Diskussionsunderlag: Organisationsdialog Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Anja Persson
Datum: 8 januari 2003

Diskussionsunderlag: Organisationsdialog

Översynskommittén skriver i sin rapport att styrelsen har en nyckelroll för att stärka dialogen inom den ideella rörelsen Amnesty. En av kommitténs rekommendationer till styrelsen är att styrelsen bör se över organisationsdialogen inom sektionen och förstärka de olika möten och aktiviteter som bidrar till att stärka den strategiska dialogen inom hela sektionen. Styrelsens har följt kommittén rekommendationer och beslutat att man skall analysera sin roll inom rörelsen och föreslå nya former för hur enskilda ledamöter bäst kan bidra till en stärkt organisationsdialog samt att styrelsen skall föreslå lämpliga områden och metoder för att stärka den strategiska dialogen inom sektionen.

Den strategiska dialogen inom sektionen
Sektionsstyrelsen är svenska sektionens strategiska ledning. För att styrelsens beslut skall utmynna i en väl fungerande verksamhet krävs en bra dialog med sektionens olika aktiviststrukturer. En sådan dialog underlättar styrelsens arbete genom att förslag och synpunkter kommer styrelsen till handa och genom att styrelsens beslut snabbt kan förankras i rörelsen. En levande organisationsdialog också ett viktigt led i sektionens mål att öka aktivismen. Aktiva medlemmar som känner sig delaktiga i de beslut som fattas inom sektionen och känner att de är med och påverkar dess framtid känner motivation för sitt arbete och en ansvarskänsla inför organisationen som helhet. Aktiva medlemmar som känner sig överkörda eller som sitter och väntar på beslut uppifrån känner helt naturligt inte samma motivation och ansvarskänsla. Att erbjuda delaktighet i en stimulerande organisationsdialog är ett viktigt medel för att stärka aktivisternas inflytande och engagemang. Idag är framförallt en specifik mindre skara av de aktiva medlemmarna involverad i den strategiska dialogen inom sektionen. Genom att erbjuda bra forum för strategisk dialog kan styrelsen bidra till att den gruppen växer. Det är också ur den här gruppen av aktiva medlemmar som rekryteringen till förtroendeuppdrag, uppdragsgrupper och dylikt sker. Med fler aktiva medlemmar involverade i en strategisk organisationsdialog utökas också den rekryteringsbasen.

1) Hur kan enskilda styrelseledamöter bidra till en stärkt organisationsdialog?
a) Hur kan vi utveckla ”styrelsens hörna”?
b) Ska styrelseledamöterna hålla i strategiska diskussioner på distriktsmöten?

2) Vilka möten och aktiviteter har vi idag som bidrar till en stärkt organisationsdialog och hur kan de utvecklas?
a) Hur kan vi uppmuntra till strategiska diskussioner på års- och distriktsmöten? Ska vi bjuda in visionärer och strateger från andra sektioner eller andra organisationer på våra årsmöten?
b) Hur kan styrelsens visionsmöten utvecklas? Bör alla aktiva medlemmar bjudas in till ett visionsmöte?

3) Vilka andra metoder kan vi föreslå för att stärka den strategiska dialogen inom sektionen?
a) Bör styrelsen ta initiativ till en diskussionsdatabas för aktiva medlemmar (som ett komplement till AI-snack)?