia Lehndal.

INCA har under året bytt namn till BERN, Business and Economic Relation Network.

Utåtriktad verksamhet

Seminarier
Såväl ABG:s styrelseledamöter, som ledamöter av Advisory Council deltog för att sprida ABG:s budskap i den "Globaliseringsturné" som Svenskt Näringsliv genomförde. Målgruppen var i huvudsak studenter vid Sveriges universitet och högskolor.

ABG höll ett stort seminarium för 180 personer under namnet "Mänskliga rättigheter - företagens spelregler" i Wennergren Center i Stockholm. Syftet var att lyfta fram Amnesty Internationals krav på bindande regler för företag för ett socialt och etiskt företagande kontra frivilliga uppförandekoder. En grupp ur styrelsen, en aktivist och projektledaren ingick i arbetsgruppen. En projektledare för det praktiska genomförandet och utvärderingen anställdes för en period av ca fyra veckor.

Representanter för såväl Svenskt Näringsliv, regeringen, frivilligorganisationer, bransch-organisationer, företag, fackföreningar och journalister ingick i panelen och i publiken.
Utvärderingen av seminariet var mycket positivt.

En ny informationsfolder har tagits fram.

Media
ABG har under året riktat uppmärksamheten på att svenska staten inte tar ansvar för mänskliga rättigheter i sin offentliga upphandling. ABG har haft en debattartikel i Göteborgsposten samt inför riksdagsvalet också uppmärksammat frågan som en av fyra i Amnestys valmanifest. ABG kräver att svenska staten inför regler för mänskliga rättigheter i all offentlig upphandling samt driver frågan i EU.

ABG har också haft en debattartikel i Svenska Dagbladet, om bindande internationella regler för företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Under verksamhetsåret har ett drygt 50-tal artiklar förekommit i svenska tidningar och tidskrifter om ABG.

Hemsidan www.business-humanrights.org, som görs i samarbete med Amnesty International, har fått ekonomiskt stöd på 50.000 kronor från svenska ABG.