ABGs verksamhetsplan och mål 2003 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2003

Till: Styrelsen
Från: Amnesty Business Group
Datum: 17 januari 2003

ABGs verksamhetsplan och mål 2003

Preliminär version nr 2 (reviderad en gång av ABGs styrelse men ej justerad).
Stockholm 2002-12-18
Jörgen Qwist

1. Vision, mission och strategi

1.1 Vision
ABGs vision är att inga mänskliga rättigheter kränks i världen pga svenska företags ABG riktar sig till svenska företag som genom sin verksamhet påverkar eller kan påverka respekten för mänskliga rättigheter i världen. Målgruppen omfattar en prioritetslista över större företag inom handel, industri och finans. ABG riktar sig även till mindre och medelstora företag som söker information eller önskar samråda om MR-frågor. Med svenska företag menar vi företag som har huvudkontor i Sverige eller företag med huvudsakligen svenskt ägande. okunskap eller ovilja att efterleva de internationellt etablerade människorättsprinciperna enligt FNs deklaration som Amnesty verkar för.

ABG vill vara svenska företags förstahandsval som representant för det civila samhället gällande frågor om mänskliga rättigheter och näringsliv.

1.2 Mission
Vår uppgift är att påverka och utbilda svenska företag att ta sitt ansvar för att respektera, försvara och främja mänskliga rättigheter överallt där de verkar. Detta ansvar ökar med det allt större inflytande företagen har i en globaliserad ekonomi. Vi är övertygade om att detta inflytande kan användas för att främja respekten för mänskliga rättigheter utan att företagen behöver äventyra sin egen affärsverksamhet. Tvärtom tror vi att företagen har allt att vinna på att integrera mänskliga rättigheter överallt i sin verksamhet. Det finns bara en sida att stå på när det gäller mänskliga rättigheter.


1.3 Vad kräver och vill ABG av företagen?
ABG kräver att företagen:
1. Uttalar sitt stöd för mänskliga rättigheter och etablerar en MR-policy som skall genomsyra företagets hela verksamhet.
2. Utbildar ledningen och anställda i företagets MR-policy och vilken påverkan och inflytande det egna företaget har på mänskliga rättigheter.
3. Informerar leverantörer, underleverantörer och agenter om sin MR-policy.
4. Använder sitt legitima inflytande för att främja mänskliga rättigheter överallt där företaget verkar i egen regi eller genom underleverantörer.

ABG vill också att företagen:
5. Utvecklar tydliga mål och mätmetoder för sitt MR-arbete och sin påverkan på mänskliga rättigheter samt följer upp och rapporterar dessa i sin årsredovisning.
6. Etablerar system för utredning och åtgärder vid rapport om MR-missförhållanden.
7. Låter sin verksamhet granskas och revideras ur ett MR-perspektiv av oberoende part.
8. Delar med sig av vunna erfarenheter av sitt eget MR-arbete till andra företag för att främja näringslivetes arbete med MR-frågor.

1.4 Strategi och påverkansmodell
ABG skall nå sitt övergripande mål genom att
1. Direkt påverka företag genom att uppvakta företagsledningar och/eller få dem att bli medlemmar i ABGs ”Business Forum”.

  2. Indirekt påverka företag genom opinionsbildande aktiviteter och information (vilket ökar trycket på företagsledningar att verka enligt ABGs mål).


  1.5 ”Business Forum”
  Företag som delar ABGs vision och målsättning kan gå med ABGs ”Business Forum”. Medlemskapet syftar till att:

  1. Stimulera det egna MR-arbetet genom närmare dialog med ABG och erfarenhetsutbyte med andra medlemsföretag, se bilaga X (Lars PM) för närmare beskrivning av innehållet i medlemskapet.
  2. Stödja ABGs verksamhet finansiellt. Varje medlemsföretag betalar 50 –200 tkr/år beroende på företagets storlek.

  Business Forum skall stimulera medlemsföretagets arbete för mänskliga rättigheter. Således skall medlemsföretagets företagsledning vara inställd på att föra en öppen och ärlig dialog med ABG för att förbättra sitt eget MR-arbete. ABG kommer inte på något annat sätt att kvalificera eller ”certifiera” de företag som vill vara med i Business forum. Dels skulle ett sådant förfarande allvarligt kunna skada ABGs och Amnestys trovärdighet om ett ”certifierat” medlemsföretag visade sig kränka mänskliga rättigheter, dels har ABG inga resurser för att genomföra en sådan certifiering. Business Forum skall aldrig handla om att Amnesty skall gå i god för ett medlemsföretags verksamhet.


  1.6 Strategisk inriktning för verksamhetsåret 2003
  Under verksamhetsåret 2003 skall ABG primärt arbeta med att:

  1. Öka allmänhetens och företagens medvetenhet om näringslivets möjlighet att ”vara en del av lösningen” och vi skall värva fler företag till ”Business forum” och intensifiera dialogen med dessa. Se aktiviteter under 2.1 nedan men detta perspektiv på näringslivets möjlighet att bidra till främjandet av mänskliga rättigheter kan framföras i alla sammanhang där ABG verkar.

  2. Öka allmänhetens och företagens medvetenhet om kränkningar av mänskliga rättigheter som näringslivet direkt eller indirekt medverkar i. Se aktiviteter som 2.2.1 Rysslandskampanjen, 2.2.3 Riskmappingprojektet, 2.2.4 övriga Amnesty kampanjer men denna fråga kan framföras i alla sammanhang där ABG verkar.

  3. Inför allmänheten och företagen framföra vårt krav på att alla svenska företag med internationell verksamhet se ABGs målgruppsdefinition under not 1 ovan skall ha en MR-policy se krav nr 1 under 1.3 ovan. Se Aktivitet 2.2.2 nedan för särskild kampanj i denna fråga men detta krav kan framföras i alla sammanhang där ABG verkar.
  2. Aktivitetsplan och aktivitetsmål
  Följande aktivitetsplan visar aktiviteter som ABG skall genomföra under verksamhetsåret 2003 samt med vilket syfte och med vilka mål (när det är relevant) dessa aktiviteter skall genomföras. Aktivitetsplanen kompletteras av verksamhetsårets budget. Inom varje aktivitet bestämmer styrelsen och aktivistgruppen på månatliga styrelsemöten och aktivistmöten vem skall göra vad, när, hur och till vilken budget.


  2.1 Företagskontakter
  1. Utveckla dialogen med befintliga medlemsföretag i Business Forum: Se aktivitet 3. ovan under 1.6.
    Aktivitetsmål: Samtliga medlemsföretag skall värdera deltagandet i BF så mycket att de vill förnya sitt medlemskap under 2003 och vilja förnya det inför verksamhetsår 2004.
    Prioritet ; Hög
    Ansvarig: ABGs projektledare
    Kostnad: 4 Business Forum x 10 tkr = 40 tkr
   2. Värva nya medlemmar till Business Forum: ABG skall under 2003 genom personliga besök bearbeta 20 st av de potentiella medlemsföretag som ABGs Advisory Board identifierade under 2001 (se bilaga 3). Dessa besök skall huvudsakligen genomföras av Projektledaren och Styrelseordförande med hjälp av ABGs Advisory Board som dörröppnare. Samtliga kontakter med företag utöver de företag som anges i bilaga 3 skall samordnas med svenska Amnesty sektionens fundraising team.
     Aktivitetsmål: Av företagen skall 20 st besökas med målet att fem skall bli nya medlemsföretag.
     Prioritet ; Hög
     Ansvarig; ABGs projektledare i samverkan med ABGs ordförande samt med dörröppningshjälp av Advisory Council och särskilt Ulf Karlberg.
     Kostnad: Resor mm för projektledaren = 12 tkr + ersättning för Ulf Karlberg och Advisory Councils dörröppningar = 25 tkr

   2.2 Opionsbildning och lobbying
   Medieexponering (övergripande mål, omfattar alla publika aktiviteter) . ABG skall aktivt verka för att medvetandegöra våra mål för allmänheten och företagen genom att synas i massmedia. Denna exponering skall ske i samråd med Amnestys pressekreterare.
   Aktivitetsmål: ABG skall exponeras 50 gånger (1 gång i veckan) i massmedia (press, radio, tv).
   Prioritet: Hög
   Ansvarig: Styrelsens pressansvarige
     1. Rysslands kampanjen: ABG skall medverka i Amnestys internationella Rysslandskampanj. ABG skall verka för att svenskt näringsliv uppmärksammar kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland.
       Aktivitetsmål: Se Rysslandskampanjen.
       Prioritet: Hög
       Ansvarig: Maggie (om ej Åsa i styrelsen).
       Kostnad : Porto mm = 25 tkr (utskick, porto mm)
     2. MR policy kampanj : ABG skall under året medialt driva sitt krav nr 1 – att alla företag med internationell verksamhet skall ha en MR policy Med en MR policy avses här en policy som tar sin utgångspunkt i FNs deklaration om mänskliga rättigheter samt ILOs kärnkonventioner och i övrigt följer Amnestys riktlinjer. . Arbetet med att lyfta fram detta kan ske i kampanjform och innehålla debattartiklar, aktieägaraktivism, undersökningar, pressaktiviteter mm och till hjälp för detta kan sökas hos PR-byrå – se förslag under 1.6 ovan.
       Aktivitetsmål: Få fler företag att arbeta fram en MR policy
       Prioritet: Hög
       Ansvarig : Jörgen
       Kostnad : 165 tkr
     3. Uppföljning av Riskmappingpojektet: ABG skall också driva debatt i MR/Näringslivs frågor genom att delta i publiceringar av relevanta handböcker och utbildningsmaterial. Ett sådant exempel är ”Riskmappingprojektet”.
       Aktivitetsmål: Delta i framtagandet och publicering samt lanseringen av Amnesty UKs ”Riskmappingprojekt”.
       Prioritet: Hög
       Ansvarig: Maggie
       Kostnad: 50 tkr
      4. Övriga Amnesty kampanjer : ABG skall så fort det är möjligt delta i de kampanjer som Amnesty driver internationellt. Vår uppgift är att tillföra ett näringslivsperspektiv på de kränkningar kampanjen vänder sig emot och rikta kampanjen mot svenska företag och den svenska allmänheten.
      Aktivitetsmål : Delta i samtliga Amnestys internationella kampanjer under året.
        Prioritet: Medel
        Ansvarig: ABGs projektledare
        Kostnad: 20 tkr
       5. Regerings och myndighetskontakter: ABG skall aktivt verka för att Regering och myndigheter driver frågan om företagens ansvar för mänskliga rättigheter. ABG vill också påverka den svenska offentliga sektorn att i all offentlig upphandling ta sitt ansvar för mänskliga rättigheter samt att den svenska regeringen i sitt arbete inom EU verkar för att all offentlig upphandling inom EU gör det samma.
         Aktivitetsmål : ABG skall som en oberoende och kritisk part delta i Regeringens initiativ Globalt Ansvar samt exponera Amnestys syn på EU:s grönbok om företagens sociala ansvar.
         Prioritet: Medel
         Ansvarig: ABGs ordförande
         Kostnad: 0 kr (om ej seminarium)

       6. Föredrag och utbildningar . ABG skall aktivt delta som talare mm i seminarier och andra offentliga sammanträden för att öka medvetenheten om vår verksamhet.
         Aktivitetsmål : ABG skall så långt det med tillgängliga resurser är möjligt tacka ja till inbjudningar om föredragshållningar mm.
         Prioritet: Medel
         Ansvarig: ABGs projektledare och ordförande och andra styrelsemedlemmar (i mån av tid)
       Intäkt: 10 tkr

       7. Kina inför OS : ABG skall delta i förberedelserna för de MR-kampanjer som planeras inför Kinas sommar OS.
         Aktivitetsmål : ABG skall före årets utgång fatställt en inriktning för en kommande Kina-kampanj.
         Prioritet: Medel
         Ansvarig: ABGs ordförande
         Intäkt: 0 kr


       2.3 Internt kompetens- och organisationsutvecklingsarbete
       1. Utbildning av ABG-medlemmar till ”ABG utbildare ”. Internutbildning skall anordnas enligt utbildningsmodell från UK. ”ABG utbildare” är personer som fullgjort denna utbildning och som kan utbilda såväl företag som ABG aktivister.
         Aktivitetsmål är att utbilda fem utbildare.
         Prioritet : Hög
        Ansvarig: Maggie
        Kostnad : 90 tkr
       2. Vidareutveckling av ”Business Forum” . Business Forum skall vidareutvecklas med hänsyn till ABGs möjligheter och medlemsföretagens behov.
         Aktivitetsmål : Vi skall vidareutveckla ett relevant Business Forum som ABGs medlemmar och projektledare känner förtroende för och som stärker vår trovärdighet hos företag och allmänheten.
         Prioritet : Hög
         Ansvarig : ABGs projektledare och ordförande.
         Kostnad : - (se budget för Business Forum under 2.1.2)
       3. Medlemsvärvning och nätverksbildning . Det finns inget självändamål i att ABG får många fler medlemmar. Det är viktigare att befintliga och nya medlemmar vill och kan aktivt engagera sig för att förverkliga våra verksamhetsmål. ABG väljer färre aktiva medlemmar framför många passiva. Dock behöver ABG en bas av medlemmar för att säkerställa rekrytering av kommande års styrelse och andra förtroendeposter. Vidare skall ABG alltid aktivt verka för att värva nya medlemmar till Amnesty.
         Aktivitetsmål: ABG skall bestå av 50 betalande medlemmar vid verksamhetsårets utgång och 100 personer i ABGs nätverk.
         Prioritet; Hög
         Ansvarig: Styrelsen aktivistsamordnare.
         Kostnad: 5 aktivistmöten och ett årsmöte per år (= 6 möten) x 2 tkr = 12 tkr
       4. Integration med övriga Amnestyrörelsen . ABG har allt på att vinna genom att ytterligare accepteras och uppskattas av den övriga Amnestyrörelsen. Vi skall därför aktivt verka för att informera och samverka med övriga specialgrupper, med sekritariatet och med Amnesty internationellt.
         Aktivitetsmål : Vi skall medverka på Amnestys årsmöte och genom Amnestys tidning
         Amnesty Press samt vår hemsida informera samtliga Amnestymedlemmar om vår verksamhet. Vi skall också i mån av resurser och intresse representeras på interna utbildningar och informationsdagar.
         Prioritet : Medel
         Ansvarig Projektledaren
         Kostnad : 5 deltagare på årsmötet x 2 tkr = 10 tkr
       5. Tillgång till MR-källor/debatt/fakta: ABG skall medverka som partner till MR-hemsidan www.business-humanrights.org . Hemsidan kan bistå ABG och ABGs partners med MR-fakta om hundratals länder och industrier.
         Aktivitetsmål: Integrera hemsidan med vår hemsida
         Prioritet : Medel
         Ansvarig: Styrelsens pressansvarig/webredaktör
         Kostnad : Ersättning till webredaktör = 75 tkr
       6. Samarbete inom BERN (tidigare INCA). Vi skall utbyta erfarenheter och kunskap med representanter för övriga Business Groups i världen.
         Aktivitetsmål: Vi skall medverka i nästa BERN möte och delta i relevanta debatter som förs inom nätverket.
         Prioritet : Låg
         Ansvarig: Lars
         Kostnad: 2 deltagare i nästa BERN möte i Europa = 10 tkr
       7. Samverkan med andra NGOs . Genom samverkan med andra NGOs kan vi få ökad slagkraft hos företagen. Vi skall därför söka samarbete med NGOs som delar våra mål och arbetsmetoder.
        Prioritet : Låg
        Ansvarig : ABGs projektledare
        Kostnad : - kr


       3. Resurser, finanser och organisation

       3.1 Organisatoriska resurser
       För att förverkliga ovanstående vision och aktivitetsmål har ABGs styrelse följande organisatoriska resurser att tillgå:
        1. ABGs Projektledare
        2. ABGs Aktivistgrupp (medlemmarna) samt ABGs nätverk
        3. AGBs Advisory Board

        3.2 Finansiella resurser
        Avseende finansiella resurser går AGB in i verksamhetsåret 2003 med 800 000 kr i förutbetalda medlemsavgifter. Enligt ABGs aktivitetsmål avseende befintliga medlemmars är målsättningen att samtliga dessa förnyar sitt medlemskap under året vilket skulle inbringa ytterligare 200 000 kr (800 000 + 200 000 = 1 000 000 kr motsvarar 2002 inbetalda medlemsavgifter). Vidare skall ABG enligt aktivitetsmål 2:2 ovan värva fem nya företagsmedlemmars under året vilket skulle inbringa ytterligare 250 000 kr vid en jämn medlemsingång under året och en genomsnittlig medlemsavgift om 100 000 kr. Totalt skulle nya medlemsintäkter under året således bli 450 000 kr varifrån 10 % skall utgå till den svenska sektionen enligt avtal per 2002-03-08. Klarar ABG sina intäktsmål enligt ovan skulle ABGs medlemsintäkter under verksamhetsåret 2002 således bli:

        Förutbetalda medlemsavgifter 800 000 kr
        Förnyade medlemsavgifter 200 000 kr
        Nya medlemsavgifter 250 000 kr
        Avräkning 10% på årets avgifter -45 000 kr
        Medlemsavgifter 2002, netto 1 205 000 kr
        Övriga intäkter 10 000 kr
        Totala intäkter 1 215 000 kr

        Enligt denna verksamhetsplans budget, se bilaga 1, skall kostnaderna för att förverkliga ovanstående aktivitetsmål inte överstiga 1 215 000 kr.

        3.3 ABGs mandat
        Dessa organisatoriska och finansiella resurser skall, i samverkan med Amnestys Generalsekreterare och kansli och i enlighet med Amnestys internationella policys, styras av ABGs styrelse så att ovanstående aktivitetsmål uppnås. Rollfördelningen mellan dessa aktörer samt ABGs mandat och frihetsgrad gentemot svenska Amnesty fastlås i ABGs Stadgar per 2002-03-08 samt det mellan ABGs styrelse och Svenska Amnestys styrelse slutna avtal per 2002-03-08.

        4. Uppföljning och utvärdering
        Styrelsen, aktivistgruppens och Advisory Boards arbete och insatser under verksamhetsåret 2003 skall värderas utifrån hur väl uppsatta aktivitetsmål i denna verksamhetsplan uppnås under året. ABG är en aktivistgrupp och det är våra utåtriktade aktiviteter gentemot företag, media, regeringen, studenter och allmänheten som avgör om vi faktiskt åstadkommer något för mänskliga rättigheter. Denna verksamhetsplan skall förhoppningsvis underlätta för varje ABG-aktivist att vara en aktiv och utåtriktad aktivist.


        Bilagor
        Bilaga 1: ”Budget Verksamhetsåret 2002”
        Bilaga 2: ”Business Forum 2003” – se Lars text
        Bilaga 3: ”Presumtiva medlemmar i Business Forums”

        Bilaga 1 ABGs Verksamhetsplan 2002

        Budget 2002 - Amnesty Business Group


                      TKR

        Intäkter
        Förutbetalda medlemsavgifter 800
        Förnyade medlemsavgifter 200
        Nya medlemsavgifter 250
        Avräkning 10% på årets avgifter - 45
        Medlemsavgifter 2002, netto 1205

        Föredragsintäkter 10
        Totalt intäkter 1 215

        Kostnader
        Lön och lönebikostnader Projektledare 540
        Webbredaktör 75

        Business Forum 4 möten x 10tkr 40
        Värva nya företag, Projektledare 12
        Värva nya företag, Ulf 25

        Rysslandskampanj 25
        MR policy kampanj 165
        Riskmapping 50
        Övriga Amnesty kampanjer 20

        Utbildning av ABG utbildare 60
        Advisory Board (4 möten x 4 tkr) 16
        Aktivistgruppen (6 möten x 2 tkr 12
        Årsmötet 10
        BERN möte 10

        Trycksaker, broschyrer, dokumentation, OH/LCD 30
        Litteratur 15
        Konferensavgifter 20

        Hyra mm sekretariat 60
        Datasupport, fax, telefon, mobil 30

        Totala kostnader 1 215

        Reserv skapat under året 0

        Föregående års reserv 500
        UB 2003 500